سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

گوروی

همتباران میتوانید معرفی نامه ای از این ایل برای ما بفرستید........

1 نظر

  • مهدی عیسوند گوروی

    سلام دوستان همه بختیاری گؤ هستیم ولی بیشتر آنهایی که دل پاک وبی نیتی دارند درمیان تیرهای بختیاری بنده به شخصه ازشان شنیده ام که گفتند گورویها ازقدیم که از بزرگان زبان به زبان شنیدیم نگین انگشتر بختیاری بودند اما امروزه کمتر این حرفها گفته میشود وباید روی این مسأله کارشود منظوراین نیست که بخواهیم گوروی بزرگ کنیم همینطور که گفتم انهایی که نیت نیاکان بردل دارند بربزرگی واقفند اماپس از درگیری بزرگان بختیاری همچون سردارگوروی بانادر نامی درکتب ایرانی از دلیران گوروی برده نشده است هرچند درآن زمان توومن وتویی نبود وهمه برادر همدیگررا خطاب میکردند اما کارشود تااختلاف بین دیگربرادران نیفتد برای که چ کسی سردار بوده چراکه مطالعاتی که داشتم بحثهایی بر سرکه چه کسی سردار نادربوده راخوانده ام یکی زلقی گفتش یکی آسترکی گفتش ووو ولی گگون به تاریخ دلاوریها ی گوروی دقت کنند واقف میشوند به نظر بنده سرداران بختیاری درسپاه نادر کم نبودن واختلاف گورویها ی درون سپاه نادر ووحشت از گورویها باعث شد نام سردار بزرگ برده نشود وعلی صالح خان که باعث افتخار هم هست برای همه ما برده شود ودر کتب زمان نادر بنویسندآخرین مقالات