شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

کارون ؛ رمز وحدت دوباره لُر و عرب در خوزستان

اگر از توهمات و تعصبات بی خودی که به نفع مردم ما نیست بیرون بیاییم اعراب و بختیاری ها تا پیش از این(دوران پالانی ها), خصومت و دشمنی که نداشته اند هیچ ؛ بلکه دوستی های عمیق و اتحاد ها ی سیاسی تاریخی بزرگ هم بر علیه حکومت مرکزی داشته اند. همچون اتحاد محمدتقی خان چالنگ ایلخان کبیر بختیاری و لربزرگ با شیخ ثامر ؛ آنچنانکه این شیخ عرب به خاطر غیرت عشایری جانش را بر سر دفاع از خانواده ایلخان بختیاری گذاشت ! یا اتحادیه کمیته قیام سعادت بین شیخ خزعل و خوانین لر بختیاری و لک و فیلی بر علیه کودتای رضا خان که طمئع به درآمد سرشار منبعی داشت که به تازگی در سرزمین بختیاری ها توسط حفاران انگلیسی کشف شده بود چرا که این قزاق فرصت طلب , برای تامین خزانه و مخارج ارتش نو بنیاد و ابقای حاکمیت نوپای خود و تاسیس دولت -ملت ایران , زمینه می چید تا بر چاه های * نفت بختیاری * تصاحب پیدا کند و بر سر این مسئله , البته که پیشاپیش با انگلیس ها به توافق رسیده بود !

کارون ؛ رمز وحدت دوباره لُر و عرب در خوزستان

 

 استاد نورعلی مرادی بئوار الیما

خوزستان؛ نامی است نوظهور که تقریبا هشتاد، هشتاد پنج سال پیش از سوی وزارت جنگ و وزیر جنگ وقت, رضا میر پنج , پس از عملیات معروف به *فتح لرستان * و سرکوب لرهای بختیاری و لرهای فیلی(لرستان کنونی و ایلام) و خلع شیخ خزعل , و تجزیه خاک بختیاری و الحاق و انضمام دو اقلیم کاملا ناهمگون به همدیگر, پیشنهاد و انتخاب شد ! 

اقلیم کوهستانی شرق و شمال استان, که همان  عیلام و الیمای باستانی است و دنباله سلسله جبال زاگرس است با اکثریت عنصر قومی لر بختیاری ,که پیشتر «گرمه سئر بختیاری»  خوانده میشد با مرکزیت  مالمیر ؛ پایتخت کهن اتابکان لر بزرگ و همچنین لرهای فیلی در  الوار گرمسیری  با  مرکزیت «صالح آباد » و اقلیم هموار و دشت در غرب استان که دنباله فلات بین النهرین در عراق  است با اکثریت عنصر قومی عرب که «عربستان » خوانده می شد با مرکزیت محمره ....

پس از نامگذاری جدید این دو اقلیم به هم الحاق شده  با عنوان خوزستان از سوی وزارت جنگ, دیگر نام های تاریخی لری و عربی منطقه نیز به فارسی و فارسی باستان تغییر ! یافت . منجمله ؛نام لری شهر بختیاری نشین مالمیر و توف اسپهد به ایذه و نفت سفید و نام های عربی محمره و عبادان به خرمشهر و آبادان ...

عنصر دیگر که شامل برخی از  سکنه  مرکز خوزستان میشد , ساکنان دزفول و شوشتر اند  که لرهایی بوده اند که از دیر باز یکجانشین و شهری  شده و چون کوچ نمی کرده و وابستگی طایفه گی نداشته اند , عصبیت محلی شان بر عنصر قومیت شان غالب آمده بود و دیگر خود را لر نمیخواندند ! حال آنکه از منظر زبانشناسی, زبانشان لهجه ای از زبان لری محسوب و برای سایر لرها  به آسانی قبل فهم است از همین رو می توان به جرات گفت که به جز لر و عرب عنصر قومی دیگر بومی این منطقه نبوده , و حضور عنصر قومی فارس  امروزه در این استان محصول  صنعت نفت و مهاجرت ایرانیان از چهارگوشه ایران به این منطقه و البته همچنین روند فارسی سازی در اهالی  دزفولی و شوشتری(غالبا ) و برخی از لرها , بوده  که  به جهت برخی ملاحضات سیاسی , فرهنگی , اقتصادی به حاکمیت  مرکزی نزدیک  بوده و  به صرفه می بینند که خود را نه لر نه عرب که فارس بپندارند و به انگارند !!!!!

 

اگر از توهمات و تعصبات بی خودی که به نفع مردم ما نیست بیرون بیاییم اعراب و بختیاری ها تا پیش از این(دوران پالانی ها), خصومت و دشمنی که نداشته اند هیچ ؛ بلکه دوستی های عمیق و اتحاد ها ی سیاسی تاریخی بزرگ هم بر علیه حکومت مرکزی داشته اند. همچون اتحاد محمدتقی خان چالنگ ایلخان کبیر بختیاری و لربزرگ با شیخ ثامر ؛ آنچنانکه این شیخ عرب به خاطر غیرت عشایری جانش را بر سر دفاع از خانواده ایلخان بختیاری گذاشت ! یا اتحادیه کمیته قیام سعادت بین شیخ خزعل و خوانین لر بختیاری و لک و فیلی بر علیه کودتای رضا خان که طمئع به درآمد سرشار منبعی داشت که به تازگی در سرزمین بختیاری ها توسط حفاران انگلیسی کشف شده بود چرا که این قزاق فرصت طلب , برای تامین خزانه و مخارج ارتش نو بنیاد و ابقای حاکمیت نوپای خود و تاسیس دولت -ملت ایران , زمینه می چید تا بر چاه های * نفت بختیاری * تصاحب پیدا کند و بر سر این مسئله , البته که پیشاپیش با انگلیس ها به توافق رسیده بود !

او برای رسیدن به آبهای گرم جنوب و ثروت سرشار نفت بختیاری باید اول لرهای لرستان را از سد بر می داشت و سپس شیخ خزعل ,متحد بختیاری ها را . این قشون کشی قزاق های رضاشاه , که منجر به قتل عام لرها و سرکوب عرب ها و شیخ خزعل و سرانجام به تصاحب چاه های* نفت بختیاری * انجامید ! , به *عملیات فتح لرستان* معروف شد .

شاید همین همپیمانی و اتحاد دیرینه عرب و بختیاری در این منطقه حساس و حیاتی حاصلخیز جنوبی , که بدون درآمد نفت اش , ایران امروز , بیشک حال و روزی داشت همچون کشور همزبان و برادر افغانستان !! سبب گردید که جهت تفرقه اندازی بین این دو ملیت همیشه متحد و همسایه (لر بختیاری و عرب ) در این منطقه از ایران از سوی حکومت مرکزی و سیاست مداران آن , تدابیر ی اندیشیده شود و سیاست عمیق برنامه ریزی و سازمان دهی گردد که ترویج ناسیونالیسم آریایی -پارسی و عرب ستیزی در میان برخی بختیاری های خوزستان بلااخص شهر مسجدسلیمان و برخی  قشر به اصطلاح تحصیلکرده و روشنفکر این شهر ,از این جمله است.

هر چند این شهر روشنفکران واقعی و فعالان چپ و روشن اندیش بسیار داشت و روزگاری به طعنه «مسکو سلیمان» خوانده می شد اما همگی توسط نظام های حکومتی پهلوی و اسلامی قلع و قمع شدند و فقط جریان های نژاد گرایانه آریایی -پارسی تقویت شدند .این امر در سایه  جمعیت قابل توجه مهاجر و  غیر بومی شهر  و درسایه آموزش و پرورش نظام رضاشاهی که تحصیلکرده بومی را شتشوی مغزی می داد و در خدمت ایدولوژی خود می گرفت ,میسر گردید آنچنانکه چهره روشنفکر و چپ و ظلم ستیز شهر تغییر یافت و مبدل به   مرکز فعالیت و نشر و افکار  و ضد عرب پان آریایی -پارسی شد !

آنچنانکه دل مشغولی  برخی  روشنفکران  این شهر نه محرومیت و فقر کارگر و زحمتکش خلق لر و غارت نفت و گاز و آب مسجدسلیمان و بختیاری  و دلواپسی اش  نه زبان مادری اش  و محمدتقی خان چالنگ  و مجسمه سردار اسعد و شب شعر لری بختیاری، که  دلواپسی و دل مشغولی شان فستیوال های شاهنامه خوانی و زبان فارسی و مجسمه فردوسی و شاهان هخامنشی است که میلیونها وکیل و وصی در تهران و اصفهان و کرمان و هرات و خجند و سمرقند دارد ,حال آنکه هویت بختیاری و زبان مادری ما و بزرگان ما هستند که بی وکیل و وصی مانده اند !

 

برای  بختیاری های ایذه مالمیر و لردگان و الیگودرز و شوشتر و دزفول و فریدن و ازنا و درود و باغملک و همیشه جای سوال بوده که چرا فقط برخی  بختیاری  های مسجد سلیمان اند  و بالاخص برخی از  تحصیلکرده گان و به اصطلاح روشنفکران  این شهر اند که  لربودن بختیاری را انکار کرده و خود را پارسی می خوانند و چرا  افکار نژاد گرایانه  آریایی پارسی در این قشر زیاد بوده و هست ؟؟!

و از آنجا که این شهر تنها شهر مدرن بختیاری بوده و هست و نسلی که پرورده آموزشگاه های این شهر اند , بیشترین تحصیلکردگان جامعه بختیاری را تشکیل میداده و می دهند , و در گوشه گوشه ایران و جهان پراکنده اند و از جمله در شبکه های اجتماعی من جمله فیسبوک! و از آنجا که نسبت به دیگر مناطق بختیاری بسیار فعال تر هم هستند , وقتی به اسم بختیاری نظری میدهند یا ابراز عقیده ای می کنند یا گرایش سیاسی خود را منتشر می کنند , همه هموطنان ایرانی چنین گمان می کنند که: بختیاری چنین می اندیشد و چنین گرایشی دارد : بختیاری ؛ پان آریایی است و نژاد پرست! خود را پارسی و فارس می داند نه لر ! دشمن عرب است ! دلواپس غارت نفت و گاز و  آب زادگاه اش و فقر و محرومیت قوم بختیاری نیست اما دلواپس شاهنامه و شاهان هخامنشی است ....

خیر ! هیچ هم اینگونه نیست ! این افکار و گرایش ها, فقط منحصر به برخی و  قشری از روشنفکر نماها بوده و هست که   محدود هوادارانی یافته است !

بی گمان روشنفکر بختیاری و تحصیلکرده لر بختیاری که با دست رنج مادر لردگانی و باغملکی و مالمیری و بازفتی و دینارانی و هفتگلی و راکی و موگویی و مممصاله و جانکی و ...... درس خوانده و به جایی رسیده, ناسپاس نیست که نمک بخورد  و نمکدان بشکند و مادر پیرش و مادران و پدران و مردمان و اقوام و طایفه و قوم و ملیت لر بختیاری اش را از یاد ببرد و به «نسه» بنشیند و پارس «برافتو»  کند ...  نان و نمک مسجدسلیمان و لالی و الیگودرز و مالمیر و هفتگل  و نفت سفید و شوشتر و باغملک محروم  را بخورد و در عو ض به تهران و زنجان و اردبیل و  اصفهان و اراک و شیراز و مشهد و قم و یزد مرفه ...  سرویس بدهد و در خدمت  مرکز و ایدولوژی های مرکز نشینان باشد...

 

چالش کارون , می تواند نقطه تلاقی و رمز وحدت  دوباره مردمان بومی خوزستان یعنی لر و عرب باشد! اگر لر بختیاری بازیچه پان فارسیسم صادره از مرکز نشود و عرب خوزستانی هم بازیچه پان عربیسم و وهابیگری صادره از خارج مرز ها نشود !

خوزستان , موطن لرها و عرب هاست نه معرکه پان فارسیسم و پان عربیسم ! خوزستان زمین بازی و  زور آزمایی  پان فارسیسم و پان عربیسم , آریایی گری و پارسی گری و وهابیگری نیست ! خوزستان محل زندگی مردمان بومی و هزاران ساله خوزستان , لر و عرب است ! نه مهمانان ناخوانده که از آب گل آلود بین بختیاری و عرب , میخواهند منفعت ببرند . این امر شدنی اگر ما هشیار باشیم و بازیچه  غیر بومی و بیگانه  نشویم !

