سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

ایا عقال عربی ریشه عیلامی دارد؟

سربندی که در پیشانی سکه های عیلامی دیده میشود عقال عربی نیست بلکه ان دیهیم زرنگاری شده شاهانه است. عقال در گذشته برای زانوبند کردن شتر استفاده میشده است تا از جایش تکان نخورد

ایا عقال عربی ریشه عیلامی دارد؟

عقال / عگال  

در باره عگال ( عقال ) میتوان گفت که واژه عقال مشتق است از واژه عقل با مفهوم ضمنی عاقل کردن شتر. در واقع منشا عقال طنابی است که عرب ها به زانوی شتر میبستند تا از جایش نتواند حرکت کند و هنگامی که طناب را باز میکردند آنرا حلقه میکردند  و روی چفیه و سر میگذاشتند.  و این طناب به تدریج بخشی از لباس اعراب شد و منشا عقال زندگی خود اعراب است.

 

🔸در دایره المعارف اسلامی برای واژه عقال چنین میخوانیم:

غلبه کردن کسی با عقل، بستن ساق پاهای شتر، خم کردن ذارع شتر و بستن آنها با عقال، بستن زانو و لنگ شتر با دست.


 🔷در فرهگ لغت عرب: لنگيدن , شليدن , لنگ لنگان راه رفتن , دست وپاي کسي را بستن , مانع حرکت شدن , زنجير , پابند.

 

🔸در فرهنگ فارسی معین: 1.ریسمانی که با ان زانوی شتر را میبندند. 2.رشته ای که مردان عرب دور سر می بندند.

 

🔸در فرهنگ عمید: (اسم) [عربی] 1. eqal بندی که اعراب کوفیه را با آن به سر خود می بندند. 2.[قدیمی]  زانوبند شتر؛ ریسمانی که با آن زانوی شتر را میبندند.

 

🔸فرهنگ دهخدا : شتر ماده نوجوان، زانو بند شتر، رسنی که بدان ساق پای شتر رابند و یا پای دیگر ستوران(حیوانات بار بر) را بندند.

 

همانطور که ملاحظه کردید ریشه عقال و کاربرد آن مشخص شد و این دو(شتر و عقال) بدون هم در گذشته بار معنایی نداشته است. اما سوال اینجاست که: کدام پادشاه عقال شتری میبندد که شاهان بزرگ عیلامی اینگونه باشند؟؟

 

دیهیم یا نیم تاج

چیزی که پانعرب ها دانسته یا ندانسته با مشاهده سکه های عیلامی آن را عقال عربی خوانده اند دیهیم یا نیم تاج شاهانه است نه عقالی که کاربرد ان در گذشته برای بستن پای شتر بوده است. دیهیم یا نیم‌تاج نوعی تاج به شکل پیشانی بند جواهرکاری شده است. واژهٔ دیهیم از واژهٔ (διάδημα(diádēma یونانی گرفته شده که خود این واژه نیز از واژهٔ (διαδέω (diadéō به معنی می بندم یا سفت می کنم آمده است که در زیر نمونه ای از این دیهیم ها را میتونید ببینید: