شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

ایا لرها از جبل سماق شام امده اند ؟

رد نظریه حمدالله مستوفی از ورود قبایلی از لرها که از شام امده اند . لرها برای حمایت از صلاح الدین ایوبی لرتبار و شرکت در جنگ ها صلیبی از سرزمین لرستان بزرگ به شام میروند که گروهی از انها بعد از مدتی با اختلافی که با ایوبی پیدا میکنند مجدد به لرستان بزرگ برمیگردند.

ایا لرها از جبل سماق شام امده اند ؟

🔶️نقدی بر برداشت شکلی نادرست نویسندگان و محققین تاریخی در خصوص نظریه حمدالله مستوفی مبنی بر مهاجرت لرهای بختیاری، ممسنی و لیراوی و... از جبل السماق شام به ایران:


ندانسته و ناخواسته علاقمندان به تاریخ، برای اینکه ثابت کنند از بهره علمی و تاریخی کافی بهرمند هستند و مطالعات عمیق تاریخی دارند نسب برخی از ایلات لر همچون بختیاری ها ، ممسنی ها و لیراوی ها و... را از اقوام مهاجر از جبل السماق شام میدانند (البته این انتساب گاهی برای فریب اذعان عمومی هست که برخی نویسندگان مغرض از ظاهر متن سواستفاده کرده اند).


و گروهی که تعصب تاریخی دارند با استدلال های خودشان و نظرات اکثر باستان شناسان و همچنین افسانه ها و روایات متعدد تاریخی را ملاک قرار داده و سعی در نادیده گرفتن نظریه حمدالله مستوفی راجع به مهاجرت برخی لرها(از جمله بختیاری ها و ممسنی ها و لیراوی ها و...) از شام میباشد و علاقه ای به اینکه قبول کنند از منطقه شام امده اند ندارند و بهترین گواه را استناد پرفسور گریشمن و هرودوت و... میدانند که مثلا لرهای بختیاری یا دیگر لرها از نژاد ممتاز و بازماندگان تمدن عیلام باستان هستند.

اما موضوع بحث مورد نظر، نظریه حمدالله مستوفی است که بیانگر دغدغه فکری محققین گروه دوم است که به چه زوایایی اعم از شکلی یا ماهیتی این نظریه را تحلیل کنند و این نظریه از نظر شکلی خود بیانگر مفهوم مورد نظر است.


قبل از ورود به بحث تاریخی و استدلال در خصوص رد یا قبول نظریه حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده باید در خود نظریه تامل نموده و جواب مکفی برداشت گردد. و همچنین مطالعه و اشرافیت بر کل تاریخ گزیده جهت پیگیری نسب برخی قومیت های مورد سوال لر دلایل متقنی بر رد برداشت نویسندگان گروه اول است.


🔹️نظریه حمدالله مستوفی:

«اتابک هزاراسف که مهین و بهین همه بود قائم مقام پدر شد و عدل و داد ورزید در عهد او ملک لرستان رشک بهشت گردید و بدین سبب اقوام بسیار از جبل السماق شام بدو پیوستند چون گروه عقیلی از نسل علی ابن ابی طالب (ع) و گروه هاشمی از نسل هاشم ابن عبد مناف و دیگر طوایف متفرق چون آسترکی، مما کویه، بختیاری، جوانکی بیدانیان، زاهدیان، علائی، کوتوند، بتوند، بوازکی، شوند، زاکی، جاکی، هارونی، اشکی، کوی لیراوی، ممویی، یحفومی، کمانکشی، مماسنی، ارملکی، توانی، کسدانی، مدیحه، اکورد، کولارد... و دیگر قبائلی که انتساب ایشان معلوم نیست »


ظاهر نظریه حکایت دارد که این طوایف از شام امده اند و گویا در بحث نسب طوایف حکایت دارد. اما موضوع در خصوص حمایت و پیوستن طوایف به اتابکان دلیل این نقد است.

قبل از ورود به بحث و نتیجه گیری این موارد، جهت تنویر ذهن خواننده لازم است موارد ذیل را مد نظر بگیریم:

1.منطقه جبل السماق منطقه کردنشین است و دو طایفه هاشمی و عقیلی عرب هستند و طایفه عقیلی از نسل حضرت علی نیست(عقیلی برادر حضرت علی است) و همینطور نسل هاشمی را از عبدمناف دانسته، در حالی که نسل هاشمی متعلق به عبدالمطلب است و عبدالمناف پدر بزرگ نسل هاشم است اما اقای بدلیسی در سفرنامه کردستان اصلاح کرده اما در خود نظریه تغییری بوجود نیاورده است.(این نظریه ازین حیث بنظر مخدوش است).

در نتیجه مراد مستوفی  از پیوستن طوایف به اتابکان حکایت دارد نه نسب (دلیل متقن)

2.ملک لرستان تعیین کننده محدوده جغرافیایی قوم لر و طوایف ساکن در ان با تشکیلات ایلی است و به عینه در نظریه مشهود است وقتی حمدالله مستوفی از نسب در خصوص لرها میگوید، لرها را از بلاد اللریه در مانرود از منطقه دزفول میداند، در این نظریه حکایت صرفا «حمایت از اتابکان است نه مهاجرت و مبداء مکانی اقوام ».

اگر قرار بود حمدالله مستوفی از منشاء طوایف و ایلات لرستان بگوید که در همین قسمت گفته نه در نظریه پیوستن طوایفی به اتابکان، چون بر ورود به ماهیت و نسب اقوام در این قسمت از نظریه وجود نداشته است.

🔶️نتیجه گیری

نظریه حمدالله مستوفی بر سه شق و سه قسمت دلالت دارد:

شق اول: پیوستن اقوام بسیار در معیت طایفه هاشمی و عقیلی به اتابکان هزار اسب (یعنی فقط این طوایف از شام امده اند)

شق دوم: پیوستن طوایف (استرکی، مماکویه، بختیاری، ممسنی، لیراوی، وانگی، بیدانیان و....) به اتابکان هزار اسف

شق سوم: پیوستن قبائل دیگر به اتابکان هزار اسف.


حمدالله مستوفی در نظریه خود حکایت از حمایت و پیوستن اقوام به اتابکان هزار اسب اشاره دارد. ایشان در این نظریه می گوید که وقتی اتابکان در ملک لرستان به حکومت رسیدند، اقوام بسیار چون طوایف هاشمی و عقیلی بدو پیوستند.

در این قسمت اقوام بسیاری در نظریه مستتر و مکتوم است که همراه و در معیت طایفه هاشمی و عقیلی به اتابکان پیوستند. لغت «چون»،  موضوع اقوام بسیاری قبل از هاشمی و عقیلی است که امده اما این اقوام چه اقوامی بودند که در معیت طایفه هاشمی و عقیلی به ملک لرستان امده اند هاله ای از ابهام است و این طوایف ادرس ندارند هرچند گفتن یا نگفتن تاثیری در شق دوم جمله ندارد.

اما در قسمت(شق) دوم در اینجا «واو» تمایز بقیه طوایف (از جمله استرکی، بختیاری، وانگی، بیدانیان، زاهدیان ، ممسنی ، لیراوی و...) را جدای از قسمت اول یعنی طوایف هاشمی و عقیلی دانسته که بدو پیوستند. (ساده تر اینکه یعنی  طوایفی همچون بختیاری و ممسنی و لیراوی و استرکی و... از داخل ملک لرستان به هزار اسف پیوسته اند و تنها طوایف هاشمی و عقیلی و طوایفی دیگر که ماقبل این ها که نام انها را ذکر نکرده از شام امده اند).

اگر حمدالله مستوفی «واو» تمایز را در نظریه خود نمی ارود تسلسل جمله درست می بود و طوایف استرکی،بختیاری، هارونی،ممسنی، لیروای و... در ادامه مهاجرت طایفه های هاشمی و عقیلی می بود و ما می بایستی قبول کنیم که این طوایف(لرها) به همراه طوایف هاشمی و عقیلی از شام امده اند. اما وقتی طوایفی که به اتابکان پیوستند نام میبرد که مشخص اند، جمله معلوم است و مستتر نبوده و طوایفی دیگر را از جمله استرکی، بختیاری، ممسنی، هارونی، لیراوی و.. را اشاره میکند که در مکانی دیگر به اتابکان پیوستند و کاملا جمله منفک از قسمت اول نظریه می باشد.

همچنین در قسمت سوم دیگر طوایفی که از نظر حمدالله مستوفی نامی از انها برده نشده و اتابکان را حمایت کردند امده است که این طوایف نیز اتابکان را حمایت کرده اند. این طوایف جدای از قسمت اول و بعد از قسمت دوم ذکر شده اند که همچنان تاکید و تسلسل در حمایت از اتابکان است نه حمل بر مهاجرت این اقوام از شام.

لذا در شق اول جمله نشان می دهد که اقوام بسیار مکتوم در معیت طوایف هاشمی و عقیلی از جبل السماق شام اتابکان را حمایت کرده و بدو پیوستند و در قسمت دوم  «واو» تمایز و دیگر طوایفی مانند بختیاری ، ممسنی، لیراوی و... نیز در محل لرستان بزرگ به ایشان پیوسته و اتابکان را حمایت کردند . در واقع حمدالله مستوفی تاکید بر پیوستن طوایف حکایت دارد نه منشاء ورود انان.

ساده تر اینکه نظریه منسوب به حمدالله مستوفی از سه قسمت تشکیل یافته :

اتابک هزاراسف که مهین و بهین همه بود قائم مقام پدر شد و عدل و داد ورزید در عهد او ملک لرستان رشک بهشت گردید و بدین سبب اقوام بسیار از جبل السماق شام بدو پیوستند چون گروه عقیلی از نسل علی ابن ابی طالب (ع) و گروه هاشمی از نسل هاشم ابن عبد مناف و غیره («چون» در متن فوق حکم «وغیره»  و دیگر طوایف را دارد).

و دیگر طوایف متفرق چون آسترکی، مما کویه، بختیاری، جوانکی بیدانیان، زاهدیان، علائی، کوتوند، بتوند، بوازکی، شوند، زاکی، جاکی، هارونی، اشکی، کوی لیراوی، ممویی، یحفومی، کمانکشی، مماسنی، ارملکی، توانی، کسدانی، مدیحه، اکورد، کولارد... (واوی که در ابتدای متن امده واو تمیز هست که ادامه این متن را از متن قبلی و مهاجران شامی جدا میکند و منشا این طوایف لرستان بزرگ بوده و از همین جا برای حمایت به اتابک پیوستند).

و دیگر قبائلی که انتساب ایشان معلوم نیست.(اینجا نیز واو اول جمله واو تمیز و جدا کنند این قسمت متن از قسمت قبلی ان است که میگه این قبایل نیز که نام انها مشخص نشده به حمایت اتابکان پیوستند و منشا انها نیز ملک لرستان بزرگ یوده است).

اتابکان وقتی بر ملک لرستان به حکومت نشستند نیازمند حمایت و پیوستند اقوام و طوایف به ایشان می باشند تا در راستای تثبیت حکومت ایشان را یاری کنند.

نفس نظر حمدالله مستوفی بر پیوستن اقوام مهاجر خارجی و اقوام داخلی که در محل حضور داشته حکایت دارد نه منشاء و نسب طوایف.

اگر ما بپذیریم که همه اقوام صرفا از شام به ایشان پیوستند، پس اقوام سکنه لرستان بزرگ چه طوایفی بودند که ایشان را حمایت کردند!!! بدین تفسیر حمدالله مستوفی اشاره ای به موضوعی بدین مهمی نداشته اشت. اگر چه بعید بنظر میرسد با توجه به اهمیت موضوع یعنی حمایت طوایف داخلی از اتابکان که جلال و شکوه بارگاه ایشان بدون حمایت اقوام  سکنه لرستان بزرگ بدست نمی امد.

نظریه حضور لرها در جنگ های صلیبی و بازگشت مجدد برخی از انان به لرستان بزرگ

اما در ماهیت، حضور لرها در مناطق مختلف(همچون شام) نیز در حمایت از مسلمانان وجود دارد که علاقمندان برای توجیه تاریخی نظریه حمدلله مستوفی مورد استناد قرار می دهند . هرچند قابل دفاع است اما در متن نظریه بنا بر دلایل ابرازی، حمدالله مستوفی از نسب لرها و مبداء مهاجرت انان از شام به این تفسیر چیزی نگفته است.

همچنین تاریخ ، در جنگهای صلیبی ادرس هایی داده است که در قرن پنجم (550) هجری لرها به سراسر منطقه شام را گرفته بودند و به حمایت از صلاح الدین ایوبی مهاجرت کرده و درست همان زمانی است که بیت المقدس بدست صلاح الدین ایوبی فتح شد.

در کتاب «مسالک الابصار فی ممالک الامصار» نیز به صراحت تمام بازگشت لرها(البته گروهی از لرها چراکه خود صلاح الدین لر بوده است) را با توجه به نفوذ و قدرت انها و ترس ایوبی از بقدرت رسیدن لرها و قلع و قمع انان توسط صلاح الدین اشاره میکند که مصاف با به قدرت رسیدن اتابکان هزار اسب است.

اگر بنا بر این است که نسب برخی قبایل لر همچون بختیاری ها، لیراوی ها، ممسنی ها و غیره را مستند به این نظریه دانست، که نظریه مزبور حکایت و ماهیتی متقنی را در خصوص ریشه این قبایل بیان نمی کند و نظر علاقمندان گروه اول و یا مغرضین تاریخی قابل رد است اما در خود نظریه که بحث حمایت اتابکان تعریف شده است، خللی وجود ندارد و برای شناخت نسب و اصالت این قبایل(از جمله بختیاری، لیراوی و ممسنی و...) را باید در یافته های باستان شناسان و دیگر نویسندگان تاریخی جستجو کرد نه در این نظریه.

«در خاطرات اقای دکتر ولایتی به سوریه، رییس جمهور فقید سوریه برای ایشان تعریف میکند که وزیر مختار و خارجه انگلیس، از من خواسته شده بود که بر سر مزار صلاح الدین ایوبی برویم. وقتی به اتفاق ایشان بر سر مزار ایوبی رفتیم بلافاصله پا بر سر مزار ایوبی می گذارد و میگوید: صلاح الدین ما برگشتیم .مراد از برگشتن انگلیسی ها زمانی بود که صلاح الدین ایوبی شکست سختی به انگلیسی ها و صلیبیون داده بود و انها سالیان سال نتوانسته بودند به بیت المقدس بازگردند و تنها فتح بیت المقدس در زمانی بود که صلاح الدین ایوبی توانست بیت المقدس را ازاد کند.انگاه رو به اقای دکتر ولایتی میکند و میگوید در فتح بیت المقدس شما ایرانی ها نیز حضور داشته اید».


🔶️رد نظریه کرد بودن امرای فضلویه

در این باب که آیا امرای فضلویه کرد بوده اند یا لر به سراغ پژوهشگری می رویم که مقام نخست پژوهش های برتر تاریخی استان بوشهر را در سال ۱۳۸۲ کسب نمود.

