پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

بساک

بساک

ستون وطن بختیاری بود    به هر  حادثه مرد یاری بودبختیاری شاخه بزرگی از قوم بزرگ لر است که به دو شاخه کلی تقسیم گردیده: چهارلنگ و هفت لنگ.

چهارلنگ که شامل پنج باب یا قبیله است:

۱-میوند(ممیوند)        ۲-ممصالح       ۳-زلقی        ۴ -کیانرثی      ۵-موگویی

هفتلنگ که شامل چهار باب یا قبیله است:

۱-  بابادی         ۲  -دورکی              ۳- بهداروند            ۴  -دینارانی

 

لذا باتوجه به برسی  جغرافیایی و اماری  وبعضی دیگر شاخص ها بزرگترین  ایل بختیاری باب میوند(ممیوند) از  شاخه چهارلنگ میباشد که این ایل همواره در طول تاریخ قومی و میهنی جایگاه خاصی برخوردار هستند و برحسب اسناد تاریخی و تاریخ شفاهی  حکومت گران بزرگی از ایل میوند برخواستند تا اینکه مورخان بزرگ ایرانی و خارجی را بر آن داشته که از ایشان در آثار  خود  یاد نمایند. از جمله در چندقرن پیشتر

اتابکان لر بزرگ  که در آغاز  در  دامنه های  اشترانکوه زیسته ا ند که خود تاریخی مفصل و مجمل دارد دیگر حکومت  پادشاهی دو بزرگمرد بختیاری میوند(ممیوند): ( شاه مراد)علیمرادخان میوند  و الماس خان میوند که برای بختیاری تاریخ ساز بوده اند.


ایل بساک

بساک یکی از ایل های بزرگ قبیله میوند از چهارلنگ بختیاری است.که ممیوند شامل 5 طایفه بساک،عبدالوند ،حاجیوند،(فولادوندوسالاروند) و عیسوند میشود.

براساس گفته های بزرگان ک سینه ب سینه چرخیده ایل بساک و ایسوند در گذشته یک ایل و برادر که بساک برادر بزرگتر بوده است و ب مرور ب علت گسترش زیاد از هم جدا میشوند.

سردار اسعد بختیاری نیز در کتاب خود تاریخ بختیاری ص620 ذکر کرده که: عیسوند شعبه ای از بساک است. ریاست ان امروزه به عهده یوسف خان عیسوند و اسد خان می باشد. مسکنشان دامنه غالی کوه (قالی کوه) است.


علیقلی خان سردار اسعد، در کتاب تاریخ بختیاری طایفه بساک را بُسحاق نوشته و شعبات آن را: جمشيدوند ، ملک محمودی، بزی، گرگیوند، جلیلوند، خانه قائد شهریسوند، آدینه‌وند، خانه صلاتین، اتابک و صوفی ذکر کرده‌است


امروزه ایل بساک به دو تیره تقسیم می شود 1.بزی 2.بساک


آخرین مقالات