سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

قوم پارس (فارس) پنداری غلط که از سوی بیگانگان برای سرزمین ایران نامیده شد

پارس , فرس و فارس; برای نامیدن کل سرزمین ایران از سوی بیگانگان و برای نامیدن ایالت فارس از سوی ایرانیان بکار میرفته اما در دوره معاصر مفهوم "قومیتی که فارسی صحبت می کند "را , سعی دارد افاده کند که خطاست! کاربرد این اصطلاح در مفهوم اخیر جدید است !

قوم پارس (فارس) پنداری غلط که از سوی بیگانگان برای سرزمین ایران نامیده شد

زبان" دری" و قوم " تاجیک" صحیح است !
قوم فارس غلط و زبان فارسی, غلط مصطلح است !

پارس , فرس , تاجیک , فارس

 

نویسنده استاد: نورعلی مرادی بئوار الیما

فرس ، پارس پبنداری


 

نام پارس , پرس, فرس ,کهنترین نامی است که از سوی همسایگان ایران, برای نامیدن همه فلات ایران و همگی ایرانیان صرفنظر از تمایزات گوناگونی نژادی زبانی , اقلیمی بکار می رفته هرچند که پارس تنها یکی از بیشمار طوایف و قومیت های ساکن این فلات بوده اند اما از آنجا که این قومیت و حاکمیت آنها در آن زمان بر سرزمین ایران مقتدرتر و گسترده تر و متداوم تر از دیگر قومیت ها بود , همسایگان و بیگانگان(یونانیان , هندیان , چنینیان , رومیان سپس اعراب ) با نام و حاکمیت آنها بیشتر درتماس و آشنا بودند , هم از این رو همه ایرانی و ساکنان فلات ایران را پارس و پارسی خواندند !

 

 

اساسا در ابتدای ورود آریایی ها به ایران (یعنی در زمان عیلامی ها), هیچ کدام از همسایگانشان , پارسی ها را نمی شناختند بلکه این ماد ها بودند که به سبب تصرفات و وسعت قلمرو برای بیگانگان و همسایگان منجمله یونانی ها و لیدی ها و آشوری ها شناخته تر بودند آنچنانکه , آنان همه مهاجران جدید به فلات ایران را , مادی می پنداشتند و می نامیدند ! حتی وقتی که پارس ها , حکومت مادها را برانداختند و کل قلمرو آنان را تا مرزهای یونان متصرف شدند و با یونانی ها همسایه و بالاخره درگیر شدند , یونانی ها هنوز ایرانی ها مادی می پنداشتند و می خواندند ! آنچنانکه مورخان یونانی جنگ های یونان و پارسی ها را جنگهای "مدیک " یعنی جنگ مادها نامیدند !!

این مطلب موید این حقیقت است که در دوران کهن , ارتباطات سیاسی به سرعت و گستردگی امروز نبوده که چنانچه حکومتی و سرزمینی سقوط کند و مردمان یا دولت های جدید ظهور کنند , دول و مردمان همسایه و بیگانه, فی الفور معلومات کسب کنند ! دهه ها و قرنها از سقوط ملتی و سرزمینی و دولتی می گذشت و هنوز همان نام مردم و سرزمین و دولت پیشین , بین مردمان و دول دوردست رایج و شایع بود همچنانکه ایرانی ها پس از سقوط دولت روم بدست ترکان , تا عهد پهلوی عثمانی را دولت روم می خواندند .

اعراب نیز در دوره ساسانیان , کل سرزمینی را که خود ساسانیان ایران می خواندند ,عرب ها " فرس" می خواندند و ایرانی را فارسی( کما اینکه سلمان را نه ایرانی که سلمان فارسی می خواندند ) ! چرا که اعراب در همسایگی و در جوار خود نخستین قوم و یا ایالت را که می شناختند پارس بود و از آن رو همه ایران و فرس و ایرانیان را فارسی خواندند !

پس از فتح "فرس"(ایران ) بدست مسلمانان عرب و از رواج افتادن زبان پهلوی ساسانی (پارسیک) که زبان دینی زرتشتیان بود و گسترش دین اسلام و بالتبع ظهور زبان" دری" از سمت فلات هندو کش و پامیر ( افغانستان و تاجیکستان فعلی) و گسترش اش و رسمیت اش در فلات ایران , این زبان جدید دری را هم عرب ها به تبع آنکه ایران را فرس می خواندند , زبان منسوب به این مملکت را هم فارسی خواندند ! همانطور که مردم منسوب به این مملکت را نه البته فارس بلکه فارسی می خواندند (سلمان فارسی ). ابتدا نام دری و سپس نام هم فارسی و هم دری برای این زبان بکار برده می شد . 

منشا زبان دری , مشخصا منطقه تخارستان در شما افغانستان و جنوب تاجیکستان کنونی بود که این زبان در دربار فرمانروایان کوشانی افغانستان که هم عصر دولت ساسانی بودند زبان دربار بود , و کتیبه هایی زیادی چون کتیبه "بغلان"" رباطک" و" سرخ کتل " در شمال افغانستان باقی مانده که متن این کتیبه ها چنان به زبان امروزی دری یا فارسی نزدیک است که به خوبی نشان دهنده آن است که مادر زبان دری یا فارسی امروی زبان رایج عهد کوشانیان بوده و دری یا فارسی اولاد بلافصل آن متون است . کوشانیان زبان خود را به نام «اَریئَئو»  (Ariao) می‌شناخته‌اند و آن نیای زبان فارسی یا دری است که گویا «دری» گونه تغییر‌یافته تلفظ واژه «اَریئَئو» باشد. نام دری برای این زبان از دو پاره «دْ» و «اَری» ساخته شده که بخش نخستینِ آن، حرف معرفه متداول در بسیاری از زبان‌های هندواروپایی، و بخش دوم آن به مفهوم آریایی/ ایرانی است. حرف معرفه «دْ» هنوز نیز در زبان پشتو/ پشتون زنده است و برای مثال نام کشور افغانستان را به شکل «دْ افغانستان» تلفظ می‌کنند. حرکت ساکنِ این حرف در زمانی که قابلیت اعاده آوای ساکنِ آغازین در زبان مردم فروکش کرد، تبدیل به فتحه شد.


بخشی از متن یکی از این کتیبه ها :


کنیشکه کوشانی، رهایی‌بخش بزرگ، نیکوکار، فرمانروای دادگر، شایسته نیایش یزدان، که فرا دست آورد پادشاهی را بخواست نَـنَـه و بخواست همه دیگر ایزدان. که بیاغازید نخستین سال را به خشنودی خدایان. او صادر می‌کند یک فرمان به یونانی و سپس بیان می‌دارد به زبان اَریئَئو «سَـکِــتَـه»، «کَــئـوسـانـبـی»، «پـاتـالی‌پـوتـرا»، «چـامـپا» پادشاه کنیشکه به «شـافـر نـوکـونْــزوک/ ناقَــنـزاق» فرمان می‌دهد نیایشگاه بزرگی بنام ایزدان در سرزمین برای ایزدان بسازد و در آن تندیس‌های خدابانو «مَـه» در برترین جا، خدای «آرمــوز» آفریننده خوشی‌ها، «آردوخــش»، «سـروشَــرد»، «نَـرسَــه»، «مـهــر»، «مَـهَـشـان» و «ویـنـک» تراشیده و گذاشته شوند. همچنین فرمان می‌دهد که تندیس این شاهان را بسازند و در نیایشگاه بگذارند: «شـاه کـوجـولَـه کَــدفـیـز»، پدر پدر بزرگ، «شـاه ویـمَـه تَـکــتـو» پدر بزرگ، «شـاه ویـمَـه کَـدفـیـز»، پدر و خود «کنیشکه» باشد تا آن ایزدان، یاری‌رسان شاه شاهان کنیشکه باشند.

از آنجا که ساختار و واژگان سنگ‌ نبشته رباطک نزدیک به زبان فارسی است و حتی پس از عصر کوشانیان تا صدها سال زبان رسمی هیتالیان بوده است؛ به نظر می‌آید که این زبان نیای اصلی زبان فارسی کنونی که زبان «دری» نیز نامیده می‌شود، باشد. همچنین- چنانکه در بالا گفته شد- به نظر می‌آید که واژه «دری» گونه‌ای تغییر آوا داده از واژه «اَریئَئو» باشد. (سنگ‌نبشته رباطک-رضا مرادی غیاث آبادی)

ایرانیان نیز در این زمان عرب های مسلمان را تاژیک تاجیک و تازیک_( تازی ) می خواندند . چرا که نخستین قبیله از عرب را که در جوار سرزمین ایران شناختند قبیله " طی " بود و به قیاس " سگزی- سگزیک "(اهل سیستان ) و " مروزی- مروزیک "( اهل مرو ), عرب را طیزی( تاژیک -تازی- ) خواندند .

با افول نفوذ عرب ها و ظهور عنصر جدید قومی ترک و غلبه آنها بر فلات ایران , ترکها هر کس را که مسلمان می شد می گفتند تاجیک شد

 و چون اولین مسلمانی که شناختند در ترکستان و آسیای میانه این دری زبانان خراسان بودند و نه عرب ها, به همین خاطر اهالی خراسان و ماواالنهر را که اغلب دری زبان (فارسی زبان ) بودند را تاجیک خواندند و این نام روی آنها ماند تا آنجا که بعدها با گسترش زبان دری در فلات ایران و تفوق و از میدان بدر کردن زبان پارسیک (پهلوی ساسانی ) و پهلوی اشکانی در مناطق عمدتا شهری استان فارس( شیراز ) و عراق عجم(اصفهان ) ری(تهران ) مردمان فارس زبان شده این مناطق نیز را همچون اهالی خراسان تاجیک می خواندند !

نام تاجیک تحت یک عنوان قومی یعنی کسی که به فارسی صحبت می کند تا دوره صفویه شامل همه فارسی زبانان ایران و افغانستان و تاجیکستان را شامل می شد . اما ظهور مذهب تشیع و افتادن اختلاف مذهبی بین فارس زبانان ایران و خارج از ایران فعلی سبب شد که کم کم نام تاجیک برای فارس زبانان داخل مرزهای ایران , کم رنگ شود و هر قومیت ایرانی , لر و ترک , عرب , بلوچ , گیلانی , به فراخور شناخت خود فارسی زبان ایران را به نامی خواندند .ترک های آذربایجان و گیلک ها آنها را عراقی ! بلوچ ها قجر ! ترکمن ها قزلباش ! کردها عجم ! لرها عموما تاجیک و لنجونی می خواندند !

گسترش روند شهر نشینی و توسعه زبان فارسی که در عهد پهلوی به اجبار زبان دولتی و همگانی شد و عقب نشینی زبان های قومی نواحی دیگر , سبب شده بود که هویت عنصر قومی فارس در ایران شفاف و مشخص نباشد چرا بیشتر مردمان شهری فارس زبان عملا , همان لر ها , و ترک ها و گیلک ها ای بوده اند که زبان قومی خود را رها و فراموش و به زبان دولتی فارسی دیگر صحبت می کردند . دایره کسانی که زبان مادری خود را رها و فارسی زبان شدند با ایجاد پروژه دولت ملت و گسترش ملی گرایی ایرانی و رسمی شدن زبان فارسی و تدریس اجباری زبان فارسی در دوره پهلوی بسیار وسیعتر تر شد آنچنانکه که جماعت فارس زبان فلات ایران که در دوره قاجار , اقلیت اندکی بودند اکنون در آمار رسمی , پرجمعیت ترین عنصر قومی ایران به شما می آیند؟

در ايران عصر پهلوي، دولتمردان حکومت مرکزی با لطايف الحيلي به جاي تلاش مستقيم در راستاي نابودي و حذف اقوام، زمينه را براي كم رنگ كردن و بي اهميت جلوه دادن مسائل قومي (البته به جز قوم فارس) فراهم كردند در دوره پهلوی " ایرانیت " در عنصر قومی " فارس " خلاصه می شد و از همین رو بر " زبان فارسی " و " هویت پارسی " آنهمه تاکید و جولان داده می شد ! بی آنکه صریح و آشکارا به قومی به نام "فارس " اشاره مستقیم شود تا حساسیت سایر اقوام غیر فارس زبان ایران را که " اکثریت جمعیت ایران " را تشکیل می دهند , برانگیخته نشود !
گذشته و حال و آینده این سرزمین را رنگ و لعاب پارسی زدند ! موسسات و شرکت ها , خبرگزاری ها , آژانس ها , بقالی ها , به نام پارس مزین بود ! آنچنانکه شما حتی یک تابلو هرگز به اسم " ماد" یا "پارت " یا " عیلام" یا نمی دیدید !
روند حاشیه نشنی شهری و توسعه زبان فارسی که زبان دولتی است و عقب نشینی زبان های قومی نواحی دیگر , سبب شدد که هویت عنصر قومی فارس در ایران شفاف و مشخص نباشد چرا بیشتر مردمان شهری فارس زبان عملا , همان لر ها , و ترک ها و گیلک ها یی هستند که زبان قومی خود را رها و فراموش و به زبان دولتی فارسی دیگر صحبت می کنند از همین رو دایره کسانی که زبان مادری خود را رها و فارسی زبان می شوند با تدریس اجباری زبان فارسی در دوره پهلوی بسیار وسیعتر تر شد آنچنانکه که جماعت تاجیک فارس زبان فلات ایران که در دوره قاجار , اقلیت اندکی بودند اکنون در آمار رسمی , پرجمعیت ترین عنصر قومی ایران قلمداد می شوند ! 
و الان باید زنگ خطر نابودی زبان های مادری را به صدا دراورد.


*قومیت فارس - تاجیک

پیدایش و پراکنش و گسترش عنصر قومی فارس (تاجیک ) در اعماق فلات ایران

 

 قومیت فارس - تاجیک

 

فلات ایران , از حداقل هزار سال پیش, متشکل بوده و هست از دو اقلیم کاملا ناهمگون و متفاوت جغرافیایی , سیاسی , زبانی , فرهنگی , دینی , مذهبی .

 یکی "جبال " فلات ایران ؛ شامل رشته کوهستان های زاگرس و البرز و قومیت های : لر و گیلک و تالش و و تبری(مازنی ) و هورامی ...  که استقلال , زبان و فرهنگ و باورهای هزاران ساله پیش از اسلام خویش را در سایه و پناه این کوهسار های نفوذ ناپذیر , هنوز کم و بیش پاس داشته اند  و بر خلاف کویرنشینان و جلگه نشینان نجد فلات ایران , زبان و باورها (دین و مذهب ) , فرهنگ و استقلال نسبی شان , به سبب دور از دسترس بودن , کمتر دستخوش و تحت تاثیر حاکمیت مرکزی دینی سیاسی(که همیشه مقرش در نجد فلات ایران واقع بوده ) شده است. دیگری"نجد" فلات مرکزی ایران که عمدتا ساکنان اش قومیت فارس اند و عموما اقلیمی کویری , نیمه خشک و جلگه ای در مرکز و شرق ایران : اصفهان , قم , یزد کرمان , خراسان و... است . این حوزه از فلات ایران ,,عملا دنباله حوزه جغرافیایی و فرهنگی, دینی ,مذهبی شرق خود : افغانستان و تاجیکستان امروزی و شهرهای هرات و کابل و غزنی بخارا و سمرقند ...  است که بیشترین تعداد فارس زبان ها (یا تاجیک ها ) را در خود جای داده است .

قومیتی که در ایران در دوره معاصر" فارس" خوانده میشود , پیشتر در همه دوران تاریخی در متون و روایات و کتب "تاجیک" خوانده می شده است .  کما اینکه لرهای لرستان (لک ها ) و لرهای استان فارس( ممسنی) , هنوز هم , فارس ها را تاجیک می خوانند و البته هنوز هم بیشترین تعداد فارس های برون مرزی و خارج از مرزهای ایران, در افغانستان و ماوراالنهر خود را تاجیک می خوانند.

در حقیقت پیدایش زبان فارسی دری , بیش از هزار سال پیش در شمال افغانستان و جنوب تاجیکستان , موجب پراکنش و گسترش قومی عنصر فارس _تاجیک,تا اعماق فلات ایران حالیه در این طی هزار سال گذشته گردیده است .

بعد ورود اسلام , پهلوی زبان دینی و ملی مردم ایران , رانده و منزوی وساقط, شد و چون اعراب مسلمان برای بیان و تبلیغ و ترویج مذهب خود، اسلام سنی  , ترجمه و تفسیر قرآن , در سرزمین جدید و در بین مردم بومی , نیاز به محمل و بستر و لسان جدید داشتند ,از جایی در شمال افغانستان و جنوب تاجیکستان فعلی (بلخ - مزارشریف ) در کالبدی خراسانی, روحی عربی اسلامی ,دمیده شد و نطفه زبان دری (فارسی ) بسته شد.

فارسی؛ زبان دین جدید , نه تنها زبان پهلوی را که زبان موبدان آتشکده بود و بار دینی داشت , مغلوب کرد بلکه , به عمق فلات ایران رخنه کرد و زبان راجی و تبری را که این یکی رسمی و ادبی نیز بود را هم کنار زد , و زبان منبر و مسجد و تخت و دربار و در نهایت کوچه و بازار اندرونی مردم غیر تاجیک و پهلوی زبان اصفهان و شیراز و ری شد . بدانگونه که کم کمک, مردم ,ترک زبان مادری , و پره به زبان فارسی دری که مقبول منبر و مسجد و تخت و دربار بود تکلم کردند , آنچنانکه حافظ و سعدی و قطران تبریزی نیز نه به زبان مادری خود , که به دری فارسی ناچار شعر می سرودند : شاها ! ترک تو بریخت خون تاجیک !! (سعدی )

فی الواقع این اسلام و به نوعی این حمله اعراب به ایران بود که موجب مرگ زبان پهلوی و احیاگر زبان فارسی دری شد ! زبانی اصالتا با کالبد خراسانی اما روحی عربی اسلامی !

تاجیکان یا همان فارس های ایران و ماوراءالنهر و افغانستان , پیش از آنکه دودمان شیعی و ترک صفوی , انگیزه های مذهبی و سیاسی را بهانه کنند و قلمرو تاجیک ها یا همان فارس ها را تکه تکه سازند ,نه تنها , در میراث زبانی ,ادبی , فرهنگی , تاریخی و جغرافیایی که در میراث دینی مذهبی(اسلام سنی و نه شیعه ) نیز با هم مشترک بودند
همه شخصیست های علمی و ادبی و سیاسی تاجیک ( یا فارس آنگونه که ماامروز این قومیت را در ایران , اینگونه خطاب می کنیم و می نامیم ) همه بر مذهب اسلام تسنن بوده اند (به جز چند استثنا که تاجیک بوده اما شیعه نبوده اند ناصر خسرو شیعه اسماعیلی وخواجه نصیر طوسی شیعه که وزیر سلاطین مغول بوده وموجب فتح بغداد توسط مغول ها شد و البته شاید فردوسی و چند استثنا که سنی بوده اما فارس نبوده اند همچون حافظ و سعدی که زبان مادری شان نه فارسی که شیرازی گویشی پهلوی و شبیه به لری بوده است ).

حتی می شود به یقین گفت که اكابر علمای تسنن در جهان اسلام را تا قبل از صفويه,همین قشر فارس ها یا تاجیکان سنی تشكيل می داده اند ، اعم از مفسر ، فقيه ، محدث ، متكلم ، فيلسوف ، اديب ، لغوی و غيره... مولوی، رودکی، خوارزمی, خیام,ابوریحان بیرونی و...تقریبا تمامشان تاجیک (فارس ) و سنی بوده اند.

تا قبل از صفويه, اكثريت مردم "جبال "فلات ایران (سلسله جبال زاگرس و البرز یعنی : لرها و گیلک ها و تبری ها ) بر مذهب علوی_شیعی بوده اند , حال آنکه اكثريت توده مردم" نجد" فلات ایران (دشت و کوهپایه های آذربایجان وکویر مرکزی و شرق ایران, آذری ها و فارس ها(تاجیک ها ) بر مذهب تسنن و شافعی یا حنفی بوده اند و سخت هم متعصب!


*پان فارسیسم و قومگرایی فارس ؛ فوران انباشت هزارسال تحقیر قومی!