این پژوهشگر در کتابش اینگونه می نویسد : « در اواسط سده پنجم هجری پس از فروپاشی آل بویه و گسترش ناامنی در مناطق مختلف ایران فتح الدین فضلویه یکی از اخلاف بدر به اتفاق چهارصد خانوار از لر بزرگ به جبل السماق شام رفت و آنجا را مقر حکومت خود قرار داد . اما پس از چند زمانی در اواخر قرن پنجم هجری علی پسر فتح الدین فضلویه به اتفاق پسرش ابراهیم و کسانش از جبل الاکراد به میافارقین « بین النهرین » برگشتند « کتاب - هفت شهر لیراوی و بندر دیلم / علیرضا خلیفه زاده - صفحه ۱۲۲ تا ۱۲۴ »

در واقع امرای فضلویه کرد نبوده اند بلکه لرهایی بودند که در زمان آل بویه از لر بزرگ به شام می روند و سپس پس از مدتی برمیگردند .

برای روشنگری بیشتر در این باب به طرح یک شجره نامه می پردازیم، کوچ اقوام لر از منطقه لر بزرگ به شام:


کوچ فتح الدین فضلویه « از نوادگان بدر رئیس لر بزرگ » به شام در اواسط سده پنجم هجری و سپس برگشت آنها از شام به زادگاه خود.


22 نظر

 • بهروز

  بنظرم دلایل و استدلال این مقاله منطقی هستند

 • رضا خالقی

  اسامی اقوام و سرزمین ها با گذشت زمان دچار دگرگونی شده و مردمان قوم لور هم از این قاعده مستثنی نیستند و شاید در گذشته های دور نام های دیگری ( لالاریپ ، لالار ، لار ، للر ، لر ) داشته و در نهایت نام لور ( لر ) به خود گرفته و هنوز هم بدین نام شناخته میشود. تبیین و ریشه یابی این دگرگونی ها بسیار دشوار و در مواردی غیر ممکن است به طوری که جورج کرزن میگوید:این موضوع که لورها از چه قوم و طایفه ای بوده اند و از کجا آمده اند از رازهای باز نشده تاریخ بوده است ولی همو نهایتأ اعتراف میکند:اکثریت نویسندگان بر این قول اند که لورها بازماندگان نسل و نژادی ممتاز بوده اند و تباری ایرانی دارند و پیش از ورود تازیان و ترک و تاتار در سرزمین کوهستانی خویش بوده اند ( جورج کرزن ، تاریخ ایران و قضیه ایران ، جلد دوم ، صفحه ۳۲۸ ) .بنا به نظر مستوفی نه تنها اتابکان لور بزرگ ( یعنی حاکمان وقت ) از نژاد اکراد بوده اند بلکه ساکنان منطقه ی لور بزرگ ( لورستان خاوری ) نیز از کردانی بوده اند که در زمان حکومت اتابک هزار اسپ به این منطقه آمده اند و این گفته ی عجیب سبب شده است تا برخی از مورخان قدیم و جدید بدون واکاوی و سنجش ، و صحت و سقم مسعله ، کل طوایف لور را اصالتأ کرد نژاد تلقی کنند اما بنا به دلایلی که ذیلأ به آنها اشاره میکنیم این نظریه مستوفی مخدوش مینماید:اول اینکه جغرافی دانان و مورخان دوره اسلامی تمام گروه های صحرانشین و نیمه بیابانگرد را با عنوان کلی الاکراد ذکر میکردند و منظور آنها لزومأ مردم کرد نژاد نبود بلکه همه چادرنشینان و گله داران غیر ترک را به این نام میخواندند بنا بر این واژه کرد به معنای نژادی خاص نبود بلکه در نوشته های تاریخی به منظور توصیف نوعی از معیشت و نظام زندگی اجتماعی به کار میرفت که مهمترین مشخصه آن تأکید بر گله داری و کوچ به منظور استفاده از مراتع است. دوم اینکه مستوفی از میان کلیه قبایل مهاجری که نام برده فقط ریشه نژادی و هویت دو قبیله عقیلی و هاشمی را بیان کرده و از هویت سایر قبایل ذکری به میان نیاورده است! بودن طوایف لور نژاد در منطقه شام و مصر این نظر را تقویت میکند که قبایل مهاجر احتمال زیاد همان لورهایی بودند که قبلأ به دلایلی ( به احتمال قوی برای شرکتدر جنگهای صلیبی ) به شام و مصر مهاجرت و سرانجام با مساعد شدن شرایط و تحت فشار قرار گرفتن از طرف صلاح الدین ایوبی به موطن اصلی خود یعنی منطقه ی لور بزرگ ( لورستان خاوری ) معاودت کرده اند. سوم اینکه ابن فضل الله العمری متوفی به سال ۷۳۰ هجری معاصر حمدالله مستوفی در کتاب مسالک البصار فی الممالک المصار از حضور اقوام لور در سراسر منطقه ی شام و مصر خبر میدهد و میگوید لورها در سراسر منطقه شام و همچنین در مصر سکونت داشته اند و چالاکی آنها زبانزد بود! همین زبر دستی و چالاکی آنها صلاح الدین ایوبی را به وحشت انداخته و نامبرده دستور به قلع و قمع آنها میدهد. با توجه به اینکه سالهای حکمرانی صلاح الدین ایوبی از ۵۶۴ تا ۵۸۹ هجری بوده است حوادثی از این قبیل این نظر را تقویت میکند که قبایل مورد نظر حمدالله مستوفی همان لورهای معاود باشند. چهارم اینکه طوایف مذکور از میان این همه مناطق قابل سکونت ایران ، منطقه ای لور نشین به ویژه منطقه لور بزرگ را برگزیدند خود قرینه ای بر پیوند تاریخی میان این قبایل و سرزمین لور بزرگ است. پنجم اینکه در دوره ی اسلامی بخشی از مناطق غربی ایران به منطقه ی شامات معروف بوده و شاید این تشابه اسمی موجب شد تا برخی به اشتباه گمان برند که قبایل مذکور از شامات مهاجرت کرده اند!


 • تاراز

  جنگ صلیبی از۴۸۷تا۶۸۳به مدت۱۹۶سال طول کشیدصلاح الدین ایوبی۵۵۹به همراه عمویش اسدالله شیرکوه واردمصرمیشود وزارت را بدست میگیرد و برای نابودی خلافت فاطمی مصرتلاش میکند و۵۰هزار سودانی طرفدارخلیفه فاطمی را میکشد(تاریخ فاطمیان اثر دکترمحمدعلی چلونگرص۱۳۹)حی علی خیرالعمل را از اذان حذف میکند و کتابخانه اسماعیلیان قاهره که یک میلیون و۶۰۰هزار جلد کتاب داشته را آتش میزند و شیعیان را قتل عام میکند سال۵۷۹ با صلح وارد حلب میشود ولی خدعه میکند و از کشتار و هتک حرمت شیعیان شهر دریغ نمیکند ابن فضل العمری در مسالک وابصار فی ممالک الامصار بوجود لرها در سوریه و مصر اشاره میکند که چالاکیشان موجب وحشت صلاح الدین حاکم وقت سوریه میشود و دستور قتل عام آنان را صادر میکند لرها هم که شیعه بودند و هم برای جهاد و جنگ با صلیبی ها به سوریه و مصر رفته بودند برای حفظ جان خود از فرمان صلاح الدین به سرزمین خود بازمیگردندتاریخ گزیده۷۳۰تألیف میشود یعنی۵۰سال بعد از این قضایا.تازه مستوفی تمام مطالبش را از زبده التواریخ جمال الدین کاشانی میگیرد و حتی بخودش بخاطر صعب العبور بودن مناطق لرنشین جرأت تحقیق و پرس و جو نداده.چرا یکراست از سوریه آمدند لرستان؟مگر آشنایی قبلی داشتند؟اکر لر نبودند چرا زبانشان را حفظ نکردند؟اگر عرب بودند که باید زبانشان را حفظ میکردند یا نشانه ای بجا میگذاشتند! واکنش حکومت مرکزی ایران و اتابکان لر کوچک و بزرگ و مردم بومی به این مهاجرت چی بود؟پس نتیجه میگیریم اینان به موطن اصلی خود برگشتند.