42 نظر

 • Ebrahimazarm

  سلام اتحاد چه در قدیم و چه در زمان حال بسیار مفید و ضروری است در مورد نظریتون درباره استان خوزستان حقیقت داره؟چون توی بسیاری از منابع قدیمی نام خوزستان آمده و حتی همه شهرها و حتی روستاهای خوزستان آثار عیلامی دارن که نشان از یکپارچگی خوزستان در دوران کهن دارد


 • سکاوند

  لر و عرب بزرگترین و دلاورترین اقوام خوزستان و همانند برادر پشت یکدیگر هستند.به امید اتحاد این دوم بزرگ و اصلی خوزستان


 • تجویز طرحهای ریاضتی برای بلاد لر نشین

  مردم اصفهان راهکارشان برای مقابله با خشکسالی این است که آب از بلاد لر نشین با هر شکلی که شده باید به کویر اصفهان منتقل شود تا خشکسالی آنها حل شود!!! اصفهانیها با راهکارهای سلبی میانه ای ندارند ؛ تا وقتیکه بتوان از سرزمینهای لر نشین آب به اصفهان منتقل کرد توقف کشت برنج در غرب اصفهان یا تعطیلی کارخانه های آب بر ( آب دوست ) فولاد و ذوب آهن و پالایشگاه و پتروشیمی معنا ندارد! به همین خاطر راهکار مقابله با خشکسالی در کویر اصفهان حتمأ ایجابی است! و جالب اینجاست اولین استانی که چاههای مجاز آب را پلمپ میکند و از سند جامع مقابله با خشکسالی رونمایی میکند و طرح سازگاری با خشکسالی را اجرایی میکند استان پرآب لرستان است!!! حال آنکه لرستان با تولید ۱۱ میلیارد مترمکعب آب در سال اساسأ با کمبود آب مواجه نیست و اگر قرار است طرحی برای مقابله با خشکسالی در ایران اجرا شود لرستان باید آخرین مجری آن باشد!!! نمایندگان اصفهان استدلال میکنند خوزستان مازاد آورد آب دارد و این آب باید به اصفهان منتقل شود! همه میدانند هیچ مازاد آورد آبی، وجود ندارد و اصولأ با دیدگاههای زیست محیطی عبارت مازاد آب در اکوسیستم بی معناست. اما فرض کنیم خوزستان مازاد آب دارد این آب اضافه حق لرستان است چون سالانه ۸ میلیارد متر مکعب آب از ارتفاعات لرستان به خوزستان میریزد! لرستانیها با کمترین میزان مصرف آب کشاورزی و صنعتی از آب خود حقی ندارند؟ چه شده که حتی نام لرستان در این دعوا مطرح نیست؟ مگر سرچشمه های کارون و کرخه در لرستان نیست؟ بر لرها چه رفته است که در هنگامه فقر و تبعیض فراگیر در میان قوم لر حتی به شکل صوری هم نامشان به عنوان صاحبان اصلی آب برده نمیشود و دیگران بر سر دارایی شان منازعه میکنند؟ آیا لرستان به حداقل حق خود در برداشت آبهای تولیدی خود رسیده است که شاهد نزاع استانهای کویری بر سر آب لرستان هستیم؟ فقط ۲۳ درصد زمینهای کشاورزی لرستان آبی است و تنها ۳۰ هکتار سطح گلخانه وجود دارد حالا چرا طرح مبارزه با خشکسالی باید در لرستان اجرا شود و چاهها را پلمپ کنند؟ سطح زیر کشت آبی در اصفهان ۹۰ درصد است و ۲۶۶۵ هکتار زمین برنجکاری دارند! در یزد ۱۵۰۰ هکتار سطح گلخانه ای وجود دارد که سالانه ۴۲۶ هزار تن محصولات گلخانه ای تولید میکنند و یزد سالی ۱۱۰۰ تن ماهی تولید میکند! آیا سهم لرستان از ۱۱ میلیارد متر مکعب آب خود تنها ۲۳ درصد زمین آبی است؟ اگر برنامه دولت صرفه جویی و ریاضت در مقوله آب است آیا عادلانه تر نیست که اصفهان سطح زیر کشت خود را کاهش دهد؟ یا برنجکاری در کویر را متوقف کند؟ هدف از تجویز طرحهای ریاضتی برای لرستان ، کم کردن مصرف آب در سرچشمه های کارون و کرخه و تأمین حداقل مقدار آب برای خوزستان است که از آنسو در زردکوه بختیاری بتوانند آب را بدون ایجاد حساسیت در خوزستان به اصفهان و کاشان و یزد و کرمان ببرند!!! مافیای انتقال آب به بهانه خشکسالی ، فضای مظلوم نمایی و ارعاب را طراحی کردند. تصویر بستر خشکیده رودخانه فصلی زاینده رود ، پیراهن عثمان واسم رمز عملیات روانی مافیای آب است تا پروژه خشکاندن سرزمینهای لر نشین در پوشش آن اجرا شود!!! مسؤلان ارشد و نمایندگان لر تبار به جای بازی در زمین ارعاب و مظلوم نمایی مافیای آب ، حق طبیعی مردم مظلوم لر از رودخانه ها و چشمه های خود را طلب کنند. اگر قرار است فشار خشکسالی بر مردم ایران وارد شود این فشار باید بر ساکنان پرآب ترین مناطق ایران کمتر باشد یا حداقل فشار برابری با سایر هموطنان تحمل کنند نه اینکه بلاد لر نشین را کویر کنند تا کویر اصفهان به زور گلستان شود!


 • توسعه ساحل محور بجای توسعه کویر

  در اکثر کشورهای دنیا ، کرانه های دریایی به مرکز تمدن بشری تبدیل شده اند. بیش از ۶۵ درصد از کلانشهرهای جهان در کنار سواحل و دریاها هستند و پیش بینی میشود تا سال ۲۰۲۰ بیش از دو سوم جمعیت جهان در فاصله ۵۰ کیلومتری دریاها و اقیانوسها سکونت داشته باشند! اگر چه ایران دارای سه ساحل ممتاز در شمال ، جنوب و جنوب خاوری است و اقتصادش از نیمه دوم سده ۲۰ میلادی اندکی ساحلی شده است ولی هنوز به عنوان دولتی با فرهنگ و تمدن قاره ای ( کویری ) باقیمانده و ظرفیتهای ساختاری ایران برای بهره وری از کرانه های دریایی اش فراهم نشده است!!! استمرار این رویکرد ( کویر محوری و گسترش شهرها در حاشیه کویر ) چیزی جز استمرار چرخه فقر و نداری به همراه نخواهد داشت. خود رهبر انقلاب فرمودند:ما از سواحل غفلت کرده ایم ! ایشان به درستی پی بردند که مزیت اقتصادی ۲۰۰۰ کیلومتری سواحل در جنوب ایران چقدر میتواند برای رونق شهرها / رشد تجارت / افزایش اشتغال / رونق گرفتن گمرکات / ترویج صنعت توریسم / انتقال جمعیت از کویر مرکزی به کنار سواحل / گسترش صنایع آب دوست در کنار سواحل و … مفید واقع شود! براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ سهم توسعه دریا محور در تولید ناخالص داخلی باید از یک درصد فعلی به ۷ درصد برسد! عدم توازن در توسعه کشور و کنار گذاشتن الزامات آمایش سرزمین میتواند بحران زا باشد مثلأ دشت تهران و ورامین که حداکثر یک درصد از وسعت دشتهای ایران را تشکیل میدهد ۲۰ میلیون جمعیت در آن ساکن شده اند در صورتی که ظرفیتهای زیستی آن برای تأمین نیازهای ۳ میلیون نفر مناسب است !!! این در حالی است که کل جمعیت ساکن در سواحل خلیج فارس و مکران زیر ۲ میلیون نفر است!!! در شرایطی که شهر دوبی امارات تا سال ۲۰۲۰ پذیرای ۲۰ میلیون گردشگر خواهد بود و از شهر لندن پیشی میگیرد و تا سال ۲۰۳۰ باید ظرفیت اسکان در سواحل امارات به ۲۵ میلیون نفر برسد ، آیا زمان آن فرا نرسیده که ما نیز توسعه دریا محور را در اولویت شماره یک کشور قرار دهیم؟ تا کی قرار است به چند شهر مرکز ایران که در کویر واقع شدند برسید؟


 • خوزستان ؛ فردا دیر است

  باید نسبت به مشکلات خوزستان دید ملی داشت. متأسفانه بعد از انقلاب نبود مطالعات آمایش سرزمینی و اجرا نشدن برنامه ها و پروژه ها براساس این مطالعات ، کشور ، محیط زیست و منابع ملی را نابود کردند. این روند تخریب زیست بوم ادامه داشت و موجب:تغییرات اکوسیستم / از بین رفتن محیط زیست / کاهش و مهاجرت بافت جمعیتی / بوجود آمدن ریزگردها / و ایجاد تنش بین مردم شد. جوانان تحصیلکرده مطلوبها و ایده های فعلی را در نظام جهانی و در عصر ارتباطات می بینند و انتظاراتشان را بر مبنای این ایده آلها تنظیم میکنند. جنگ ۸ ساله برای خوزستان نعمت نبود بلکه نقمت بود چون تمامی زیرساختها تخریب شد علاوه بر آن به دلیل جنگی بودن منطقه در ۱۰ سال اول انقلاب هیچ فعالیت عمرانی و توسعه ای در خوزستان انجام نشد حتی پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در تیر ۱۳۶۷ تا دو سال بعد همچنان خوزستان منطقه جنگی به حساب می آمد طبیعتأ خروجی آن خروج سرمایه ها و مهاجرت نخبگان از خوزستان بود که تن به مهاجرت اجباری دادند.


 • پولادوند

  دکتر محمدباقر وثوقی در کتاب تاریخ خلیج فارس ، صفحه ۳ مینویسد:خلیج فارس ۳ هزار سال پیش وسعت بیشتری داشته ولی رسوبات و آبرفت هایی که از رودخانه های کارون ، دز ، کرخه ، دجله و فرات به پایین دست میرسیدند در گذر زمان باعث شده بر مقدار خشکی خوزستان افزوده شد! برخی معتقدند که سواحل خلیج فارس در خوزستان در ۳ هزار سال قبل تقریبأ ۲۰۰ کیلومتر بالاتر از کرانه های امروز بوده است ( سعید نفیسی ، جغرافیای تاریخی خلیج فارس ، ص ۶۱ ) شاید به همین خاطر بیشتر شهرهای ایلام باستان در شمال و شرق خوزستان متمرکز بودند. ایلامیان باستان اولین ساکنان خوزستان بودند و ابتدا در ارتفاعات کوهستانی ( مطابق با بلاد لرنشین ) سکونت داشتند و به تدریج به عرضهای پایین آمدند. مهدی وزین افضل در تاریخ ایران باستان ، صفحه ۱۹ مینویسد:اکدی ها به دلیل طبیعت کوهستانی عیلام باستان به آن عیلامتو میگفتند و سومریها سرزمین عیلام را نیم به معنای بالا مینانیدند و خود کلمه عیلام به معنی کوهستان است ولی خود عیلامیان سرزمین شان را تمتی ( سرزمین چشم سیاهان ) مینامیدند که هم اکنون در زبان لری به تیره میگویند تم و تی هم چشم میشود. دکتر سکندر امان اللهی در کتاب قوم لر ، چاپ پنجم ( ۱۳۹۳) ، ص ۲۲۳ مینویسد:خوزستان همانند استان فارس از زمانهای کهن تاکنون یکی از مناطق عمده لرنشین بوده است هم اکنون شهرستانهای:ایذه / بهبهان / مسجدسلیمان / اندیمشک / دزفول / شوشتر / لالی / باغملک / رامهرمز با اکثریت کامل لرنشین هستند و جمعیت لرتباران در دیگر شهرهای خوزستان حضور چشمگیر دارند. علاوه بر این از زمانی که استخراج نفت موجب رونق اقتصادی و شکوفایی شهرهای آبادان و اهواز گردید تعداد زیادی از لرهای بختیاری و لرهای کهگیلویه ، بوشهر و بهبهان در این دو شهر سکونت گزیدند چنانکه هم اکنون جمعیت لرها در این دو شهر چشمگیر است. لرهای خوزستان عمدتأ از بختیاریها و ایلات کهگیلویه ( لیراویها ) تشکیل شده اند که نه تنها از دیرباز تاکنون قسمت اعظم این استان را در اختیار داشته اند بلکه رژیم گذشته ( پهلوی ) مناطق وسیعی از سرزمین آنها را ضمیمه خوزستان کرد چنانکه برای مثال:شهرستان بهبهان که جمعیت آن عمدتأ از لرهای لیراوی تشکیل شده و جزیی از استان کهگیلویه بود از آن استان مجزا و ضمیمه خوزستان گردید!!! و نیز به همین منوال شهرستانهای باغ ملک ، لالی ، ایذه ، مسجدسلیمان و بیشتر قسمت شهرستان دزفول ( دهستانهای میانکوه ، سردشت ، لیوس ، شهی و…) از استان بختیاری جدا و در محدوده استان خوزستان قرار گرفتند. برخی از طوایف لر ( قلاوند ، بهاروند ، سکاوند دیناروند ، دریکوند ، میر ، جودکی و … ) از قدیم الایام در شمال خوزستان سکونت داشته اند چنانکه میدانیم شهر تاریخی لور که جغرافی نویسان قرون ۲ و ۳ هجری بارها از آن نام برده اند یکی از مراکز مهم لرنشین بوده که محل این شهر در نزدیکی اندیمشک قرار داشته است. سال ۱۳۶۲ هم حدود ۴ هزار کیلومتر از لرستان که شامل بخشهای الوار گرمسیری و حسینیه میشد به خوزستان الحاق گردید.


 • تأثیر جنگ بر روند مهاجرت اجباری

  مردمی که با کشاورزی ، دامداری و ماهیگیری در تالاب هورالعظیم ، شادگان و اطراف خرمشهر زندگی میکردند به درون بخشهای مرکزی خوزستان خصوصأ اهواز آمدند و به تعبیر جامعه شناسان اگر در یک شرایط عادی اشاعه فرهنگی به شکل آرام در جهت "ادغام فرهنگی" صورت میگیرد ، در اینجا ادغام "جمعیتی" شکل گرفت. جمعیتی که زندگی و اموال خود را به تاراج رفته میدیدند و بیکار و بدون سرمایه وارد شهرها شده بودند. علاوه بر اینکه به لحاظ معیشتی آسیب دیده بودند و به لحاظ فرهنگی زبان فارسی هم نمیدانستند ، کم کم در شهر نوعی جداسازی فرهنگی ناخواسته نیز ایجاد شد. اکنون خوزستان از نظر سکونت گاه های غیر رسمی و حاشیه نشینی دومین استان کشور پس از مشهد است که ریشه در ایام جنگ دارد.


 • مشکلات خوزستان پس از جنگ

  مشکلات خوزستان پس از جنگ عبارتند از:تخریب زیرساخت های اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، آموزشی و گردشگری / توسعه نیافتگی اقتصادی در ۱۰ سال اول انقلاب و کاهش بودجه سنواتی / مهاجرتهای گسترده درون استانی و مهاجرت به خارج خوزستان / محدودیت سرمایه گذاری به علت مسایل امنیتی / دوره سازندگی و مشکلات و مصایب تازه از جمله طرح توسعه نیشکر ( بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از زمینهای شمال و جنوب اهواز که بخشی از زمینهای مزروعی و بخشی محل چرای دام عشایر بود به طرح نیشکر اختصاص یافته است) / بحران آب در خوزستان و تبعات زیست محیطی ، کشاورزی ، بهداشتی و اجتماعی / وضعیت ریزگردها و آلودگیهای هوا در خوزستان هم به بحران سالهای اخیر این استان اضافه شده است / بیکاری ، فقر و مهاجرت به خارج خوزستان نیز به طور گسترده در حال افزایش است / به علت مین گذاری و شرایط " نه جنگ و نه صلح " با عراق امکان سرمایه گذاری در سالهای پس از جنگ فراهم نشد / در ۱۰ سال اول انقلاب، دولت صنایع و کارخانجات را به دور از کانون اصلی جنگ ( خوزستان) به کویر مرکزی منتقل و تأسیس کرد و این روند غلط تاکنون ادامه دارد.


 • آسیبهای طرح توسعه نیشکر

  طرح توسعه نیشکر با اصرار و پیگیری مرحوم رفسنجانی در دولت سازندگی در جنوب اهواز انجام پذیرفت و دولت ۱۰۰ هزار هکتار از زمینهای بایر زیر کشت نیشکر رفت که اشکالات زیست محیطی داشت. این طرح حدود ۳ میلیارد متر مکعب آب در سال نیاز دارد که علاوه بر سهم بالایی برای مصرف پسابهای زیانبار آنهم از آلاینده های مهم کارون است که متأسفانه شوری آب را هم افزایش داده است!


 • دیناروند

  قبل از جنگ ۸ ساله حدود هفت میلیون درخت نخل در خوزستان بود. در جنگ ۲ میلیون و ۱۲۵ هزار نخل از بین رفت و بخاطر کم آبی و شوری آب بنا به آمار رسمی جهاد خوزستان دو میلیون نخل از بین رفت! در حال حاضر فقط ۲ میلیون نخل خرما باقیمانده است. حالا حساب کنید چقدر شغل از بین رفته و چقدر اتلاف سرمایه صورت گرفته است. طرح توسعه نیشکر خوزستان با این حجم از وسعت با توجه به وضعیت آب کارون و با توجه به پسابها خطر جدی است چون طرح نه مطالعات زیست محیطی لازم و نه مطالعات اجتماعی را به پیوست داشت. کشاورزان هم با واگذاری زمینهایشان راهی بجز مهاجرت به اهواز نداشتند و بیکاری مفرط دوباره تقویت شد. صنعتی کردن شهرهای حاشیه کویر مانند:اصفهان ، یزد ، کرمان ، قم و کاشان موجب شد تا در بالادست و از لرستان و بختیاری آب را به این استانها انتقال دهند درصورتیکه طبق نظر کارشناسان اقتصادی صنایع آب خواه مثل فولاد ، کاشی ، لاستیک و پتروشیمی باید در کنار سواحل احداث شوند.


 • صنایع آب خواه ذوب فلز را به یزد بردند

  واقعیتهای موجود گویای اینست که برداشت آب از کارون در پروژه های کوهرنگ۳ ، گلاب و بهشت آباد در چارمحال بختیاری نه برای شرب اصفهان بلکه برای صنعت و کشاورزی صورت میپذیرد و این موضوع باعث اعتراض استانهای بختیاری و خوزستان شده لذا با نگاهی ملی باید مشکلات آب کویر را حل کرد وگرنه اقدامات محرمانه دستگاه های اجرایی و نگاه بخشی _ منطقه ای بدترین اقدامی است که تاکنون انجام شده است.بیش از ۸ کارخانه صنایع فولاد در یزد احداث شده و فولاد مبارکه و زرین شهر در اصفهان! عدم اجرای دقیق طرحهای آمایشس کشور را به ورطه نابودی کشانده برخی نماینده ها و امامان جمعه توأمان در تلاش برای تقویت بخشی استانها یا شهرهای خودشان ، سیاستهایی را اجرا کرده اند که امروز وضعیت نابسامانی را بوجود آورده است.


 • میر مقدم

  نگرشهای بخشی و منطقه ای و بدون ملاحظات آمایش سرزمینی و در فقدان پیوستهای زیست محیطی و اجتماعی هرگونه تصمیم گیری فاجعه بار است. هشتادر درصد صادرات نفت و تولید نفت از خوزستان صورت میگیرد و یک سوم آبهای ایران در خوزستان است.اگر صنایع آب خواه بجای کویر در خوزستان احداث شود شکوفایی اقتصادی برای ایران رقم خواهد خورد. قبل از انقلاب بجای انتقال آب به اصفهان برای برنجکاری و کشاورزی، کشاورزان اصفهانی که مشکل آنها اشتغال بود به خوزستان می آمدند. قبل انقلاب در حمیدیه سوسنگرد بسیاری از کشاورزان نجف آباد اصفهان مشغول کشاورزی بودند همچنین بعد از هویزه روستای بزرگی بنام یزد نو وجود داشت که تمام ساکنانش یزدی بودند و آنجا کشاورزی میکردند.قبل انقلاب ترکها ، یزدیها ، اصفهانیها ، نجف آبادیها ، بوشهریها و شیرازیها در خوزستان مساجد ومحله های خاص خود را داشتند.امروز خوزستان بجای مهاجرت پذیری ، مهاجر فرست شده است! حتی برخی از شهرها مانند مسجدسلیمان که اولین چاه نفت خاورمیانه آنجاست در حال تخلیه از سکنه خویش است و هفتگل ، رامشیر و آبادان در حال کاهش جمعیت است که بعلت شرایط نامساعد است.خوزستان را فقط برای خوزستانیها نبینیم.


 • بردین بختیاری

  وضعیت کار و اشتغال خوزستان نامناسب است و از نرخ متوسط کشور خرابتر است. میزان امید به زندگی در خوزستان از متوسط کشور کمتر شده و وضعیت امکانات آموزشی رتبه بیستم و از نظر رتبه تحصیلی در رتبه ۳۱ است. میتوان الگوی کشت را در خوزستان ، اصفهان و یزد تغییر داد. ما باید سیستم آبیاری سنتی را به سیستم مدرن تغییر دهیم و وضع کاریابی را بهبود دهیم. واقعأ چه ضرورتی دارد در اصفهان و یزد کشاورزی کنند؟ احداث کارخانجات آب بر تولید کاشی ، فولاد و لاستیک سازی با چه توجیهی در یزد ساخته شدند؟ کارخانه تولید کاشی که آب زیادی مصرف میکند یا صنایع فولاد را در مناطق پرآب و نزدیک سواحل مستقر کنیم.ایران مثل بسیاری از کشورها باید نواحی مرزی و ساحلی خود را توسعه دهد.بجای انتقال آب به کویر خشک با توسعه نواحی ساحلی باید به تثبیت جمعیت و ایجاد اشتغال و تضمین امنیت فکر کرد.


 • قنواتی

  آبی که از فرات به سمت بهمنشیر و خرمشهر می آید خیلی کاهش پیدا کرده است. قبل از انقلاب قرار بود با احداث سدی مانع از برگشت آب شور دریا به کارون شوند طرح را هم شرکت سویکو برای آبادان و خرمشهر در نظر گرفته بود که هنوز اجرا نشده است!!! گاهی مردم اصفهان اعتراض میکنند برای چه آب کارون باید به دریا بریزد و از بین برود برای اینکه آب دریا به بهمنشیر و کارون برگشت نکند! دبی مشخصی از آب ( ۶۰ متر مکعب بر ثانیه بعنی حدود ۲ میلیارد متر مکعب در سال ) میبایست به سمت دریا روانه شود تا جزر و مد دریا مانع برگشت آب شور به کارون و بهمنشیر شود.


 • مشکلات سد گتوند

  سد گتوند براساس مطالعات مهندسان آمریکایی باید چند کیلومتر بالاتر از محل فعلی احداث میشد ولی مجریان طرح جایابی سد را پایین تر بردند و روی توده نمکی سد گتوند را احداث کردند الآن E.C آب خیلی بالاست و در کمترین حالت حدود یک چهارم شوری آب کارون از سد گتوند است که سالانه ۱۰ تن نمک وارد کارون میکند! بقیه شوری آب کارون هم بدلیل پسابهای طرح توسعه نیشکر است. زه کشی هایی که آب شور را به کارون منتقل میکند و پسابهای شهری ، بیمارستانی و صنعتی موجب آلودگی کارون شدند. ریزگردها و آلودگی آب هم باعث مهاجرت خوزستانیها شده است.


 • شاپور برونی

  یکی از کارشناسان نفت که در طرح آزادگان و میدان نفتی مشترک یاران فعال بود میگفت آتش سوزی در نیزارهای هورالعظیم از سوی عراقیها عمدی و در ارتباط با بهره برداری از منابع نفت است و عراقیها هیچ اقدام جدی برای کنترل آتش سوزی نمیکنند.افسردگی های بابت فقر و تنگدستی در بین جوانان خوزستان وجود دارد که منتج به خودکشی میشود.اگر فکری نشود نه تنها سرمایه های مادی خوزستان کاهش خواهد یافت بلکه سرمایه های انسانی هم مهاجرت خواهند کرد.استاد دانشگاه ، مهندس شرکت نفت و کارمند دولت به محض بازنشستگی از خوزستان میرود.خیلی ها بدلیل ضرورت شغلی در خوزستان هستند


 • انتقال آب به کویر اصفهان

  انتقال آب به کویر اصفهان زمینه ای برای اختلاف بین استانها شده است.وزارت نیرو به شکل جدی نسبت به توجیه مردم و اقدامات مثمر ثمر کوتاهی میکند. تا چند سال پیش خوزستانیها از تهران الگو نمی گرفتند درباره کسب و کار ، شهرسازی ، خانه سازی و کشاورزی از اصفهان الگو میگرفتند اما الآن بخاطر انتقالات آب بختیاری به اصفهان یک حالت کینه و نوعی رویارویی و دلخوری بین خوزستانیها و چارمحال وبختیاری با اصفهانیها بخاطر انتقال آب بوجود آمده است. چون با اجرای پروژه کوهرنگ ۳ ، گلاب و بهشت آباد تمام آب چارمحال بختیاری به اصفهان و یزد میرود و خوزستان کویر میشود.


 • بهشار فولادی

  اگر مدیریت ملی اعمال نشود و جلوی احداث صنایع آب بر در کویر را نگیرند علاوه بر اینکه اتلاف سرمایه صورت میگیرد به تعارضات برون استانی هم کمک خواهد کرد. بخاطر انتقالات متعدد آب بلاد لرنشین به کویراصفهان هم اکنون مردم استانهای لرستان ، چارمحال بختیاری و خوزستان محصولات و کالاهای ساخت اصفهان و یزد را نمیخرند چون معتقدند این کالاها با آب مناطق آنها که بزور به اصفهان و یزد منتقل گشته ساخته شده و از خرید آنها خودداری میکنند تا ناراحتی خود را بروز دهند.


 • میداوودی

  فرض کنید مردم اصفهان بجای برنجکاری در کویر به سمت قطب علمی ، دانشگاهی و آی تی حرکت کنند یعنی مشاغلی که از زمین و آب جدا باشند. ما باید مشاغل جدیدی را تعریف کنیم یا کشاورزی خودمان را مدرن کنیم و برای صرفه جویی ، تغییر الگوهای کشت ، افزایش بهره وری و راندمان آبیاریها ، مجموعه ای از تصمیمات باید گرفته شود. این حجم انتقال آب از چارمحال بختیاری به اصفهان برای شرب کافی است اما اگر برای کشاورزی و صنعت است البته کم است چون در آینده با افزایش جمعیت این نیاز افزایش پیدا خواهد کرد و در سرشاخه های انتقال آب هم مشکل افت و تغییرات اکوسیستمی خواهیم داشت. باید بازنگری کنیم و از تأسیس صنایع آب خواه در اصفهان و یزد جلوگیری کنیم زیرا شهری که آب شرب ندارد چرا باید زمینه صنعتی کردنش را فراهم کنند؟ قم که آب شیرین ندارد چرا باید به قطب صنعت بدل شود؟


 • ساتیار اتابکی

  یکی از بچه های اصفهان میگفت:امام جمعه یزد پیش مرحوم طاهری آمده بود که از اصفهان آب برای یزدیها ببرد و خود امام جمعه اصفهان یک میلیون تومان پول کمک کرد که عملیات طرح انتقال آب بدون مطالعه آغاز شد. درحالیکه بنا بود ابتدا طرح انتقال تونل سوم کوهرنگ اجرا بشود تا بعدأ بخشی از آب اصفهان ( که آنهم متعلق به کوهرنگ بختیاری بود ) برای یزد برود! این دخالتها و دلسوزی های احساسی و بدون مطالعه کار را خراب میکند. اگر اقدامات به چارچوبهای مطالعه شده در ساحت ملی برگردد شاهد این بحرانها نبودیم. امروز اگر تصمیم نگیریم فردا مشکلات ما بیشتر خواهد شد. باید با نگاه کلان و منصفانه و مبتنی بر مطالعات زیست محیطی و اجتماعی تصمیم گرفته شود. متأسفانه دستگاه های اجرایی هم دچار نگرش بخشی _ منطقه ای شده اند و با این وضعیت روز به روز باید شاهد بدتر شدن تصمیمات در حوزه آب باشیم.