 جماعت تاجیک (فارس) که عمدتا ساکنان دشت و کویر وجلگه اند در تاریخ فلات ایران ,در این هزار سال و اندی سال , پس از روی کار آمدن عرب ( اموی ها عباسی ها ) و سلسله های متعدد ترک (غزنوی , سلجوقی ,تیموری , صفوی , قاجار ) و گیلک و طبرستانی (ال بویه- ال زیار, ال کیا ) و لر(اتابکان لر ) و کرد(امیران کرد ) ,این عنصر قومی (تاجیک -فارس ) حتی در مناطق بومی و قومی خود (در مرکز و شرق فلات ایران ) مگر در یکی دو مورد ,انهم دوره های کوتاه (صفاریان, سامانیان) تفوق و حاکمیت نیافت و زمام امورش در دست خودش نبود و همیشه تحت سیطره و قیمومیت و سرسپردگی حاکمیت های دیگر اقوام , حتی در قلمرو خودش بسر برد !

جماعت تاجیک (فارس)حداقل طی هزارسال در معادلات قومی در تاریخ منطقه ,عملا به هیچ انگاشته شد و و به حساب نیامد و فقط نقش و رلی در حد تدارکات چی و دفتر و دستکدار دربار و دستگاه سلاطین حاکمیت های بیگانه یافت یا حد اکثر در حد یک شاعر مدیحه گوی یا " چاکر فاضل" مقام وزارت این پادشاه ترک و عرب یا آن سلطان هندی و ازبک را کسب کرد !

در طول تاریخ هزار ساله پر تلاطم فلات ایران , در هیچ نبردی اشتراک نکرد ! در برابر هیچ مهاجمی مقاومت نکرد ! هیچ سردار و جنگاور و بزرگمردی از میان شان برنخاست !از دروازه ای به پیشواز مهاجمان می رفتند و از دروازه ایی دیگر مهاجمان را بدرقه میکردند ! ( و یکی از دلایل باستان گرایی و پناه بردن و چسبیدن به سرداران و شاهان باستانی هخامنشی و ساسانی , که فقدان چنین شخصیت هایی در تاریخ هزارسال گذشته فارس زبانهاست)

آنان با حاکمان عرب , مسلمان شدند , مومن تر ! با سلاطین سنی ,سنی شدند متعصب تر ! با پادشاهان شیعه ,شیعه شدند افراطی تر .. به میل هر جریان مسلطی , به آن سو مایل شد , با هر تغییر موسم سیاسی و مذهبی و فرهنگی , رنگ باخت و رنگ عو ض کرد !
آنچنانکه , ضرب المثلی پشتو , وصف الحال اش شد : یک پشتو ,پشتو است ! یک ازبک, ازبک است ! اما یک تاجیک , تاجیک نیست !

 

* قوم گمنام و بی نام


به انزوا راندن تاجیک- فارس تا آنجا پیش رفت که این عنصر قومی ,هویت قومی اش را از دست داد و حتی نام قومی اش را گم کرد !
آنچنانکه فردوسی درکنار عنصر قومی کرد وبلوچ و گیل و ترک و عرب با صفت " دهقان " از هویت خود یاد می کند .

و دیگر اقوام , هرکس به سلیقه خود از این عنصر قومی ناشمار که در شمار و به حساب نمی آمده یاد کرده است ! ترکها ,وی را " تات و تاجیک " , بلوچ ها " قجر ", ترکمن ها "قزلباش " لرها " تاجیک .لنجونی " گیل ها "عراقی " کردها "عجم " و عرب ها "عجم - فرس " خطاب کردند و جملگی بالاتفاق امروز فارس اش میخوانند !

*قومگرایی فارس ؛ فوران انباشت هزارسال تحقیر قومی

اگر تاریخ مکتوب این یک هزارساله فلات ایران را ورق بزنید و فقط سرسری به سفرنامه ها ی سیاحان نظری اندازید , برخلاف تبارشناسی تاریخی شسته رفته فاخر قومی پارس- فارس که داده های تاریخ معاصر مهندسی شده توسط ناسیونالیسم قومی فارس به من و شما وارونه می دهد , تاریخ این هزار و اندی سال, سراسر تحقیر و ستم و کم شمردن و ناشمردن این عنصر قومی ( فارس/پارس زبان ) بوده است !

کلاویخو ,سیاح اسپانیایی , از سرگرمی همیشگی سربازان تیمور حکایت می کند که سوار بر اسب چگونه سر دستار بلند خراسانیان را چون افسار در دست می گرفتند به جلو و عقب هی کردند ! عبید زاکانی , از سرباز مغولی  حکایت می کند که بدور اسیر تاجیک از اهالی اصفهان خطی کشید و نهیب اش داد که همینجا بمان تا بروم و طنابی برای بستن ات بیاورم ! سرباز مغول برفت و فراموش کرد ! و بعد از هفته ایی ؛ مرد اصفهانی را مرده در درون همان دایره خطی یافتند !

تاریخ گذشته ما ,پر است از ستم و اجحاف بر این مردمان اغلب پیشه ور و بازاری که بار مالیات و تیول و سیور سات و دخل و خرج دربار و دستگاه حکومتی شلاق مامور و تازیانه چریک و قزاق و سرباز مهاجم , همیشه بر گرده فارس و فارس زبان می بود و دست تعدی و تعرض سرباز شاه و سلطان و خلیفه و خان بر جان و مال و ناموس اش دراز ..
انباشت هزارسال تحقیر و تعدی و نادیده شدن و زیر دست بودن در ژرفای روح قومی تاجیک / فارس ,در تاریخ معاصر ایران , در قالب روح فاشیستی قوم گرایی فارس یا همان ناسیونالیسم ایرانی فوران کرد . آنچنانکه به مثابه آن سخن که قربانی تعرض و تعدی , خود روزی به دیگران دست تعرض و تعدی خواهد گشاد و قربانی تحقیر , دیگران را حقیر خواهد شمرد , از همین رو , تمامیت طلبی قومی فارس در یک صد سال گذشته پس از برسر کاراوردن دستگاه حاکمیت رضاشاه به وسیله نخبگان فارس , و توسعه طلبی و زیاده خواهی اش در همه زمینه ها ی سیاسی , فرهنگی اجتماعی , اقتصادی و به حاشیه راندن سایر عناصر قومی ایران که اکثریت جمعیت ایران را شامل می شوند آشکارا گویای این" بغض و عقده قومی " نهفته در روح جمعی این قوم است!


 

تاجیک فارس


*زبان دری (فارسی ) چگونه از فلات هندوکش به فلات ایران راه یافت و حاکم شد ؟

ایران وطن دوم فارس زبان هاست !

وطن اول فارس ها ; ماوراالنهر و خراسان قدیم است !(سعید نفیسی )

سعید نفیسی در جمله بالا ,صادقانه , کوتاه و مفید ,حقیقت افسانه پوشالی زبانی را آشکار می کند که هشتاد و اندی سال بیش نیست به همت دولت مردان قومگرای فارس , دولتی شد , همگانی گردید و تحت عنوان پر طمطراق " زبان ملی " بر لر و کرد و ترک و بلوچ , تحمیل وباورانده شد !؟

عنوانی که یک شوخی بی شباهت نیست !براستی سرگذشت این زبان به اصطلاح ملی چه بوده است ؟

 تا اواخر قرن چهارم ادبيات دري(فارسی ) تنها بنواحي شرقي ايران يعني سيستان و خراسان و ماوراءالنهر اختصاص داشت زيرا زبانی كه نخستين آثار ادبي ايران دوره اسلامي با آن وجود آمد متعلق بهمين نواحي بود. اما از اوايل قرن پنجم بعللي ادبيات دري بنواحي مركزي و اندك اندك بشمال و مغرب و جنوب فلات ایران نيز راه يافت و شاعران و نويسندگان ایرانی بجاي زبان قومی خود زبان دولتی دري را بتقليد از دولت های سامانی و صفاری و طاهری که در دربارهای خود مرسوم کردند و به تقلید از شاعران خراسان و ماوراءالنهر براي شعر و نثر پذيرفتند و در ایران حالیه مرسوم كردند.

اگر چه در همان حال هم شاعران بزرگی همچون لسان‌الغیب حا فظ شیرازی و شیخ اجل سعدی (به زبان مادری شان پهلوی شیرازی ) و اوحدالدین مراغی اصفهانی (به زبان پهلوی اصفهانی) شاپور و سلیم تهرانی به زبان تهران آن روزگار (قرن دهم و یازدهم) به زبان مادری شان سروده‌‌‌هایی داشته اند که امروز نامفهوم است. یا بندار رازي بزبان اهل ري(تهران ) و علي پيروزه و مسته مرد ملقب به ديو اروز كه هر دو معاصر عضدالدوله ديلمي بودند به زبان مادری شان طبرستاني (مازندرانی ) و بابا طاهر عريان به زبان قومی اش لری همدانی شعر می گفتند ليكن زبان دولت ها یعنی دربارها ,همان زبان دری یا فارسی مشرق فلات ایران یعنی افغانستان و تاجیکستان امروزی بود و شاعران و نويسندگان براي آنكه خوب از عهده بيان مقاصد خود در پارسی دري برآيند از ديوانهاي شعراي ماوراالنهر و خراسان مانند رودكي و منجيك و دقيقي و فردوسي و نظاير آنان استفاده ميبردند و يا خواندن آثار آنان را بمبتديان ایرانی که فارسی نمی دانستند توصيه ميكردند. 

ناصر خسرو در سفرنامه خود گويد:

*..و در تبريز قطران نام شاعري را ديدم، شعري نيك ميگفت اما زبان فارسي نيكو نميدانست پيش من آمد ديوان منجيك و ديوان دقيقي بياورد و پيش من بخواند و هر معني كه او را مشكل بود از من بپرسيد، باو گفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من خواند...

راوندي در كتاب راحة الصدور از قول احمد بن منوچهر شصت كله آورده است كه:
*... سيد اشرف به همدان رسيد در مكتبها ميگرديد و ميديد تا كرا طبع شعرست، مصراعي بمن داد تا بر آن وزن دو سه بيت گفتم، بسمع رضا اصغا فرمود و مرا بدان بستود و حث و تحريض واجب داشت و گفت از اشعار متأخران چون عمادي و انوري و سيد اشرف و بلفرج روني ... و حكم شاهنامه آنچ طبع تو بدان ميل كند قدر دويست بيت از هر جا اختيار كن و يادگير و برخواندن شاهنامه مواظبت نماي تا شعر بغايت رسد...

اين اشارات و نظاير آنها ميرساند كه با رواج شعر فارسی در نواحي جديدي غير از مشرق فلات ايران آموختن زبان فارسی و نكات آن و علي الخصوص مشكلات لغات آن زبان از مسائل و مشکلات عادي نوآموزان ایرانی غیر فارس زبان بوده است بهمين سبب است كه اسدي طوسي كه قسمت بزرگي از زندگي خود را در آذربايجان گذرانيده بود چون عدم اطلاع شاعران آن نواحي را از مشكلات لغات فارسی ملاحظه كرد بتأليف كتاب لغت فرس( فارس ) همت گماشت و در آغاز آن نوشت:*... و غرض ما اندرين لغات پارسي است كه ديدم شاعرانرا در این حدود (ایران ) كه فاضل بودند وليكن لغات پارسي كم ميدانستند...

میرجلال الدین کزازی , می گوید :
«اگر خواست از پارسی، زبان پارسی دری ست، آنچنان که به بسندگی گفته آمد، 
این زبان، زبانِ مردم پارس, چونان استانی از ایران یا چونان تیره ای از ایرانیان نبوده است,
مالِ مردم خراسان بوده است. از آن رو این زبان، «پارسی» نامیده شده است،
زیرا که پارسی از روزگار ساسانیان به این سوی، برابر با «ایرانی» به کار گرفته شده است».

ﺩﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺯﺭﻳﻦ ﻛﻮﺏ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﺯﺑﺎﻥﭘﻬﻠﻮﻱ ایرانیان ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ :

« ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﺯ ﻭﻗﺘﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺗﺎﺯﻳﺎﻥﺍﻓﺘﺎﺩ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺯﺑﻮﻥ ﺗﺎﺯﻳﺎﻥ ﮔﺸﺖ . ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﺩﺭﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲﺁﻣﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﺩﻳﻦ ﺳﻮﺩﻱ ﺩﺍﺷﺖ. ﺩﺭ ﻧﺸﺮ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻲ ­ﺭﻓﺖ ﻭ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻗﺪﺭ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺁﻥ ﻣﻲﻛﺎﺳﺖ . »
ﺯﺑﺎﻥ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺍﻧﺪﻙ ﺍﻧﺪﻙ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺪﺍﻥ ﻭ ﺑﻬﺪﻳﻨﺎﻥﮔﺸﺖ . ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﮔﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩ , ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺑﺲ ﺧﻂ ﺁﻥ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺍﻧﺪﻙ ﺍﻧﺪﻙ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺁﻥﻣﻨﺴﻮﺥ ﮔﺸﺖ . . . .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻱ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺎﺯﻱ ﺁﻭﺍﺯ ﺑﺮ ﺁﻭﺭﺩ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﻚ ﭼﻨﺪ ﺩﻡ ﺩﺭ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ ».

ﺩﻛﺘﺮ ﻧﺎﺗﻞ ﺧﺎﻧﻠﺮﻱ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ «ﺯﺑﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺯﺑﺎﻥﻓﺎﺭﺳﻲ » ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ :
« ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﻫﻔﺘﻢ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮﻱ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥﻣﺤﻠﻲ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ. ﺍﻣﺎ ﺳﻌﺪﻱ ﻭ ﺣﺎﻓﻆ ﺁﺛﺎﺭ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ زبان ﻧﻨﻮﺷﺘﻪﺍﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻟﻬﺠﻪ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ ﺳﻌﺪﻱ ﺑﻴﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﺼﺮﺍﻉﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻗﺼﺎﻳﺪ ﻣُﻠَﻤّﻊ ﺍﻭ . ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻴﺰ ﻏﺰﻝ ﻣﻠﻤّﻌﻲﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺼﺮﺍﻉ ﺑﻪ ﻟﻬﺠﺔ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ ﺍﺳﺖ , ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻨﻮﺭﺍﻥ ﺑﻲﺷﺒﻬﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ زبان ﮔﻔﺘﮕﻮﻣﻲﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ. ﺍﻣﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺷﺎﻋﺮﻱ ﻭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﺭﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ».

ﻧﻮﺭﺍﻟﻪ ﻏﻴﺎﺙ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﺓ ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻧﻲ , ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭﻱ ﻭ ﻏﻠﺒﻪ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﭼﻮﻥ ﭘﻬﻠﻮﻱ , ﺳﻐﺪﻱ ,ﻭ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :

« . . . . ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻗﺮﻥ ﻫﺸﺖ [ ﻣﻴﻼﺩﻱ] ﻭ ﻋﻠﻲﺍﻟﺨﺼﻮﺹﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ . ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻛﺸﻤﻜﺸﻬﺎﻱ ﻗﺮﻳﺐ ﻧﻴﻢﻋﺼﺮﻩ , ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﺋﺮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭﻱ ﺗﺎﺟﻴﻜﻲ ﻭ ﻏﻠﺒﻪ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ پهلوی ﺑﺎ ﮔﻮﺋﺸﻬﺎﻱ ﺳﻐﺪﻱ, ,ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻲ ﻭ ﺑﺎﺧﺘﺮﻱ ﺁﻥ, ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺧﻂ ﻋﺮﺑﻲ ﺍﺳﺎﺱﺗﺎﺟﻴﻜﻲ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ - ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎﻥ ﺍﺯﺯﺑﺎﻥ دری ﺗﺎﺟﻴﻜﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻧﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮ , ﺗﺪﺭﻳﺠﺎً ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ [ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ] ﺯﺑﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭجامعه ایران سبب شد ».

ﺩﻛﺘﺮ ﺭﺣﻤﺖ ﻣﺼﻄﻔﻮﻱ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ «ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ »ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ :
« ﻭﻟﻲ ﻳﻚ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻜﻨﻴﻢ, ﻭ ﺁﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ , ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺪﺍﻧﻬﺎﻱﺟﻨﮓ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻪﻫﺎﻱ ﻋﺮﺑﻲ , ﺯﺑﺎﻥ ﭘﻬﻠﻮﻱﻣُﺮﺩ . . . ﺯﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ, ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﻲ ­ﻣﻴﺮﻧﺪ. ﻫﻤﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺮﮒ ﺯﺑﺎﻥ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﻭ ﺗﻮﻟﺪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ».

ﺑﻮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺍﺣﻤﺪ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺪﺓ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻫﺠﺮﻱ ﻣﻲﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ « ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ » ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭﻱ ﺭﺍﺯﺑﺎﻥ ﺧﺎﺹ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﺷﻤﺮﺩﻩ ﻛﻪ « ﻏﺎﻟﺐ ﻟﻐﺎﺕ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﺎﻭﺭ ﻭ ﻟﻐﺎﺕ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻠﺦ ﺑﻮﺩﻩﺍﺳﺖ ».

ﺩﻛﺘﺮ ﺗﻘﻲ ﻭﺣﻴﺪﻳﺎﻥ ﻛﺎﻣﻴﺎﺭﻩ ﻧﻴﺰ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﺎﺭﺳﻲﺩﺭﻱ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :
« ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﺭﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻧﻮ , ﻣﻌﻤﺎﻳﻲﺍﺳﺖ ﻧﺎﮔﺸﻮﺩﻩ . . . , ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ , ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﺭﻱ ﺑﺮﺧﻼﻑﻧﻈﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﺔ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﺮﺍﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺩﺍﻣﺔ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﺭﻱ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ, ﺍﻳﻦﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺮﺽ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﭼﻪ ﺩﻭﺭﻩﺍﻱ ﺍﺳﺖ


سنگ‌نبشته رباطکرضا مرادی غیاث آبادی

وطن اول فارس ها  ماوراالنهر و خراسان قدیم است !(سعید نفیسی ) پاسخ داد. به موجب این کتیبه دانسته می‌شود که کوشانیان زبان خود را به نام «اَریئَئو» (Ariao)  می‌شناخته‌اند و آن نیای زبان فارسی یا دری است که گویا «دری» گونه تغییر‌یافته تلفظ واژه «اَریئَئو» باشد. نام دری برای این زبان از دو پاره «دْ» و «اَری» ساخته شده که بخش نخستینِ آن، حرف معرفه متداول در بسیاری از زبان‌های هندواروپایی، و بخش دوم آن به مفهوم آریایی/ ایرانی است. حرف معرفه «دْ» هنوز نیز در زبان پشتو/ پشتون زنده است و برای مثال نام کشور افغانستان را به شکل «دْ افغانستان» تلفظ می‌کنند. حرکت ساکنِ این حرف در زمانی که قابلیت اعاده آوای ساکنِ آغازین در زبان مردم فروکش کرد، تبدیل به فتحه شد.