 • LORD MAN

  واژه "لر" اولین بار در جریان حمله توکولتی_نینورتای اول(۱۲۴۳_۱۲۰۷قبل ازمیلاد)پادشاه آشور در تاریخ نمود پیدا میکند او در کتیبه های برجا مانده از تصرف بابل_گوتیوم_لولوبیوم و للر یعنی بخشهایی از زاگرس که حاشیه نفوذ حکومت عیلام باستان بودند سخن میگوید.سرزمین للر همان است که امروز لرستان نام دارد.درشمال سدشهیدعباسپور روستایی درکنار کوه منار هست بنام للر که همگی لر هستند و روستاهای اطراف همه با نام لر ترکیب شدند مثل:لیروک_سلیران_لشتر_ایلرد_لالی.سرزمین لولوبی (لولو یعنی کوه نشین) امروزه کرمانشاه است درتاریخ ایران قدیم ص۴۲آمده؛ بلوک لولوبی مابین بغداد و کرمانشاه بود.گوتیوم درشمال و غرب لولوبی بودند ومرکزحکومتشان شهر زورسلیمانیه بود تاریخ ایران باستان اثردکترشیرین بیانی جلد۲ص۱۶.دومین بار واژه(للر)در منابع تاریخ شرق نزدیک آمده که مربوط به کتیبه های شلمنسر سوم (۸۵۸_۸۲۴قبل ازمیلاد) شاه آشور میباشد.او از کوه"کولار"نام میبرد که جداکننده دومنطقه زاموای داخلی وخارجی بوده.عنصرLarبه زبان محلی به معنی کوه بوده و کولار یکی از قلل زاگرس بوده و الانم نام کولار داغ محفوظ است.سرزمین للر یا لار در محدوده لرستان کنونی بوده.سومین بار درحمله شامشی_آداد پنجم(۸۲۳_۸۱۱قبل ازمیلاد)شاه آشور آمده وچهارمین بار در کتیبه شاه عیلام تپتی_هومبان_اینشوشیناک(۶۵۳_۶۶۴ق.م)میباشد که شاه عیلام از پیروزی بر سرزمین شریر(انشان) و مردم لالاریپ یاد کرده.منظور او از سرزمین شریر در کتیبه همان أنشان است که قوم پارس بر آنجا مسلط شده بود و حکمرانش چیش پش(۶۷۵_۶۴۶ قبل ازمیلاد) دومین حکمران هخامنشی بود.لالاریپ هم درشمال عیلام باستان بودند.واژه لر صورت اشتقاقی همان کلمه لالاریپ است پسوند "یپ" از پسوندهای خاص زبان عیلامی است و لالار_لار_للر_لر همگی به سرزمین لرها اشاره دارند.لر یک واژه باستانی است که درکتیبه و سالنامه های آشوری و بابلی بارها به اون اشاره شده.بنا به گفته دیاکونف روس؛ واژه للر یا لر معنای سرزمین کوهستانی را میرساند.همو در جای دیگرمیگوید ؛ عنصر LAR به زبان ساکنان قدیم زاگرس بمعنی "کوه" بوده.لولوبیان هم به نواحی کوهستانی Lar میگفتند.این پدیده مشترک به صراحت وجوه مشترک زبانی ساکنان قدیم زاگرس(کاسیت,لولوبی,گوتی,عیلامی)را میرساند و ازطرفی این نامگذاری از طرف دیگر ملل و اقوام صورت گرفته نه خود ساکنان لرستان باستان.و آنها را بنام جایگاهشان که یک منطقه کوهستانی بوده"لر"نامیدند.مسعودی در التنبیه والاشراف درقرن۴هجری درصفحه۸۴از لریه_بلاد اللریه_بلاد اللور_نام برده.استخری درمسالک وممالک قرن۴صفحه۸۹از شهراللور_لردگان_لیراوی_و در سیمره از محلی بنام لورت یا لیرت نام میبرد.یاقوت حموی درقرن۷هجری ص۲۹از لرها نام میبرد و میگوید درمنطقه وسیعی بین خوزستان واصفهان زندگی میکنند که آنرا بلاد اللور یا لرستان مینامند.درسفرنامه ابن بطوطه(۷۲۵هجری)و مارکوپولو(۱۲۴۵میلادی)ازمحلی بنام لیر و لور در جندی شاپور و شهرساسانی لور درمحدوده اندیمشک نام میبردکه تاقرون وسطی آبادبوده وهمچنین از لیراوی درکهگیلویه نام میبرند.حمدالله مستوفی درتاریخ گزیده نسب لرها را از بلاداللریه در مانرود میداند که موضعی بنام لر داشته.واژه لر درفارسی بمعنی توان_مراد_طلب(دهخدا)است و هم ریشه با لرد (Lord) وlore انگلیسی است که به علمای دانشمند و البته اشراف و بزرگ زادگان و صاحبان مقام اطلاق میشود.چون مراد و مطلب انسان چیزی جزکسب دانش وفرهنگ نیست پس لر و لرد میتوانند ازیک ریشه باشند. با وجود آثاری باچهل هزارسال قدمت ازجمله آثاری درغار کم عمق قلنن بور در تنگه لهور (Lahor) بین منطقه چگنی و آمیران کوشکی کوهدشت و براساس کشفیات دیگر(غار کلماکره_میرملاس_دوشه_هومیان_پاسنگر_کنجی_گر ارجنه_یافته)قدمت سکونت وتمدن دراین سرزمین بسیار بالاست وساکنانی هنرمند داشته که درکمال قدرت وآرامش زندگی میکردند.


 • خورشیدوند

  این صفحه اصلا ربطی به موضوع کرد داشت؟ گروهکهای سایبری پانکرد چرا گیج میزنند؟ کتابهایی که پانکردها بنویسند خالی از قوم مداری نیست کی وه دوو خوش موعه تورشه!!! خوبه خودشونم اعتراف کردن کردهای کرمانشاه و پشتکوه از موصل عراق و کرکوک آمدند و مهاجرند نه بومی اصلی منطقه… عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد


 • حسين سكران-ئيلام

  كورد فيلي همون لر پهلي است واژه فيلي معرب پهلي است و ربطي به فيلي کرد ندارد یعنی در واقع کرد فیلی جعل هست و درستش لر فیلی. لرفهلوي يا فيلي همان لر پهلوي يا پهلي است


 • علی

  درود ها . جای این مقاله خالی بود ک ب لطف شما منتشر شده . تشکر


 • کامران قبادی

  دکتر سید مصطفی تقوی مقدم ، نویسنده کتاب ( تاریخ سیاسی کهگیلویه و بویر احمد ) در کتابش اذعان میکند که:لور و کرد دو قوم مستقل و جدا از هم هستند و نمیتوان آنها را قوم و تباری واحد دانست. بر اساس مطالعات ژنتیکی صورت گرفته بر روی کروموزوم Y ( نسب پدری ) لورها و کردها یکی از بیشترین فاصله های ژنتیکی در بین اقوام ایرانی را با هم دارند و شباهت موجود بین آنها فقط در حد همان ایرانی تبار بودن آنهاست. براساس مقاله دکتر اردشیر بهمنی فر با عنوان( بررسی ساختار ژنتیک اجداد پدری در منطقه زاگرس ایران ) که در مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران ، چاپ شده است آمده که لورها بیشترین شباهت ژنتیکی را با گیلک ها دارند و کردها بیشترین شباهت ژنتیکی را با یزدی ها و بلوچها دارند!