 • علیرضا شولی

  وقتیکه جوانان خوزستان همگی تحصیلکرده و بیکارند طبیعی است که واکنش منفی ایجاد خواهند کرد و گرایشات قومی ممکن است افزایش یابد البته معضل بیکاری برای سایر استانها و شهرها هم هست اما در خوزستان میتوان با جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و همچنین مزیت بنادر جنوب و مرز با عراق میتوان در جهت اشتغالزایی گسترده بهره برد. یک لر ، عرب ، شوشتری ، بهبهانی ، دزفولی و فارس براساس یک اندیشه سیاسی کنار هم قرار میگیرند اما این اندیشه سیاسی و فعالیت سیاسی اگر نبود ، ناگزیر فعالیتهای قومی شکل میگیرد در جایی مثل خوزستان اگر فعالیتهای سیاسی احزاب ملی تقویت بشود قاعدتأ گرایش به قومگرایی کاهش پیدا خواهد کرد. نباید جلوی فعالیت سیاسی را در خوزستان بگیرند چون فعالیتهای قومی بیشتر شکل میگیرد و انگیزه های عصبیتی برای تقویت این قضیه هم وجود دارد. در حالی که ما میتوانیم در خوزستان موضوع قومی را در حد مسایل فرهنگی _ هویتی تقلیل دهیم. اگر در بحثهای سیاسی منافع کلی تر و حقوق افراد بعنوان اولویت قرار گیرند آنگاه تمامی قومیتها دور هم جمع میشوند آن موقع یک لر ، عرب ، دزفولی ، بهبهانی و فارس در راه اعتلای خوزستان و ارتقای رفاه تلاش مفید کنند اما اگر فضای سیاسی را مثل الآن محدود کنند ناچارأ خوزستان بین قومگرایان اتمیزه ( تکه تکه ) میشود و عربها با هم میروند ، لرها با هم میروند ، فارسها با هم میروند و یک حالت جزیره ای و تفکر خود جدا پنداری در یک استان چند قومی مثل خوزستان افزایش پیدا میکند و این روند قطعأ به ضرر امنیت ملی تمام خواهد شد. مسؤلان باید اجازه دهند افکار و تفکرات گوناگون در کنار همدیگر عنوان شوند تا عیارشان را مردم تشخیص دهند و در اجتماع فرصت نقد و بررسی شان وجود داشته باشد. در هند هزار فرهنگ هیچوقت اقدام به رویارویی نمیکنند چون افکار تنوع دارند اما اگر جامعه دو قطبی شد همواره یکدیگر را آزار میدهند.


 • حیات داوودی

  نخبگان سیاسی در خوزستان ملی می اندیشند و سیاسی رأی میدهند لذا نباید آنها را با سختگیری به موضع لج کشاند چون روحیه منفی ، بدبینی و یأس ایجاد میکند. شهرهای بزرگ خوزستان تلفیقی از شهرهای مختلف هستند مثلأ شهر آبادان دارای شیرازی ، بوشهری ، بهبهانی ، لر و فارس است. با شروع جنگ سرمایه داران از بنادر خرمشهر و آبادان رفتند زیرساخت اصلی خرمشهر که گمرک بود توسط بعثیها نابود شد و خرمشهر ویرانشهر شد. بنادر کور شدند و از رونق اقتصادی افتادند. در خرمشهر قبل از جنگ ۸ ساله ، جمعیت قابل توجهی از لرهای الیگودرز و کرد وجود داشت ولی الان بافت خرمشهر عمدتأ عربی شده است و مردم میگویند شهر مال خودمان است ولی آن طرف قضیه را نمی بینند که با رفتن لرهای الیگودرزی و کردها ، کسب و کار کم شده و با این روحیه که غیربومی جایی در خرمشهر ندارد طبیعی است سرمایه گذاری به خرمشهر برای ایجاد فرصتهای جدید اشتغال نمی آید!!! اگر قرار باشد در خوزستان سرمایه گذاری شود از تنازعات قومی باید اجتناب کرد. باید مردم را جوری آموزش داد که همه اقوام با هم برخورد مثبت داشته باشند. از لحاظ فرهنگی عربهای خوزستان خودشان را برتر از عربهای عراق و عربستان میدانند و برایشان کسر شأن است که عرب خوزستان زیر بلیت عرب عراقی برود. دولت باید برای بسته بندی محصولات کشاورزی و دامی خوزستان صنایع بسته بندی و فرآوری تأسیس کند تا کالاها بصورت خام و فله ای به فروش نرسند. خوزستان با حمایت مردم و مسؤلان میتواند بهشت سرمایه گذاران و قطب گردشگری ایران شود فقط باید بجای بحثهای فرساینده و مجادلات بیحاصل قومگرایانه همدل و همگام در جهت پیشرفت و توسعه گام برداشت چون قرن ۲۱ جایی برای تعصب ورزی نیست


 • عبور و مرور ژنها

  ما فرزند خانواده خودمان نیستیم بلکه فرزند مردمان خودمان هستیم یعنی شما یک پدر و مادر دارید اما ۴ تا پدر بزرگ و مادر بزرگ دارید و اگر یک درجه برویم عقبتر میشود ۸ تا و یک نسل برویم عقبتر میشود ۱۶ تا و اگر ۱۰ نسل برویم عقبتر میشود ۱۰۲۴ تا !!! یعنی ۱۰۲۴ نفر نقش بازی کردند در پیدایش شما ! حالا اگر ۲۰ نسل به عقب برگردیم تعداد اون آدمها میشه ۱ میلیون و ۵۰ هزار نفر و شما ۱۰۲۴ نفر یا ۱ میلیون را هرگز در یک خانواده یا طایفه پیدا نمیکنید و به خاطر اینکه از لحاظ ژنتیکی اینقدر به هم نزدیک هستیم یعنی هر چه به عقب برگردیم این ریشه نژادی رقیق تر میشود. همچنین والدین ما هم خودشان دو تا پدر و مادر دارند و این تصاعدی میرود بالا. در درون یک خانواده نمیتوانید با خودتان ازدواج کنید و مجبورید بروید با همسایه ، شهرک یا شهرهای مجاور دنبال همسر آینده بگردید. اینگونه ازدواج میکردند و غالبأ از محیط خانوادگی خارج میشدند. وقتی شما نیازمند ۱۰۲۴ نفر باشید آن تعداد در مردم متفاوت است و هر چه به عقب میروید نیازمند افراد بیشتری میشوید. لذا صحبت کردن از اصالت نژادی و تفخر به طایفه و ایل و قوم آنهم در کشوری مثل ایران که پل میان شرق و غرب بوده دور از عقل است. تنوع و کثرت در اقوام مختلف و همچنین تفاوت های ظاهری خود گوای این مدعاست. خودمان را محدود و محصور کردیم به نام اسامی طوایف و تمام انرژی مان را صرف بحثهای پوچ و منسوخ شده میشود و به فکر تنها چیزی که نیستیم توسعه و پیشرفت شهرهایمان است در واقع ما مردم لر به جای شهر محور بودن ، طایفه محور هستیم و خودمان را به جای شهر و صنعت با طایفه معرفی میکنیم لذا تفاخر به طوایف برای ما مهمتر از آبادانی شهر و موطن مان است به همین خاطر مشکلات اقتصادی _ اجتماعی در بلاد ما خودنمایی میکند در واقع ما پیش از آنکه یک لر باشیم یک وند هستیم!


 • ماهی دریای یزد!

  تمامی نیاز کشور به ماهی را میتوانیم در یزد تأمین کنیم!!! این جمله عجیب را محمد پور کاظمی ، رییس مؤسسه تحقیقات شیلات ایران بیان کرده است. وی در ادامه اظهارات خود افزود:در بافق یزد به صورت گلخانه ای ۲ واحد پرورش ماهی تیلاپیا ایجاد شده است! آیا تاکنون از خودتان پرسیده اید یزد کویری که اکنون به یکی از قطبهای تولید آبزیان و خاویار در ایران تبدیل شده با کدام آب اینکار را انجام میدهد؟ " مزیت نسبی" یکی از اصطلاحات پرکاربرد اقتصادی است که براساس آن اقتصادهایی موفق ترند که محصولات و خدمات خود را با کمترین هزینه نسبت به رقبا تولید کنند! مزیت نسبی که از طریق ایجاد یک صنعت در مستعدترین منطقه از نظر منابع به دست می آید به تولید کنندگان این امکان را میدهد تا تولیدات خود را با هزینه کمتری نسبت به رقبا به بازار اراعه دهند. اما متأسفانه در کشور ما به دلیل " لابی گری کویریها" ، آب بلاد لر نشین را با صرف هزینه های بسیار بالای اقتصادی ( حفر تونل ، لوله گذاری ، پمپاژ و تصفیه ) ، زیست محیطی و حتی امنیتی چند صد کیلومتر به آن طرفتر انتقال داده و تولیدات آن صنعت آب بر ( آب دوست ) را با صرف هزینه های حمل و نقل بالاتر ، دوباره به همان مناطق فقر زده لر نشین ، برای فروش ارسال میکنند!!! به عنوان مثال آب مناطق لر نشین را به بهانه آب شرب به شهرهای حاشیه کویر انتقال داده و سپس یخ بسته بندی شده / آب معدنی / برنج / و ماهی را به استانهای لرستان ، چارمحال بختیاری ، کهگیلویه و بویراحمد ، خوزستان و … میفروشند!!! آیا نمیتوان همان یخ را در استانهای پر آب لر نشین تولید کرد تا کارگران بلاد لر نشین مجبور نباشند برای کارگری در یک کارخانه یخسازی به استانهای کویری مهاجرت کنند؟ به واقع در حالیکه هم آب از خودمان است و هم نیروی کار ، چه دلیلی دارد این یخ یا آب معدنی در اصفهان کویری تولید شود؟؟؟ جای سؤال است که چرا به قیمت نابودی محیط زیست و اکوسیستم استانهای لر نشین میبایست در استان کویری یزد ۱۱۰۰ تن ماهی در سال تولید شود؟؟؟ آیا نمیتوان به جای انتقال آب با هزینه های سرسام آور و نابودی اکوسیستم مناطق لر نشین همان ۱۱۰۰ تن ماهی در دل کویر را در بلاد لر نشین پرورش داد؟؟؟ کدام عقل سلیم یا کدام نظریه توسعه حکم میکند استان کویری و بیابانی یزد یا قم و اصفهان وارد صنعت تولید ماهیان خاویاری شوند جز لابی گری کویریها در تهران؟ چرا در استان یزد تنها از یک فیل ماهی بیش از ۴ کیلوگرم خاویار به ارزش ۱۲ میلیون تومان استحصال میشود !!! ولی مناطق لر نشین به رغم استعداد بالا در این زمینه هم با بی آبی و هم با فقر تحمیل شده دست و پنجه نرم کنند؟؟؟ چرا یزد کم آب باید پیشگام تولید خاویار در ایران باشد؟ چرا استان کویری یزد باید مقام دوم تولید محصولات گلخانه ای / مقام هفتم تولید زعفران / مقام پنجم تولید زرد آلو / مقام اول تولید گوشت مرغ / مقام اول در تعداد مجتمع های گاوداری / مقام اول تولید روناس / مقام اول تولید گوشت بلدرچین و کبک / مقام سوم تولید پسته / مقام چهارم تولید انار و … را به خود اختصاص دهد در حالیکه در بسیاری از موارد مذکور هیچگونه استعدادی ( طبیعی و مالی ) ندارند؟ این حجم از حاتم بخشی از کیسه کیست؟ این همه صنایع بدون آب محال است در کویر دوام بیاورند!!! میزان سرمایه گذاری دولت در یزد ۳۰۰ برابر لرستان است. مگر میشود لرستان با دارا بودن ۱۴ میلیارد متر مکعب آب در سال _ ۳۹۳۰ دهنه چشمه _ بیش از ۳۲۵۰ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق _ ۱۵۲۷ قنات _ ۲۴۵۰ کیلومتر مسیر رودخانه و آبراه _ و دارا بودن آب و هوای کوهستانی و معتدل ، از ۸۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی تنها ۲۰ % زمینهای کشاورزی اش آبی باشند!!! ولی ۴۲ درصد زمینهای استان کویری یزد زیر کشت آبی باشند؟ آیا این چیزی بجز تبعیض نژادی و نابرابری ناحیه ای نیست؟ مگر میشود استان خشک یزد با ۱۵۰۰ هکتار سطح گلخانه ای سالانه ۴۲۶ هزار تن محصولات گلخانه ای تولید کند! ولی در لرستان با این همه آب و استعداد در حوزه کشاورزی تنها ۳۱ هکتار گلخانه !!! آنهم در دست بهره برداری باشد؟ به واقع در کشور قومگرای ایران برای داشتن یک صنعت لازم نیست منطقه شما استعداد آنرا داشته باشد بلکه باید در پایتخت لابی آن را داشته باشید!!! اگر کویری باشی که در دل کویر سالانه ۱۱۰۰ تن ماهی و ۴۲۶ هزار تن محصولات گلخانه ای هم تولید میکنی! ظاهرأ لابی های کویری حاضرند ماهی را با ماسک اکسیژن در دل کویر رشد دهند ولی در کنار آبها و چشمه های بلاد لر نشین پرورش ماهی نزنند! جالب اینجاست که به جای استانهای کویری در لرستان پرآب طرح سازگاری با کم آبی برگزار میشود و هزاران چاه مورد استفاده کشاورزان را پلمپ کردند!!! به واقع در کشور ما برای داشتن یک صنعت لازم نیست منطقه شما استعداد آن را داشته باشد بلکه داشتن لابی در پایتخت کفایت میکند. اگر منطقه شما کویری باشد ماهی ، یخ ، آب معدنی ، برنج و … هم تولید میشود. کوتاه سخن اینکه توزیع نا متعادل امکانات و خدمات اقتصادی ، اجتماعی ، کشاورزی و … به شدت عدالت اجتماعی را در ایران تحت شعاع قرار داده است بی جهت نیست که ایران رتبه دوم در جهان را از نظر نابرابری های ناحیه ای دارد! اگر به دنبال راهی برای کاهش نابرابری های منطقه ای و حرکت به سمت توسعه متوازن در کل کشور نباشیم در آینده باید شاهد تبدیل این نابرابری های اقتصادی به معضلات امنیتی باشیم. چشمات قراره که درآد لطفعلی خان … دور دور اخته هاست لطفعلی خان