 


61 نظر

 • ایرانی

  عرض سلام خدمت مدیر سایت نگین زاگرس ، یادم میاد چند وقت پیش مطلبی از این سایت خوندم که در بخشی از این مطلب نوشته شده بود که کوروش بزرگ هخامنشی و فرزند ارشد اون کمبوجیه دوم از ایلامیان باستان بوده و هیچ ارتباطی با سایر شاهنشاهان هخامنشی ندارند و باید سایر شاهنشاهان هخامنشی غیر از کوروش بزرگ هخامنشی و فرزند ارشد اون یعنی کمبوجیه دوم هخامنشی رو پارس به شمار آورد و نه ایلامی باستان ، که نقد هایی بر این مطلب وارد است و این سخنان که عینا از مطالب سایت شما بیان شد هیچگونه مبنای صحیح و قابل اعتمادی ندارد ، چطور ممکنه که پدر و پسری از یک دودمان و نژاد و خویشان پدری اون ها که با هم ریشه مشترکی دارند و از یک نسل هستند از یک قوم و نژاد و خانواده دیگری باشند ؟؟ !!!! ، و دیگر این که شما در این سایت متون و مطالب خلاف واقع و پر از تناقض و اشتباه رو بیان می کنید و پیوسته بر طبل تفرقه میان قومیت ها و اقوام ایران زمین می کوبید و به گمانم از عمد بر آنید که آتش کینه و نفرت ، میان اقوام ایران زمین برانگیزید ، ما لر ها از این حرکت نژاد پرستانه شما بیزاری می جوییم و از آن دوری می کنیم شما نژاد پرستان و پان لر ها هیچ جایگاه و پایگاهی در میان مردم و اقوام غیور و همیشه دلاور و همیشه حافظ ایران زمین نداشته و ندارید و نخواهید ، سخن آخر این که ما ایرانیان با تمام وجود با شما مقابله می کنیم و هرگز نخواهیم گذاشت که وحدت و همدلی قومی و ملی ما ایرانیان و از هم بگسلید ، ما مردم ایران به شما توصیه می کنیم که دست از این رفتار های جاهلانه خود بر دارید و راه خرد و وحدانیت پیش گیرید که این راه ، راه سعادت و خوشبختی انسان ها است هم در این دنیا و هم در جهان همیشه جاویدان آخرت ، امیدوارم که دریابید که ایران با همبستگی هست که همیشه می تواند بر دشمنان خود پیروز شود (لرستان برای ایران و ایرانی و ایران و ایرانی از برای لران ) این یعنی همبستگی و یکپارچگی و قدرت ایران ، چندین بار نظراتی رو برای مطالب این سایت فرستادم ولی مدیر این سایت از سر بغض و کینه و به تعبیری به خاطر نژاد پرستی خود آزادی بیان رو زیر پای گذاشته و این نظرات رو حذف کرده و منتشر نکرد ، وجالب آنجا است که شعار رعایت آزادی بیان هم می دهد ولی در عمل نظراتی راکه با اندیشه مذموم خود همخوانی دارد را فقط منتشر می کند و در عمل آزادی بیانی در کار نیست و اگر هم آزادی بیانی در کار باشد و نظر مخالفی را منتشر کند ممکن است بخشی از آن نظر مخالف را سانسور کند (مدیر سایت اگر واقعا به آزادی بیان احترام میزاری این نظر رو به طور کامل منتشر کن ، بی کم و کاست)

 • مدیر وبسایت

  با سلام . ما هیچ گاه نگفتیم که کورش و یا بعضی از شاهان هخامنشی عیلامی تبار هستند. من نمیدونم این مطلب را کجا خوانده اید اما هرجا هم خواندید و هرکس این رو گفته اشتباه گفته و تاریخ را تحریف کرده. ما با اطمینان به شما برادر عزیز عرض میکنیم که این مطلب از جانب ما نبوده . ما همواره بر هویت واقعی مردم لر (عیلامی کاسیتی) تاکید داشتیم.

 • مدیر وبسایت

  در خصوص بهتانی که هم زدید عرض کنم (که ما را پان و تفرقه افکن خطاب کردید) که اول درسته که نژادم(لر) ستودنی است اما ما هیچ گاه در مسیر تفرقه حرکت نکردیم و نخواهیم کرد ما فقط گاها انتقادهایی بر اساس قوانین داخلی کشور عزیزمان بیان میکنیم. و اینکه گاها مظلومیت هایی که بر پیکره سرزمین و مردم مظلوممان بیان میکنیم ربطی به تفرقه ندارد . ما خواهان شکوفایی در تمام سرزمین لرنشین ها و حتی کل ایران عزیز هستیم. موفق باشید


 • احسان مریدی

  اگر فارسی دری در تداوم زبان پهلوی بود چرا تا قرن ۷ هجری حتی یک بیت شعر در منطقه استان فارس به فارسی دری سروده نشده است و یک سطر نثر به زبان دری تا قرن ۷ هجری در این مناطق نوشته نشده است؟ در صورتی که تاجیکستان و افغانستان که مراکز حکومت های سامانی و غزنوی بوده و عراق عجم که مرکز حکومت سلجوقیان بوده و آثار فراوانی به زبان دری نگاشته شده است. اگر دری ادامه زبان پهلوی بوده چرا سعدی در قرن ۷ هجری همزمان با دری به فهلوی ( پهلوی ) شعر سروده است؟ حافظ هم بیتی دارد که فارسی نیست و با این مضمون است:به پی ما جان غرامت بسپریمن ، عزت یک وی روشتی از امادی. ابن ندیم در کتاب الفهرست با اتکا به عبدالله ابن مقفع دری را زبان درباریان و زبان اهل خراسان و مشرق و اهل بلخ دانسته است. دری یا فارسی زبانی است متفاوت از پهلوی و متعلق به تاجیکها و افاغنه که به وسیله ی سلاطین وارد ایران و سایر مناطق تحت حاکمیت آنان از جمله هند و پاکستان و عثمانی شد. زادگاه فارسی ماوراءالنهر است.


 • وحید ندری

  در جواب پان پارسی که خود را ایرانی خوانده است باید عرض کنم چرا اینقدر اصرار دارید آریا سازی بکنید؟ چرا تاریخ تمدن های پیشا آریایی ها را بایکوت کردید و هراس دارید که نام کاسیان و ایلامیان باستان زنده شود؟ چرا هر کس بر خلاف نظر و دیدگاه شما صحبتی در چارچوب قانون کند سریعأ چوب تکفیر را بلند میکنید و او را متهم به دسیسه و تبانی و توطعه میکنید؟ ذهنیت پارانویدی ( توهم آمیز ) و حالات توهمی و بد گمانی و سوء ظن نسبت به دیگران چرا اینقدر بین مردم ایران شایع است؟ آیا این توهین به شعور شخصیتی ما نیست که تمام وقایع روزمره را از گور بیگانگان می بینیم؟ روان شناسان معتقدند که انسان های دچار توهم ، توطعه باوری را به عنوان واکنشی در مقابل پریشانی ها و استرس های موجود در قالب فرا فکنی و مقصر جلوه دادن دیگران برای ناکامی ها و شکست های خود بروز میدهند و سعی میکنند با بیان باورها و تصورات و تفسیرهای بی پایه و خیالی از لحاظ روانی آرامش پیدا کنند. تمایلات پارانویدی و برداشت های توهم آمیز در بین مردمان ایران خیلی شایع است به طوری که دکتر دانیل پایپز( Danial pipes ) نظریه پرداز تعوری توطعه در خاورمیانه ، ایران را توطعه باورترین کشور دنیا میداند. توطعه باوران به طور آگاهانه و عمدی از این ابزار برای رسیدن به مقاصد و اهداف سیاسی خود استفاده میکنند توضیح اینکه سیاستمداران با ایجاد دشمن فرضی و تبلیغات گسترده در این باره و مقصر جلوه دادن آن در ارتباط با حوادث و مشکلات و اراعه انواع تفسیرهای مبتنی بر ذهنیت توطعه و دسیسه های دشمنان سعی میکنند در جامعه همبستگی اجتماعی و سیاسی ایجاد کنند یا برای سرپوش گذاشتن به مشکلات خویش اذهان عمومی را به سوی دیگران منحرف سازند. پس دوست عزیز نباید متوسل به این فن تبلیغاتی شد و دیگران را مقصر جلوه داد و بدبختی و مشکلات را یکسره به گردن آن انداخت. ببینید دلیل اصلی ناراحتی مردم لور چیست؟ دغدغه و مطالبات لورها چیست؟ وقتی سیاست زمین سوخته در استانهای لور نشین اجرا میشود و ثروت ها و منابع طبیعی مثل آب را دارند به کویر انتقال میدهند و مشکلات جامعه لورها را جدی نمی گیرند پس حق بدهید که مردمان لور متوسل به اعتراض رسانه ای شوند


 • احسان مریدی

  دافعه ناسیونالیسم پان پارس ها ، بیشتر از جاذبه آن است. زبان دری یا فارسی محصول اسلام عربی است. فارسی امروزی در حقیقت نه یادگار و تداوم بلا فصل عهد پیش از اسلام بلکه محصول بعد از هجوم عرب مسلمان است. زبان فارسی زبانی است که اصالتأ کالبدی خراسانی اما روحی عربی _ اسلامی دارد. اعراب همه ایران را فرس میخواندند به دلیل اینکه ایالت فارس در مجاورت اعراب مهاجر بود آنان همه ایران را فرس میخواندند و زبان اصلی ری و تهران راجی بود و نه فارسی و مردم فیروزکوه و شمیرانات و فشم هم تا کنون به زبانی نزدیک به مازنی صحبت میکنند. شاپور و سلیم تهرانی به زبان تهرانی قرن ده و یازده هجری ( ۱۰۵۷ ) اشعاری دارند. سدی و حافظ هم آثاری به زبان پهلوی شیرازی دارند که خویشاوند زبان لوری بوده است. اوحد الدین مراغی اصفهانی در قرن ۷ هجری که امروز نامفهوم است اشعاری دارد و حافظ و سعدی هم در انتهای دیوانشان اشعاری است که فارسی نیست و به گونه ای پهلوی نزدیک به لوری است. هنوز یهودیان شیراز به زبان کهن شیراز سخن میگویند نه فارسی!!! تنها ناحیه ای از ایران که از دیرباز فارس زبان بوده خراسان است. سالها پیش در جنوب تاجیکستان زبان فارسی بوجود آمد و موجب پراکنش و گسترش عنصر قومی فارس شد. فارسی زبانی اصالتأ با کالبدی خراسانی اما با روحی عربی و اسلامی است. ورود اسلام عربی ، زبان پهلوی که زبان دینی و ملی ایران بود را منزوی و ساقط کرد. اعراب برای ترویج اسلام و ترجمه و تفسیر قرآن در سرزمین های مفتوحه جدید و در بین مردم بومی نیاز به لسان جدید داشتند و در بلخ و مزار شریف نطفه زبان دری ( فارسی ) شکل گرفت. در واقع این دین اسلام است که احیاگر زبان فارسی شد نه فردوسی!!! کتیبه های سنگی بغلان و سرخ کتل و زباطک افغانستان که متعلق به سلسله کوشان شاهی و به زبان فارسی است اولین متون به زبان فارسی هستند. اینها را مخفی نگه داشتند تا مشروعیت فارسی زیر سوال نرود و نگویند زادگاه اصلی فارسی ماوراءالنهر است. اگر انگلیسی بلد باشید و اصل کتابها را بدون سانسور بخوانید میفهمید که واقعیات را همیشه سیستم کذایی و عوام فریب پان پارسیسم سانسور کرده است. چرا کتابهای پروفسور محمد حسین یمین زبان شناس افغانی که فارسی هم هست در ایران حق انتشار ندارد؟ نام های فامیلی تان را با فارس های اصفهان و یزد و کرمان و اصفهان و کاشان و تهران مقایسه کنید تا متوجه شوید که کی تبارش کجایی است!!! کربلایی ، نجفی ، کاظمینی ، عراقی ، یثربی ، لاهوتی ، حجازی ، مکی ، جبل عاملی ( واقع در لبنان ) ، مرعشی( ترکیه ) ، قندهاری ، هراتی ، کابلی ، بدخشانی ، بلخی و … زبان فارسی یک زبان کاملأ وارداتی از جنوب تاجیکستان است. این همه وقت و هزینه صرف یادگیری فارسی میکنیم که در آخر بتوانیم فقط با مردم افغان و تاجیک ارتباط برقرار کنیم!!! اگر فارسها مهاجر نیستند و بومی اصیل میباشند پس چرا بدترین نقاط کویری ایران را برای سکونت انتخاب کردند؟ اگر به تصویر نقشه ایران نگاه کنید پی میبرید که فارس زبانان اکثرأ ساکن کویر مرکزی ایرانند. پنجاه درصد فارسی ، کلمات و اصطلاحات عربی _ اسلامی است. اکثر لغات کلیدی و حقوقی فارسی ، عربی است. مثل:منشور حقوق بشر که هر سه جزء عربی است یا استعمال دخانیات ممنوع که باز هم عربی است یا جمله:چند لحظه صبر کن الآن میام . در این جمله کوتاه ، لحظه و صبر و الان هر سه عربی هستند. ورود و خروج عربی است. سلام و خداحافظ عربی است. رسم الخط فارسی هم عربی است. جالب اینکه تمام اعداد شمارش فارسی ، در اصل هندی است


 • مستوفی

  در تمامی ایران ما شاهد پراکندگی اقوام هستیم که خود را به قومی میرسانند ولی عده ای خود را فارس میدانند و این تمسخر آمیزترین کلمه ای هست که هر فرد قومی میشنود!!! وقتی ما از قوم صحبت می کنیم باید آن قوم طوایفی نیز داشته باشد. باید گروه های کوچکتری هم در زیر مجموعه آن قرار بگیرد اما برای قومی به نام فارس این ممکن نیست. میخواهند به هر نحوی خود را از اقوام اصیل و ریشه دار و ممتاز ایرانی جلوه دهند و همه خود را از فرزندان کوروش میدانند ولی این تنوع چیزی جز هراس از بی هویتی نیست و با این کلمه سازی ها در پی ساختن هویت جعلی اند و هویت اصلی خود را یا فراموش کردند یا پنهان میکنند. اگر ما قومی به اسم فارس را قبول کنیم پس لباس محلی ، رقص محلی ، غذای محلی ، آداب و رسوم محلی اش کجاست؟ قوم فارس و پارت و ماد از بین رفتند و اقوام دیگری جایشان را گرفتند. مردمی گمنام و مجهول الهویه ای که در تمامی منابع بعد از اسلام با عناوین موالی و عجم و تاجیک شناخته میشدند چطور در زمان پهلوی به یکباره متصف به فارس شدند؟ دکتر مجتبی مقصودی در کتاب "قومیت ها و نقش آنان در تحولات سلطنت محمد رضا پهلوی " ، صفحه ی ۷۵ مینویسد:اراعه تعریفی جامع از قوم فارس قدری دشوار به نظر میرسد و آیا به کدامیک از اقوام ساکن در این سرزمین میتوان لقب "فارس " داد و آن را متمایز از باقی ساخت؟ با وجود گمان بیشتر روشنفکران ، اطلاق و شمول بخشی از جامعه ایران به عنوان قوم فارس کاری بسیار مشکل و دشوار است چرا که تلفیق نژادی ، قومی ، اجتماعی و سیاسی و جابه جایی های جمعیتی و ترکتازی اقوام مهاجر مهاجم مثل:یونانی ، رومی ، عرب ، ترک ، تاتار ، ازبک ، مغول ، ترکمن ، افغان و… در طول تاریخ عملأ تفکیک و شناسایی قومی به نام فارس را امکان نا پذیر میسازد. ایجاد زمینه های فرهنگی شکل گیری قومیتی به نام فارس در مقابل سایر اقوام در زمان رضاخان شکل گرفت.


 • سعید خوشنام

  زبان فارسی آسان شده عربی است. هر روستا و شهری که به بیابان های مرکزی فلات ایران پیوند دارد به مرور زمان فارس زبان شده اند چون اقوام تاجیک و افغان به دلیل هجوم ترکها و ازبکها بدون هیچ مانعی از بیابان و کویر عبور کرده و خود را به خراسان ، اصفهان ، کاشان ، قم ، یزد ، کرمان و شیراز رسانده اند.


 • شهاب صیفوری

  پان پارس ها برای فریب دادن مردم لور و عقب نگه داشتن آنها در اوهام تاریخی دارند خوشایند ما را تقدیم مان میکنند برای اینکه مصلحتی را از مردم ما بگیرند. القاب پر طمطراق آریایی ، اصیل ، پارسی ، غیور ، وطن پرست ، سلحشور و … هر چند ممکن است مورد خوشایند جمعی ساده دل باشد ولی با خود بیاندیشیم که چه مصلحتی را دارند از ما میگیرند؟ اگر تمامی این القاب بی ارزش را دو دستی به یک مغازه دار بدهیم حتی یک تکه آدامس هم بما نمی دهد. ما مردمان لور تا الان این روند را ادامه دادیم ولی هیچ نتیجه ای نگرفتیم. متاسفانه به چیزی اصرار میکنیم که به ضرر خودمان است. این القاب سفارشی و مقوایی کدام یک از مشکلات شهرهای لور نشین را حل میکند؟ فقر اقتصادی ، بیکاری ، نبود امکانات رفاهی و تسهیلات زیر بنایی ، عدم زیر ساخت ها ، انتقالات متعدد آب به کویر ، اعتیاد و … استان های لور نشین در تمام آمارها معدلی پایین تر از میانگین کشوری دارند و در بسیاری از آمارهای منفی رتبه های نخست را دارند حالا به جای پیگیری مطالبات قانونی برای حل معضلات و مشکلات مان چرا باید سر در آخور باستان پرستان و نژاد پرستان پان آریایی و پان پارس بکنیم؟ فقط کافی است وضعیت اقتصادی و رفاهی شهرها و استان های لور نشین رابا شهرهای کویری مقایسه کنید تا به تفاوت ها و پیشرفت های شهرهای کویری پی ببرید که در عین فقر طبیعت چطور این همه از غفلت ما استفاده کردند و تمام بودجه ، صنعت و زیر ساخت های اقتصادی را با نفوذ و لابی و نقشه قبلی به کویر بردند و استان های ثروت مند لورنشین را در فقر و تنگدستی عقب نگه داشته اند. مطمعن باشید اصفهان با گز صنعتی و آباد نشد. مطمعن باشید قم با سوهان و یزد با باقلوا و کرمان با زیره و کاشان با فروش فرش صنعتی نشدند بلکه این پول باد آورده نفت بود که تمامأ در طول این سالها فقط به مردم کویر نشین تعلق گرفت و سیاست توسعه منطقه ای و نقطه ای دنبال شد و شاهد هستیم که امروزه تمامی شهرها و استان های لور نشین جزء مناطق محروم و کمتر توسعه یافته هستند و کویر نشینان فارس همگی ثروتمند و صنعتی شدند!!! کسانی که حتی از آب شرب هم محرومند. این تبعیض است و با عدالت خداوندی و تمامی مبانی اقتصادی و سیاسی در تضاد است


 • سیامک میرزایی

  واژه ی پارس نه در معنای جغرافیایی و نه در معنای قومی پیش از ظهور داریوش در شرق میانه یافت نشده است و در تطبیق با معنای مسلم کنونی آن در فارسی معلوم شد که این واژه نوعی ناسزای تحقیر آمیز به معنای بی خانمان ، بی اصل و نسب و مهاجر مهاجم غارتگر است که پس از مهاجرت و ویرانی های به بار آمده توسط هخامنشیان ، از سوی بومیان اصلی ایران به قوم مهاجر پارس بخشیده شده است لقبی که در ایران کهن و در فرهنگ ایلام باستان ، گدا ، ولگرد ، مهاجم و غارتگر معنا شده است. از این لقب مشتق پرسه زدن و حتی صدای عصبانیت سگ را مردم ایران به قیاس صدای سگ شناختند. قبل از هجوم هخامنشیان و پیش، از داریوش در این محدوده ی ایران ، هرگز نام قوم و یا جغرافیایی به نام فارس نبوده است و در بیشتر منابع قبل از پهلوی شما با واژه تاجیک و عجم مواجه میشوید نه فارس!!! ناصر پور پیرار در کتاب تأملی در بنیان تاریخ ایران ، صفحه ۲۱۸ مینویسد:برای نخستین بار مردم ایران این قوم بی نشان و ناشناخته و خونریز را پارسه خواندند لقبی که در ایران کهن و ایران کنونی و در فرهنگ ایلام باستان وحشی و خونریز میدانستند.


 • امید نصرتی

  پان ایرانیسم و پان پارسیسم یعنی ملغمه ای که از بی سوادی ، شعبان بی مخی ، بی شعوری محض و نژاد پرستی شروع میشود ودر بازیچه بودن برای روس و انگلیس خلاصه و تمام میشود.


 • وحید بازگیر

  ملی گرایی پارسی شراب نیست بلکه متانول است ، مست میکند اما به قیمت کوری .