 • هاشم

  درود بر برادران لرم،دوستان خیلی مراقب پانکردهای حسود و کینه توز باشید.پانکردها با اسامی مختلف مثل همینی که با اسم لک پیام داده،میان و به قوم لر توهین میکنن.هدف اینها ایجاد اختلاف بین لر و لک هست که همیشه با هم اند و یکی هستد؛پانکردها از ایجاد اختلاف بین اقوام لر لذت میبرند و در واقع از این کار سود میبرند،زیرا تجزیه سرزمینهای لر نشین و الحاق آنها به کردستان جعلی مستلزم اختلاف افتادن بین لرهاست و هر چه دامنه این اختلاف بیشتر باشد،فاصله و جدایی و شکاف بین ایلات لر زیادتر خواهد شد و بازنده اصلی این جریانات فتنه گرایانه در آخر نیز لرها خواهند بود.پس خیلی مراقب باشید و اتحادتان را همواره و در هر حال حفظ کنید و به یکدیگر توهین نکنید؛چرا که همه شما جزو یک ملت و از یک تبارید و هرگز مجال فتنه اندازی به دست پانکردهای فتنه گر ندهید.


 • پارسی

  لرها عیلامی هستند


 • به روز

  مقاله ی بسیار جالبی بود ، مفهوم و معنی " واو " متمایز در کتاب حمدالله مستوفی را عالی توضیح دادید . و نیز لرتباران به عیلامیان میرسد ، و چه بسا نظام انان نوعی از فدرال بوده .


 • علی

  🔴 تاریخ لرهای شمالی بعد از اتابکان لر کوچک 🔹با اسارت شاهوردی خان اخرین اتابک لر کوچک به دست الله وردی خان قوللر آقاسی و اعدام او در کنار رود سیمره به فرمان شاه عباس اول صفوی ، حاکمیت پانصدساله ی اتابکان لر کوچک به سر آمد و شاه عباس خاندان جدیدی را در لرستان بر سر کار آورد که تا اغاز پادشاهی رضاخان پهلوی اقتدارشان بر لرستان « ایلام و لرستان کنونی » ماندگار شد 🔹موسس والیان لرستان حسین خان نامی از طایفه ی سلویزی لرستان بوده و ادعای وی مبنی بر وابستگی به خاندان عصمت و طهارت و رسانیدن سلسله نسب خود به حضرت ابوالفضل العباس چیزی جز استفاده از احساسات مذهبی و عواطف دینی توده های مردم « همانند شگرد صفویان » در انتساب به خاندان پیامبر نبوده است 🔹بر اساس معتبرترین مدارک و ماخذ مانند زبده التواریخ و تاریخ گزیده که اگاهی هایی در مورد اقوام لر به دست میدهند طایفه سلویزی از شعب قبیله چنگروی محسوب می شوند که اتابکان لر کوچک خورشیدی نیز از ان برخاسته اند سلویزی را تاریخ گزیده به صورت « شلبوری » اورده که با تطبیق با کتاب شرفنامه مشخص میشود که منظور حمدالله مستوفی همان « سلورزی » بوده است هم اکنون نیز چندین طایفه در مناطق مختلف لرستان به سلاحورزی یا سله ورزی و سلویزی معروفند که محققا بازماندگان همان طوایفی هستند که مورخینی نظیر مستوفی ، بدلیسی و کاشی یاد کرده اند. 🔹سرنگونی اخرین اتابک خورشیدی یعنی شاهوردی خان که از قبیله چنگروی بود به دلیل تمرد و عصیان و اعلام استقلال از حکومت مرکزی صفوی باعث گردید تا شاه عباس او را از میان برداشته و حکومت لرستان « یعنی استان لرستان و ایلام » را به تیره ی گمنام « فِیلی » از طایفه سلویزی تفویض کند. 🔹با روی کار امدن سلسله والیان لرستان مناطق لر شمالی به لرستان فِیلی مشهور شد چرا که والیان از فیلی ها بودند . « قبایل متعدد فیلی در نواحی کوهستانی ترکیه، سوریه و ایران سکونت دارند ( شوبرل ص ۲۰ ) فیلی ها از عناصر لک و از شعب فرعی لُرها هستند (کرزن، جلد دوم، ص ۲۶۹-۲۷۰) [ ۳ ] 🔰منابع .... ۱- جغرافیای تاریخی و تاریخ لرستان / دکتر منوچهر ستوده و علیمحمد ساکی / ص ۳۲۱ ۲- تاریخ سرزمین ایلام / تالیف ناصر راد / ص ۱۹۱ ۳- مردم شناسی ایران / هنری فیلد / ترجمه عبدالله فریار.


 • علی

  🔵جنگروی (جنگجو) قبیله ای ڪهن در دیار زاگرس نشینان 🔸تاریخ گزیده...، ولادیمیر مینورسکی تاریخدان و ایرانشناس(ص ۸۲۸) تاکید دارند که دریڪوندها متعلق به قبیله جنگرو (jangru ) بودند و شجاع الدین خورشید سر سلسله اتابکان لرستان که توانست با کمک طوایف لرستان و ایلام کنونی ادعای استقلال کند و طولانی ‌ترین حکومت ایرانی بعد از اسلام و دومین حکومت طولانی ایرانی بعد از اشکانیان را بنا نهد نیز از این قبیله (جنگرو) بودند [۲۴] 🔸رابینو (ص ۲۳) اتابکان لرستان همواره از حمایت همه جانبه دیرڪ وندها برخوردار بودند. این حاکمان که در فاصله سالهای ۵۸۰ تا ۱۰۰۶ (ه ق) بر قسمتهای مهم ناحیه لرستان حکومت میکردند عاقبت پس از قرنها حکومت شرافتمندانه، در سال ۱۰۰۶ (ه ق) آخرین حاکم لر (شاهوردیخان) توسطه شاه عباس اول صفوی کشته شد و سلسله اتابکان لر کوچک منقرض گردید. پس از آن (سلورزیها) نوادگان دختری اتابکان که اینان نیز از قبیله جنگروی بودند توسطه شاه عباس به عنوان والیان (امرای) لرستان منسوب و تا سال ۱۳۰۸ به این سرزمین حکومت کردند. 🔸بعد از ماجرای ناجوانمردانه شاه صفوی و کشتن شاهوردیخان آخرین اتابک لرستان، دیرڪوندها بارها با سپاه شاه عباس در (سالهای ۹۹۶-۱۰۳۸ (۱۵۸۸-۱۶۲۹) وارد جنگ شدند بنوشته ویلسون (ص۲۶) حوالی سال ۱۳۱۸ (۱۹۰۰) دریڪوندها بواسطه دو سپاه مجهز دولت شاه عباس.(نیروهای حشمت الدوله حاکم لرستان و حسینقلی خان فیلی حاکم پشتکوه با همکاری بعضی افراد خائن مغلوب و بسیاری از افراد این طایفه زندانی و تعدادی از روسای آنها به کرمانشاه تبعید شدند ..


