چهار شنبه ۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

قهرمانان لرستان جنوبی کی لهراسب بویراحمدی

لرها همواره مردمانی بوده اند که زیر بار حرف زور نرفته و میهن پرستی و استعمار ستیزی ویژگی ذاتی آنها در طول تاریخ بوده است. در این میان در لرستان جنوبی و در ایل شجاع بویراحمد شخصیتی رشد می کند که دلیری اش نمایانگر خصوصیات تمامی مردمان این ایل است.

قهرمانان لرستان جنوبی کی لهراسب بویراحمدی

بله سخن از قهرمان اسطوره ایی لر در جنگ نابرابر تنگ تامرادی، کی لهراسب باطولی بویراحمدی است.

جنگ تنگ تامرادی، جنگ بزرگی بود که در سال ۱۳۰۹ بین قوای شاهنشاهی از یک سو و لرهای بویراحمدی(به فرماندهی کی لهراسب بویراحمدی) در سوی دیگر انجام گرفت. درباره زمینه بروز جنگ تنگ تامرادی که منجر به مطرح شدن و هراس شاه از نام کی لهراس و ایل بویراحمد شد دلایلی  همچون سیاست یکجانشینی توسط دولت پهلوی بیان شده است. اما برخی مورخان معاصر نبرد نوگک ممسنی را زمینه جنگ‌ مشهور و حماسی تنگ تامرادی می دانند.

 

*معرفی کوتاهی از نبرد نوگک ممسنی:*

سران منطقه رستم و ممسنی از معین التجار بوشهری که مسئول جمع آوری باج و خراج منطقه رستم و ممسنی بود، سرپیچی نمودند و بخاطر اینکه بخاطر سرپیچی امکان مجازات سخت وجود داشت، از همتبار قهرمان خود کی لهراس باطولی امداد و هی جار می خواهند و کی لهراس لرتبار و همراهانش غیرتمندانه در منطقه نوگک ممسنی به نیروهای ممسنی می پیوندند و شکست سختی را به نیروهای رضاشاهی تحمیل می کنند.

درباره جنگ نوگک ممسنی این جمله از کی لهراس مشهور است:

* وختی یه آدمی جور معین التجار بوشهری وه بن و کلخونگ عشایر ممسنی مالیات اگره، وا یکی جور میرغلام بوه گندش پاک کنه.*

 

کی لهراس قهرمان اسطوره ایی بخشی از مبارزات حق طلبانه مردم لر علیه رژیم پهلوی، با نبوغ و مهارت های ویژه نظامی خود، تاکتیک های چریکی فوق العاده ایی را در تنگه تامرادی بر قوای شاهنشاهی اعمال کرد و نبوغ نظامی لرها را اثبات نمود.

او انسانی حق طلب و عدالتخواه بود که در راه سرافرازی مردم لر از هیچ شجاعت و رشادتی دریغ نکرد و تصمیم دولت برای تغییر لباس و زندگی لرها را ننگ می دانست.

شوربختانه روایت زندگی قهرمانان لر همواره با خیانت، کین، حسادت و برادرکشی پایان می یابد و داستان کی لهراس قهرمان، هم اینگونه است و یکی از همراهان حسود و کینه جوی، او را در سنگرش در کوه مصلی واقع در روستای نوگک به شهادت رساند.


*به قلم ابوالفضل بابادی شوراب*

*کوهرنگ ۷ مرداد ۱۳۹۸*

0 نظر


آخرین مقالات