 • شاه حسینی

  زهرا صفایی پور رهبر فرقه پان ایرانیست اصلی ترین دشمن همبستگی و اتحاد لرهاست که مبارزه با همگرایی و وحدت لرها را در اولویت اول مبارزه خود قرار داده است


 • پان پارس نژاد پرست

  همکار اراکی در محل کارم داشتم اینقدر نژاد پرست بود که حتی صبحانه اش را در اراک میخرید بعد به لرستان می آمد میگفت دوست دارم از محصولات شهر خودم خرید کنم تا کارخانجاتش سود کنند و این پول به جیب اراکی ها برود !!! ملاحظه بفرمایید که نگاه پان پارس ها به دیگر اقوام چقدر نژاد پرستانه است؟ پتروشیمی اراک متعلق به خرم آباد لرستان بود ولی مافیای کویر نشین با لابی گری از عدم هوشیاری نمایندگان و مسؤلان لرستان استفاده کردند و این پروژه اشتغال زا را به اراک بردند و تمام محصولاتش هم اکنون بنام خرم آباد صادر و وارد میشوند. نفت چاه های پلدختر هم روزانه به پالایشگاه شازند منتقل میشود و ثانیه ای ۱۸۰ میلیون متر مکعب آب از الیگودرز لرستان آب به اراک منتقل میشود این حاتم بخشی مردمان ساده و سلیم لر در حالی است که مردم اراک حتی دوست ندارند ریالی به جیب لرها برود !!! مردم تبریز هم اینگونه هستند و فقط از محصولات ساخته شده در تبریز آذربایجان خرید و استفاده میکنند تا سود حاصل نصیب خود ترکها گردد ولی ما لرها خود آزار و غریبه پرست و بومی ستیز هستیم و بجای استفاده از محصولات و تولیدی های شهرهای لر نشین ، محصولات فارس ها و ترکها را میخریم تا غیر مستیم اقتصاد خودمان را تضعیف کنیم


 • ضعف رفتار و اخلاقیات فارسها

  به نوشته پروفسور بلیک ، هنری مارتینریس میسیونر انگلیکن ( کلیسای انگلیسی ها ) در ایران ، در یادداشت های روزانه خود در ذیل تاریخ ۱۵ نوامبر ۱۸۰۴ میلادی نوشته است که فارسها در طول روز از ارتکاب فساد اعم از تقلب ، فتنه گری ، دروغگویی ، ارتشا ، فساد و … اباء ندارند ولی نماز بامدادی آنان و دعایشان و ذکر خدا ترک نمیشود و … در همان زمان سرجان ملکم مطالب مشابهی را به زبانی دیگر درباره رفتار و روانشناسی فارسها در کتاب خود آورده و فارسهای آن عهد را مردمی خود خواه ، متمایل به استبداد و متلون خوانده بود !!!


 • وطن یعنی سرای ترک تا پارس !!!

  علیرضا عصار در ترانه ای به نام وطن میگه:وطن یعنی سرای ترک تا پارس ، وطن یعنی خلیج تا ابد فارس !!! در واقع در دنیای واقعی هم ایران بین ترک و فارس تقسیم شده و اکثر مسؤلین ، دولتمردان ، تجار و بازرگانان ، ثروت و صنعت ایران کلأ در دست این دو قوم است و خبری از اقوام و مردم دیگر ایران نیست. چرا جمعیت میلیونی لرها را نادیده میگیرند انگار لرها جزء ایران نیستند غیر از این است اکثر بودجه ایران از محل فروش نفت بلاد لر نشین است ؟ ما مردم لر چقدر از ایرانی بودن سهم میبریم ؟


 • خلیج ایرانی

  اگر همگی ایرانی هستیم و کرد و فارس و لر و ترک نداریم پس چرا اسم خلیج فارس را نمی گذارید خلیج ایران ؟؟؟ مشکل پان پارس ها با نام ایران چیست ؟ دلیل این همه اصرار آنها بر مقدم دانستن نام فارس بر نام ایران چیست ؟ مگر ایرانیان همه فارس زبانند ؟


 • قدرت زبان فارسی !

  به این جملات دقت کنید:محدوده طرح ترافیک _ به استثناء وساعل نقلیه مجاز و ایام تعطیل _ استعمال دخانیات ممنوع _ چند لحظه صبر کن الان میام و … تمام این جملات عربی هستند بعد میگویند زبان فارسی !


 • معین دارابی

  نژاد پرستی رخنه کرده در میان مردم فارس از صدر تا ذیل ، از عوام تا خواص به طور آشکار قابل رؤیت است ! با پول نفت و گاز ما از لجن زار متعفن و دخمه های کویر رهایی یافته اند حالا خدا را بنده نیستند .


 • تاریخ مردم فارس

  تیمور لنگ اصفهان را پس از حمله و تصرف به سال ۷۸۹ هجری فتح کرد و مالیات سنگینی بر صنعتگران بست و مبالغ هنگفتی به عنوان " مال امانتی " از مردم مطالبه کرد ! مردم هم به خاطر مالیات سنگین شورش کردند و تیمور لنگ دستور داد تا هزاران نفر را کشتند و هفتاد هزار نفر اصفهانی را سر بریدند و از سرها منارها ساختند و همه را بر طشت خون نشاندند ( ظفرنامه شرف الدین یزدی ، جلد ۱ ، صفحه ۳۴ و همچنین:منتخب التواریخ معین الدین نطنزی صفحه ۳۳۶ و تاریخ آل مظفر صفحه ۱۱۴ و روضه الصفا میرخواند جلد ۶ ، صفحه ۱۵۷ شرح جنایات تیمور در حق مردم اصفهان راذکر کردند ) . در حمله محمود و اشرف افغان به اصفهان به سال ۱۱۳۵ هجری نیز بنا به فتوای ملا زعفران روحانی سنی مذهب افغانی ، مهاجمین افغان اوراق ، اسناد و مدارک مربوط به دوره صفوی را به عنوان اسناد کافران رافضی به زاینده رود ریختند ( سیاست و اقتصادی عصر صفوی ، باستانی پاریزی ، صفحه ۳۵۸ ) . افضل الدین کرمانی درباره حمله ترکهای غز به سال ۵۸۵ هجری به کرمان مینویسد:مردم کرمان از فرط گرسنگی و قحطی هسته های خرما را آرد کرده و میخوردند و پس از اتمام هسته ها ، گرسنگان سفره های چرمین کهنه و دلوهای دریده را میسوختند و میخوردند ! هر روز چند کودک در شهر گم میشدند که گرسنگان ایشان را به مذبح هلاک میبردند و صد هزار آدمی در زیر طشت آتش غزها گرفتار شدند ( سلجوقیان و غز در کرمان ، صفحه ۱۳۱ و تاریخ کرمان صفحه ۳۶۲ ) .


 • نظر جهانگردان و سیاحان درباره اخلاقیات مردم ایران

  بعضی از جهانگردان و سیاحان خارجی در خاطراتشان به دو رویی ، عدم صداقت در گفتار و عمل ، چاپلوسی از مافوق و مقامات در نزد عده ای از ایرانیان نوشته هایی دارند که یکی از عوامل عقب ماندگی ایران همین صفات رذیله است. دورویی ، تملق و دروغ عادات نا پسند و فرسایشی هستند که به اجتماع ایران در طول تاریخ ضربه زده و باعث نفاق گردیده است. سرزمین ایران در طول تاریخ مستعد منازعه و درگیری های قومی _ مذهبی بوده و بارها از طرف بیگانگان مورد تهاجم واقع شده که در نهایت منجر به فرمانداری و اطاعت مردم از زور شمشیر فاتحان مهاجم گشته است و توده مردم ایران بدون آنکه خود بخواهند تسلیم عقاید و روشی جدید شده اند که به آنها تحمیل شده است اما مردم در نهان روش آبا و اجدادی دیرینه خود را انجام میدادند ولی در ظاهر خود را همراه و همسو با مهاجران تازه وارد میکردند تا آسیب نبینند !!! این طریق رفتار ، خود به خود مردم را با دو رویی _ تملق و دروغ به هرم قدرت نزدیک میکرد ! و حکومت ها نیز به این نوع از مردمان نیازمند بودند که نتیجه اش نفاق و محصولش کینه ، نفرت و دو دستگی در میان مردم بود. در زمان حمله اعراب هم اسلام با اندیشه ، تفکر و به دعوت کشورهای مغلوب پذیرفته نشد ، چه در شرق و چه در غرب خیلی از مردم آن روز اطلاعاتی در مورد مقصود و پیام فاتحان جدید نداشتند. به غیر از طبقاتی مانند روحانیون و مغ ها ، عده ای برای حفظ آب و خاک خود مقابله کردند و مابقی واکنشی نشان ندادند که به آنها پیشنهاد راحت و ساده ای داده شد و آن گفتن شهادتین بود که با بیان آن مردم در امان میشدند. توده مردم ایران برای حفظ جان و مالشان شهادتین را گفتند لذا پذیرفتن غالبان و مهاجران جدید غالبأ از روی اندیشه و تفکر یا دعوت قبلی از طرف فاتحان نبود یا تازه واردان روش و راه خود را ابتدا با مغلوبین در میان نگذاشتند و به قول امروزی ها رفراندوم و رأی مردم در کار نبود ! قبول اندیشه جدید که برای مردم تازگی داشت فقط به خاطر حفظ جان و مال بود و خیلی در خفا تا قرنها مراسم و برنامه های مذهبی خود را برگزار میکردند یعنی ادامه همان دو رنگی و ریا و پرورش آن ! حتی افشین سردار ایرانی و خاندان برامکه که دربار عباسیان را در اختیار داشتند فقط حفظ ظاهر میکردند و بعدها پس از حذفشان از قدرت ، در منازلشان کتب و ابزار آیین زرتشتی کشف شده بود ! خلیفه های اموی و عباسی که شش قرن حکومت کردند خود از اشاعه دهندگان تزویر ، ریا و نفاق میان مردم بودند که در پنهان و دور از چشم مردم در بزم های خصوصی عیاش تمام عیار بودند اما در ظاهر بانگ وا مسلمانیشان گوش فلک را کر میکرد. مردم ایران همواره در طول تاریخ با برش شمشیر مهاجران مهاجم وضعیت جدید را پذیرفته اند. توده های ضعیف و فقیر جامعه به جهت نیازشان ، زبان و چهره عوض میکردند که این خود ورود به مکتب دو رنگی و دو رویی بود. روش تفرقه بیانداز و حکومت کن از قرنها پیش اساس بقای حکومتها بوده برای مثال پادشاهان صفویه خارج از یکپارچه کردن و نگهداشتن تمامیت ارضی ایران ، با روش تفرقه و اختلاف بین گروه ها کشور را اداره میکردند که در همه بلاد هر دو گروه قدرت که نیرویی برابر داشتند کینه آنها مدام نگه داشته میشد و این دیوار جدایی و تفرقه در تمام مملکت بوجود آمد که البته خمیر مایه اش از قبل وجود داشت. حال به نظر مورخان و جهانگردان درباره خلقیات مردم ایران میپردازیم. آمی ین مارسلین مورخ رومی قرن ۴ میلادی مینویسد:ایرانیان بسیار پرگو و خودستا هستند ! گرنت واتسون از قول سر پوتینگر میگوید ایرانیها به زیردستان زورگو و متکبرند و در واقع فرا دست پرست و فرودست ستیز هستند ! جیمز موریه در کتاب مسافرت حاجی بابا مینویسد:در دنیا مردمی به لاف زنی ایرانیها وجود ندارد ( او بیشتر با مردم شهرهای اصفهان و شیراز به مباحثه پرداخته است ) و گزاف و اغراق از اساس وجودشان است ! ژان شاردن فرانسوی در سیاحتنامه خود در دوران صفویه میگوید:ایرانیها بسیار مخفی کار و متقلب هستند و کارشان همه پرگویی ، قسم و آیه است. الکسی سولتیکوف شاهزاده روسی ۱۵۰ سال پیش در خاطراتش نوشته:صداقت صفتی است که در ایران کمتر دیده میشود. آرتور گوبینو دیپلمات فرانسوی در ۱۸۸۵ مینویسد:زندگی مردم ایران عبارت است از یک رشته توطعه و پشت هم اندازی که اربابان مواجب رعیت ها را نمیدهند و نوکرها هم تا بتوانند اربابان خود را سرکیسه میکنند. سر جان مکدونال ذکر میکند ایرانیها در تمام فنون مکر و ریاکاری ماهرند و مردمی کینه جو و حریص هستند. سر پرسی سایکس در تاریخ ایران اذعان میکند که تباهی اخلاقی ایرانیان ضرب المثل است ! استلین میشو هم مینویسد:اگر ۲۰ سال با مردم ایران معاشرت کنیم باز هم ضمیر آنها بر ما مجهول خواهد ماند. ونسان مونتی میگوید:در کشور ایران از چندی بدین طرف دیگر معلم مدرسه به صورت دانش آموز تف نمی اندازد و آنها را فلک نمیکند. ژان لارتگی در کتاب ویزا برای ایران در سال ۱۹۶۲ مینویسد:ایرانیها ذوق توطعه دارند و راغب به خواب و خیالند و آشوب و اغتشاش را دوست دارند. رحیم نامور در روزنامه شفق سرخ در تاریخ۶ / ۶ / ۱۳۱۱ مینویسد:ایرانیها به مقدسات فردی و اجتماعی اعتنایی ندارند و جز پر کردن کیسه و اطفای شهوات مشعوم از زندگی چیزی درک نمیکنند و مانند خاکشیر به هر مزاجی میسازند. محمد علی جمالزاده در کتاب خلقیات ما ایرانیان ذکر میکند:هیچ کار دنیا را جدی نمیگیرند مگر در سه مورد:یکی شکم ، یکی کیسه و دیگری تنبان ! وقتی پای این سه چیز به میان می آید یوسف را به کلامی و خدا را به خرمایی میفروشند ! و امور دنیا را به سه طریقه معتقدند:سرهم بندی _ ماستمالی و ساخت و پاخت ! این سه از مبتکرات فکر بدیع و کشفیات قریحه سرشار خودشان است ! سیمین بهبهانی هم با کنایه در اشعارش این ضعف اخلاقی را گوشزد میکند:وقتی که سیم حکم کند زر خدا شود _ وقتی که دروغ داور هر ماجرا شود. جلال آل احمد در کتاب غرب زدگی اشاره میکند که:به هیچ چیز اعتقاد ندارند اما به هیچ چیز هم بی اعتقاد نیستند ، نان به نرخ روز خور و همه چیز برایشان علی السویه است فقط خودش باشد و خرش از پل بگذرد دیگر بود و نبود پل هیچ است و در بند تحول اجتماع نیست ! مهندس مهدی بازرگان در کتاب سازگاری ایرانی مینویسد:تسلیم اسکندر شد و آداب یونانی را پذیرفت ، اعراب که آمدند در زبان عربی کاسه داغ تر از آش شدند و صرف و نحو نوشتند یا کمر به خدمت خلفای عباسی بستند و دستگاهشان را به جلال و جبروت حکومت ساسانی رساندند ، در مدح سلاطین ترک نظیر سلطان محمود غزنوی آبدارترین قصاید را سرودند و غلام حلقه به گوش چنگیز و تیمور و فرزندانش شدند و به رنگ تازه درآمدند و به هرکس و ناکس تعظیم خدمت کردند. روح ایرانی خالص و استوار بر پایه تقوا و حق نبوده مثلأ در اشعار فارسی اسم خدا را زیاد می بینیم ولی در همان ابیات نام می و معشوق و شاهد را نیز می بینید.


 • عقلانیت و توسعه یافتگی

  دکتر محمود سریع القلم استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران ، در کتاب " عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران" ، صفحه ۱۹ مینویسد: اگر ریشه مشکلات قبل از انقلاب را به بیگانگان و امپریالیسم نسبت دهیم ، مشکلات بعد از انقلاب را چگونه باید علت یابی کنیم؟ آیا مشکل در افکار و گرایشها و تفکرات ماست یا ما ایرانیها نمیتوانیم با هم کار کنیم؟ هماهنگ باشیم ، یکدیگر را قبول کنیم ، به هم احترام بگذاریم ، تفاوتهای یکدیگر را بپذیریم ، وظایف و سهم کاری خودمان را ایفا کنیم ، یکدیگر را تضعیف نکنیم! از هم حمایت کنیم ، به بهتر از خودمان افتخار کنیم نه آنکه او را تخریب کنیم! به حرف همدیگر گوش نمیدهیم و تلقی صحیحی از اجتماع ، جامعه و جمع نداریم! به شدت جو پذیر هستیم! به راحتی تغییر موضع و روش میدهیم! سریع قضاوت و عکس العمل نشان میدهیم! به کسی که در باند خودمان است بسیار ارج می نهیم ولی حق شهروندی افراد پیاده در خیابانها را به راحتی نادیده میگیریم! به ملایم ترین نقدها عکس العمل های کهکشانی نشان میدهیم! در تعریف کردن های بیجا ، هنرمند ترین افراد هستیم! مسایل فراوانی را کتمان میکنیم و دروغگو و دو رو هستیم! از قبول واقعیات شانه خالی میکنیم ، موقعیت افراد را نادیده میگیریم ، خیلی زود عصبانی میشویم و خویشتن داری و صبر ما ضعیف است! در دوستی و ارتباط و کار همه چیز را یکطرفه میخواهیم و سهم خود را بخاطر تنبلی و بی توجهی به دیگران ایفا نمی کنیم ، در خود انتقادی بسیار ضعیف هستیم و سخن خود را داعمأ تغییر میدهیم ، دمدمی مزاج هستیم و خیلی حرافی میکنیم ، بسیار پر حرف هستیم ولی کم تدبیر میکنیم ، خود را بیش از اندازه مهم میدانیم و چندین برابر آنچه که هستیم نشان میدهیم ، در قضاوت نسبت به انسانهای دیگر و پدیده ها منصف نیستیم یا زیاد میگوییم یا کم میکنیم ، حوصله نداریم برای جواب گرفتن در یک کاری ده سال و شاید پانزده سال صبر کنیم! عمومأ بیرون از خودمان را سرزنش میکنیم و علیرغم ادعاهای عرفانی _ معنوی عجیب به مال و سمت و مقام و موقعیت و دنیا علاقمندیم و همه چیز را با هم میخواهیم! مجموعه این رفتارها ریشه در فرهنگ قبیله ای و استبدادی مردم ایران دارد! مدرنیته با ادکلن و شیک پوشی به دست نمی آید بلکه با شخصیت باوقار و خلق و خوی عقلانی متصل است! ناسیونالیسم ایرانی بیشتر احساسی و هیجانی است تا عقلانی و میهن دوستی را فقط فرو کاستیم به نژادپرستی صرف! افکارمان مدرن است ولی شخصیت و خلقیات ما ریشه در تاریخ استبداد دارد!


 • دموکراسی بومی خودمان !

  غسان سلامه اندیشمند لبنانی در کتاب " دموکراسی بدون دموکرات ها" مینویسد:تا زمانی که تربیت دموکراتیک نباشد ، ایجاد دموکراسی ممکن نیست! ما اول باید به حق داشتن افکار مختلف توسط یکدیگر باور پیدا کنیم تا زمانی که این باور به وجود نیاید ، رفتارها هم دموکراتیک نمیشود و البته لزومی هم ندارد که شکل و سیستم دموکراسی ما ، همان سیستم مشابه غربی باشد! آنچه مهم است پایه های دموکراسی است ! هر فرهنگی از جمله فرهنگ ایرانی از خرده فرهنگها تشکیل شده است در قسمتهای مختلف ایران ، خرده فرهنگها وجود دارد. هر چند لایه های دینی ، ملی و قومی کل ایران را در بر میگیرد ولی طبقات و اقشار اجتماعی _ اقتصادی مختلف در ایران دارای فرهنگهای مختلفی هستند بر این مناسبت که یکسان سازی فرهنگی در ایران بازده نداشت و بالاخره بخشی که با فیلترهای فرهنگی مشکل داشته ، ظهور کرده و اعتراض خود را چه مستقیم و چه سمبلیک به نمایش گذاشته است! لذا عاقلانه نیست با خرده فرهنگ ها تقابل و ستیز شود! بهتر و عاقلانه اینست که لایه های مختلف در کنار یکدیگر و با احترام به یکدیگر در قالب قانون برای قدرتمند کردن ایران تلاش کنند! اختلاف بین اقوام و شهرها هم به دلیل نوع سیاستگذاری ها و توزیع امکانات است! باید با گذشت زمان همدیگر را اقناع کنیم و اندیشه هایمان را نزدیک کنیم! تاریخ ما ایرانیها گواه بر آن است که در حذف همدیگر بسیار هنرمندیم! در تخریب هم بسیار تواناییم! اگر شما سالها به بنده محبت کنید اما یکبار به دلیلی جواب منفی بدهید ، من به تمام آن ۲۰ سال خط بطلان میکشم و بخاطریک جواب منفی ، ارتباطم را با شما قطع میکنم! از قدیم در ایران گفته اند:دوری و دوستی! یعنی ما بدون منافع خاص ، نمیتوانیم دوستانه معاشرت کنیم! از یک اتاق که میخواهیم بیرون برویم ، تعارفات زیادی میکنیم ، اما وقتی که من پشت ماشینم نمیگذارم یک سانتیمتر کسی از من جلو بیفتد! وقتی با کسی آشنا میشویم خیلی از عادتها را کتمان میکنیم و وقتی با کسی آشنایی نداریم ناخودآگاه دنبال نزاع با او هستیم. ایرانیها خصوصأ فارسها نوعی تربیت نشدند که به اقوام غیر فارس به عنوان یک شهروند نگاه کنند و خودش و دیگران را در یک چارچوب ملی _ اجتماعی شریک بداند و قلبأ و عقلأ و اعتقادأ به شما احترام بگذارد!