 • اِبن فَضل اللّه العمری

  واژه لُر در آثار مُورخان و جُغرافیانگاران قرون سوم و چهارم هجری بصورت《اللّریه ، لاریه ، بلاد اللور و لوریه》ضبط و ثبت شده است مثلاً مسعودی در التنبیه و الاشراف صفحه ۸۴ از سرزمین لُریه و قبایل لُر نام میبرد / ابن حوقل در صوره الارض صفحه ۱۱۴ / ابوالفداء در تقویم البلدان صفحه ۳۵۶ / یاقوت حموی در معجم البلدان از لُرها نام میبرد و محل این قبایل را《بلاد اللور یا لُرستان》مینامد / استخری در مسالک و ممالک طوایف زاگرس را لُر نوشته و از لُردگان نام میبرد / مولف تاج العروس از لُرها و کُردها نام میبرد و آنها را از نسل نوح میداند / حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده نیز نام لُران را برآمده و مشعب از منطقه ای موسوم به لُر واقع در مانرود لُرستان میداند. حمدالله مستوفی به ارتباط لرهای ایران و سوریه اشاره کرده ولی عده ای در خوانش آن دچار کژفهمی شده و گمان کرده اند که این ارتباط یک طرفه و در قالب مهاجرت از سوریه به ایران بوده است. در حالی که اولاً منابع تاریخی از حضور پر رنگ لرها در سوریه《عصر صلاح الدین ایوبی》و حضور موثر آنان در نبردهای صلیبی و آزادی اورشلیم فلسطین دارد. ثانیاً سوریه در آن روزها هویتی عربی نداشته بلکه بعداً مُستعرب (عرب زبان) شدند و بخش عمده آن را اقوام ایرانی تبار کُرد و لُر تشکیل می دادند و《ابن فضل الله العمری》در کتاب «مسالک الابصار فی ممالک الامصار» فصلی را تحت عنوان《الکورد》آورده و فصل دیگری را با عنوان《اللور (اللر)》به تفصیل نقش آفرینی لُرها در سوریه پرداخته است. ابن فضل الله العمري (متوفي 740 هجري) در کتاب مذکور خاطرنشان کرده است كه لُرها در سراسر منطقه شام و همچنين در مصر سكونت داشته اند و چالاكي آنها زبانزد بود. همچنين زبردستي و چالاكي آنها صلاح الدين ايوبي را به وحشت انداخت و نامبرده به قلع و قمع آنها پرداخت. صلاح الدین در فاصله سال‌های 564 تا 589 هجری حکمرانی نمود و در همین حدود این قبایل به لرستان《موطن اصلی خود》مهاجرت کردند.


 • دارالغُرور《لُرستانات》

  سر اورال ایسیتن در کتاب جغرافیای تاریخی غرب ایران ، بخش ؛ طوایف و سکنه لرستان مینویسد:الوار ( لرها ) را میتوان تنها طایفه شمرد که کمتر با نژادهای دیگر مخلوط شده باشند و قیافه الوار به قیافه ایرانی های، قدیم شبیه است که در حجاری های هخامنشی و ساسانی دیده میشود همانطور که قیافه آنها تغییر نکرده ، زبان و عادات قدیمی آنها هنوز باقی است.


 • مهاجرت کُردهای عراق به ایران

  در بین سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۳ شمسی کشور ایران مرتباً میزبان پناهندگان کُرد عراقی بوده که به واسطه بحرانهای پیش آمده مجبور به مهاجرت به ایران شدند! بعد از سال ۱۹۷۵ میلادی/۱۳۵۴ شمسی و عقد قرارداد الجزایر مابین ایران و عراق بر سر اروند رود، دوباره کُردهای عراق به استانهای مرزی ایران مهاجرت کردند! سال ۱۳۶۶ و در پی بمباران شیمیایی حَلبچه بیش از ۴۰ هزار کُرد عراقی وارد ایران شدند! دوباره در جنگ خلیج فارس بین آمریکا و عراق حدود ۱۶ هزار کُرد عراقی وارد استانهای غربی ایران شدند! سال ۱۳۷۰ ارتش بعثی عراق برای مقابله با شورش مردم کُرد عراق در《عملیات انفال》با بمباران و تخریب شهر و روستاها، مردم کُرد را وادار به آوارگی کردند و ۴۵۰ هزار آواره کُرد عراقی در ۳۶ نقطه کرمانشاه استقرار یافتند!!! به گفته مهندس ابراهیم رضایی استاندار وقت کرمانشاه در سال ۱۳۸۱ و با حمله نظامی آمریکا و متحدانش به عراق بیش از ۲۲۰ هزار کُرد عراقی به ایران آمدند!!! ارتش عراق از سال ۱۹۶۳ میلادی (۱۳۴۲ شمسی) تا ۱۹۸۸/ ۱۳۶۷ بیش از ۴ هزار روستای کُردنشین هم مرز با ایران را نابود کرد (۲۵%جمعیت کردها) و آنان را مجبور به مهاجرت یا تبعید به ایران کرد! شیخ مردوخ کردستانی در《تاریخ کرد و کردستان》صفحه ۸۵ مینویسد: محل اصلی کردهای جاف که هم اکنون در کرمانشاه ساکن هستند سلیمانیه عراق بوده است! کردهای جاف از عراق و مرز ترکیه به ایران مهاجرت کردند و به عنوان نیروی نظامی و مزدپرور در خدمت ارتش رضاخان بودند و با قتل عام مردم قوم لر، دست به پاکسازی قومی در کرمانشاه و پشتکوه (ایلام) زدند و املاک لرها را به زور تصاحب و به کردهای جاف مهاجر از سلیمانیه و دیاربکر عراق دادند. کردهای جاف در دوره قاجار اصلاً ساکن ایران و کرمانشاه نبودند و در عراق سکونت داشتند و این حضور کنونی آنها در کرمانشاه به واسطه فشار اعراب عراق و کرمانج های ترکیه بر آنان بوده که سبب شده کردهای جاف به کرمانشاه مهاجرت کنند. طبق《گزارش فرهاد میرزا والی کردستان》درباره یاراحمد جاف یاغی معروف، حضور کُردهای جاف در کرمانشاه مربوط به پس از قاجار و دوره رضاخان است (کتاب یکصد سند تاریخی دوره قاجار، ابراهیم صفایی، سند شماره ۶۶).


 • وجه تسمیه شهرکرد بختیاری

  پانکردها باز به مغز خود فشار آورده و در ادعای جدیدی مُدعی شدند که لرهای بختیاری کرد هستند! علت این توهم《شهرکرد》مرکز چهارمحال بختیاری است! پانکردها که با اندیشه بیگانه هستند و تمام حرفها و حرکاتشان تقلیدی دست چندم از پانترکیسم است به خود جرات تحقیق نمیدهند و در قرن 21 همچنان بدنبال بحثهای قومی_قبیله ای و مجادلات بیحاصل هستند و کماکان مَرض و بیماری همه کُردپنداری را با خود دارند! اگر این مُقلدان مجازی بجای حرافی و ژست روشنفکری کمی اهل مطالعه بودند یقیناً با سند و مدرک جلو میآمدند و منبع دست اول تاریخی ذکر میکردند!در تمام منابع و اسناد تاریخی مرکز و پایتخت اتابکان لُربزرگ همواره ایذه (مالمیر) بوده و شهرکرد کنونی هم بجز لُرهای بختیاری هیچ شهروند کُردی ندارد که بخواهد شهر را به نام آنان بخوانند! حتی تا فاصله 600 کیلومتری یک کُرد را نمی یابید و نام قدیمی شهرکرد《ده کُردین》بوده است! وجه تسمیه شهرکرد (ده کُردینه پوشان) برمیگردد به نوعی پارچه بنام《کُردینه یا کردین》که دکتر محمد معین در فرهنگ فارسی جلد سوم صفحه 2079 مینویسد: کُردی KORDI نیم تنه ای که در قدیم روی قبا میپوشیدند و دارای آستین کوتاهی بود! در فرهنگ فارسی عمید، چاپ 16، صفحه 849 آمده: کوردین جامه پشمین گلیم، پلاس کردی هم گفته میشود! در واژنامه لری، اثر؛ اکبر یاوریان، صفحه 581 آمده: کُردی یا کوردی نوعی پارچه پنبه ای ضخیم برای حفظ از سرما است و همچنین کردی یا کُردین هم اینک نیز در زبان لُرهای بختیاری به《نوعی لباس چوپانی ضخیم》گفته میشود که در برابر سرما از چوپانان محافظت میکند! علت وجه تسمیه شهرکرد نیز همین بوده که بافت و تولید این پارچه در آنجا به دلیل《زمستانهای سخت و طولانی》بیشتر از هرجای دیگر مرسوم و معمول بوده و به همین خاطر به《ده کُردین یا کُردینه پوشان》و سپس به شهرکرد که اشاره به تولید آن نوع پارچه ضخیم پنبه ای دارد معروف شده است.شهرکرد مرتفع ترین و سردترین شهر ایران است!دکتراحمد پاکتچی در روش شناسی تاریخ، ص 136 مینویسد: مرکز چارمحال بختیاری شهرکرد است اما قرارنیست در مرکز منطقه لُرنشین با کُرد مواجه شویم بلکه در آن مجموعه با لُرها سرو کار داریم! شهرکرد امروز هم نَمد مالان بسیار دارد و حتی یک طایفه بزرگ آن شهر به《نمدمالی》مُتصف گشته اند و طوایف《گله دار》،《رعنایی》و《نمدمال》از قدیم در کار تولید و فروش پارچه پنبه ای کوردی یا کوردین بودند و هم اکنون هم این صنعت به قوت خود باقی است که این شهر به دلیل کثرت نمدمالان و رواج پارچه ضخیم کُردین به این وجه تسمیه مشهور گشته است!