 • استثمار

  استعمار شاخ و دم ندارد! فرض کنید یک کشور نفت یک کشور دیگر را استخراج کرده و میفروشد و سود حاصل از آن را در کشور خود سرمایه گذاری می کند (مانند آنچه که بریتانیا در سالهای قبل از سال ۳۲ با نفت ایران کرد) فرض کنید که یک کشور ماده و منبع طبیعی پراهمیت تر و گرانتر از نفت مانند آب را از یک سرزمین به کشور خود انتقال میدهد و نه تنها هیچ پولی به بومیان نمیدهد بلکه مردم بومی را از آب شرب هم محروم کرده و معترضین را سرکوب و آنها را بعنوان مخل امنیت ملی سرمایه داران زندانی میکند! دقیقا چنین رفتاری با مردم خوزستان، لرستان و چهارمحال بختیاری توسط کویرنشینان میشود. نیروهای حافظِ منافع کویرنشینان《کویرلَند》در تیر ۱۳۹۴ مردم محروم بُلداجی را به گلوله بستند و در ۳ بهمن ۱۳۹۶ به تجمع اعتراضی مسالمت آمیز خوزستانیها مقابل استانداری خوزستان حمله کردند و چندین زن را زیر لگد و باتوم گرفتند!عباس کشاورز معاون وزیر کشاورزی در سفری که به خرم آباد مرکز لرستان داشته، گفته: لرستان دشت ندارد! پس نیاز به آب ندارد! و کشت دیم کنید تا آب به استانی دیگر (اصفهان) رود!!! چنین اظهارات غیرمسولانه، غیر علمی و بشدت تبعیض آمیز از زبان مدیری جاری میشود که اُصولاً میبایستی کمی سواد اکولوژیک و نیز مردم شناسی داشته باشد. دستکم این معاون وزیر میداند که انتقال آب موجب کاهش ذخیره های آب زیرزمینی غیرقابلِ جایگزین خواهد شد که خشک شدن چشمه ها، تالابها، جویبارها و رودخانه ها را در پی خواهد داشت! با خالی شدن سفره های زیر زمینی و انتقال آبهای سطحی، کل پوشش گیاهی، جنگلی، جانوری، کشاورزی و دامپروری از بین خواهد رفت و مضافاً بر این موجبِ تهدید حیات نه تنها در لرستان بلکه در خوزستان و بختیاری سیل مهاجرت به کویر و بروز بحرانهای اجتماعی خواهد شد. هم اکنون نه تنها بسیاری از شهرهای لرستان، بختیاری و خوزستان در بخش کشاورزی با کمبود آب مواجه هستند بلکه آب شرب جیره بندی شده است. لرستان ۸۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی دارد که ۹۰% آنها دیم است و اگر لرستان سد داشت سیل آن همه خسارت به شهرها نمیزد!در برخی مناطق لُرنشین با تانکر هم آب توزیع نمیشود و مردم با زحمت بسیار آب شرب خود را تهیه میکنند. بعلت خشکاندن رودخانه های خوزستان از جمله زهره و کارون آب دریا پیشروی کرده و میزان شوری آب موجب تعطیلی کشاورزی در هندیجان و نابودی نخلستانهای آبادان و خرمشهر شده است.


 • مشاهیر خُراسان

  رواج شاهنامه و کوروش پرستی بین لُرهای بختیاری زمان پهلوی دوم در جهت یکسان سازی فرهنگی صورت گرفته و با شیوع رسانه های شنیداری و دیداری به اوج خود رسید و همه نوع تلاشی برای ترویج این کتاب انجام دادند مردم لُر بجای اینکه《پیگیر مطالبات اقتصادی》و《رونق صنعت و کشاورزی و گردشگری》باشند از همه چیز خود گذشتن و شاهنامه خوان فارسها شدن! شمایی که جوانانتان در فقر و تنگدستی به سر میبرند و به غربت مهاجرت کردن چه به شاهنامه خوانی؟ مردم لُر بخاطر بیکاری و نبود کار و سرمایه آواره شهرهای اصفهان و تهران و شیراز شدند آنوقت عده ای سنگ افسانه‌های و شخصیتهای خیالی شاهنامه و کوروش را به سینه میزنند! چرا فقط در خوزستان اجازه شاهنامه خوانی داده میشود آنهم توسط لُرهای بختیاری؟ هیچ قومی به اندازه لُرها به شاهنامه علاقه‌مند نیست ولی ماحصل این علاقمندی برای لرها چه بوده؟ غیر از اینکه امروزه《فهم و شعور اجتماعی》لُرها توسط همین فارسهای نژادپرست به سخره گرفته میشود؟ غیر از اینست که سوژه جوکهای نژادی و مضحکه اوقات فراغت فارسهای تازه به دوران رسیده شدید؟ غیر از اینست با این همه نفت و آب و معادن در《شاخص فلاکت》رتبه اول نصیب لُرها شده؟ لرها ایرانیتر از همه اقوام بوده و تعصب همه را میکشند ولی مُزدشان توهین/تمسخر/فقر/بیکاری/مهاجرت وآوارگی بود! تعصب فارس را کشیدن چه سودی برای جامعه زجر کشیده لُر دارد؟ استانهای کویری که محتاج آب ما هستند همه صنعتی و ثروتمند شدند نمیدانم با این همه تضاد چطور کنار بیاییم؟ نمیدانم وقتی همه بدنبال کار و سرمایه هستند چرا ما تعصب《مشاهیر خراسان》را میکشیم که شهروندانش، لُرها را جدا از خود میدانند! لُرهایی که غَم کوبانی سوریه و مسلمانان میانمار و شیخ زکزاکی نیجریه را میخورند چرا هیچ واکنشی نسبت به غارت چندین باره آب بختیاری به کویراصفهان نشان نمیدهند؟


 • قومگرایی یعنی چه؟؟؟

  آن دسته از نژادپرستان بی هویتی که به ما لقب قومگرا میدهند باید بدانند قومگرایی یعنی زیرپا گذاشتن اصل 15 قانون اساسی، ماده 30 حقوق کودک، ماده 27 میثاق حقوق مدنی و ندادن حق تدریس زبان مادری و تنها رسمیت بخشیدن به فارسی و تحمیل آن از طریق رسانه به غیرِفارسها! قومگرایی یعنی تخریب چندین ساله هویتهای ترکی، گیلکی و لُری از طریق جوکهای نژادی و توهینهای مکرر در صدا وسیمای میلی! قومگرایی یعنی طی 2 سال متوالی افزایش 80 درصدی بودجه استانهای فارس نشین کویری چون سمنان و یزد! قومگرایی یعنی نفت و گاز و آب بلادلُرنشین در اصفهان و قم و کاشان به صنعت تبدیل کردن و لُرها را در فقر نگهداشتن تا به مهاجرت اجباری به کویر روی آورند! قومگرایی یعنی سرزمین سرسبز لُرها را خشک کردن و انتقال آب آنها برای سرسبز کردن کویر فارسها! قومگرایی یعنی کودکان لُر زمستانهای طولانی را تحمل کنند ولی در تابستانها تشنه بمانند و در گوششان فرو کنند آب کم است اما در تهران دریاچه مصنوعی 7 هزار هکتاری با آب شیرین راه اندازی کنند و در قم دریاچه مصنوعی 7 هکتاری جوان را با آب الیگودرز لُرستان بسازند! قومگرایی یعنی 65% کل تسهیلات بودجه کشور فقط در تهران خرج میشود! قومگرایی یعنی تاكنون يک رئيس جمهور غيرفارس نداشتيم (روحانی و احمدی نژاد سمنانی_خاتمی یزدی_رفسنجانی کرمانی). قومگرایی یعنی از 18 وزیر کابینه 16 وزیر فارس هستند! قومگرایی یعنی نفت را زیر پای مردم لُر شهرهای: مسجدسلیمان، گچساران، پلدختر، دهلُران خارج کردن و پولش را در اصفهان و تهران و یزد و...خرج کردن! قومگرایی یعنی نفت در بلادلُرنشین باشد اما پالایشگاه و پتروشیمی و صنایع شیمیایی در تهران، تبریز، اصفهان و شیراز باشد! قومگرایی یعنی کُهگیلویه روزانه به اندازه کشور امارات نفت تولید میکند اما فقیرترین استان ایران است! قومگرایی یعنی آب کوهرنگ بختیاری را به کویراصفهان منتقل کنند ولی خود مردم با تانکر آب میخرند! قومگرایی یعنی سالی 12 میلیارد مترمکعب آب از لُرستان به خوزستان میرود اما 90% زمینهای کشاورزی لُرستان دیم است! قومگرایی یعنی متراژ تمام شهرکهای صنعتی لُرستان به اندازه یک شهرک صنعتی یزد نیست! و این سیاست نژادپرستان است که سالهاست با تغییر جای متهم و شاکی برای تزریق حس گناه به مردم تحت ستم خود را اهل حق و مردم معترض را پان و قومگرا مینامند تا زمینه سرکوب آنها را فراهم آورند تا با راحتی بیشتر، ثروت آنها را چپاول کنند.


 • امروز هویت یعنی اقتصاد

  سالی 12 میلیارد مترمکعب آب فقط از لُرستان به خوزستان میرود! حالا چارمحال بختیاری و کهگیلویه بویراحمد را هم حساب کنید که سالانه چندین میلیارد مترمکعب آب از بلادلُرنشین به خوزستان سرازیر میشود و تماماً به سمت زمینهای عربها میرود که سالانه چندین بار کشت میکنند و جالب اینکه بیشترین دشمنی و کینه را هم نسبت به لرهایی دارند که تمام منابع آبشان بدون ریالی بصورت مفت به خوزستان میرود! 90% زمینهای کشاورزی لُرستان دیم است و هیچ سد بزرگی ندارد! وقتیکه اصفهانیها انفعال و بیتفاوتی مناطق لُرنشین را می بینند باید بفکر الحاق مناطق پرآب کوهرنگ بختیاری و الیگودرز لُرستان به اصفهان باشند! تا زمانیکه لُرها به بیکاری اعتراض نکنند و پیگیر مشکلاتشان نباشند هیچ اتفاقی برای حل معضلاتشان صورت نمیگیرد! مردمان لُر بجای شاهنامه خوانی، کوروش پرستی و گذشته گرایی، پیگیر مطالبات اقتصادی باشند چون امروز هویت یعنی《اقتصاد》مردم ایران همه چیز را از دریچه اقتصاد می‌بینند و به اصالت، انسانیت و آدم بی‌آلایش هیچ اهمیتی نمیدهند!!!


 • مردم لُر واقف به مزیتهای قومی نیستند!!!

  در این بُرهه زمانی بهترین کار فعالان رسانه ای لُر آگاه کردن مردم بلادلُرنشین از حقوق آبی شان است که از سالها پیش شهرهای کویری بصورت مجانی دارند آب میبرند و تاکنون ریالی بابت انتقال آب به استانهای محروم لُرنشین پرداخت نکردند!!! ابتدا باید کشاورزی منطقه سهم آبش را با ساخت سد و کانال کشی بگیرد تا کشاورزی که رکن اصلی اقتصاد روستاها و شهرهای لُرستانات است مدرنیزه شود چون کلید رهایی از فقر پیشرفت در تولیدات کشاورزی است آن هم فقط با مدیریت و حفاظت از منابع آبی بدست خواهد آمد! متاسفانه لُرها هنوز به مزیتهای قومی خودشان واقف نیستند! آیا نماینده اصفهان《دکتر عابدی》باید بگوید در مقابل آب پول بگیرید؟؟؟ چرا نمایندگان شهرهای فقیر لُرتبار تا حالا هیچ صحبتی از حقآبه و پولی بابت انتقالات آب در مجلس نکرده اند؟ این واقعاً خیلی تاسف بار است که تاکنون از طرف نمایندگان، مسئولان و مردم شهرهای لُرنشین هیچ ادعایی در مقابل آبهای انتقال یافته به کویرمرکزی نداشته ایم!!! اگر بابت هر لیتر آب انتقالی فقط 1 ریال به استانهای لُرنشین پرداخت شود اقتصاد آنها را متحول میکند! نماینده دزفول در پی ثبت ملی آبشار شوی و دریاچه گردشگری تمی لُرستان است اما دریغ از بلند شدن یک صدای اعتراض از طرف مسئولان و نمایندگان لُرستان!!! تا زمانیکه لُرها منفعل و بیخیال هستند مطمئن باشید یک ما دو نمیشود!


 • خلع سلاح اقتصادی لُرها

  دبیرستان《صنعتی ارتش》زمان پهلوی دوم در مسجدسلیمان ساخته شد. یک هنرستان مجهزی که در دنیا نمونه آن فقط در《شفیلد انگلیس》بود که هزاران دستگاه برای قطعه سازی، مکانیک، الکترونیک، جوش تیگ و میگ و...داشت و با سوم راهنمایی برای ادامه تحصیل استخدام میکرد و دارای حقوق، بیمه، خوابگاه، کتابخانه و امکانات عالی با نظارت بالا بود. هنرستان صنعتی مسجدسلیمان در جوار کارخانجات تانک سازی شهید فرخ نیا (هخامنش سابق) بود. فقط مرکز زبانش بالای ۳ هزار عنوان کتاب برای یادگیری زبان داشت و صدها دستگاه مخصوص که متعلق به آزمایشگاه زبان بود. وقتیکه دانشگاه آزاد مسجدسلیمان افتتاح شد با درخواست حدود سی دستگاه از آنها را به دانشگاه آزاد مسجدسلیمان انتقال دادند. ارتش عراق سعی میکرد مجموعه پادگان و تانک سازی را بمباران کند ولی موقعیت عالی مسجدسلیمان مانع از خسارات میشد. متاسفانه بعلت عدم پیگیری نمایندگان و مسئولان مسجدسلیمان دستگاههای هنرستان صنعتی را فروختند و جمعش کردند درحالیکه یک امتیاز خوب برای شهرمسجدسلیمان بود. مشابه همین اتفاق درخرم آباد اُفتاد و مرکز آموزش ۰۲ را به تهران و مرکزآموزش ۰۷ را به کازرون منتقل کردند دریغ از بلندشدن صدای اعتراض یک نماینده و مسئول درلُرستان! مجتمع صنایع نظامی دورود را هم دارند به اصفهان منتقل میکنند و اگر مردم و نماینده بروجرد اعتراض نمیکردند پادگان مهندسی بروجرد را هم به تهران انتقال میدادند! مردم و نمایندگان لُرستان بیتفاوتند و نمیدانند با انتقال این مراکزآموزشی، پادگانها و مجتمع های صنعتی دارند چه ظلمی به نسل آینده میکنند! همین که آمار خلاف بالا رفته و محتویات ماشین را سرقت میکنند یا کیف قاپی میکنند یا آمار دزدی از منازل بالا میرود یا درب فلزی چاه فاضلاب را میدزدند تماماً مثل یک مجموعه بهم ربط دارند که منتج از بیخیالی مردم و مسئولان ماست که تنها دغدغه شان گرفتن حقوق ماهانه است!!! خرم آباد در بمباران هوایی رتبه پنجم را دارد اما نمایندگانش هیچوقت از تریبون مجلس از دولت نخواستند که جبران مافات کند اما دزفول و کرمانشاه از همین مزیت استفاده کردند و کلی امتیاز گرفتند!