 • فارس سالاری در ورزشگاه آزادی

  روز جمعه ۲۶ مرداد ۹۷ تماشاگر نماهای تیم فوتبال پرسپولیس تهران که ظرفیت تساوی یا شکست را ندارند هنگام خروج از استادیوم از تساوی مقابل نفت مسجد سلیمان ناراحت بودند و شروع به دشنام های نژادی و الفاظ رکیک و دور از اخلاق به سرمربی تیم مسجدسلیمان و قوم لر کردند و به سمت هواداران مسجدسلیمانی بطری آب و سنگ پرتاب کردند و فرهنگ دور از هواداری خود را به نمایش گذاشتند! هواداران تیمهای تهرانی بدانند اگر نژاد پرستی و توهین به شهر و قومیت کار خوبی است پس این حق را هم به دیگران بدهید تا با شما رفتاری مشابه شود . اگر این اتفاقات در مسجدسلیمان خوزستان اتفاق می افتاد شک نکنید که میزبان را محروم از تماشاچی در بازیهای آینده میکردند ولی تا کنون هیچ برخورد قاطع یا جریمه ای متوجه تیمهای سرخابی نشده است! من از علیرضا بیرانوند دروازه بان پرسپولیس انتظار داشتیم بعد از جام جهانی پرسپولیس را به دلیل همین نگاه نژاد پرستانه به شهرستانی ها ترک کند چون همین تماشاگرنماها بارها در همین ورزشگاه آزادی و در فضای مجازی به شهر و قومیت علیرضا بیرانوند توهین کردند . مردم خدای نکرده مگر کور گشته اید ؟ یا از اصالت خودتان دور گشته اید؟ ، تا کی برای لقمه نان بندگی کنید؟ تا کی به زیر منتشان زندگی کنید؟


 • ممالک محروسه ایران

  هگل آلمانی میگوید:ایران ، رایش یعنی شاهنشاهی بود به این معنا که دولت واحد مرکزی ، کثرت ها را میپذیرفت ، اینجاست که تاریخ جهانی با ایران آغاز میشود زیرا قبل از آن استبداد است و در استبداد تاریخ نیست. ایران کثیرالاقوام بوده و هیچگاه نام قومی خاص و متعلق به قومی خاص نبوده است ! بلکه اصل تسامح موجب آن شده است که کشوری اینچنینی با این تنوع قومی همواره از یک وحدت سرزمینی و فرهنگی برخوردار بماند. متأسفانه در عمل برای شعار " ایران برای همه ایرانیان" عمل نشده است و توزیع بسیار نا متوازن ثروت و صنعت و اشتغال و تبعیض های قومی و نژادی و مذهبی باعث شده که این تفکر تقویت شود که ایران برای همه ایرانیان نمی باشد.ایران را همچنان ممالک محروسه بدانیم و ایرانی بودن را به یک یا چند قوم خاص تعبیر نکنیم و مفهوم فرهنگی و جغرافیایی ایران را زنده نگاه داریم.


 • تهران سالاری

  شورای شهر تهران طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران را تصویب کرد که به موجب آن از استخدام مدیران و کارمندان، اقوام ( شهرستانی ) جلوگیری میشود! محسن هاشمی که اجدادش در کویر نمک ایران زاده شدند کنایه ای به شهردار لر تبار تهران زد و گفت:با تصویب این طرح ، از ورود لرهای ممسنی به شهرداری تهران جلوگیری میشود !!! دلیل این همه نفرت و نژادپرستی علیه شهرستانها چیست؟ آیا مردم ایران انقلاب کردند که به اینجا برسند ؟ آیا ایران ملک پدری بعضی هاست ؟ از اینطرف شاهد حجم وسیعی از نژادپرستی ، توهین و تحقیر هستیم و از طرف دیگر به اعتراض به حق اقوام انگ تجزیه طلبی و جدایی میزنند خب همین رفتار نژادی عامل ناراحتی هاست. بعد از بلوچها ، لرها دومین قوم ستم دیده و فقر زده در ایران هستند.


 • تقسیم جمعیت لرها بین چند ناحیه و استان

  وزارت کشور ، ایران را به ۵ ناحیه تقسیم کرده است که ناحیه ۴ شامل:کرمانشاه ، ایلام ، لرستان ، خوزستان ، همدان و مرکزی میشود و دبیرخانه منطقه ۴ در شهر مرزی کرمانشاه واقع شده است ! در این تقسیم بندی فاکتورهای:قومی _ زبانی _ جغرافیایی و تاریخی لحاظ نشده و بلاد لر نشین که به طور عمده در غرب و جنوب غربی ایران متمرکز شدند در بین چند بخش تقسیم شده اند که هیچگونه منافع مشترک ، زبان ، آداب و رسوم و ادبیات فولکوریک مشترکی با آن استانها ندارند. مثلأ در تقسیم بندی ناحیه ۴ با اینکه لرستان در قلب و وسط این ناحیه است و خوزستان به لحاظ وسعت و جمعیت به مراتب مهمتر است اما دبیرخانه ناحیه ۴ در شهر مرزی کرمانشاه است !!! یا چارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد با اینکه مشترکات فراوانی با هم نژادانشان در خوزستان و لرستان دارند اما تحت سلطه اصفهان قرار گرفتند تا منابع آب لرهای بختیاری در اختیار شهر کویری اصفهان باشد و ۱۲ میلیون جمعیت قوم لر در ۱۱ استان در تنگنا قرار گیرند


 • فروماندگی اقتصادی و نابرابری ناحیه ای در ایران

  شهرها و استانهای لر نشین علیرغم آب فراوان / خاک حاصلخیز / معادن غنی / منابع نفت و گاز و … در تنگدستی توان فرسا _ ناداری و بیکاری _ محرومیت و نبود امکانات _ تبعیض قومی و نابرابری های اجتماعی و منطقه ای به سر میبرند. توسعه محدود و نا موزون در ایران باعث شده که حجم قابل توجهی از اعتبارات ملی و بودجه عمومی تنها در چند شهر خاص هزینه گردد که همگی هم فارس زبان و در حاشیه کویر مرکزی هستند. چهل درصد صنایع ایران در تهران است و ۶۴ % کل تسهیلات بودجه مملکت فقط در تهران خرج میشود و سرانه سپرده بانکی یک شهروند تهرانی حدود ۲۵ برابر یک شهروند لر یاسوجی است. اصفهان بیش از ۹ هزار کارخانه دارد که یک سوم تولید نا خالص داخلی ایران را شامل میشود. هفتاد کیلومتر قبل از شهر یزد و چهل کیلومتر بعد از یزد تمامأ شهرک صنعتی و کارخانه تولیدی است اگر متراژ شهرکهای صنعتی کل لرستان را جمع بزنیم به اندازه یکی از شهرکهای صنعتی شهر یزد نمیشود! میزان سرمایه گذاری دولت در یزد ۳۰۰ برابر لرستان است و کمک سالانه دفتر ریاست جمهوری به شهر اصفهان برابری میکند با بودجه عمرانی ۷ استان غرب کشور! ماشین آلات کشاورزی شهر مرودشت فارس به اندازه کل ماشینهای کشاورزی لرستان است. اولین چاه های نفت در شهرهای لر نشین مثل مسجدسلیمان ، دهلران ، پلدختر ، گچساران و … به ثمر نشست ولی هیچ شهر لر تباری پالایشگاه و پتروشیمی ندارد! هیچ شهر لر نشینی دانشگاه صنعتی ندارد! استان لرستان با ۲ میلیون نفر جمعیت فاقد بیمارستان سوانح و سوختگی است! هیچ شهر پر جمعیت لر نشینی به راه آهن سراسری وصل نیست! شهرها و استانهای لر نشین هیچگونه صنایع مادر و یا مونتاژی ندارند! دکتر محمدرضا حافظ نیا در کتاب ۵۰۰ صفحه ای جغرافیای سیاسی ایران ، از فارس ، ترک ، کرد ، عرب ، بلوچ و ترکمن به عنوان اقوام ایران نام برده اما هیچ اسمی از قوم لر نیاورده است! دکتر محمدرضا حافظ نیا در صفحه ۱۵۲ مینویسد:قومیت اکثر ملت ایران فارس است که شامل ۷۵ % جمعیت ایران میشود !!! او همچنین در صفحه ۱۴۵ ذکر میکند که تراکم جمعیت تهران در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۹ برابر متوسط کشور است !!! در صفحه ۱۵۹ تمام بلاد لر نشین و استان مازندران و گیلان و گلستان هم جزء قومیت فارس به حساب آمدند !!! جناب دکتر اقوام:لر ، مازنی و گیلک را فارس به حساب آورده تا وزنه جمعیتی به نفع فارسها سنگینی کند از طرف دیگر نگفتند که چرا تراکم جمعیتی در تهران ۱۹ برابر میانگین کشوری است؟ نگفتند که روستای تهران که اوایل قاجار جزو مازندران بود چطور بعد از چند سال از ۵ هزار نفر جمعیت به ۱۵ میلیون، رسید؟ هدف پان فارسها از فقیر نگه داشتن اقوام به لحاظ صنعتی _ اقتصادی این است که سیر مهاجرت به شهرهای فارس زبان حاشیه کویر افزایش همیشگی داشته باشد تا حداقل به فاصله یک نسل فارسیزه شوند وگرنه چه دلیلی دارد که تمام صنایع ، امکانات و زیرساختهای اقتصادی تمامأ در چند شهر کویری متمرکز شوند؟


 • لرهای غیر ایرانی:یاسر خورشیدوند

  در تاریخ ۲۹ مهر ۹۷ در اصفهان و با حضور نماینده کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان مدرسه ای تحت عنوان ( مدرسه اتباع خارجی ) افتتاح شد. در این مدرسه دانش آموزی با لباس لری در مدرسه پناهندگان و اتباع خارجی ( که علی الظاهر باید برای عراقیها و افاغنه باشد نه نوجوان لر بختیاری ) حضور یافته است. این اقدام با هر توجیهی غیر قابل درک و بخشش است. کیست که نداند لرها قدیمی ترین قوم ایران هستند که در طول تاریخ ، رسالتی جزء دفاع از تمامیت ارضی و مرزداری از مام وطن را نداشته اند. چند وقتی است صدای اعتراض فعالین هویتی لر تبار درآمده است که ما شهروند درجه سوم و یا کمتر ایرانی هستیم و آیا اصلأ ما از ایرانی بودن سهمی میبریم؟؟؟ سیاستگذاران فرهنگی ایران به جای شنیدن این صداها و تلاش برای رشد وضعیت اقتصادی و اجتماعی لرها و خروج ساکنان باستانی ایران از حس شهروند درجه دوم ، به یکباره ما را جزو اقشار و اتباع " خارجی و غیر ایرانی" معرفی و ما را به صورت نمادین در مدارس اتباع بیگانه ثبت نام میکنند !!! آیا این کار بدون پیام است؟ نقل شده است که در ایام قدیم ، دستفروشی به یکی از روستاهای لرستان وارد میشود چند نفر گردنه بگیر تمامی وسایل او را به غارت میبرند و پس از چپاول اموالش تا جا دارد دستفروش را کتک هم میزنند ! دستفروش در حالی که از درد ، نای صحبت کردن ندارد میگوید:بی وجدانها مگر اموالم را غارت نکردید دیگر چرا خودم را کتک میزنید؟ دیر آمده ام یا کم آورده ام برایتان؟ حال باید به برادران اصفهانی گفت:برادران من ، آبمان را کیلومترها با صرف میلیاردها هزینه ، در داخل لوله ها و تونلها انداختید و با آب غصبی کویرتان را آباد کردید ، با آبمان در اصفهان ۴۰ هزار هکتار برنجکاری کردید ، استخر پرورش ماهی راه انداختید و کارخانه آب معدنی و یخ ساختید ، سرانه فضای سبزتان را چندین برابر شهرهای شمال کردید، در یزد کویری سالانه ۱۱۰۰ تن ماهی پرورش دادید ، کویر را به قطب تولید خاویار تبدیل کردید ، در قم با آب الیگودرز دریاچه تفریحی ۸ هکتاری ساختید ، در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ۳۶ بار اسم اصفهان را آوردید و حتی یکبار هم اسم لرستان و لرها را نیاوردید ، با نفت و گاز و آب ما کویرتان را صنعتی و سر سبز کردید ، در حالی که مشکل آب آشامیدنی شهر اصفهان با ۱۱ درصد صرفه جویی در مصرف آب حل میشود اما آبمان را به بهانه شرب به کویرتان انتقال دادید ولی یخ بسته بندی شده و آب معدنی را به خودمان فروختید !!! همه اینها را کردید و ما هیچ نگفتیم ! اقلأ بگذارید دلمان با توهم ایرانی بودن خوش باشد ! بخدا وقاحت و جسارت هم حدی دارد ! عاجزانه از نمایندگان شهرهای لر نشین در مجلس خواستاریم جلوی این اقدامات نا پخته و نژادپرستانه که در شرایط حساس کنونی موجب ایجاد تفرقه بین اقوام ایران میشود را گرفته و با عاملان آن برخورد مناسب صورت بگیرد.


 • یک لور

  سلام واقعا که ما لورها بدبخترین قوم ایرانیم ثروتمونو که هیچ میدزدند هویتمونو هم از بین بردن مثلا آریایی دانستن لور ها که اینو تو کتاب های درسی ابتدایی تو مغز ما فروکردن مثلا یادمه تو کتاب تاریخ کلاس پنجمی که یادمه فکر کنم نوشته بودن ایران کلا همه آریایی اند و شامل سه قوم ماد پارت و پارس بودند و شما بگید بچه کلاس پنجمی لور که هیچی حالیش نیس اصن نمیدونه چی ب چیه این ملکه ذهنش میشه و سالها در نا آگاهی میمونه وبا افتخار میگه من آریایم که واقعا تقصیری هم نداره بنده خدا رو از کودکی شستشوی مغزی دادن بنظر من ما خودمون هم مقصر هستیم ما لور ها باید خواستار این باشیم که در مناطق لور نشین وحتی سایر قوم های دیگه تاریخ و فرهنگ خودشونو به بچه هاشون یاد بدن که مثل ما ها این بلا سرشون بخدا آدم میشناسم میگه ما لورها آریایی وماد هستیم در ضمن لور ها زی شاخه ای از قوم کرده ومتٱسفانه خیلی هامون در این نا آگاهی تاریخی تشریف داریم


 • ناسیونالیستهای ایرانی به روایت ویلسون

  آرنولد تالبوت ویلسون ( Arnold Talbot Wilson ) در کتاب سفرنامه خودش ، صفحه ۲۳۵ مینویسد:ناسیونالیست های ایرانی ( منظور پان پارسها ) میخواهند با تمام عناصر غیر ایرانی ( غیر پارس ) و اقلیت های کشور رفتار خصومت آمیزی داشته باشند. فقط زبان ترکی که در شمال ایران و دربار ( دربار قاجاریه ) کشور مرسوم است از این قاعده مستثنی میباشد. اینها عربها را به خاطر زبان عربی دوست ندارند از کردها به سبب گرایش آنها به تسنن بدبین اند. آسوریهای ارومیه را به علت آنکه مسیحی هستند قبول ندارند ، زرتشتی ها را به علت مذهب مورد تأییدشان نیستند ، طوایف بلوچ و افغانی در مرزهای شرقی و قشقاییها در جنوب ایران وضعی مشابه دارند. بختیاریها و لرهای لرستان و پشتکوه نیز چون جدا از ایران و حکومت مرکزی اداره و نیمه مستقل هستند مورد نفرت آنها ( فارسها ) هستند !!! احتمال دارد این روحیه به خاطر اقدامات و فشارهای وحدت طلبی ایرانیها به وجود آمده باشد ، ولی یقینأ در افق فکری این مردم چنین مسأله ای وجود ندارد اگر قرار باشد وحدت ایران در برابر امحاء آداب و سنن و رسوم و فرهنگ نژادی اقلیت هایش امکان پذیر شود یقینأ وقوع چنین امری بهای گزافی خواهد بود !!! ایرانی محصول تمدن قدیمی و بازمانده ی چندین سیستم مذهبی و چندین نوع آب و هوا میباشد و اختلاف نقاط مختلف آن به اندازه ی تفاوتی است که بین مردمان از سیسیل ( در جنوب ایتالیا ) تا دریای بالتیک( در شمال اروپا ) میشود دید! جامعه ایران از نژادهای مختلفی مانند:ترک / عرب / کرد / فاس / بلوچ / لر / افغانی / آسوری / گیلک / مازنی تشکیل یافته است!


 • دراز لقمه ۱۲ میلیونی

  فرهنگستان زبان فارسی ۱۲ میلیون تومان خرج لغت دراز لقمه بجای ساندویچ کرده است!!! در نیازمندی ها آگهی زده بودند که به، یک کارگر جهت بریدن پیتزا بدون لهجه نیاز داریم! در مملکتی که برای برش پیتزا باید به لهجه خاصی صحبت کرد با ما از تمدن خصوصأ از نوع ۲۵۰۰ ساله اش صحبت نکنید.


 • تاریخ حقوق ایران

  سید حسن امین در کتاب ؛ تاریخ حقوق ایران ، صفحه ۲۲۲ ، مینویسد : وقتی خلیفه عمر بن عبدالعزیز ، لعن به علی ابن ابیطالب را ممنوع کرد بزرگان اصفهان نامه ای به خلیفه اموی نوشتند و گفتند حاضرند مالیات بیشتری پرداخت کنند به شرطی که اجازه داشته باشند همچنان به لعن علی بر منابر مساجد ادامه دهند!!! از بلخ و هرات تا یزد و اصفهان ، تغییر ناپذیری ، تشرع و تصلب ویژگی فرهنگی هزاران ساله این مناطق کویری است. رواداری مردمان لر در مقابل تعصب حوزه فرهنگی پارسها از مهمترین شاخصهای تفاوت و تمایز دو قوم لر و پارس است.


 • مهران چاغروند

  پروفسور ریچارد نلسون فرای در کتاب میراث باستانی ایران ، صفحه ۷۹ مینویسد : مردمی که به زبان فارسی سخن میگفتند ابتدا در مشرق ایران بودند و پارسه از لحاظ زبان شناسی به مفهوم مردم با تبر جنگی است و با واژه هندی parasu به معنی تبر هم خانواده است در ص ۸۷ مینویسد : در الواح عیلامی نام اصلی تخت جمشید با لفظ kur tash و در آرامی با کلمه گرد grd آمده است در پاپیروسهای آرامی که در مصر یافت شده و در الواح گنجینه ی تخت جمشید چنین معلوم میدارد که کارگرانی که در املاک شاهزادگان هخامنشی در مصر و آنان که در ساختمان تخت جمشید کار میکردند نه ایرانی بودند و نه آزاد بلکه بردگان خارجی بودند! در صفحه ۱۱۳ مینویسد : پارسوا یا پارسه کوچ کنان از قفقاز یا از شرق ایران به غرب دریاچه ارومیه آمدند آنگاه به لرستان در بالای عیلام آمدند و سرانجام به پرسیس یا فارس روان شدند و در آنجا سکنی گزیدند. در صفحه ۱۱۵ و ۱۲۷ آمده : انزان (انشان) بخشی از عیلام در کوههای شرقی آن بود و انشان نامی کهن است که در متنهای اکدی آمده و انشان را جزء کشور عیلام دانسته اند و در زمان کوروش ، عیلامیان انشان را عیلام شرقی میپنداشتند که بعدأ با مهاجرت پارسها به عیلام ، پارسیان و امیرنشین پاسارگاد شد. در ص ۱۳۹ آمده : کوروش نامی غیر ایرانی (پارسی) است زیرا هیچ وجه تسمیه ای از لحاظ زبان شناسی نتوانستند برای آن بیاورند و رخت ایرانیان (پارسیان) در تخت جمشید همانند عیلامیان است و تخت جمشید نشانه ای است از هنر عیلامی! در ص ۱۵۸ آمده : پس از آنکه پارسیان در انشان جای گرفتند باعیلامیان و خاندانهای شاهی و اشرافی پیوند زناشویی بستند و در جامه پوشیدن از مردم عیلام تقلید میکردند (ص ۱۵۵).


 • تابعیت به مردان خارجی

  مجلس در سال ۹۸ قانونی را تصویب کرد که به فرزندان دارای پدر خارجی (اکثراً عراقی و افغانی) تابعیت بدهند.پان پارسها برای جبران کمبود جمعیت پارسها با این طرح میخواهند سرپوشی بر کاستی هایشان بگذارند و کشورهای عربی را تشویق به گرفتن زن پارسی بکنند تا با ارز نسبتاً معتبرشان املاک ارزشمند و استراتژیک را خریداری کنند.دستانی که آب هیرمند را بر روی ایران بست و پای موادمخدر را به کشور باز کرد و جوانان را معتاد کرد و کارگر ایرانی را بیکار کرد کمتر از دست چُدنی نیست و این دست ارزش نوازش و قربان صدقه را ندارد.


