چهار شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

شهاب لشکر میوند

درحدود صدو بیست سال پیشتر در دوره قاجار خوانین میوند در مناطقی از لرستان . اراک و اصفهان حکومت میکردند. یکی از این خوانین شهاب لشکرمحمدولیخان معروف به سالار جنگ فرزند هادی خان ونوه مریدخان ازفرزندان پرآوازه کائداعظم بختیاری کابهزادخان فولادوند بود وی دلاوری جسور و بیباک بود که بر مناطق الیگودرز و ازنا و خمین و کمره وبخشهایی از اراک حکومت میکرد و ارتباط خوبی با دیگر طوایفو تیره های ممیوند وهمچنین زلقی داشت و دردوره ای با حکم ناصرالدین شاه والی بختیاری بود .

شهاب لشکر میوند

0 نظر


آخرین مقالات