 • تاریخ《کامل》ابن اثیر

  درکتاب، تاریخ بزرگ ِاسلام وایران، عزالدّین علی بن الاثیر، ترجمه: عباس خلیلی، جلد ۲، صفحه ۲۴۰ آمده: مُغیره بن شُعبه فرستاده سَعد بن وَقاص در قادسیه به رستم فرخزاد گفت: خانواده‌های ما (زن و فرزند ما) طعام شما را چشیده‌اند و دیگر نمیتوانند از نعمت این بلاد رو برگردانند!!! رستم به او گفت: شغال پس از مرگ شیر به صدا آمده (مقصود از شیر خسروپرویز و منظور از شغال عرب بود) چون طعام ما را چشیدید و شراب ما را نوشیدید لذت آن را برای قوم خود وصف نمودید و آنها را به طمع انداخته برای بهره‌مندی دعوت کردید!!! نماینده سپاه عرب به رستم گفت: ما تجمل و رفاه و زر و زیور و آسایش شما را دیدیم و طعام شما را چشیدیم و برای همین با شما زد و خورد و نبرد خواهیم کرد تا بر آنچه در دست دارید چیره شویم (همان، ص ۲۴۴).


 • نفوذ ترکها در وزارت نفت

  در عسلویه بوشهر ما هرکسی از مهندسین نفت و پرسنل را که دیدیم ترک تبریزی بود!!! هرچه پست کلیدی و کار مهم هست دست این عزیزانه و همیشه هم از ناعدالتی انتقاد میکنند!!! حتی تهرانیها هم که《دوره ۶ ماهه مأموریتشان》میآیند بوشهر، همه ترک هستند!!! فکر کنم نسل فارسها را منقرض کردند!!! تمام پرسنل پتروشیمی خرم آباد تماماً ترک تبریز هستند! اکثر واحدهای پالایشگاهی_پتروشیمی خوزستان و کُهگیلویه هم در اختیار ترکهاست! آیا هیچ لُری در تبریز یا آذربایجان مشغول بکار است؟ محال ممکن است!!! اما آنها خود را مُحق میدانند که درتمام ایران بکار و فعالیت بپردازند و به فارس، لُر و کرد هم توهین کنند! همش سياست است که با اين حرفهای نژادپرستانه و《شعارهای مرگ بر فارس》و《خلیج عربی》دست پيش ميگيرند که پس نروند وگرنه تبريز از نظر صنعت، امکانات و رفاه بعد از تهران قرار دارد و انحصار کفش، فَرش، انواع شکلات و شیرینی در اختیار ترکهای تبریز است! وقتیکه وارد شهرهای آذربایجان ميشويد انگار وارد يک كشور ديگری شده ايد! روستاهايشان تمیز و هرچیزی که برای رفاه لازم است دارند از برق و آب و گاز و جاده و مدرسه بگیر تا آبیاری مدرنیزه و قطره‌ای زمینهای کشاورزی در حد استاندارد!!! تمام زمینهایشان یا محصولات کشاورزی_دامپروری است یا شهرکهای صنعتی و هيچ خاک بيهوده و بلااستفاده ای را نمی‌بینند! هرچه ثروت نفت است به استانهای ترک و فارس سرازير ميشود. نفت در مسجدسلیمان، پلدختر، دهلُران، اندیمشک، هفتگل، گچساران و رامهرمز است اما پالایشگاه و پتروشیمی دراصفهان، تهران، تبریز و یزد است!!! ما لُرها گول آریابازی، باستانگرایی، شاهنامه خوانی و کوروش پرستی را خورديم برای همين است كه همه خیالشان از لُرها آسوده است و تمام پُستهای اداری_دولتی را بین خودشان تقسیم کرده‌اند و لُرها در فقراقتصادی، بیکاری و نداری بسر میبرند!


 • مظلوم نمایی اصفهانیها برای انتقال آب

  فرقی بین روحانی، جهانگیری و رییسی نیست! در سکوت نمایندگان چارمحال بختیاری، لُرستان و خوزستان متاسفانه شاهد میدان داری نمایندگان ضد امنیتی اصفهان هستیم! جناب رییسی قاضی القضات مسیری که دارید میروید اشتباه است! عامل تخریب محیط زیست و نابودی مردمان چهارمحال بختیاری، لُرستان و خوزستان نشوید! در مورد حق آبه اصفهان باید ابتدا از خودتان بپرسید: کدام آب؟ و برای چه مصارفی؟ و کدام اراضی؟ و برای چند نوبت کشت در سال؟ اصفهان حتی براساس طومار شیخ بهایی حق آبه ای برای اراضی محدودی آنهم یک نوبت کشت در سال بوده است!!! که الآن دیگر آن اراضی وجود ندارند و تغییر کاربری داده شدند!!! و دیگر آن آب هم بخاطر افزایش جمعیت و سرانه شرب خودشان و تغییر اقلیم وجود ندارد!!! صنایع اصفهان را هم که خود اصفهانیها منتفع میشوند را هم اضافه کنید!!! فریب رِندی اصفهانیها را نخورید آنها برای فریب مردم و مسئولان مفاهیم جدیدی را اختراع کردند از جمله اینکه معتقدند آب موجود و تونل اول متعلق به کشاورزان است و دولت باید برای شرب آب انتقال دهد اگر اینگونه است در نقاط مختلف کشور هم از جمله: چهارمحال بختیاری همین کار را انجام دهند!!! تاکنون به قیمت آواره شدن هزاران نفر و نابودی محیط زیست چندین طرح انتقال آب به اصفهان اجرا شده! کوهرنگ 1 و 2 و 3 و لنگان و خدنگستان و گلاب و بهشت آباد و...چندین طرح دیگر هم در دست اجرا دارند!!! طرحهای قبلی هرکدام مطابق با آیین نامه تخصیص آب وزارت نیرو هیچکدام دائمی نیستند و باید دوباره با توجه به شرایط و خشکسالی در حوزه کارون مورد تجدید نظر قرار گیرند!!! متاسفانه قوه قضاییه وظیفه خود را در مقابل تخریب محیط زیست درست انجام نداده و حتی گفته میشود تحت فشار معاون اول شما دستور دادستان محلی که به علت مجوز باطل شده تونل سوم را متوقف کرده بود، بصورت غیرقانونی باطل شده و دوباره به این طرح باطل شده مجوز دادند! متاسفانه ما لُرهای بختیاری ساکن اصفهان در خط مقدم اعتراضات هستیم و بیشترین شهداء و بازداشتیها را داریم و از آنطرف مسئولین اصفهان از این اعتراضات سوءاستفاده میکنند که مردم اصفهان ناراضی هستند و مثلاً اگر زاینده رود جاری باشد میتوانیم مردم را آرام کنیم یا توی صف انتخابات بیاریم و اینگونه ما جان میدهیم و آنها معامله میکنند!!! سال گذشته که رییس قوه قضاییه آمدن اصفهان عمداً یکماه بی آبی راه انداختند و حتی شبی که دکترعلاءالدین بروجردی (رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس) آمد نجف‌آباد جزء معدود موارد، برق کل شهر را قطع کردند که بگویند بی آبی و بی برقی مشکل هرروزه اصفهان است!!! و بابت این اعتراضات کُلی امتیاز گرفتند و از آنروز حتی یک دقیقه بی آبی و بی برقی تا امروز نبوده است!!! با انتقال آب مشکل کویربودن اصفهان حل نمیشود و یک نسلکشی در حق مردم خوزستان، چهارمحال بختیاری ولُرستان اتفاق خواهد افتاد نگاه کنید به صنایع آب بَر اصفهان این انتقال آب برای مصارف صنعتی است ولی در استانهای زیردست هزاران نفر از بی آبی مجبور به ترک شهر و روستاهایشان خواهند شد و صدمات جبران ناپذیری به این مردم خواهند زد!!!


 • توسعه سازگار با طبیعت

  توسعه سازگار و همگام با طبیعت اصلی است که هیچگاه در ایران به آن توجه نمیشود! در سالهای اخیر شاهد تشدید این موضوع نیز بوده‌ایم که این معضل عمدتاً با شعارهای پوپولیستی و عوام فریبانه و شانتاژ تبلیغاتی چگونه آخرین تیشه ها را به ریشه پیکره آبی ایران میزنند. لُرها بیشترین کسانی بودن که در این دور باطل زیان دیده و حق طبیعی حیات آنها نادیده گرفته شده است. تاسف از آنجا ناشی میشود که بسیاری از لُرها به این امر آگاه نیستند و حتی کسانیکه جرات میکنند و خود را بعنوان فعال لُر خطاب میکنند تنها جنبه های قومیتی و تعصبات قومگرایانه آنرا مینگرند و به بقیه زوایای این موضوع ناآگاه و جاهل هستند! ما جزئی از این جهان و طبیعت هستیم حال در این پاره هزار تیکه تقدیر بر آن شده لُر باشیم پس میبایست این تیکه را خوب آمایش و پیرایش و مشکلات آنرا رفع کنیم تا وظیفه خود را در قبال مادر طبیعت انجام داده باشیم. محیط زیست چیزی نیست که بشود براحتی از کنار آن گذشت. مطمئناً اگر در آینده‌ای نزدیک و یا در بازه زمانی کوتاه مدت توانستیم طرحهای ضد میهنی و ضدمحیط زیستی انتقال آب، نابودی جنگلها و توزیع ناعادلانه ثروت و مشکلات فرهنگی را در بین اتنیکهای ساکن ایران رفع و رجوع کنیم در میان جامعه و مناطق لُرنشین نیز از توسعه پایدار و همه جانبه میبایست بهره ببریم《سازگاری با طبیعت》یکی از این مهمترین اصول این روند خواهد بود!


 • درک منافع جمعی

  انسان موجودی اجتماعی است و گروهی زندگی میکند پس در این《محیط گروهی》منافع وی تعریف میشود. اینگونه بود که جوامع شکل گرفت. بعدها این جوامع بدلیل نزدیکی افراد و آمیزش میان گروهی که اصلیترین خصوصیت انسان و هر موجودی بجز پروکاریوت هاست ژنهایی رد و بدل شد. این امر باعث شد تا قومیتها، اتنیکها و ملیتها با خلق و خوی متفاوت و منحصر بفرد بوجود آید. این تیکه ها پازل تمدن بشر را میسازند. پس نخستین چیزی که باعث شد نسل بشر از عصر یخبندان و جنگها و قحطیها و بیماریها نجات پیدا کند چیزی جز《منافع جمعی و گروهی》نبود و نیست. هرگاه در تاریخ بشر، داخل قومی، منافع شخصی به جمعی ارجحیت یافت عملاً آن قوم و تمدن به فنا خواهد رفت! منافع شخصی فسادآور و نامشروع است و باعث زوال یک تمدن و یا توده میشود! اتنیکی که اکنون ما بنام لُر میشناسیم هم جدای از دیگر اتتیکها و تمدنها نیست شاید افرادی خارج از جامعه اولیه لُر به این جامعه وارد شدند ولی در طول زمان هویتی بنام لُر را پذیرفته‌اند و با ازدواج و تبادل ژنها تقریباً خلق و خوی لُری بخود گرفته‌اند. تنها دلیلی که این هویت همچنان پا برجاست اشتراک منافع است! چه بسیار توده بدلیل تضاد منافع از هم گسیخته اند و هرکسی به طرفی رفته است! اشتراک منافع جمع ها را بوجود میآورد اگر فرهنگی منطقه ای و...باشد بدلیل ازدواجها و درآمیختگی《یکانگی تباری، زبانی و فرهنگی》را نیز شامل میشود. چیزی که مهم است اشتراک منافع لُرها در مورد محیط زیست، منابع طبیعی و فرهنگ ایشان و خلاصه آزادی و حق حیات آنان است که اکنون با ندانم کاری عده ای بخطر افتاده است! متاسفانه بسیاری از لُرها با درک پایین خود هنوز نمیدانند آب در چه کرتی میباشند! متاسفانه کمبود مطالعه و نبود رسانه و تریبون سبب شده که عده ای ماکیاولیست با وعده های دورغین و در ظاهر تنها جز هارت و پورت و زد و بند هیچکاری و قدمی از ایشان مشاهده نمیشود. ضعفهای بسیاری بر فعالیتهای لرگرایی هم گرفته میشود. برخی تنها از فعالیت لرگرایی زنده باد لُر را یاد گرفته اند. پایش که افتاد آنرا نیز زیر پا میگذارند. آکیرو کوروساوا کارگردان ژاپنی فیلمی بنام《هفت سامورایی》با بازی توشیزو میفونه دارد که داستان دهقانان یک روستا برای دفع راهزنان، به دنبال سامورایی میگردند که در شهر تنها یک سامورایی به آنها پاسخ مثبت میدهد و 6 سامورایی دیگر به وی پیوسته و به کمک دهقانان، راهزنان را دفع میکنند. مزد ساموراییها در این جنگ که چهار نفرشان جان خود را از دست میدهند تنها سه وعده غذاست!!!