 • توهم قوم برتر

  راستی اگر خشونتها و توحشهای رخ داده بین بازی دو تیم سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران در جام حذفی ۹۸ از قتل و کتک کاری گرفته تا فحاشی و حملات بیرحمانه به تماشاگران و خبرنگاران که طی یک ماه گذشته اتفاق افتاد ، اگر در مناطق لُرنشین مثل خرم آباد یا مسجدسلیمان اتفاق افتاده بود خودباختگان و شبه روشنفکران لر چه میگفتند؟ متوهمان پان آریایی چه میگفتند؟ نیمچه تحلیلگران نوک دماغ بین چه میگفتند؟ لُرستیزان و نژادپرستان پان پارس که حتی در مصیبت سیل لُرستان هم به دنبال آتو گرفتن از این مردم بلا دیده ی بینوا بودند و با پخش پیامها و کلیپهای تحقیرآمیز چه توهیناتی که به مردم لُر نکردند. امیدوارم وارثان فرهنگ و تمدن آریایی توضیح دهند که چرا سر یک فوتبال ساده این همه کشته و زخمی دادند؟


 • در آمارها جمعیت لُرها به نفع فارسها مصادره میشود

  شوربختانه برخی از لُرها تحت تاثیر جنگ روانی و تبلیغات نژادپرستانه پان پارسها خود را《فارس》معرفی میکنند و تقریباً در تمامی استانها اولویت جمعیت سازی به نفع فارسهاست یعنی با آمارسازی میخواهند جمعیت فارسها را از آنچه که هست بیشتر نشان دهند مثلاً در استان فارس بسیاری از لُرها را در سرشماری اقوام به دروغ فارس معرفی میکنند و یا در بوشهر که ۷۰ % جمعیتش از لُرهای لیراوی ، حیات داوودی و دشتستانی است جمعیت لُرها را فقط ۲ % اعلام میکنند!!! یا در اراک ۱/۶ % اعلام میکنند! متاسفانه پان پارسها ، لُرها را مردمی ساده و بدون سیاست میدانند و زبان ، فرهنگ ، جمعیت ، منابع و معادن سرزمین قوم لُر را فدای توسعه طلبی خود کردند. پان پارسها هیچوقت لُرها را فارس ندانسته و نمیدانند و تنها استراتژی شان این است که لُرها خنثی بمانند یا حداقل در جبهه منتقدان پان پارس وارد نشوند. اگر لُرها فارس بودند مطمعناً در منجلاب فقر ، نداری ، بیکاری و مشکلات اجتماعی دست و پا نمیزدند. استانهای لُرنشین جزء محرومترین و فقیرترین نواحی ایرانند و هیچگونه صنعت ، ثروت و زیرساخت اقتصادی ندارند.


 • بومیان خوزستان فقط لُر و عرب هستند

  در کتاب جغرافیای استان خوزستان عملاً جمعیت لُرها را به نفع فارسها مصادره کردند. لُرهای هندیجان / شوشتر / دزفول / و بهبهان (که همگی گویشهایی از زبان لُری هستند) را از قوم لُر جدا کردند و سپس همه را فَله ای و بدون هیچ معیار زبان شناسی یا مردم شناسی ، تحت نام《فارس》قلمداد کرده اند!!! خوزستان اصلاً فارس بومی ندارد بومیان اصلی خوزستان لُر و عرب هستند. همین ها ، آنهایی اند که همیشه میگویند ما در این ایران ، فارس نداریم اما کوچکترین توهینی به فارس را بر نمی تابند و اینچنین مذبوحانه ، لُرها را دسته جمعی زیر نام《فارس》آورده اند چرا که خوزستان زرخیز بعد از تهران برای کویرنشینان مرکز و شرق ایران نقش حیاتی دارد.دکتر محمدرضا حافظ نیا در کتاب《جغرافیای سیاسی ایران》از تمامی اقوام ایران (تُرک ، کرد ، بلوچ ، عرب و ترکمن) نام میبرد اما در هیچ کجای کتاب ۵۳۰ صفحه ای خود نامی از لُر نیاورده است و تمام سرزمین و جمعیت لُرها را زیرمجموعه《فارس》حساب کرده است!!! پان پارسها همیشه سعی کردند جمعیت لُرها را اتمیزه (تکه تکه) کنند و زبان لُری را لهجه معرفی کنند و تاریخ سرزمین کهن لرها را انکار کنند و کمرنگ جلوه دهند تا لُرها مردمی شاهنامه خوان ، سرباز پیاده و گوشت جلو توپی باشد که همواره به عنوان بازو مورد استفاده سیاستهای شان قرار گیرد و در آخر فدای پان آریاییسم شوند.اگر لُرها فارس بودند سیاستگذاران به همان سرعتی که یزد ، قم و سمنان کویری را صنعتی و ثروتمند کردند استانهای لُرنشین را هم پیشرفته و توسعه یافته میکردند اما حقیقت این است که لُرها در تمامی آمارهای توسعه جزء استانهای آخر ایرانند.


 • نژاد اشکانیان ؛ اصفر یا آریان؟

  در کتاب《تاریخ ایران》نوشته حسن پیرنیا صفحه ۱۴۶ آمده : راجع به نژاد اشکانیان مدّتها بین مورخین و محققین اختلاف بود بعضی آنها را از نژاد آریانی و بعضی از نژاد اصفر (چینی و مُغول) میدانستند و عده ای هم از اختلاط هر دو! ولی اشکانیان از جهت همجواری با سکاها عادات و اخلاق و مذهب اینها در آنها اثر کرده است.عدّه شاهان این سلسله محققاً معلوم نیست و تاریخ سلطنت بعضی از آنها به کلی مجهول است زیرا سکه شاهان اوّلی این سلسله تاریخ ندارد و نیز تاریخ این دوره روشن نیست و راجع به وقایع دیگر اطلاعات مختصر و گاهی هیچ است.تمدن اشکانیان ترکیبی بود و اثراتی از عادات و اخلاق و مذهب سکایی احساس میشد.


 • فقراقتصادی، تحقیر و بی هویتی میآورد

  لر ندانستن ناشی از خود کم بینی و ضعف اعتماد به نفس در مقابل دیگران است و فکر میکنند با این فرار هویتی مورد توجه و پذیرش جمع قرار خواهند گرفت ولی این گریز هویتی موجب کشف نقطه ضعف و تغییر نگرش دیگران به عنوان یک خود فروخته میشود. درمان خود کم بینی خود باوری است که با افزایش آگاهی حاصل میشود. عده ای از مردم لر وقتی در آباد کردن خرابی ها خود را ناتوان می بینند ، وقتی تخریب فرهنگی لر را نمیتوانند احیا کنند ، وقتی اقتصاد را نمیتوانند بازسازی کنند ، وقتی نمیتوانند افتخارات گذشته را بازسازی کنند به دور زدن و پاک کردن صورت مسئله میپردازند و به دنبال هویتهای جدید خود ساخته و نو بنیاد میروند《بدعت های نو ظهور نتوانستند هویت هزاران ساله خود را حفظ کنند حالا چگونه هویت جدیدی که نه تاریخی دارد و نه ریشه و سندی را بنا و نگهداری کنند؟》اگر وضعیت اقتصادی مناطق لر نشین سامان بگیرد همه لر میشوند. اگر امروزه لرها مثل زمان عیلامیان ، کاسیان ، علیمایید ، اتابکان لر بزرگ و کوچک ، زندیه و والیان لر فیلی نبض حکومت و اقتصاد را در دست داشتند و اگر در سایه اقتصاد خوب ، مشاهیر و دانشمندان لر زیاد میشدند الان هر لری افتخار لر بودن میکرد.


 • انکار هویت قومی موجب تحقیر میشود!

  آن زمان که کویر نشینان در فقدان آب ، سردابه هایشان مملو از کرم و لجن بود لرها از سخاوت چشمه ها و سرابها آب سرد و گوارا می نوشیدند همچنین وجود آثار و ابنیه باستانی در بلاد لر نشین نمایشگر وضعیت قابل قبول از رفاه و زندگی مطلوب لرهاست. انکار هویت قومی به معنی بردگی و بندگی است و نه دست آوردی دارد و نه موجب افتخار است بلکه بی شخصیتی و اسارت است. اینانی که بنده و بی شخصیت شوند به انسانهایی پسیو و متجاوز تبدیل میشوند و آنان در برابر ستم استعمارگران مطیع و سر به فرمانند و در برابر اقوام و هم تباران خود متجاوز هستند. در سایه چنین سیاستهایی بوده که افراد گمنامی تبار قومی خود را انکار میکنند و رو در روی همتباران خود قرار میگیرند. بی شک وقتی یکی را چون از شاخه ای میبرند و سپس روی شاخه ی دیگری پیوند میزنند این شاخه بی ریشه چون میخواهد زنده بماند راه خدمت به دیگری را برمیگزیند چرا که او پشتوانه ای درتبار اصلی خود ندارد. وقتی او در موطن خود راهی برای بالندگی نمی یابد به بیگانه خواهی روی می آورد.


 • ماهی دریای یزد!

  تمامی نیاز کشور به ماهی را میتوانیم در یزد تأمین کنیم!!! این جمله عجیب را محمد پور کاظمی ، رییس مؤسسه تحقیقات شیلات ایران بیان کرده است. وی در ادامه اظهارات خود افزود:در بافق یزد به صورت گلخانه ای ۲ واحد پرورش ماهی تیلاپیا ایجاد شده است! آیا تاکنون از خودتان پرسیده اید یزد کویری که اکنون به یکی از قطبهای تولید آبزیان و خاویار در ایران تبدیل شده با کدام آب اینکار را انجام میدهد؟ " مزیت نسبی" یکی از اصطلاحات پرکاربرد اقتصادی است که براساس آن اقتصادهایی موفق ترند که محصولات و خدمات خود را با کمترین هزینه نسبت به رقبا تولید کنند! مزیت نسبی که از طریق ایجاد یک صنعت در مستعدترین منطقه از نظر منابع به دست می آید به تولید کنندگان این امکان را میدهد تا تولیدات خود را با هزینه کمتری نسبت به رقبا به بازار اراعه دهند. اما متأسفانه در کشور ما به دلیل " لابی گری کویریها" ، آب بلاد لر نشین را با صرف هزینه های بسیار بالای اقتصادی ( حفر تونل ، لوله گذاری ، پمپاژ و تصفیه ) ، زیست محیطی و حتی امنیتی چند صد کیلومتر به آن طرفتر انتقال داده و تولیدات آن صنعت آب بر ( آب دوست ) را با صرف هزینه های حمل و نقل بالاتر ، دوباره به همان مناطق فقر زده لر نشین ، برای فروش ارسال میکنند!!! به عنوان مثال آب مناطق لر نشین را به بهانه آب شرب به شهرهای حاشیه کویر انتقال داده و سپس یخ بسته بندی شده / آب معدنی / برنج / و ماهی را به استانهای لرستان ، چارمحال بختیاری ، کهگیلویه و بویراحمد ، خوزستان و … میفروشند!!! آیا نمیتوان همان یخ را در استانهای پر آب لر نشین تولید کرد تا کارگران بلاد لر نشین مجبور نباشند برای کارگری در یک کارخانه یخسازی به استانهای کویری مهاجرت کنند؟ به واقع در حالیکه هم آب از خودمان است و هم نیروی کار ، چه دلیلی دارد این یخ یا آب معدنی در اصفهان کویری تولید شود؟؟؟ جای سؤال است که چرا به قیمت نابودی محیط زیست و اکوسیستم استانهای لر نشین میبایست در استان کویری یزد ۱۱۰۰ تن ماهی در سال تولید شود؟؟؟ آیا نمیتوان به جای انتقال آب با هزینه های سرسام آور و نابودی اکوسیستم مناطق لر نشین همان ۱۱۰۰ تن ماهی در دل کویر را در بلاد لر نشین پرورش داد؟؟؟ کدام عقل سلیم یا کدام نظریه توسعه حکم میکند استان کویری و بیابانی یزد یا قم و اصفهان وارد صنعت تولید ماهیان خاویاری شوند جز لابی گری کویریها در تهران؟ چرا در استان یزد تنها از یک فیل ماهی بیش از ۴ کیلوگرم خاویار به ارزش ۱۲ میلیون تومان استحصال میشود !!! ولی مناطق لر نشین به رغم استعداد بالا در این زمینه هم با بی آبی و هم با فقر تحمیل شده دست و پنجه نرم کنند؟؟؟ چرا یزد کم آب باید پیشگام تولید خاویار در ایران باشد؟ چرا استان کویری یزد باید مقام دوم تولید محصولات گلخانه ای / مقام هفتم تولید زعفران / مقام پنجم تولید زرد آلو / مقام اول تولید گوشت مرغ / مقام اول در تعداد مجتمع های گاوداری / مقام اول تولید روناس / مقام اول تولید گوشت بلدرچین و کبک / مقام سوم تولید پسته / مقام چهارم تولید انار و … را به خود اختصاص دهد در حالیکه در بسیاری از موارد مذکور هیچگونه استعدادی ( طبیعی و مالی ) ندارند؟ این حجم از حاتم بخشی از کیسه کیست؟ این همه صنایع بدون آب محال است در کویر دوام بیاورند!!! میزان سرمایه گذاری دولت در یزد ۳۰۰ برابر لرستان است. مگر میشود لرستان با دارا بودن ۱۴ میلیارد متر مکعب آب در سال _ ۳۹۳۰ دهنه چشمه _ بیش از ۳۲۵۰ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق _ ۱۵۲۷ قنات _ ۲۴۵۰ کیلومتر مسیر رودخانه و آبراه _ و دارا بودن آب و هوای کوهستانی و معتدل ، از ۸۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی تنها ۲۰ % زمینهای کشاورزی اش آبی باشند!!! ولی ۴۲ درصد زمینهای استان کویری یزد زیر کشت آبی باشند؟ آیا این چیزی بجز تبعیض نژادی و نابرابری ناحیه ای نیست؟ مگر میشود استان خشک یزد با ۱۵۰۰ هکتار سطح گلخانه ای سالانه ۴۲۶ هزار تن محصولات گلخانه ای تولید کند! ولی در لرستان با این همه آب و استعداد در حوزه کشاورزی تنها ۳۱ هکتار گلخانه !!! آنهم در دست بهره برداری باشد؟ به واقع در کشور قومگرای ایران برای داشتن یک صنعت لازم نیست منطقه شما استعداد آنرا داشته باشد بلکه باید در پایتخت لابی آن را داشته باشید!!! اگر کویری باشی که در دل کویر سالانه ۱۱۰۰ تن ماهی و ۴۲۶ هزار تن محصولات گلخانه ای هم تولید میکنی! ظاهرأ لابی های کویری حاضرند ماهی را با ماسک اکسیژن در دل کویر رشد دهند ولی در کنار آبها و چشمه های بلاد لر نشین پرورش ماهی نزنند! جالب اینجاست که به جای استانهای کویری در لرستان پرآب طرح سازگاری با کم آبی برگزار میشود و هزاران چاه مورد استفاده کشاورزان را پلمپ کردند!!! به واقع در کشور ما برای داشتن یک صنعت لازم نیست منطقه شما استعداد آن را داشته باشد بلکه داشتن لابی در پایتخت کفایت میکند. اگر منطقه شما کویری باشد ماهی ، یخ ، آب معدنی ، برنج و … هم تولید میشود. کوتاه سخن اینکه توزیع نا متعادل امکانات و خدمات اقتصادی ، اجتماعی ، کشاورزی و … به شدت عدالت اجتماعی را در ایران تحت شعاع قرار داده است بی جهت نیست که ایران رتبه دوم در جهان را از نظر نابرابری های ناحیه ای دارد! اگر به دنبال راهی برای کاهش نابرابری های منطقه ای و حرکت به سمت توسعه متوازن در کل کشور نباشیم در آینده باید شاهد تبدیل این نابرابری های اقتصادی به معضلات امنیتی باشیم. چشمات قراره که درآد لطفعلی خان … دور دور اخته هاست لطفعلی خان


 • قومگرایی یعنی چه؟؟؟

  آن دسته از نژادپرستان بی هویتی که به ما لقب قومگرا میدهند باید بدانند قومگرایی یعنی زیرپا گذاشتن اصل 15 قانون اساسی، ماده 30 حقوق کودک، ماده 27 میثاق حقوق مدنی و ندادن حق تدریس زبان مادری و تنها رسمیت بخشیدن به فارسی و تحمیل آن از طریق رسانه به غیرِفارسها! قومگرایی یعنی تخریب چندین ساله هویتهای ترکی، گیلکی و لُری از طریق جوکهای نژادی و توهینهای مکرر در صدا وسیمای میلی! قومگرایی یعنی طی 2 سال متوالی افزایش 80 درصدی بودجه استانهای فارس نشین کویری چون سمنان و یزد! قومگرایی یعنی نفت و گاز و آب بلادلُرنشین در اصفهان و قم و کاشان به صنعت تبدیل کردن و لُرها را در فقر نگهداشتن تا به مهاجرت اجباری به کویر روی آورند! قومگرایی یعنی سرزمین سرسبز لُرها را خشک کردن و انتقال آب آنها برای سرسبز کردن کویر فارسها! قومگرایی یعنی کودکان لُر زمستانهای طولانی را تحمل کنند ولی در تابستانها تشنه بمانند و در گوششان فرو کنند آب کم است اما در تهران دریاچه مصنوعی 7 هزار هکتاری با آب شیرین راه اندازی کنند و در قم دریاچه مصنوعی 7 هکتاری جوان را با آب الیگودرز لُرستان بسازند! قومگرایی یعنی 65% کل تسهیلات بودجه کشور فقط در تهران خرج میشود! قومگرایی یعنی تاكنون يک رئيس جمهور غيرفارس نداشتيم (روحانی و احمدی نژاد سمنانی_خاتمی یزدی_رفسنجانی کرمانی). قومگرایی یعنی از 18 وزیر کابینه 16 وزیر فارس هستند! قومگرایی یعنی نفت را زیر پای مردم لُر شهرهای: مسجدسلیمان، گچساران، پلدختر، دهلُران خارج کردن و پولش را در اصفهان و تهران و یزد و...خرج کردن! قومگرایی یعنی نفت در بلادلُرنشین باشد اما پالایشگاه و پتروشیمی و صنایع شیمیایی در تهران، تبریز، اصفهان و شیراز باشد! قومگرایی یعنی کُهگیلویه روزانه به اندازه کشور امارات نفت تولید میکند اما فقیرترین استان ایران است! قومگرایی یعنی آب کوهرنگ بختیاری را به کویراصفهان منتقل کنند ولی خود مردم با تانکر آب میخرند! قومگرایی یعنی سالی 12 میلیارد مترمکعب آب از لُرستان به خوزستان میرود اما 90% زمینهای کشاورزی لُرستان دیم است! قومگرایی یعنی متراژ تمام شهرکهای صنعتی لُرستان به اندازه یک شهرک صنعتی یزد نیست! و این سیاست نژادپرستان است که سالهاست با تغییر جای متهم و شاکی برای تزریق حس گناه به مردم تحت ستم خود را اهل حق و مردم معترض را پان و قومگرا مینامند تا زمینه سرکوب آنها را فراهم آورند تا با راحتی بیشتر، ثروت آنها را چپاول کنند.


 • خون هر چهارنژاد اصلی بشر《قرمز》است!