 • نظر جورج ناتانیل کرزن در مورد لرها

  جورج ناتانیل کرزون (۱۸۵۹_۱۹۲۵) در کتاب《ایران و قضیه ایران》جلد دوم، صفحه ۳۲۸ مینویسد: لُرها بازماندگان نسل و نژادی خالص و ممتاز بوده اند و همین قدر کافی است که اعتراف کنیم آنها از نسل و نسب ایرانی اند و از قرنها پیش در نواحی کوهستانی خویش زیسته اند! آیت الله مردوخ کردستانی در کتاب《تاریخ مردوخ》جلد یکم، صفحه ۴۵ مینویسد: نزدیکترین زبان به زبان پهلوی ساسانی در درجه اول، زبان لری است چه محل الوار به مرکز پهلوی قدیم (تیسفون و مدائن) خیلی نزدیک بوده است و از مراوده با اجانب هم به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و زیستی (کوهستانی و صعب العبور بودن منطقه) محفوظ بوده اند!


 • مهاجرت ترکان و مغولان موجب زندگی کوچ نشینی شد!

  مغولان که صحراگرد و شمن پرست بودند و مظاهر طبیعی را میپرستیدند اعتقاد داشتند که《زمین مادر حیات》است و نباید زندگی یکجانشینی داشت لذا نگاه بدبینانه ای به شهرنشینی داشتند و تمام زیرساختهای شهری و《تأسیسات آبیاری و آبرسانی》را خراب و مختل میکردند. در این وضعیت مردمان لُر باتوجه به آسیب رساندن مغولان به شهرها و قتل عامهای دسته جمعی تنها راه نجات را پناه آوردن به کوهها و زندگی متحرک میدانستند. دکتر علی اکبر نیک خلق در کتاب《جامعه شناسی عشایر ایران》صفحه ۲۱ مینویسد: در دوره مغول زندگی کوچ نشینی در لُرستان گسترش یافت زیرا زارعان بر اثر عدم امنیت به کوهها میگریختند و زندگی کوچ نشینی را آغاز میکردند! فتوحات و سلطنت تیمورلنگ در ایران قتل و غارتها و ویرانیهای بسیاری به بار آورد که موجب گسترش زندگی چادرنشینی گردید! به عقیده استاین ( Estaine ) لُرها که در چند قرن اخیر نیمه یکجانشین بوده اند در هزاره پیش از میلاد《حیات یکجانشینی》داشته اند. بوبک (Bobek) یکی دیگر از پژوهشگران که سکونتگاههای ماقبل تاریخ ایران را مورد مطالعه قرار داده است میگوید: وجود پاره ای گیاهان نظیر《فلومیس پرسیکا》در مناطق لُرنشین از لحاظ بوم شناسی گیاهی مبین وجود و رواج زراعت در روزگاران گذشته است و این خود نشانه آن است که کوچ نشینی از درون زندگی ده نشینی مبتنی بر کشاورزی برخاسته است. وجود آسیابها و خرابه های مسکونی در مناطق لُرنشین نشان میدهد که لُرها تا قبل از ترکتازیهای مغولان زندگی یکجانشینی داشته اند. مغولان هیچگاه به زاگرس تسلط نیافتند ولی میراث کوچ بلند و اصطلاحات کوچ را به یادگار گذاشتند. تمامی کلمات کوچ مثل: ایل_ایلخان_ییلاق و قشلاق_خان_یورت_قیقاچ و…تماماً مغولی هستند. از این زمان کوچهای بلند و گسترده با اطلاع از وسعت خرابی مغولان شروع شد. بیهقی میگوید: ما را شهر زادگاه بودی همچنان که آنان (مغولان) را بیابان! دکتر یعقوب احمدی در کتاب《جامعه شناسی ایلات و عشایر》صفحه ۱۰۶ مینویسد: تاریخ زندگی ترکها در ایران به نوعی تاریخ کوچ نشینی و تحرک است!


 • لُرستان یعنی تمام بلادلُرنشین

  لُریاتی یعنی هرچه که بوی لُر و لُری بودن از آن استشمام میشود. چیزی که نهاد جان مایه آن با فرهنگ لُر گره خورده است و بدون این فرهنگ از اصل و هویت خود سقوط خواهد کرد. البته تمام تعریف لُریاتی در این مورد خلاصه نمیشود بلکه علاقه افراد و اشخاص و دل و جانی که برای لُر و فرهنگ لُری بتپد را نیز شامل میشود. نیازی نیست فرد و یا گروه مردمی حتماً با آزمایش DNA ثابت کنند لُر هست و یا خیر! بلکه اگر در گوشه ای از قشر خاکستری مغزش خود را لُر بداند و علاقمند به فرهنگ لُری، وی دارای فرهنگ و غیرت لُریاتی است. استاد لوریس_چکناواریان هنرمند بزرگ ارمنی《متولد بروجرد》که در مصاحبه ای تلوزیونی خود را لُر بروجرد میداند! وی حتی خود را در ارمنستان بیگانه دید ولی زادگاهش بروجرد لُرستان را آشنا و آشناتر از هرجایی یافت منظور و بن مایه لُریاتی این است عشق به لُر و لُرستانی! چه بسیار هستند گروه و اشخاصی که لُرند ولی علاقه ای به فرهنگ لُریاتی از خود نشان نمیدهند و خلاصه کلام عاری از هرگونه فرهنگ لُریاتی میباشند. کما اینکه شخصی خود را لُر بگوید ولی در پشت ذهن خود یک نوع خود برتربینی و حسادت نسبت به گروه و یا شخص لُر داشته باشد ولو اینکه پسر《شجاع الدین خورشید》و یا《هزار اسب》و...باشد وی نیز عاری از غیرت لُریاتی است. لُرستان منظور تمام مناطق لُرنشین است نه تنها استان لُرستان!


