شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

ماجرای جنگ تیمور لنگ با لرها

تیمور در لرشکر کشی به مناطق لر و در یک نبرد تن به تن با یک لر که بعضی گفتند در لرستان کنونی بوده و بعضی هم گفتند در بختیاری با یک جوان 16 ساله بوده به دلیل ضربه ای که به لگنش میخورد لنگ میشود

ماجرای جنگ تیمور لنگ با لرها

ماجرای جنگ تیمور لنگ با لرها

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﺩﺭﻫﺮ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﺯﺳﮑﻨﻪ ﻣﺤﻠﯽ، ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﻧﻤﻮﺩﻡ ﻭﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪﻭﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺍﺗﺎﺑﮑﺎﻥ ﻟﺮ ﺩﺭﭘﺸﺖ ﮐﻮﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﭘﺸﺖ ﮐﻮﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺸﻮﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻥ ﺷﻮﺩﻧﺎﺑﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎﯾﮑﺼﺪ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺍﺗﺎﺑﮏ ﺍﻓﺮﺍﺳﯿﺎﺏ ﯾﮑﺼﺪﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺗﻮﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ . ﺩﺭﺁﻧﺠﺎ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ « ﺳﯿﻤﺮﻩ،ﮐﺸﮑﺎﻥ،ﺳﺰﺍﺭ »ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺸﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻋﺒﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺩﺭ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﺎﻣﺘﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺯﺭﻉ « ﺩﻭ ﻣﺘﺮ »ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﮐﻮﻩ ﻧﻌﺮﻩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﺳﻨﮕﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺯ ﮐﻮﻩ ﻓﺮﻭ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ. ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﯾﮑﺼﺪﻭﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺯﻥ ﻫﺎﯼ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﺎ ﺳﻦ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﯽ ﺯﺍﯾﻨﺪ . ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ:ﻭﻧﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎﯾﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﻧﺪ ﻭﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻮﺩ ﻭﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﺮﻭﯼ ﻭﺑﺎ ﺍﺗﺎﺑﮑﺎﻥ ﺑﺠﻨﮕﯽ ... « ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺗﯿﻤﻮﺭ ﻟﻨﮓ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯﮐﺘﺎﺏ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺸﺎﯾﯽ ﺗﯿﻤﻮﺭ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻣﺎﺭﺳﻞ ﺑﺮﯾﻮﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ.

 

تیمور جهانگشا : در نسک خودش (منم تیمور جهانگشا) در مورد لرهی جنوبی (لرهای ممسنی فارس و لرهای کوهگیلویه و بویر احمد، لیراوی، کوهمره و...)  چنین نوشته است:

زمانی که من شیراز را گرفتم و پوست حاکم شهر را زنده به زنده کندم و هنگام بازگشت به سمرقند پایتخت خود خبری بگوشم رسید که پسر دوم را در شیراز به کشته و شیراز را غارت کردند در حالی که نیم روز تا سمرقند نمانده بود تیمور سواران و لشکر (صد و بیست هزار نفر و دویست و چهل هزار اسب) خود را به راه شیراز برگرداند (تند روترین لشکر پیاده جهان از آن تیمور بود) هنگامی که به شیراز رسید شهر را غارت کرده دید و سر پسر خود را به دار آویز کرده بودند از مردم شیراز پرسید آنها چه کسانی بودند گفتند: آنها مردم لر هستند از کوه های ممسنی و کوهگیلویه و بویراحمد میباشند.

تیمور پس از دو ماه پی گیری وگریز در کوههای زاگرس و با از دست دادن هشت هزار تن از سربازان خود نتوانست آنها را شکست بدهد و نگاهبانان آتشکده زردشت به تیمور گفتند اگر دنبال آنها بروی همی سربازانت را از دست خواهی داد و تیمور راه خود را کج کرد و از آن بوم دورگشت.

