لرستان واژه ای که به سرزمینهای لرنشین اطلاق می گردد و به معنای گستره جغرافیایی است که مردمان لر در آن سکونت دارند.با این توضیح می توان حدود غرب-شرق لرستان را از دشتهای غرب خانقین و مندلی در عراق تا دشت ارژن در استان فارس ایران و حدود شمال -جنوب لرستان را از همدان،اراک،و اصفهان تا سواحل خلیج فارس(هندیجان تا دیلم و گناوه)ذکر کرد.در طول تاریخ در خصوص این پهنای وسیع تقسیم بندیهایی اعمال شده است؛ابتدا لرستان به دو منطقه "لر بزرگ"و"لرکوچک"تقسیم شد که مرز آنها رود سزار بود.از رود سزار به سمت شرق که شامل سرزمینهای لرهای بختیاری،لرهای ممسنی و لرهای کهکیلویه و بویر احمدی" لٌر بزرگ" نامیده شد و از رود سزار به سمت غرب که شامل سرزمین لرهای فیلی،لرهای لک و اقلیتی "به اصطلاح کرٌد"میشود "لر کوچک"نامیده میشد."لر کوچک"خود به دو قسمت "لرستان پشتکوه"(مطابق با استان ایلام کنونی) و "لرستان پیشکوه" (مطابق با استان لرستان کنونی و بخشهایی از استانهای همدان ،کرمانشاه و خوزستان) تقسیم می شد که در قرن دهم این دو منطقه «لرستان فیلی » نام گرفت. واژه "به اصطلاح کرٌد" به این معنی است که طوایفی که در لرستان فیلی به کرد معروف هستند دارای اشتراکات زبانی و فرهنگی بسیار زیادی با لرتباران لک و لرتباران فیلی بوده و می توان آنها را لٌر نامید چون اشتراکات آنها با لٌرها بسیار بیشتر از اشتراکات آنها با سایر اکراد است و عده زیادی از این ایلات از ایلات لٌر منشعب شده اند ولی در مورد آنها تغیر زبانی و هویتی شکل گرفته است.