 • مشاهیر قوم لُر

  لُر همان است که ضربه دستش دل یاران زهرای مرضیه را شاد کرد (ابو لؤلؤ پیروز نهاوندی) ... لُر همان است که نخستین بار بر علیه خلیفه جور قیام کرد و از سرزمین لُر تا مصر علم استقلال کشید (ابوسعید بن بهرام گناوه ای) … لُر همان است که نخستین عملیات دریایی ایران پس از اسلام را انجام داد (صلاح الدین محمود لُر) … لُر همان است که سنت سخاوت گذاشت و ثلث منال حکومتش را خرج مهمانان کرد (نصرت الدین احمد اتابک لُربزرگ) … لُر همان است که مرد شمشیر و قلمش خواندند (امیر جلال الدین مسعود شاه لیراوی) … لُر همان است که عادلترین پادشاه ایران خوانند (کریمخان زند ملایری) … لُر همان است که شجاع ترین و دلیرترین شاهزاده تاریخ ایران گفتندش (لطفعلی خان زند) … لُر همان است که فاتح قندهار و سند و دهلی در زمان نادرشاه افشار بود (فوج کهگیلویه و بختیاری در لشکر نادرشاه افشار) … لُر همان است که شعر و مدح اهل بیت اش بر تارک ادبیات ایران میدرخشد (عمان سامانی) … لر همان فاتح تهران و سردار مشروطیت است (حاج علی قلی خان سردار اسعد بختیاری) … لُر همان پایه گذار شیعه اصولی در جهان تشیع است (آیت الله وحید بهبهانی) … لُر همان است که پوزه استعمار پیر را به خاک مذلت سایید (رئیسعلی دلواری و دلیران تنگستان و دشتستان و سواران بختیاری) … لُر همان است که دمار از ارتش رضاخانی درآورد (کی لهراسب باطولی و دلیران بویراحمد و خوانین لرستان) … لُر همان است که زنانش هنگ نظامی بریتانیای کبیر را شکست داد (زنان لُرده دشتستان) … لُر همان است که تنها کسی بود که در مقابل کشف حجاب رضاخانی قیام مسلحانه کرد (خدا کرم خان بهمنی) …لُر همان است که شجاعت و سخاوت و دیانت را توأمان داشت و زیر بار دو پهلوی نرفت (علی سمیل فخرایی دشتی) … لُر همان است که عالیترین مرجع جهان تشیع بود (آیت الله سیدحسین بروجردی) … لُر همان است که شجاعانه مقابل شاه ایستاد و پیام مرجعیت را به شاه رسانید (آیت الله کمالوند) … لُر سردار شهید محمد بروجردی است … لُر سردار شهید نعمت سعیدی است … لُر تیمسار غضنفر آذرفر فاتح حاج عمران و کربلای ۷ است ... لُر هزاران شهید و آزاده دفاع از ایران است ... لُر دکتر عبدالحسین زرینکوب، دکتر جعفرشهیدی، دکتر مهرداد اوستا، پروفسور سکندر بهاروند، دکتر علی‌محمد رنجبر، دکترمحمدمهدی فولادوند، دکترشاموربختیار و هزاران دانشمند و استاد و دکتر و مهندس است … به آن دلقکان یاوه گو می‌گوییم؛ ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگاه توست … عرض خود میبری و زحمت ما میداری.


 • لُرهای ممسنی

  زکریا رستگار درکتاب《تنگستان》می‌نویسد: رییس علی دلواری از طایفه نیامتی بود که سال ۱۲۶۱ شمسی در شهر دلوار از توابع تنگستان متولد شد مادر رییس علی دلواری، شهین و پدرش زایر محمد از طایفه لُر ممسنی بود. اکبر نبوی در《ماهنامه شاهد یاران》مینویسد: اجداد رییس علی دلواری از لُرهای ممسنی بودند. حسین علی خان افشار در سفرنامه لُرستان و خوزستان صفحه ۱۷۱، می‌نویسد: لُرهای ممسنی از اخلاف شول ها به شمار می‌روند و ممسنی مانند کهگیلویه و بختیاری ساکن سلسله جبال زاگرسند و جملگی از قوم لُر به شمار می‌روند. کینتوس کورتیوس از مردمی بنام ممسنی یاد میکند که مدتی با شجاعت در برابر حمله لشکریان اسکندر ایستادگی کردند. لُرها رشید، قوی هیکل، شجاع و متهورند و در سرزمینی حاصلخیز زندگی میکنند طوایف کهگیلویه حدود چهل هزار خانوارند و با ایل قشقایی رفتاری دوستانه دارند. طایفه ممسنی در جنوب نزدیک بهبهان زندگی میکنند. جنگجویان این طایفه هنگام جنگ سینه خود را برهنه می‌سازند انگار خود را در معرض مرگ سریع قرار می‌دهند. همسایگان ممسنی و ارتش ایران از طایفه سوارکار و تیرانداز ممسنی واهمه دارند. دکتر رضا مهرآفرین درکتاب شهرهای ساسانی، صفحه ۲۷۹، می‌نویسد: ابن فقیه مینویسد انوشیروان ساسانی باب ممسنی را بساخت.


 • ذکر لُرها در سفرنامه مارکوپولو

  سفرنامه مارکوپولو یکی از معتبرین سفرنامه هاست که در قرن سیزده میلادی توسط تاجر و جهانگرد ونیزی در حدود 850 سال پیش نوشته شده است. امروزه این کتاب به نام‌های کتاب شگفتی‌های جهان یا توصیفی بر جهان شناخته می‌شود. این کتاب در شناساندن آسیا و چین به اروپاییان نقش کلیدی داشت. او در سال ۱۳۲۴ میلادی از دنیا رفت و در سن لورنزو به خاک سپرده شد. این‌گونه سفرها و ماجراجویی‌های مارکوپولو، الهام‌بخش کسانی چون کریستف کلمب بود. لُرستان در دوره مغول از قول مارکوپولو سیاح ونیزی یکی از هشت ایالت بزرگ ایران و در دوره صفویه آنگونه که انگلبرت کمپفر جهانگرد آلمانی در سفرنامه‌اش صفحه ۱۶۱ نوشته یکی از چهار والی نشین وسیع و قدرتمند زمان خود بوده‌است. تاریخ لُرها و نسب آنها به ایلام نیز در این کتاب آمده و ایلام را هم مردمانی غیر سامی معرفی کرده است. سرزمین لُرها ناحیه ای در جنوب غرب ایران به دو ناحیه لُربزرگ و لُرکوچک که تقریباً به همه سرزمینهایی که لُرها ساکن بودند اطلاق می‌شود. تا اینکه در دوره صفویه سرزمینهای لُربزرگ به نامهای کهگیلویه و بختیاری می‌نامیدند. از قرن 16 میلادی به بعد لُرکوچک به نام لُرستان شناخته شد در قرن 19 میلادی لُرستان به دو ناحیه پشتکوه و پیشکوه تقسیم شد. تاریخ سرزمینهایی که اکنون طوایف لُر در آن زندگی میکنند این ناحیه که فاصله قابل ملاحظه ای با آشور داشت تحت نفوذ تمدن ایلام بود شهر شوش که در آنجا آثاری از تمدن هزاره سوم ق.م بدست آمده درست در مدخل کوهستانهای لُرکوچک قرار دارد اصلیترین آثار فرهنگ محلی بیشتر در قسمتهای جنوب شرق یافت میشود همانطوری که اتابکان لُربزرگ همواره ایذه (مالمیر) را به عنوان پایتخت محفوظ میداشتند فرمانروایان لُرستان نیز در ازمنه قدیم صرفنظر از هر نوع ارتباطی که با سلاطین شوش داشتند تسلط خود را تا حوزه کارون حفظ کردند آثار مالمیر و نوشته ها و نقشه‌های بومی ایلامی، غیرسامی بودن آن اهمیت بسیار دارد. اکتشافات جدید و یک نقش برجسته آجرهای ایلامی توسط هرتسفلد حدود 1000 تا 1500 سال ق.م در ناحیه ممسنی (شولستان) که نفوذ ایلام را نشان میدهد.آخرین مقالات