 

تیمور در نبر با لرهای فیلی (مینجایی و لک و لرستان پشت کوه)

یکی دیگر از نبرد های تیمور لنگ در لرستان بود که در آنجا به گفته خود تیمور لنگ به سخت ترین مردم ایرانی بر خوردم که از درماندگی و شگفت شیفته ی آنها شدم آنها هنگام جنگ هیچوقت فرار نمیکردند تا کشته میشدند و بزرگ(خان) آنها در آن جنگ (که به رخ تن به تن بود) با گرز شانه ی راست تیمور لنگ را از جا درآورد و دست او راهم لنگ کرد (تیمور لنگ از پای چپ و دست راست لنگ بود و برای این نامش تیمور لنگ شد) در جنگ تیمور لنگ با لرهای زاگرس نشین که در بخش لرستان (لرستان کنونی و ایلام) لرها چنان جنگی سختی با تیمور کردند و او را زخمی کردند تیمور در پایان زندگانی خود می گفت تنها جای که دیدم مردمش پشت به جنگ نکردند (کنایه از فرار کردن ) و تا هنگام ی مرگ پایداری کردند لرها بودند آنها قلوه سنگ های بزرگ را جوری پرتاپ میکردند که هر کدامش جان سربازنم را میگرفت....

 

تیمور در گذر از بختیاری

و اما هنگامی که تیمور با این دو تبار لر برخورد کرد حساب کار آمده بود دستش و هنگامی که از بخش مال امیر (ایذه کنونی در استان خوزستان) رد میشد به یک چوپان لر زبان دیگر برخورد و از او پرسید آیا در این بخش لرهای دیگری هم وجود دارد؟ او به تیمور گفت از این بخش تا به آنسوی کوه زرد ( زردکوه بختیاری کنونی) لرهای بسیاری هستندکه در بلندی های دشوار و تیز رشته کوههای زاگرس زندگی میکند.

هنگامی که تیمور داستان لرهای کوهگیلویه و بویراحمد و ممسنی ها و لرهای لرستان را برای چوپان گفت.

چوپان به تیمور گفت هرگز وارد این بخش مشو چون هم یکصدوبیست هزار سرباز خود به همراه دویست و چهل هزار اسب خود وهمه ی نوکران و ابزار جنگی خود را از دست خواهی داد و مرگ خود را بچشم خواهی دید زیرا این لرها که شناخته شده هستند به ایلیاتی و از چندین چند ایل بزرگ که با هم یکدست میباشند تو و لشکرت را نابود خواهند کرد زیرا این دو تبار لر که با آنها جنگیدی برادران آنها هستند که هرکدام برای خود بخشی را برای زندگی کردن برگزیده اند و به آنها لر بزرگ میگویند.

تیمور وقتی سخنان چوپان را شنید و با دلاوری که در آن جنگها از لرها دید با خود گفت اینک اگر لرهای بزرگ پیوستن این دو لر باشند هیچوقت پیروز نخواهم شد و اگر این 3 تبار برادر لر با هم یکدست شوند چه میشود... او راه بازگشت به خانه را در پیش گرفت و هرگز به زاگرس میانی لشکر نکشید....

 

برگرفته از کتاب منم تیمور جهانگشا ﺗﯿﻤﻮﺭ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻣﺎﺭﺳﻞ ﺑﺮﯾﻮﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ

 

13 نظر

 • saman

  و اکنون در این برحیه حساس دوبار لرها اتحاد خود را به دست گیرن چه خواهد شد و هیچ نیرویی قادر به تحقییر کردن لرها نیتواند بشود

 • مدیر وبسایت

  لرها همواره وطن دوست ترین و تعصبی ترن قوم نسبت ب ایران بزرگ بوده اند و هیچگاه خائن به وطن نبوده اند و این یک ویژگی برتر نسبت ب دیگر اقوام هست


 • الاس

  مارسل بریون در کتاب منم تیمور جهانگشا در صفحه ۲۱۰ میگوید:مردم این سرزمین کهن نه لگدکوب ستوران اسکندر شدند و نه پایمال سپاهیان عرب گشتند مغولان نیز رنج گذشتن از جنگلها و کوهستانها و دره های ژرف و مقابله با مردم سلحشور این سامان را بر خود هموار نکردند و تیمور لنگ نیز از لشکرکشی به لرستان لنگی اش را به ارمغان برد , هدیه ای که تاریخ آنرا برای همیشه ثبت کرد.


