سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

سقوط سلسله ی قدرتمند والیان لرستان توسط رضاشاه و به دستور انگلیس

سقوط سلسله ی قدرتمند والیان لرستان توسط رضاشاه و به دستور انگلیس

با سقوط سلسله ی قدرتمند والیان لرستان توسط رضاشاه و به دستور انگلیس . شرق کشور عراق که در طول تاریخ بخشی از لرستان بوده است عملا پیکره ای جداشده از لرستان گشت و بعدها حزب بعث در عدم حضور والی قدرتمند پشتکوه دست به نسل کشی لرهای عراق زد . رضاشاه با گذاشتن نام جعلی ( ایلام ) بر روی بخشی دیگر از لرستان ایران در سال 1314 هجری شمسی عملا دیواری بین پیوندهای مشترک لرهای عراق با گذشته تاریخی و سیاسی خود زد و تعلق خاطر انها ب لرستان و دیگر لرها را کمرنگ نمود و یا برای همیشه از بین برد... . بنظر من رضاشاه در نسل کشی لرهای عراق توسط حزب بعث عراق باید مقصر شناخته شود چرا که با سرنگونی سلسله ی والیان لرستان انهم البته با دستور انگلیسی ها در واقع تسلط ایران بر سه استان شرقی و لرنشین عراق را از دست داد و حتی این اقدام بمراتب فاجعه بارتر از جداشدن بخشی از ایران در عهدنامه ای چون ترکمانچای بوده است چراکه بخش هایی وسیع از شرق عراق عملا توسط والیان لرستانی کنترل میشده است که پایگاه مردمی مستحکمی در قلمرو خود داشته اند چنانچه اخرین والی لرستان حتی چهارسال بعد از شکست از نیروهای رضاشاه و انگلیس همچنان تسلط خود را بر قلمرویش بر اساس همین پایگاه مردمی حفظ نمود
.
دو کتاب حاضر نشانی از حضور قدرتمند والیان لرستان بر بخش های شرقی عراق قبل از سرنگونی این سلسه توسط رضاشاه است که باید بطور دقیق به این موضوعات پرداخته شود و ضعف پهلوی اول در از دست دادن و جداشدن این مناطق برای همیشه از ایران و لرستان مورد نظر است
.همچنین دلایلی چند بر دشمنی انگلیسی ها با والیان لرستان در ان مشهود .
شرق کشور عراق ک ب گواه سیاحانی چون فریا استارک . فریدریش روزن . هنری فیلد سرزمین لرهای فیلی بوده است امروزه فیلی هایی را به خود میبیند که در تلاشند خود را از خاطرات تلخ 1- حمله ی رضاشاه به لرستان و فدا نمودن انها در راستای تضعیف قدرت سیاسی لرها و والیان لر و سپس 2- نسل کشی لرهای عراق توسط حزب بعث به جرم شیعی مذهب بودن برهانند

0 نظر


آخرین مقالات