 • نابرابری و تبعیض در ایران

  خوزستان علی‌رغم سطح زیرکشت بالای محصولات کشاورزی در رتبه پنجم ارزش افزوده کشاورزی کشور قرار دارد ️علت اصلی کاشت محصولات غیر باغی با ارزش افزوده پایین، مثل گندم در خوزستان دانست که با دارابودن قیمت دولتی و خرید انحصاری دولت، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور برعهده دارد. درصورتیکه محصولات باغی و غیراستراتژیک چون: پسته، زعفران، چای و برنج که متعلق به بخش خصوصی و ارائه شده در بازار آزاد با نرخ آزادند رتبه استان‌های کویری را در این رتبه‌بندی افزایش داده است! تامین امنیت غذایی توسط خوزستان البته به قیمت هزینه‌های اکولوژیک و بحران‌های زیست‌محیطی بود که فشار مضاعفی بر مردم استان وارد کرده است. ️باید توجه کرد خوزستان از یکطرف به‌دلیل تولید نفت، رتبه دوم در تولید ناخالص ملی، بعد از تهران و از سوی دیگر با تولید محصولات استراتژیک کشاورزی نقش عمده‌ای در تحریک و حرکت پایدار موتور محرکه اقتصاد در یکصدسال گذشته را داشته است. منابعی که با سوءمدیریت، مدیران سیاسی مرکزگرا عمدتاً تلف شده است. خوزستان به‌دلیل عدم برخورداری از حضور سیاسی کافی در پایتخت و به‌دلیل اقتدارگرایی و تمرکز تصمیمات سیاسی در الیگارشی حاکم برآمده از سیاسیون کویری ایران، که همواره با سیاسی‌کاری و منطقه‌گرایی حقوق مردم دیگر استانها را ضایع کرده‌اند، هیچگاه از توسعه اقتصادی مناسب برخوردار نشده! نارضایتی اقوام گوناگون و مناطق غیرفارس و عدم توسعه‌یافتگی این مناطق، نشان از روح خاص یکجانبه‌گرایی و ناسیونالیسم فارسی دارد که در مدیران سیاسی مرکز ایران وجود داشته است. ️نفوذ در ارکان قدرت و نهادهایی چون سپاه، شورای نگهبان، دولت و وزارتخانه‌های مهم که در برخی موارد با «فرصت‌طلبی» نیروهای «انقلابی‌نما» در ابتدای انقلاب رخ داد، باعث شد بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های مخرب، بدون ملاحظات زیست‌محیطی و رعایت الزامات آمایش سرزمین در خاستگاه کویری این مدیران به اجرا درآید. تبعات این طرح‌ها هم‌اکنون، دامان مردمان محروم بلادلُرنشین را گرفته و هم با اصرار بر اجرای طرح‌های انتقال آب رو به مهاجرت به کویر آورده‌اند! طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان، طرح انتقال از دریای خزر در کنار پروژه‌های کوهرنگ، خِرسان و بهشت آباد در سرچشمه‌های کارون، می‌رود تا مهر باطل بر حضور سرزمینی مردمان شریفی بزند که در برهه‌های حساس، با مقاومت و ایثار در طول تاریخ، تمامیت ایران را حفظ کرده‌اند. ️دموکراسی مشارکتی و حرکت به سمت عدالت اجتماعی راه بر توسعه سیاسی_اجتماعی می‌گشاید و زیاده خواهی و هجمه انحصارات قدرت و ثروت و زد و بندهای مشکوک را متوقف خواهد کرد.


 • سیمین بهبهانی

  این مکر و ریا گشت به گوش همه یاران _ این حیله بشد باور یک ملت نادان / ای وای از این قوم و از این ملت بیمار _ لعنت به سر گور امام زاده مکار / ایرانی که بود تاج سر دانش دنیا _ اینک قمه بر سر زدنش خنده دنیا / زنجیر به سر و سینه زدن در غم تازی _ از شب به سحر در غم و در گریه و زاری / شد سنت ایرانی پس از عمری شهامت _ ای وای از آن قومی که شد خام دیانت / ایرانی بشد چاکر درگاه امامان _ آن شیر زن خاک گهر پوش دلارا / شد زینب و زهرا و خدیجه و سهیلا _ از کورش و از ایرج و کاوه و بابک / قربانعلی و غلامحسین آمده اینک _ لعنت به من و ما که بیگانه ستاییم / پیشانی به سنگ در تازی بمالیم _ لعنت به من و ما که فرزند یلانیم / بیرونی بیگانه از این خانه ندانیم _ نفرین به چنین تیغ که تیزش نتوانیم / لعنت به چونین دست که مشتش نتوانیم _ اهریمن از این خانه برون ما نتوانیم / این دیو ستمکار از این سفره نرانیم _ لعنت به من و ما که خاموش نشستیم که خاموش نشستیم. زنده یاد سیمین بهبهانی


 • نفت را بدنام نکنیم

  «وجود نفت» یا «نبود حکمرانی»؛ ريشه گرفتاری ما كجاست؟ این تصویری از اكتشاف و نخستين فوران نفت در ایران دوره قاجاریه است. این روزها که صادرات نفت ما به‌دلیل تحریمها و كرونا، به حداقل رسیده، زمان مناسبی است که دوباره از خودمان بپرسیم آیا همه گرفتاریهای ما از نفت است و اگر نفت نبود، ما واقعا کشور توسعه يافته و خوشبختی بودیم؟ ویلیام ناکس دارسی در ۱۹۰۱ میلادی و با پرداخت مبلغی به مظفرالدین شاه، امتیاز اکتشاف نفت در ایران را گرفت. اما 2 سال جستجوی او برای نفت در قصرشیرین و رامهرمز بجایی نرسید. سرمایه شرکت درحال افول بود و دستور داد تا تجهیزات را جمع کنند. جورج برنارد رینولدز مهندس حفاری که از این بابت احساس سرشکستگی میکرد پیشنهاد داد تا عملیات اکتشاف فقط چندماه در مسجدسلیمان بختیاری ادامه یابد. حفاری در مسجدسلیمان هم بی نتیجه بود و تقریبا همگی از پیدا کردن نفت در ایران ناامید شده بودند که ناگهان در ساعت چهار صبح پنجم خرداد ۱۲۸۷ خورشیدی برابر با ۲۶ مه ۱۹۰۸ میلادی، مته حفاری از ضخامت زمینی به قطر ۳۰۰ متر عبور کرد و آخرین ضربه خود را به صخره عظیمی که روی منبع نفت قرار داشت فرود آورد، در نتیجه در عمق ۱۱۸۰ پا (۳۶۰ متری) نفت با فشار زیادی تا ۵۰ پا (۱۵ متر) بالاتر از نوک دکل حفاری فوران کرد. این آغاز داستان نفت در خاورمیانه بود که شکل و شمایل این منطقه را تغییر داد. خیلیها نفت را عامل شکل‌گیری اقتصاد رانتی و حکومتهای غیر پاسخگو در ایران دانسته و از آن با عنوان «بلای سیاه» یاد کرده اند. اما این حرف چندان عالمانه نیست! هیچکدام از این انتقادها به ماهیت نفت مربوط نمیشود. اقتصاد رانتی در ایران محصول نفت نیست. در قبل از پیدایش نفت هم حکومتهای ایرانی با در اختیار گرفتن آب و زمین و استقرار سیستم تیولداری و باجگیری سلطه آمرانه ای را بر جامعه تحمیل کردند که به استبداد شرقی و شیوه تولید آسیایی معروف شد. نفت یک ثروت طبیعی است که میتواند در جهت و خدمت توسعه صنعت، اقتصاد، رفاه عمومی و حتی رشد دموکراسی قرار بگیرد. همین دولتهای عربی خليج فارس که روزگاری مایه تمسخر ما بودند و شترچرانی و راهزنی و دزدی دریایی میکردند اکنون شیوه بهره گیری از نفت برای رفاه عمومی را به درستی فراگرفته و عنقریب وارد فاز تازه ای از توسعه صنایع نوین خواهند شد. مشکل ما در حکمرانی است. نفت را بهانه و بدنام نکنیم. یقین بدارید که اگر همین اصطلاحاً «بلای سیاه» نبود، روزگار ما از این هم سیاه تر بود! اگر نفت جنوب نبود ایران《افغانستان غربی》بود.


 • جعل تاریخ توسط پانعربیسم

  جعلیات تاریخی: دروغ‌های آماری از علل گرایش جوانان ساده‌ به سوی گرو‌ه‌های قومگرای ضد ایرانی است. یکی از عوامل افزایش قومگرایی و تحریکات تجزیه‌ طلبانه، عدم آگاهی رسانی درباره «موضوعات تاریخی_فرهنگی» و «آمار قومی_جمعیتی است» برای نمونه مراکز پانعربیسم از این فضای عدم آگاهی رسانی توسط حکومت سوء استفاده کرده اینگونه به قشر کم سواد القاء می‌کنند اعراب خوزستان جمعیت حداکثری دارند و ریشه آنها با جعل تاریخ و تمدن کهن ایرانیِ هَلتَمتی به ایلام باستان بر‌می‌گردد و از هزاران سال (!) قبل ساکن این دیار بوده‌اند! خوزستان پنجمین استان پرجمعیت، پرآب‌ترین استان ایران و غنی‌ترین استان از نظر منابع نفت و گاز است. زبان رایج آن لُری با گویش‌های لُری بختیاری، لُرفیلی، لُرجنوبی بهمئیِ بهبهان، ماهشهر،‌ دزفولی و شوشتری که هم ریشه لُری هستند و زبان عربی در آمار شهر شوش، جمعیت لُرها نسبت به مردم عرب بیشتر است. شادگان که نام دیگر آن دورق گفته می‌شود از باب دورکی هفت لنگ بختیاری گرفته شده و در گذشته لُرهای ایل ساکی، بختیاری، ایل قنواتی و...‌ساکن آنجا بودند. نقشه را که نگاه می‌کنیم خوزستان به چند استان لُرنشین وصل است. از شمال به لُرستان و پشتکوه (ایلام)، از شمال شرق به چهارمحال بختیاری که ایذه قبلاً پایتخت اتابکان لُربزرگ بوده، از شرق به کهگیلویه بویراحمد (بهبهان قبلاً مرکز و جزء ولایت کهگیلویه بود)، از جنوب شرقی به بوشهر که غربش لُرنشین است از جمله لیراوی و گناوه و دیلم و تنگستان که به بوشهر الحاق شد. خوزستان فقط از سمت جنوب غربی با عراق هم مرز است که در دوره‌های مشخص تاریخیِ ثبت شده قبایل عرب وارد شده‌اند و در زمانی قسمتی از عراق عجم جزوی از گستره لُرکوچک و ایران بود. پیوستگی تاریخی، فرهنگی و قومیِ خوزستان با استانهای اطراف ریشه‌ هزاران ساله از تمدن‌های کهن زاگرس دارد که کاملأ مشخص است و هیچگونه تحریف و جعل تاریخی جغرافیایی را برنمی‌تابد. پانعرب‌های جدایی طلب بهتر است بساط تحریفشان را جمع کنند وقتی خود مهاجر به ایرانند دیگران را مهاجر نگویند! و خود را بومی! نام خوزستان طبق هزاران سند تاریخی خوزستان بوده و هویت کاملأ ایرانی داشته، دارد و خواهد داشت. اهواز هرگز رویاییِ تجزیه طلبان نخواهد شد، پس زیاده‌خواهی پوچ نکنند که جز روسیاهی برایشان سودی ندارد.


 • تحریف نام خلیج فارس (ایران)

  پیرامون تحریف نام خلیج فارس: يک زمانی جمال عبدالناصر خودش را رهبر قوم عرب می‌دانست و گويا به همه‌ی گردانندگان رسانه‌های نوشتاری و ديداری و تهيه‌كنندگان كتابهای درسی رهنمود داده بود كه نام خليج فارس را به «الخليج العربی» تبديل كنند (كه البته همه‌ی دولتهای عربی كردند) در زمان اوج ناصرگرائیِ عربها و همه‌گير شدنِ شعارهای «وحده وحده يا جمال» جو عمومی جهان عرب در آن زمان جو ناسيوناليسم عربی بود و همراه با آن ضديت شديد با ايرانی. ️اين ضديت در معلمهای فلسطينیِ ما بيش از همه بود (هنوز هم چنين‌اند، من با هر فلسطينی كه برخورده‌ام او را اينگونه يافته‌ام. هيچ سوريه‌ای را نيز تاكنون نديده‌ام كه ضدايرانی نباشد) اين معلم‌ها در هرفرصتی جوانهای مدارس را گرد می‌آوردند و به خيابانها می‌بردند تا برای جمال عبدالناصر و وحدت عرب شعار بدهند. يكروز يک ايرانی آگاه بمن گفته بود كه وقتی به تظاهرات رفتيد، تو با صدای بلند بگو «مِن المحيط الاطلسی، الی الخليج الفارِسی» معنای اين شعار آن بود كه عربها از اقيانوس اطلس تا خليج فارس يک قوم واحدند. اين جمله‌ای بود كه يكبار خود جمال عبدالناصر در اوائل اوج گرفتنش گفته بود. پس از آن، يكروز ما را برای شعار دادن به نفع عبدالله سلال و ادغام يمن در مصر به خيابان بردند و من خودم را رساندم به جلو صف و هرچه صدا داشتم را از خودم درآوردم و فرياد زدم «من المحيط الاطلسی، الی الخليج الفارِسی» اتفاقا بچه‌ها هم اين شعار را چهار بار تكرار كردند، تا يک معلم فلسطينی جار زد: «ما خليج فارِسی نداريم. خليج ما عربی است. اين شعار پليد را بند كنيد. ديگر نميخواهم بشنوم كسی خليج دشمن گفته باشد». ميخواهم اين را بگويم كه با وجودی كه از آن زمان تاكنون در كتابهای درسی و رسانه‌های نوشتاری و گفتاری عربها الخليج العربی و «اربين گلف» مينويسند و ميگويند، ولی بسبب وزنه‌ای كه دولت ايران درآن زمان در صحنه‌ی سياست بين المللی داشت، نام خليج فارس برای هميشه در جهان ثبت شد و تا امروز پابرجاست و حتی هستند برخی از تاريخ‌نگاران باانصاف معاصر عرب كه از تحريف تاريخ بيزارند و گاه در نوشته‌هايشان «الخليج الفارِسی» می‌خوانيم. آنچه سبب شد كه تلاشهای دشمنان ايران نتواند در تغيير دادن نام خليج فارس مؤثر افتد و نام خليج فارس برای هميشه خليج فارس ماند، رفتارهای متناسب با اوضاع بين المللی كسانی در آن زمان بود كه حكومت ميكردند. آنها آزمايش خودشان را دادند و رفتند و جايشان را به ديگران دادند؛ و اين رسم روزگاران است، و آزمايش شدن‌ها همچنان در جريان.