  پرویزشاپور: خون هر چهار نژاد اصلی بشر《قرمز》است! هجم توهمات یک ملت وقتی بیکران میشود افیونی بجان جامعه می‌افتد که هیچ جوری نتوان آنرا علاج کرد! هفتم آبان را بزور مصادف با روز کوروش دارند جا میزنند! هرچند چنین روزی هیچ جا ثبت نشده! یک سوال از《پان پارسهای نژادپرست》اگر وجود، عُرضه و شهامت دارید! بجای پریدن از نرده های قبر کورشی که مُرده توش نیست بروید اول کشور را از یوغ نابرابری، بیکاری و فقر برهانید! اگر آزادیخواه هستید بروید دزدان و اختلاسگران را دستگیر کنید! بُزدِلان الکی خوش مشنگ! از کوروش هزاران جمله نقل میکنند آنهم جملاتی که انگار در خیابان جُردن تهران سال ۱۳۹۸ کوروش زندگی میکرده! میگویند کوروش به کشوری هجوم نبرد جزء برای رهانیدن مردم آن کشورها از ظلم حاکمانشان! بعد درجای دیگر میگویند کوروش بعد از فتح ممالک شاهان آنرا نمیکشت و به آنها اجازه میداد بر سر قدرت باقی بمانند! اگر کوروش برای رهانیدن مردم از ظلم شاهان بپا خواسته بود پس چرا شاهان را بعد از شکست دادن از قدرت خلع و مجازات نمیکرد و جزء افراد خود قرار میداد؟ شما خود را جای آن مردمان قرار دهید و بگویید آیا عادلانه است مثلاً آمریکا به منظور رهانیدن مردم عراق از دست صدام به عراق حمله کند و بعد از فتح عراق همان صدام را حاکم کند؟ از ایران باستان چه آثار علمی مکتوبی بجا مانده؟ هفته نامه «اشپیگل» چاپ آلمان در شماره 28 سال 2008 نوشته ای به نام «فرمانروای قلابی صلح» به قلم ماتیاس شولتس منتشر کرده است در این نوشته نویسنده میگوید: کوروش پیام آور صلح و حقوق بشر نبوده و یکی چون دیگر دیکتاتورهای زمان خویش بوده و دراین راستا منشور حقوق بشر کوروش را یک «سند تبلیغاتی» میخواند. از هخامنشیان تا حمله اعراب یعنی طی ۱۲۰۰ سال هیچگونه اثرعلمی، ادبی یا فلسفی مکتوبی دیده نمیشود دکترهمایون کاتوزیان، استاد تاریخ دانشگاه آکسفورد: این ادعا که حکومتهای باستان ما آثار مکتوب زیادی در زمینه های مختلف علمی، فلسفی و ادبی از خود برجای گذاشتند اما اعراب این آثار را تمامأ سوزاندند افسانه ای بیش نیست! مقبره و آرامگاههای ایلامی در کنار تخت جمشید که همان زمان توسط اقلیت خائن و دزدان عتیقه با خاک یکسان شدند و اجساد مومیای شده توسط دانشگاه شیکاگو به امریکا بردند منبع از کتاب: تخت جمشید نوشته اشمیت در سال ۱۳۴۲ که بنگاه فرانکلین آنرا چاپ کرد.


 • شاهنامه《صورت بندی ناهمزمان》با دنیای امروزی است!

  اعتقاد به《اساطیر کودکانه فردوسی》صورت بندی ناهمزمانی با دنیای امروز دارد چون شعرهای فردوسی آلوده به افکار زُروانیه و جبرگرایانه است و پرستش خورشید/ مصاف اهورامزدا با اهریمن/ دعای دیوبَند/ تشریفات آتش پرستی/ غذا و مَشروب برای مردگان/ تقدس شستشو با ادرار گاو/ تبلیغ حکومت اشرافیت/ و تشویق به جنگ را نشان میدهد! تبعیضات نژادی و تفاخرات قومی برخلاف اصل《مساوات اسلامی》است فردوسی خودش در آغاز طرفدار《تسویه》و مخالف تبعیض بود اما در ادامه به ترک، عرب، بلوچ و مازنی بدترین توهینات را کرده و از چاله به چاه افتاد و از حدود نژادپرستی تجاوز کرد و تا مرز زنادقه پیش رفت بطوریکه اجازه دفنش در قبرستان مُسلمین را ندادند! بدیع الزمان فروزانفر درمقدمه کتاب《احادیث مثنوی》مینویسد: از اواخر قرن ۴ هجری مدارس اسلامی تاسیس شد و مقاومت زرتشتیان در همه بلاد شکست و فرهنگ ایران به صَبغه اسلامی جلوه‌گری آغاز کرد بالطبع توجه شعرا و نویسندگان به نقل الفاظ و مضامین عربی فزونی گرفت اما در شعرهای شاعران زرتشتی و شعوبیه مثل دقیقی و فردوسی نام زرتشت، اوستا، بوذرجمهر و...بیشتر دیده میشود! دقیقی《شاعر زرتشتی》که مُقتدای فردوسی در سرودن شاهنامه است یعنی اول او به سرودن شاهنامه پرداخت و فردوسی راه او را تعقیب و تکمیل کرد! فردوسی رسماً طبق سنت معمول زرتشتیان کلمه《پرستش آتش》را بکار میبرد: مُغان را ببندند و کوشش کنند_همه آذران را پرستش کنند! داستانهای شاهنامه هیچ انطباقی با تاریخ ندارند و فردوسی از چیزهایی حرف زده که چشم هیچ حلال زاده ای آنها را ندیده لذا باید به حُسن نیت و صداقت او شک کنیم! عطار نیشابوری سروده‌های فردوسی را بدعت و ضلالت میداند! عبدالجلیل رازی شاهنامه را《مدح گَبران》میدانست! فرخی سیستانی در همین راستا میگوید: گفتا که شاهنامه دروغ است سر به سر! معزی نیشابوری هم اشاره میکند که: من عجب دارم ز فردوسی که تا چندان دروغ؟ از کجا آورد و بیهوده چرا گفت آن سمر (افسانه!). انوری خراسانی هم به فردوسی طعنه و کنایه زده و شاهنامه را《رزم نامه》گفته است! در واقع فردوسی مؤلف نیست بلکه مجری است و میتوانیم شاهنامه را یک قصیده بلند برای《جنبش شُعوبیه》بدانیم که شاعر از آن صله خویش به تمامی دریافت نکرد و آنرا با تغییراتی به آستان سلطان محمود غزنوی نیز پیشنهاد داد! دکتر منوچهر اقبال که خود خراسانی است و زمان پهلوی دوم وزیر بهداری بوده و سال ۱۳۳۶ نخست وزیر میشود درباره شاهنامه میگوید: شاهنامه کتابی پُر از《دروغ و افسانه》و یکی از اسباب عقب ماندگیهای فکری ما ایرانیان بوده و هست! بیشتر قهرمانان و پادشاهان شاهنامه《موجوداتی افسانه ای و غیر واقعی》هستند که فقط در شاهنامه یافت میشوند! دکتر فریدون جُنیدی رییس《بنیاد نیشابور》گفته: ۳۰ هزار بیت شاهنامه《جعلی》است و در طول زمان توسط مردم به آن اضافه شده است! شاهنامه اساس نژادپرستی است و بر برتری نژادی و قومی《فارس》بنا نهاده شده و کلمه نژاد بارها در شاهنامه تکرار شده است! پرویزشاپور میگوید: خون هر چهار نژاد اصلی بشر《قرمز》است! هجم توهمات یک ملّت وقتی بیکران میشود افیونی به جان جامعه می‌افتد که هیچ جوری نتوان آنرا علاج کرد. کتاب شعر و افسانه فردوسی است که مملوء از《اساطیر کودکانه》است مثلاً: رستم در شاهنامه ۷۰۰ سال عمر میکند و ناهارش دو گوسفند با یک خیک شراب است! رستم از ۷ خان میگذرد و انواع دیوها و اژدها را میکشد! زال توسط پرنده ای ناشناخته بنام سیمرغ پرورش یافت! کیکاووس با عقابها پرواز میکرد! سیاووش به سلامت از تونل آتش گذشت و سُرب داغ هیچ اثری بر او نکرد! از دوش ضحاک مار میروید! هیچ مورخی برای دانستن تاریخ واقعی به کتاب شعر مراجعه نمیکند! آیا مورخان انگلیسی یا یونانی به شکسپیر یا هومر مراجعه میکنند؟ ابداً چون آنها در حوزه ادبیات و اساطیر است! کتاب افسانه فردوسی که مُستند به هیچ سندتاریخی نیست منبع مُغرضان و جاعلان شده! اگر کسی بیطرفانه مطالعه کند و منابع دست اول را ببیند هیچ احتیاجی به این《شعرهای نژادی》ندارد! چون شاهنامه فقط به شما چند بیت شعر میدهد نه تحلیل تاریخی! کمی بخود بیاییم هفت مرغ چاق را عطار خورد ما هنوز اندر پیِ یک جوجه ایم. با دروغ و خودفریبی و بی‌توجهی به واقعیت‌ها بجایی جز نابودی و تباهی نمی‌رسیم. نسل آینده《فردوسی》را بخاطر دروغ‌پردازی و میراث زشتی که برایش به سوغات ‌مانده، سرزنش خواهد کرد!


 • در نکوهش نژادپرستی

  انسانهای سیاهپوست درآمریکا به بردگی کشیده شدند و برای همین بردگی《قانون》وجود داشت تا از حقوق《مالکان برده‌ها》حمایت کند و به خرید، فروش، شکنجه وکشتار آنها وجهه‌ای مُتمدنانه ببخشد واگر نبود مبارزات بزرگمردان معتقد به《انسانیت》ریشه این باورها خشکانده نمی‌شد! هیتلرنازی وهمفکرانش نیز به نام《برتری_نژادی》میلیون‌ها انسان را به کام مرگ فرستادند تا امپراطوری نژادبرتر را درجهان حکمفرما نمایند! بعداز این‌ها بود که عالمان غربی برای دفاع از حقوق《اقلیت‌های نژادی_قومی_دینی》قوانینی را وضع نمودند و به آنها حق حیات همچون اکثریت دادند بلکه از آن هم فراتر! به گونه ای که اکنون در این کشورها سخنرانی، نوشتن، رسم کردن و حتی اشاره به نژاد یا زبان یا دین"《کثریت》با عنوان《دفاع》از آن نوعی《نژادپرستی》محسوب می‌شود و قائل به آنرا در پرتگاه سقوط اجتماعی قرار میدهد! اما اقلیت‌ها به عکس، حق دفاع از زبان، دین، نژاد یا قومیت خود را برای《بقا》دارند و هیچکس نیست که آنها را متهم به《قومیت‌گرایی》یا《نژادپرستی》یا تضعیف اتحاد_ملی نماید! در کشور ما اما برای اقلیت‌ها پاشنه آشیل هر تهمتی، سخن از《خویش》است. اگر اقلیتی سخن از اصل ۱۵ قانون اساسی مبنی بر آموزش به زبان مادری نماید قومیتگراست! اگر کسی برای بقای فرهنگ درحال استحاله‌اش در فرهنگ غالب حرفی بزند نژادپرست‌ است! اگر کسی از تاریخ و تمدن خویش سخن براند متهم به زیرسوال بردن تاریخ کشور میشود و انگار او که اقلیت است جزوی از تاریخ این کشور نیست! اگر کاسه صبر کسی از تبعیض در استخدام‌ها سر برود و داد بزند؛ جواب میشنود که: اینقدر در خشخاش اختلافات مَته نزن و بگذار مردم زندگی‌شان را بکنند! و منظور از مردم《اکثریت》است! نژادپرستان یا به زبان دوست فرهیخته‌ام《میان‌مایه‌ها》نه این‌که بخواهند و نتوانند نه! بلکه واقعاً نمی‌توانند دنیا را از دید یک اقلیت ببینند که فرهنگ، پوشش، زبان، فرصت‌های شغلی، احترام، موقعیت اجتماعی، امکان رشد و پیشرفت و در یک کلام تمام زندگی خود را باخته است! نمی‌توانند! حرف میزند، متهم به "کانال دو" میشود؛ مینویسد، متهم به《تشویش اذهان》می‌شود؛ فریاد می‌زند، متهم به تعصب و نژادپرستی می‌شود؛ فساد و نژادپرستی وظلم را افشا کند، متهم به《خیانت》می‌شود و در هر قدم، از نگاه نژادپرستان مستحق 《سرب داغ》مرگ و طرد از وطن است! در مورد سیستم و دولت حرف نمیزنم. بلکه در مورد《رسوخ باورهای نژادپرستانه》سخن می‌گویم که بجای اذان در بدو تولد کودکان در گوشهایشان خوانده می‌شوند و اکثریت را با برتری برابر میدانند. شما هم یک نژادپرستید؟


 • سرزمین از خود راضی

  صادق هدایت در حاجی آقا: این سرزمین روی نقشه جغرافی لکه حیض است. هوایش سوزان و غبارآلود، زمینش نجاست بار، آبش نجاست مایع و موجوداتش فاسد و ناقص الخلقه. مردمش همه وافوری، تراخمی، از خود راضی، قضا و قدری، مُرده پرست، مافنگی، مزور، متملق، جاسوس، شاخ حسینی و بواسیری هستند.


 • رستم فرخزاد ارمنی

  چون سپاه رستم فرخزاد ارمنی به قادسیه رسید سپاهیان دست به فساد و یغما گشودند مال و فرزند مردم را ربودند عمت زنان را تباه کردند، باده نوشیدند و عَربده کشیدند مردم به رستم استغاثه و ضجه نمودند او میان سپاه درآمد و گفت: ای مردم پارس! بخدا سوگند اسیر عرب راست گفت بخدا چیزی که باعث تباهی ما شده کارهای زشت ماست! بخدا سوگند اعراب با اینکه با این مردم درحال جنگ هستند رفتار بهتری دارند. سیره آنها بهتر از کردار شماست (تاریخ بزرگ ِاسلام وایران، عزالدّین علی بن الاثیر، ترجمه: عباس خلیلی، جلد ۲، ص ۲۳۰).


 • فردوسی: طهمورث خط را از《دیوان》آموخت!

  در شاهنامه فردوسی می‌خوانیم که طهمورث زیناوند خط را از《دیوان》آموخت: (کی نامور دادشان زینهار_بدان تا نهانی کنند آشکار/ چو آزاد گشتند از بند او_بجستند ناچار پیوند او/ نبشتن به خسرو بیاموختند_دلش را به دانش برافروختند) اینکه طهمورث خط را از《دیوان》آموخت چقدر با اصالت تاریخی جور درمیآید؟ اساساً موجودی خیالی بنام《دیو》وجود خارجی دارد؟ خط《دیوان》چه خطی بوده است و منتسب به کدام سرزمین است؟ کسانیکه کتاب افسانه و شعر فردوسی را ملاک تاریخ فرض کردند توضیح دهند《خط اهریمنی و دیوی》چه خطی است؟ اوستا کتاب زردشت تا هزاره‌ای بعد از زردشت در عهد ساسانی به دبیره (کتابت) درآمد و روحانیان زردشتی آن را شفاهی و نه مکتوب انتقال می‌دادند حالا چگونه با یقین دَم از تاریخ میزنند درحالیکه منابع مکتوب فارسها بسیار افسانه ای و آغشته به خرافات است؟ اصلاً کتابت فقط در لایه‌های بالای جامعه رواج داشته و مردم فرودست ایران سواد نوشتاری نداشتند! لذا ادعاهای فردوسی با عقل بشری جور درنمیآید و حرفهایش افسانه‌ای است نه تاریخی!


 • تاریخ اساطیری تحریف تاریخ است!

  یکى از شگردهاى مشترك همه جباران《تحریف تاریخ》است و چیزى که ما امروز بنام《تاریخ اساطیری》در اختیار داریم جز مشتى دروغ نیست که چاپلوسان و متملقان دربارى بهم بسته اند و این تحریف حقایق و سیاه را سفید جلوه دادن به حدى است که میتواند با حسن نیت ترین اشخاص را هم به اشتباه اندازد. نمونه بسیار جالب این تحریفات تاریخى همین ماجراى فریدون و کاوه و ضحاك است. اسطوره یا میت یکجور افسانه است که میتواند صرفاً《زاده تخیلات انسانهاى گذشته》باشد بر بستر آرزوها و خواسته‌هایشان و میتواند در عالم واقعیت پشتوانه اى از حقایق تاریخى داشته باشد یعنى افسانه اى باشد《بى منطق و کودکانه》که تار و پودش از حادثه اى تاریخى سرچشمه گرفته و آنگاه در فضاى ذهنى ملتى شاخ و برگ گسترده، صورتى دیگر یافته، مثل تاریخچه زندگى ابراهیم بن احمد سامانى که با شرح حال افسانه اى《بودا سیدهارتا》بهم آمیخته به《اسطوره ابراهیم بن ادهم》تبدیل شده! دراین صورت میتوان با جستجو در منابع تاریخی آن حقایق را یافت و غَث و ثمینش را تفکیک کرد و به کُنه آن پی برد. این تاریخ اساطیری ساختگى است! فریب و دروغ شاخدار است! تحریف ریشخندآمیز حقیقت است.


 • فارس: فرهنگ یا نژاد؟

  فارس دیگه چه صیغه ای است؟ فارس کلاً در ایران معنا ندارد چون قومیتهای مختلف آنقدر با ازدواج مخلوط شدند که دیگه فقط به ساکنین استان فارس میشه گفت فارس!!! در هر صورت حالم از قومگرایی بهم میخورد بیشتر جنایات، قتل عامها و نسلکشی ها بدنبال همین قومگرایی ایجاد شد! بیایید این سوغات نحس تلویزیونهای لُس آنجلسی خارج از کشور را از زندگی و طرز فکرمان دور بندازیم!


 • فارسهای نژادپرست

  لُرها برخلاف فارسها بسیار غریب نواز هستند یعنی خیلی احترام غریبه هارو دارند و ساده اند (بی آلایش و بی حیله) کلاً ذات خرابی ندارند و این سادگی شون با بقیه مردم ایران در تضاد است! راستش لُرها بلد نیستند با پنبه مثل فارسها سر مردم رو ببرند بخاطر همین دلپاکی است که حقوق اقتصادی_اجتماعی آنها توسط سیاستمداران اصفهان و قم نادیده گرفته میشود! لُرها غریب پرست و خودآزار هستند چیزی که تو دل دارند به زبان میارند و کینه تو دلشان نمیماند. لُرها برای دوستی خیلی شیرینند چون مثل بقیه اقوام ریگی به کفش ندارند ولی فارسها روی چیزهای تجملی تعصب دارند یا از انتقاد بدشون میاد کلاً فارسهای تهران و شیراز و اصفهان یک اصول و قواعدی دارند که باید اجرا بشه و صمیمیت لُرها را باهم ندارند. اگر مهمانی فارسها بری برای هم کلاس زیاد میزارند ولی لُرها خودمانی و بی آلایش برخورد میکنند فارسها سیاست و حیله دارند ولی بشدت نسبت به زنها ضعف نفس دارند! فارسها و ترکها بیشتر قدرت دست خانمهاست برا همین فارس و ترک باهم راحتتر هستند تا فارس با لُر! از قدیم گفتن: سری که درد نمیکنه دستمال نمی بندند لذا جوانان تحصیلکرده لُرتبار نباید با دختران فارس وصلت کنند چون فرهنگ تجمل خواه و غرور بیجای فارسها موجب شکست این ازدواجها میشود.


 • چرا بی آلایش بودن در ایران عجیب است؟

  این درسته که هرکسی هرچی دوست داره راجع به قوم لُر نظر بده و ما فقط سکوت کنیم؟ تاکی باید بیتفاوت باشیم نسبت به این قضیه؟ باور کنید هرجایی رفتم و گفتم لُرم با نژادپرستی فارسهای کویرنشین روبرو شدم! اگر غیرفارسها را دوست ندارید پس چرا اجازه فدرال یا ایالتی شدن را نمیدهید؟ واقعیت آن چیزی نیست که شما در مورد لُرها شنیدید واقعیت آن چیزی هست که ما لُرها لمسش کردیم و داریم باهاش زندگی میکنیم《ما سالها با فاشیسم و نژادپرستی》علیه لُرها داریم زندگی میکنیم! میگن لُرها ساده اند و همین هم میزنند توی سرمون! معلومه در جامعه ای که دورویی، کلاهبرداری و دروغ غالب شده سادگی و بی آلایش بودن خیلی چیز عجیبی است!!! معلومه وقتی وارد اکثر شهرهای فارس زبان میشی احساس غربت میکنی اما غریب نوازی لُرها خیلی چیز عجیبی است!!! معلومه در دوره ای که زنها افسار مردها را در دست گرفتند غیرت و مردانگی لُرها خیلی چیز عجیبی است!!! معلومه که فارسها ازدواج سفید را فرهنگ امروزی میدانند و لُرها را به تعصب بیجا متهم میکنند!!! من قوم و فرهنگ قومم را با تمام خصلتهای خوب و بدش دوست دارم و اصلاً حرف عده ای مغرض، ممسک و تازه به دوران رسیده برایم پشیزی ارزش ندارد! من سالها در اصفهان دانشجو بودم و آشکارا دیدم که اگر دختر یا پسری به دیدار خانواده اش میرود باید خورد و خوراکش هم را با خود ببرد!!! اما اینکار درمیان لُرها ننگ است و لُرها خان منش و سفره دار هستند! من در تهران شاهد روابط مثلثی و ازدواج سفید و رابطه با خواهرزن و برادرشوهر بوده ام که چگونه از این فرهنگشان برای هم تعریف میکردند!

