🔀آخرین مقالات

ایل رشنو

ایل رشنو

 

 

طايفه رشنو يا رشنوادي یکی از طوایف مهم لرتبار شهر ایلام است . اصل و نسب رشنوها یا رشنوادی های ایلام از طایفه رشنو لرستان است . طایفه رشنوی لرستان از طوایف وابسته به ایل بهاروند  و بالاگریوه است.در وجه تسمیه این طایفه بزرگ لرتبار در لغت نامه دهخدا آمده است:"رشنو یکی از فرشتگان مهر بوده.."و یا "درمکتب زرتشت دشمن دزدان و راهزنان بوده و رشنوی راست لقبش بوده است". رشنوهای ایلام از دو  دودمان بزرگ يعني دودمان ( نايب ) و دودمان ( ميرزا ) تشکیل یافته اند و به  همر اه حسن خان والی به لرستان پشتکوه مهاجرت نموده اند .ساير دودمانهای رشنو  شيرخاني و نعمتي هستند. تيره ميرزاها از زمان واليها تا زمان معاصر داراي مشاغل دولتي وحكومتي بوده اند.  در زمان واليهاي پشتكوه مرحومان ميرزا ابراهيم وميرزا موسي و ميرزا رشيد وميرزا اسكندر وميرزا صحبت ونادر يزداني از سرد كردگان ومحارم آنها بوده اند بعد از سقوط حكومت واليها ( 1307 ) اين تيره  همچنان در امور اداري حكومت پشتكوه حضور داشتند .البته حكومت از طرف دولت مركزي تعيين مي شده بعد از غائله عليقلي خان وملكشاهي كه يك بازي پشت پرده بود مرحومان ميرزا فرهاد – ميرزا صحبت – ميرزا محمود بصورت رسمي وغير رسمي با حمايت دولت در دست داشتند .تا سال 1325 انجمن ولايتي وايالتي تشكيل شده اين خانواده مورد احترام بوده وهستند اما ديگران نيز به ميدان سياست پا نهاده آنها نيز به سهم خود داراي مشاغلي شدند در حال حاضر بزرگ اين خانواده آقاي حاج محمد ميرزا رشنوادي است كه مورد احترام همه اهالي لرستان پشتكوه مي باشد.

0 نظر