 • عراق یعنی ایراک (ایران کوچک)

  ریشه یابی نام واژه عراق: وجه تسمیه نام کشور عراق: هرتسفلد نام عراق را مشتق از واژه فارسی اراغ a-rāğ به معنی زمین هموار در برابر راغ rāğ به معنی زمین بلند دانسته است. اما هرتسفلد از این دست ریشه شناسی های غیرعلمی باز هم دارد. برای نمونه پیوند دادن واژه فهلیان نام ناحیه و گویشی در استان فارس به نام یک قبیله آریایی به نام پانتالیان که در منابع یونانی آمده است. درحالی‌که واژه فهلیان ریشه در واژه فهلی/فیلی feyli دارد که معرب واژه پهلو pahlaw فارسی میانه است که از واژه فارسی باستان پرثوه parthava به معنی پارت (سرزمین اشکانیان) گرفته شده ‌است. از هرتسفلد که بگذریم، نام عراق بصورت امروزی احتمالاً از سده ششم میلادی یعنی پس از ورود اعراب مسلمان به تیسفون کاربرد یافته‌ و دیرتر در متون نویسندگان پس از اسلام پدیدار شده است. براساس یک نظر عامیانه عراق به معنی «ریشه‌دار، سیراب و حاصلخیز» است. این نظر درست نیست چون تبدیل واژگان عربی غیرفسیح "عرج" erj به معنی ریشه و "عرگ" arag به معنی عرق / شراب از نظر واج شناسی قابل توجیه و از نظر ریشه شناسی قابل توضیح نیست. یک نظر عامیانه تر دیگر واژه عراق را بمعنی لبه / کرانه / دیوار‌ میداند و وجه تسمیه عراق را فلاتی میداند که در شمال غربی شبه جزیره عربستان واقع و تا حاشیه حوزه میان رودان امتداد یافته است. اما این نظر نیز نادرست است، زیرا مخفف عبارت عربی غیر فصیح "علی راگ" یعنی "ع _ راگ" بمعنی "در حاشیه / روی لبه" ملاک کار قرار گرفته است. سرانجام بنا بر داده های علمی میتوان نام عراق را برگرفته از نامهای سومری اوروگ Urug (اکدی uruk) دانست. در واقع اور ur نامی است سومری که اکدیان و آرامیان به مفهوم «شهر» از آن استفاده کرده‌اند. واژه اوروک با واژه اور همریشه است و در زبان آرامی بصورت Erech آمده است. در برخی از مناطق عراق این واژه به صورت عوراگ و در عربی ایرانی بصورت اعراگ تلفظ می‌شود. این صورتها به طور قطع تصحیف های عربی غیر فصیح واژه سومری urug هستند درحالی‌که عراق تصحیف عربی فسیح حجازی است. چون در عربی غیر فصیح حرف "ع" جهت تعریب واژه urug به آغاز آن افزوده می‌شود ولی حرف "گ" دچار تغییر نمیگردد، درحالی‌که در عربی فسیح حرف "گ" به "ق" و مصوت "او" قبل از آن به "آ" تبدیل می‌شود. از همین رو، میتوان گفت که واژه عراق یک وام واژه است که از زبان منفرد و غیر سامی سومری وارد زبانهای سامی از جمله عربی شده است و در اصل یک واژه غیرعربی است.


 • ریشه لُغوی تاجیکستان

  ریشهٔ لُغَویِ نامِ تاجیکستان؛ برگرفته از کتابِ تاجیکستان پارهٔ تنِ ایران، صفحه های ۵، ۱۱ و ۴۵، ۵۰، نوشتهٔ دکتر حُسَین خُنجی: سرزمینی که روسها چندی پس از اشغالِ سرزمینهای شرقی و شمالیِ ایران نام کشور "تاجیکستان" بر آن نهادند در شرقی ترین بخشِ ایران واقع است و جایگاهِ نژاده ترین و دیرپاترین مردمان از قومِ ایرانی است. ️از بازخوانیِ گذشته‌های دیرینه مردمِ سُغد و باختر است که همخون و هم ذات بودنِ "ایرانی" و "تاجیک" اثبات میگردد. از اینروست که ما می‌گوییم تاجیکستان به همان اندازه پارهٔ تنِ میهن ماست که آذربایجان و سیستان و فارس و کرمان و مَک کُران (بلوچستان) و لُرستان. و تاجیکان به همان اندازه برادران و خواهران ما هستند که پارسیان و بلوچان و لُران و گیلَکان. و یک تاجیک به همان اندازه ایرانی است که یک کرمانی یا همدانی یا مَک کُرانی. گویشی که تاجیکان با آن سخن میگویند به همان اندازه زبان ایرانی است که گویش مردم فارس یا اصفهان. ️ریشهٔ لُغَویِ نامِ تاجیکستان؛ تاجیکستان نامی نوین و ساختگی است که روسها چندی پس از اشغال این سرزمین بر روی این کهن دیار نهادند. "تاجیکستان" هیچگاه نام یک سرزمین نبوده ولی این نام را روسها از کدام کُنجِ تاریک و ناشناخته بیرون کشیدند و بر این سرزمین نهادند؟ تاجیکستان یعنی "سرزمینِ قومِ تاجیک". تاجیگ تلفظِ تورکیِ واژهٔ "تازیگ" (با "گ") است. تازیگ که اکنون "تازی" گوئیم معادلِ واژهٔ عربیِ "غازی" است. غازی کسی است که برای تاراج گیری به آبادیها میتازد (حمله میکند). ایرانیان در آغاز تاخت و تاز عربها به قلمرو ساسانی در عراق به آنها "تازیگ" گفتند، زیرا برای تاراجگری به آبادیهای عراق میتازیدند (حمله میکردند). این نام با گسترش تازش عربها به درون ایران فراگیر شد و ایرانیان به عربهای جهادگر "تازیگان" میگفتند (با "گ"). ️نخستین خبرِ مکتوب دربارهٔ بکار برده شدنِ این نام توسطِ ایرانیان دربارهٔ تازش عربها به سال ۸۵ خورشیدی به شهر بلخ است که در عبارت "ای مرد تازیگ" می‌بینیم. این عبارت در تاریخ طبری که به زبانِ عربی نوشته شده به شکلِ "ای مردِ تازی" آمده و از زبانِ یک زن اشرافی از خاندان بلخ است که اعراب پس از تصرف شهر به همراه زنان و دختران بسیاری از خانه‌ها بیرون کشیده و کنیز خویش کرده و مورد تجاوز جنسی قرار دادند و داستانی دارد. ️با این تعبیر لفظ "تازیگ" معنای "دشمن متجاوز به ایران" را می‌دهد. ولی چرا این لفظ به شکل "تاجیگ" و "تاجیک" بر ایران شرقی اطلاق شد و عمومیت یافت؟ برای پاسخ به این پرسش ما گزارش تاریخی در دست نداریم تا با تکیه بر آن سخن بگوئیم. ولی چون میدانیم که تورکان بعدها این لفظ را بر ایرانیان اطلاق کردند، میتوانیم از گزارشهای مربوط به تاریخِ ایرانِ شرقی مدد بگیریم. ️عربها تا سال ۹۳-۹۴ خورشیدی فتوحاتشان در شرق ایران را به پایان رساندند و دامنهٔ قلمروشان از یکسو در منطقهٔ بلخ تا نزدیکی مرزهای غربیِ تاجیکستان کنونی رسید و از سوی دیگر زمینهای شرقیِ سمرکَند در بیابانهای غربیِ سیردریا و از سوی دیگر تا خوارزم. اکنون سراسرِ سغد و خوارزم از نظرِ اسمی در قلمرو عرب قرار میگرفت. اَخشایدِ سمرکَند (شاهِ نیمهٔ شرقیِ سُغد) و بُخارا خداه (حاکمِ نیمهٔ غربیِ سُغد) و خوارزم شاه در پیمانهائی که با فرماندارِ عربِ خراسان بسته بودند باجگزاری به عرب را پذیرفته بودند. اگرچه هنوز سغد و خوارزم ضمیمهٔ قلمرو عربی نشده بودند بلکه امورشان در دست حکومتگرانِ ایرانی (اَخشاید و بخارا خداه و خوارزم شاه) بود ولی قلمرو اسمی حاکمیتِ عرب در شرق سمرکند در آنسوی رود سیردریا و نیز در بیابانهای غربی خوارزم در فراسوی غربیِ رودِ آمودریا با تورکستان همسایه میشد. در آن سال برای نخستین بار میان حاکمیت عرب در ایران و پادشاهی کاشغر رابطهٔ سفارتی برقرار شد و این در آخرین سال عمر، حَجّاج ثَقَفی فرماندارِ ایران و عراق بود. این رابطه نیز به توسطِ قُتَیبه ابنِ مُسلِمِ باهِلی برقرار شد که فرمانده عرب در ایرانِ شرقی با مرکزیتِ مَرو بود و عنوانِ فرماندارِ خراسان را داشت. دربارهٔ اعضای هیات سفارتی که از جانب قتیبه برای مذاکره با شاهِ کاشغر فرستاده شدند از ایرانیانِ شرقی وعربهای دوزبانه بودند که زبان ایرانی میدانستند و از نسلهای سومِ عربهای جاگیرشده در ایران شرقی بودند و چون در شهرهای ایران بدنیا آمده بودند زبان ایرانی را به روانی میدانستند. این موضوعی است که ما از بازخوانیِ لابلای سطورِ گزارشهای تاریخی میتوانیم بیرون بکشیم. مثلاً دربارهٔ فارسی زبان شدنِ عربهای جاگیرشده در ایران از گزارشی که مربوط به سال ۱۰۵ خورشیدی است می‌بینیم که اسد قسری، فرماندارِ وقتِ ایرانِ شرقی با مرکزیت بلخ، با شکست از ختلان برگشته است و بچه‌های عربهای بلخ به پیشواز آنها رفته‌اند و تصنیفی به زبان فارسی میخوانند که در آن میگویند: از خَتلان آمدی، برو تباه آمدی، زار و نزار آمدی! این عبارت را طبری به شکل اصلی آورده است. این را بچه‌های عربهای بلخ به پدران خودشان میگفته اند زیرا برای تاراجگری رفته بوده و با دست‌خالی برگشته بودند. نزد عربها عیب بزرگی بوده که عربِ جهادگرِ برای تاراج به سرزمینی لشکر بکشد و با دست‌خالی برگردد و زنان و بچه‌های تاراج شده را با خودش نیآورَد. در گزارش دیگری که مربوط به جشن مهرگانِ سال ۱۱۷ خورشیدی در بلخ است می‌بینیم که کلانترِ هیات دهگانان، یعنی اشرافِ خراسان در حضور اسد قسری فرماندارِ خراسان سخنرانی میکند بی آنکه سخنرانیِ او برای اسد قسری یا عربهای مجلس او ترجمه شود (ترجمهٔ عربیِ این سخنرانی در تاریخ طبری آمده). ️سپس در گزارش رخدادهای ده سال بعد می‌بینیم که عربهای خراسان که در نهضتِ ضد امویِ ابومسلم خراسانی شرکت دارند همگیشان به زبانِ ایرانی سخن میگویند و لقبِ "ابناء" (یعنی فرزندان) دارند که به معنای "عرب زادگان" است. "ابناء" به عربهائی در خراسان گفته میشد که زبانِ دری را به روانی سخن می‌گفتند و انتسابشان نه به قبیلهٔ پدری بلکه به زیستگاهشان بود (همچون مروی، مرورودی، هَرَوی، تِرمِذی، نیشابوری، بلخی، بخاری، توسی و...) ️منظور آنکه در دههٔ پایانیِ سدهٔ نخستِ هجری تورکانِ شرقی ایران با مردمی روبرو شدند که با آنها به زبان ایرانی سخن می‌گفتند ولی ایرانی نبودند و تورکان میدانستند که "تازیگ" هستند زیرا نام تازیگ را از ایرانیانِ همسایه شان یا از بزرگانِ ایرانی که به تورکستان میگریختند شنیده بودند. در آینده که عموم عربهای جاگیرشده در این سرزمینها، ایرانی زبان شدند رخدادها به‌گونه‌ای پیش رفت که تورکانِ اطرافِ مرزهای شرقی ایران به همه کسانیکه به زبان ایرانی سخن میگفتند "تاجیگ" گفتند. نیمهٔ دومِ سدهٔ چهار هجری به سبب تضعیف، امارت سامانی، تورکانِ مرزهای شرقی و شمالی، سرزمینهای ایرانی سغد و خوارزم را مورد تاخت و تاز قرار دادند و سرانجام در اواخرِ دههٔ ۳۷۰ خورشیدی سُغد در یک خزشِ بزرگِ صدهزاریِ تورکان به اشغال تورکانی درآمد که امارتِ سامانی را ورانداختند و در سغد تشکیل نوعی سلطنتِ تورکی دادند. این تورکها، ایرانیانِ سغد و خوارزم و سرزمینهای همسایهٔ جنوبی و غربیِ خویش را "تاجیگ" نامیدند. از آنزمان بود که "تورک و تاجیک" متداول شد که تا امروز مانده است.آخرین مقالات