 • لر پسر

  عالی


 • لر پیا

  عالی


 • صیدال بیگ بختیاری فرزند امیر شیخیار

  زنده باد قوم لر افتخارم اینست که از نژاد قوم لر هستم


 • عیسوند

  سپاس


 • امین کریمی

  قسمتی از کتاب:منم تیمور جهانگشا صفحه ۲۸۴ ؛ به من گفتند فارس سرزمینی است که دارای عشایر دلیر می باشد و اگر سلطان منصور مظفری ( حاکم فارس ) عشایر لر ( لرهای ممسنی و بویری ها ) را وارد جنگ کند قشون من در آن ایالت ( فارس ) نابود خواهند گردید. من گفتم کسی که از نابود شدن بیم دارد نباید وارد جنگ گردد و آن کس که به جنگ میرود باید بداند که خطر نابودی موجود است.


 • پیمان

  لر ها همیشه باهم هستند


 • شیر بختیاری

  عالی


 • محمد

  با سلام قومی که با تیمور جنگید لرهای بیرانوند بود و سردار لشکر آنها از شولها بوده. شولها یا شولیها زاگرس نشینهایی دلیر و شجاع و از نژاد آریایی هستند که در تاریخ کمتر به این قوم ازیاد رفته پرداخته شده. وتیمور گرز را از زیک شول


 • شول آباد الیگودرز

  مردم طایفه شول به زبان لری سخن میگویند و نخستین بار در لرستان سکونت و حکومت داشتند و هم اکنون در الیگودرز لرستان بخشی به نام شول آباد وجود دارد. در حدود سال ۳۰۰ هجری نیمی از لرستان تحت فرماندهی شولها بود و به وسیله سیف الدین ماکان روزبهانی که اجداد او از دوره ساسانیان بر این منطقه حکومت داشتند اداره میشد و او را با لقب پیشوا میخواندند. روزبهانی یکی از طوایف قدیمی قوم لر است که نامش در کتاب تاریخ گزیده حمداله مستوفی در ذیل طوایف لر آمده است و هم اکنون در شهرهای اشترینان ، بروجرد و خرم آباد سکنا دارند. نجم الدین روزبهانی که از نوادگان سیف الدین ماکان بود در زمان حمداله مستوفی در این منطقه ( لرستان ) حکومت میکرد و ابن بطوطه در سال ۷۳۰ هجری در راه شیراز به کازرون به قبیله شول برخورد کرده و گوید که آنان قبیله ای از عجم ( غیر عرب ) هستند که صحرانشین اند و مردمانی پرهیزکار و متقی هستند او اطراف کازرون را بلاد الشول نامیده است که امروز به شولستان معروف است. شهاب الدین العمری متوفی به سال ۷۴۹ هجری گوید که قبیله شول با شبانکاره خویشاوندی مستحکمی دارند. لسترنج در کتاب جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی مینویسد:بلاد الشول نام بلوکی است در فارس. شولستان نام پیشین شهرستان ممسنی و رستم واقع در شمال استان فارس بوده است و هنوز در جنوب ایران آثار شولها برجای مانده مانند:شول گپ ( بزرگ ) در بوشهر / طایفه دره شولی یا دره شوری در میان ایل قشقایی / دو قریه بنام شول یکی نزدیک دالکی و دیگری در شمال غرب شیراز / شول نقش رستم در مرودشت فارس / شولها همچنین در سیرجان کرمان ، بندرگناوه ، لوداب یاسوج ، گچساران و… حضور دارند همچنین طایفه ای میان بختیاریها بنام شول چهارلنگ وجود دارد.


 • مهران لردگان

  اتحاد لرها اهم از بختیاری لک وبویر احمدی


 • ایمان بختیاری

  هرچی لره با غیرته مخصوصا لردگانآخرین مقالات