پنج شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

یوتاب

زن نام آور " لر "

یوتاب

خواهر آریو برزن سردار" لر " تبار ایران

یوتاب خواهر آریوبرزن سردار دلیر ورشید لر تباری است که با 40 سوار و حدود هزار نیروی پیاده در برابر سپاهیان اسکندر مقدونی ایستاد و بسیاری از آنان

را به هلاکت رساند ..........

یوتاب این شیر زن قهرمان تا آخرین لحظه زندگی دوشادوش برادرش مقابل سپاه اسکندر مقدونی ایستادو قهرمانانه جنگید. این شیرزن دست کمی از برادرش آریو برزن نداشت و سپاهیان مقدونی در عجب بودند که این زن چگونه میجنگد !

یوتاب در نبرد با اسکندرهمراه آریو برادرش فرماندهی بخشی از ارتش را بر عهده داشت و در کوههای " بختیاری " راه را بر اسکندرگجستک بست ....

0 نظر


آخرین مقالات