یک شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

دهدار

همتباران میتوانید معرفی نامه ای از این ایل برای ما بفرستید........

1 نظر

  • هوشنگ محمدیان

    ما از خانواده دهدار محمد هستیم چند وقت هستیم که دنبال اقوام خود میگردیم و به طائفه شما رسیدیمآخرین مقالات