 • حسین

  سلام به تمامی ایرانیان. من دوره سربازی با لرها بودم و جز خوبی و معرفت و شرافت هرگز چیز بدی از لرها ندیدم.


 • فرهنگ غدرآمیز پارسها

  چرا فارسها میگن لُرها مهمان نوازترند؟ چرا میگن مهربانتر هستند؟ چرا میگن بی آلایش و صاف و صادق هستند؟ چون حتماً کلاهبرداری، حیله و سیاستهایی از غیر لُرها دیدند که این صفتهارو به لُرها نسبت میدهند!!! هرچند هرصفتی شامل همه نمیشه اگر میگن فلانی خوبه معنیش این نیست 100% خوبه و هیچ عیب و ایرادی نداره و همین موضوع هم درباره صداقت و سایر صفتهای خوب لُرها صدق میکنه! هر قوم، ایل و طایفه‌ای بَد و خوب داره و اگر یکنفر ایرادی داشت نباید به همه تعمیم بدیم و بَدی یکنفر به این معنی نیست که اون فرد مُعرف اکثریت لُرهاست! مثلاً همه فامیل شمارو به شوخ طبعی میشناسند فقط بر فرض مثال اگر یکی از اعضای خانواده جدی و صریح باشد آیا کسیکه با اون برخورد داشته، باید بگه خانواده فلانی همه خشک و جدی هستند؟ هر جایی خوب و بد داره هیچوقت نباید به کسی توهین کرد! همه میدانند که لُرها غیرتی هستند و روی ناموس و اسم و شرفشان تعصب دارند فرقی هم نداره زن باشند یا مرد! ولی برای یک فارس اینها ارزش نیست در منظومه فکری فارسها چنین جا افتاده که لُرها به خودی خود برای آنچه که هستند گناهکارند! پس جوانان تحصیلکرده لُرتبار نباید با غیر لُرها وصلت کنند چون اگر تا مَرفَق دستش را آغشته به عسل کند و در دهان فارسها بگذارد باز به لُرها توهین میکنند! پس هر فردی بهتره با قوم و تبار خودش ازدواج کند!


 • ویژگی منفی زنان فارس

  زن فارس پر توقع، پر از خواسته های منفعت گرایانه و مادیگرایانه است و در مورد زیبایی خودش دچار توهم است!!! خرج زاست! و توان همکاری با مرد در ساختن زندگی را ندارد و از این مسئولیت شانه خالی میکند! محبتش معامله ای است! تشکیل خانواده، عشق و دوست داشتن برای زن فارس در اولویت نیست بلکه راحت طلبی، رفاه و مسائل مادی واسش در اولویته! زن فارس مثل مرد ایرانی برای تشکیل خانواده و تحکیم آن زحمت نمیکشد و《انفعالی》و《عکس العملی》رفتار میکند! در انگلیس یک ضرب المثلی هست که میگه: دلار آمریکایی داشته باش، خودرو آلمانی بخر و زن شرقی (چینی یا ژاپنی) بگیر!!! جدا از این ضرب المثل، ازدواج مردان انگلیسی با زنان چینی بسیار رایج شده است چون《زنان چینی》در حد پرستش به مرداشون احترام میگذارند، خانه دار و کدبانو هستند و توقعاتشان خیلی کم است و در ساختن زندگی به مرد خانواده همه نوع کمکی میکنند! خلاصه جوری شده که نژاد انگلیسیها داره تغییر میکنه! دختران فارس مشکل خیلی بزرگی که دارند اینه که بین سنت و مدرنیته گیر کردند هرجا به نفعشان است از سنت دم میزنند و با مهریه و نفقه و...پدر مرد ایرانی را درمیارند و هرجا هم که به نفعشان باشه دم از مدرنیته و فمنیزم میزنند! خواهر من یا پاتو از سنت بردار یا توی قایق مدرنیته برو! مردان تحصیلکرده و موفق لُر اگر با زن لبنانی، ترک، افغانی یا ارمنی ازدواج بکنند به مراتب خوشبختتر میشوند تا با یک زن فارس وصلت کنند چون سالها لُرها تحت تحقیر و ستم نژادی بودند و هرکاری هم برای جلب رضایت فارسها انجام دهند باز متهم به تعصب و توهین میشوند!


 • پارسیان نژادپرست

  ايرانی‌ها نژاد‌پرست هستند يا نه؟ اینکه به ملت خودمان بگوییم«بزرگ»و...بنظرم همه اینها از نژادپرستی است. شکل دیگر آنهم اینست که وقتی یک پُل یا خیابان درست می‌شود گفته می‌شود این پل یا خیابان در خاورمیانه بزرگ‌ترین است یا در جهان اول است! اول اینکه ما خود را برتر از دیگران می‌بینیم، ساختاری که نظام رسمی ما پیدا می‌کند و وجهی رسمی که درمیان مردم جاری است اینرا نشان می‌دهد. همچنین تنفر از اقوام و ملیت‌های دیگر که برجسته‌ترین آن نفرتی است که از اعراب و افاغنه داریم! ویژگی دیگر جایگاه مهمی است که در تاریخ برای ایران قائل هستیم و نگاه شک‌برانگیزی که به کشورهای دیگر داریم!برای مثال نگاه شاه به ایران و جهان‌ نشان می‌داد خود را بالاتر از دیگران می‌دید و همیشه از«سیاست مستقل ملی»می‌گفت که این سیاست فقط مختص رژیم شاهنشاهی ایران است! این سیاست بعدها تکامل پیدا کرد و از اواخر دهه ٤٠ اسم آن«ایران به دنبال رسیدن به تمدن بزرگ»شد. ادبیات حکومت هم این بود که ایران دروازه ورود به شرق است! این ادبیات میان سیاست‌مدارانی، مثل هویدا و رئیس مجلس آن دوران وجود داشت و این یک نگاه نژادپرستانه بود» شاید این حرف‌ها خنده‌دار باشد، اما در سال‌های آخر حکومت پهلوی هم چه خود شاه و چه نخست‌وزیر و چه سرمقاله روزنامه‌ها این ادعا را داشتند که الگویی را که برای رشد و توسعه ایران بکار برده‌‌اند به دیگر کشورها هم بدهیم و حتی برای آنها انجام بدهیم تا آنها هم مثل ایران بزرگ و صنعتی شوند! با آنکه خطر نظامی ایران را تهدید نمی‌کرد، اما ایران به سمت نظامی‌شدن رفت! اعتقاد دارم ناخودآگاهِ شاه این بود که می‌خواست ایران را بزرگ کند و صحبت از《جهانی‌بودن ایران》می‌کرد. فقط اصرار در نظامی‌گری هم نبود وقتی نطق‌های مسئولان در آنزمان را بخوانید، می‌بینید آن‌قدر خود را توانمند می‌دانستند که مثلا به بهانه مبارزه با مارکسیست به《ظفار عمان》حمله می‌کردند که بگویند ایران را جدی بگیرید! این درحالی بود که اساساً در دهه ٥٠ مردم بدنبال این حرف‌ها نبودند.حتی در دوران پیروزی انقلاب هم دیدیم که این حرف‌ها به تمسخر گرفته شد و مردم شعار «دروازه تمدن، با قتل‌عام مردم» سر می‌دانند!!! اینکه به ملت خودمان بگوییم «بزرگ» و...بنظرم همه اینها از《نژادپرستی》است. شکل دیگر آنهم اینست که وقتی یک پُل یا خیابان درست می‌شود گفته می‌شود این پل یا خیابان در خاورمیانه بزرگ‌ترین است یا در جهان اول است! حتی خاتمی رئیس دولت اصلاحات هم در سالی که «گفت‌وگوی تمدن‌ها» را اعلام کرد در نطق خود گفت: «بشریت وامدار تمدن ایران است» این را اگر شاه یا صدام و هیتلر بگوید مهم نیست، اما برای من این حرف از ایشان پذیرفتنی نیست! و آنرا آبشخور همان بزرگ‌بینی می‌دانم یا «الگوی ایرانی_اسلامی پیشرفت» که هیچ کشور دیگری چنین ادعایی ندارد یا «بومی‌سازی علم!!!» یا تعداد مقالاتمان در جهان یا مباهات به پیشرفت‌هایمان در هسته‌ای و نانوفضا که همه اینها از همان《خودبزرگ‌بینی》است یا ثبت آثار ایران در یونسکو که هفته‌ای یکی، دوبار انجام می‌شود، اما اگر همین بنا از سوی شهرداری خراب شود و بجای آن برج ساخته شود، هیچ‌کس ناراحت نمی‌شود! مشکل اصلی ما《نیاز به دیده‌شدن》است. اگر مشاور فرماندار فلان کشور از ما تعریف کند، آنرا بزرگ می‌کنیم، این بخاطر ارضای امیال بزرگ ماست. یا آن‌قدر خودبزرگ‌پندار می‌شویم که احمدی‌نژاد در سازمان ملل اعلام می‌کند جهان به بن‌بست رسیده است! و از《مدیریت جهانی》حرف می‌زند! یا مثلاً وقتی در مسابقات ورزشی برنده می‌شویم، بلند اعلام می‌کنیم جهان در برابر ما زانو زد!!!


 • نژادنامه فردوسی متعلق به《جهان افسانه》است!

  نژادنامه《هفت جنگ》فردوسی که هاله‌ای از تعصّب و اوهام پیرامون افسانه‌هایی که از منبع تعصّب قومی زائیده شده را دربر دارد در طی روزگار نقصان و زیادت پذیرفته و اختلاف انشاد و روایت موجب پیچیده‌تر شدن آن شده است! افزودن ها و تلخیص های متعددی توسط مُنشیان به شاهنامه اضافه شده و کتابی پُر از جنگ را تدوین کردند! قهرمانان شاهنامه به《اوصاف خیالی》آراسته شده‌اند و روح جنگ و ستیز در سراسر شاهنامه موج میزند که در آن هیچ چیز به رنگ و دیدار این جهان نیست و همه چیز در امواج دورانگیزی که《متعلق به جهان افسانه است》غوطه میخورد! روایات شاهنامه با افسانه آمیخته شده و آن اندازه قدمت ندارد که بتوان آن را درست خواند! از آن همه ستیزه، آشوب، جنگ، سفاکی، خونریزی، بیهودگی، کینه توزی و زیانمندی چه نتیجه میتوان گرفت؟ دکتر عبدالحسین زرینکوب درکتاب《نامورنامه》صفحه ۱۸ مینویسد: ادبیات دَری شدیداً تحت تاثیر اسلام است فردوسی خود زبان شاهنامه را《فارسی دری》میخواند! و اشعار شاهنامه از لحاظ موضوع با یکدیگر بسی اختلاف دارند و از تعصّب قومی و نژادی مایه گرفته و در پرتو《تخیلات شاعرانه》مهابت یافته است! روایات شاهنامه منبع تاریخی موثق ندارند! و عاری از حقیقت و آمیخته به اساطیر واهی و افسانه‌اند! این افسانه‌های واهی و بی اساس در نظر هر پژوهشگر و مورخی بی ارج و خوارمایه میباشد. روایات اساطیری شاهنامه مربوط به ادوار افسانه‌ایی قبل از جدایی پارسها و هندوان است (نامورنامه، ص ۳۰). شاعری وسیله تامین معاش از طریق دروغ‌پردازی و نشر اکاذیب بود و قافیه سنجان در جستجوی《نام و نان》خود را به بنده ای چاپلوس و قابل تحقیر تبدیل میکردند! سلطان محمود غزنوی خطاب به فردوسی میگوید: شاهنامه هیچ نیست جز حدیث رستم و اندر سپاه من هزار چون رستم است!


 • شاهنامه یک《تقریر شاعرانه》است!

  سامانیان که در تاجیکستان حکومت داشتند اولین سلسله بودند که به پرورش شعراء پرداختند علتش استمرار قدرت شُعوبیه در عهد سامانی بود! به دستور نوح بن منصور سامانی،《دقیقی》ماموریت یافت تا شاهنامه ابومنصور المعمری را به نظم درآورد《دقیقی》به زندقه و اباحیگری معروف بود نمونه‌ای از اشعارش: می یاقوت رنگ و ناله چنگ_لب خون رنگ و دین زردهشتی! دقیقی استاد و الگوی فردوسی بود! مآخذ ابومنصور دقیقی یک دفتر قصه پهلوانی بود که فاقد اصالت تاریخی است! روایات شاهنامه بیشتر با نواحی شمال شرق ایران ارتباط دارد (Noeldeke, National Epos, I). دکتر زرینکوب درکتاب《نامورنامه》ص ۴۹ مینویسد: در عهد سامانیان تُرکان خراسان بیگانه تلقی میشدند و آنها در نظر مردم وابسته به دسته های مهاجم و بیگانه جلوه داده میشدند و حس شعوبی را در ایشان برمی انگیخت فردوسی آرزو داشت《ایران تازه ای》بسازد که باستان روح آن باشد! بازگشت به دوران باستان که ورود اعراب آن را در زیر آوار مدفون کرده بود! فردوسی از تجاوز دائم تُرکان بر مرزهای شرقی ایران رنج میبرد و عمال عرب خلیفه را به چشم غاصب مینگریست!او شاعر بود و《رویاهای شاعرانه》در شعرش متجلی است از اسب، شمشیر، تیر و کمان جز خونریزی و فتنه انگیزی حاصلی عاید نمیشد و کنجکاوی خود را با《قصه ها》ارضاء میکرد! دکتر زرینکوب در نامورنامه ص ۵۱ ادامه میدهد: رویای کودکی فردوسی پُر از قصه های پهلوانی بود که دیو، اژدها، طلسم و جادو در آنها نقش سازنده داشت! مردم عامی به این قصه ها و اشعار به چشم تقدیر مینگریستند و همچون《تاریخ واقعی خویش》تلقی میکردند! جاذبه همین قصه‌های پهلوانی بود که او را به شاعری کشاند هر چند دهان به دهان همه جا نقل میشد و در این نقلها دائم شاخ و برگها بر آنها افزوده میشد (نامورنامه، ص۵۳). شاهنامه یک《تقریر شاعرانه》است و بر جنبه های غیر واقع گرایانه متضمن است و در آن بیشتر افسانه و اساطیر به چشم میخورد تا تاریخ واقعی!!! هرجا اطلاعات تاریخ واقعی وجود نداشته اسطوره و افسانه جای آن را میگرفته است (نامورنامه، ص ۵۹). تئودور نولدِکه شرق شناس آلمانی میگوید: از خسرو دوم تا یزدگرد، روایات شاهنامه با روایت مولفان غربی موافق نیست و آنچه که مآخذ شاهنامه است برخلاف تاریخ واقعی است! فردوسی به《اشخاص اساطیری》نقش تاریخی داده است (نامورنامه، ص ۶۰). فون گرونه باوم (Von Grunebaum) شاهنامه را شانسون دوژست یعنی《کارنامه شاهان》میداند تا یک اثر حماسی و معتقد است که: رستم قهرمان فردوسی یک شخصیت مافوق انسانی دارد! شاهنامه《تاریخ مصائب جنگی》شاهان اساطیری است و فردوسی داستان آنها را تبدیل به شعر میکند! دکتر زرینکوب در نامورنامه صفحه ۶۶ مینویسد: اهل طوس را در تمام خراسان《گاو》میگفتند! دکتر باستانی پاریزی درکتاب حماسه کویر، ص ۵۶۲ مینویسد: ابن علقمی وزیر المستعصم بالله خلیفه عباسی به خواجه نصیرالدین طوسی میگوید: تو از خرهای خراسان هستی یا از گاوهاش؟ خواجه نصیر طوسی هم میگوید: از گاوهاش! دکترباستانی در پاورقی مینویسد: مردم طوس را به اصطلاح آن روزگار《گاو》خطاب میکردند! این قصه‌های شاهنامه دستاویزی برای نشر اندیشه‌های شعوبیه در بین عامه بود! اشعار شاهنامه در گذر زمان توسط مُنشیان و کاتبان پس و پیش، دستکاری یا الحاق شده است (نامورنامه، ص ۱۰۱).عصر اسطرلاب: فردوسی عامل تزلزل و انحطاط اوضاع ساسانی را از حکم تقدیر، در واقع از اقتضای گردش اختران میداند: ز روز بلا دست بر سر گرفت (بیت ۵۹ نامه رستم فرخزاد) یا ستاره نگردد مگر بر زیان (بیت ۷۳) سخن اکثر شاعران حماسی غالباً مُبهم، دو پهلو و متضمن ایهام است و اذهان مردم ساده را به صحت آن متقاعد میکند! روایات شاهنامه با《افسانه》آمیخته شده و آن اندازه قدمت ندارد که بتوان آن را از منظر تاریخی درست خواند! قافیه سنجان در جستجوی《نام و نان》به بنده ای چاپلوس و قابل تحقیر تبدیل میشدند! در تاریخ بیهقی آمده که: لقب《دهقان》را به سرکردگان تُرکمان میدهد نه اشراف زمیندار!


 • واکنش لُرها به جامعه نژادپرست ایران چیست؟

  در عسلویه هرکسی از مهندسین نفت را دیدیم تُرک بود! پُستهای کلیدی دست این عزیزانه ولی همیشه از تبعیض دَم میزنند! حتی تهرانیها که دوره شش ماهه مأموریتشان میآیند عسلویه، همه تُرکند! تمام پرسنل پتروشیمی خرم‌آباد ترک تبریزند! اکثر واحدهای پالایشگاهی وپتروشیمی خوزستان و کُهگیلویه در اختیار ترکهاست! آیا لُری در آذربایجان مشغول بکاراست که آنها خود را مُحق میدانند در بلادلُرنشین به فعالیت تجاری بپردازند و به لُرها توهین کنند! همش سياسته که با نژادپرستی و شعارهای مرگ برفارس و خلیج عربی دست پيش ميگيرند که پَس نروند وگرنه تبريز ازنظر صنعت و رفاه بعد از تهران قرار دارد و انحصار کفش، فَرش و شکلات دراختیار تبریز است! وقتی وارد آذربایجان ميشويد انگار وارد كشور ديگری شده‌اید! روستاها تمیز و هرچیزی که برای رفاه لازم است حتی آبیاری مدرنیزه زمینهای کشاورزی را دارند! زمینهایشان یا زیرکشت است یا شهرک صنعتی است و هيچ زمین بلااستفاده‌ای نمی‌بینند! نفت در مسجدسلیمان، پلدختر، دهلُران، اندیمشک و گچساران است اما پالایشگاه وپتروشیمی درتبریز واصفهان است! خیالشان از لُرها آسوده است که تمام بودجه را بین خودشان تقسیم میکنند و لُرها در فقر وبیکاری بسر میبرند!اصفهان و یزد علیرغم بی‌آبی انحصار تولید فولاد را در اختیار دارند و با لابی اجازه احداث صنایع در استان بختیاری را نمیدهند تا همیشه آب مجانی برای چندطبقه کردن صنایع شان داشته باشند! همکارم هرروز صبحانه‌ را از اراک تهیه و به لُرستان میآورد! وقتی پرسیدم چرا از لرستان خرید نمیکنی؟ گفت: دوست ندارم پولم تو جیب لُرها بره! اما اگر ثانیه‌ای دویست میلیون مترمکعب آب از الیگودرز به اراک و قم برود یا پالایشگاه وپتروشیمی خرم‌آباد سَر از اراک درآورد نباید اعتراض کنیم چون متهم به قومگرایی میشویم! تمام عطر و آجیل فروشی های دزفول، کُردسنندج اند! در اندیمشک فروشگاه کردستان دایر کرده‌اند که لُرها بجای تحریم از آنها استقبال هم میکنند! تورهای گردشگری یکروزه که به مناطق لُرنشین میآیند تمام وسایل حتی راننده را با خود میآورند و ریالی برای استان ما درآمدزایی نمیشود! شهرهای ما بازار مصرف کالاهای بُنجل اصفهان و تبریز است از گُلدستون اردبیل تا سفال اصفهان، ایزوگام دلیجان و لاستیک کویر یزد! پس لُرها چقدر از ایرانی بودن سهم میبرند؟ سهم ما از اقتصاد ملّی چیست؟ چرا از بودجه عمومی برای انتقال آب به شهرهای نورچشمی استفاده میشود اما برای تکمیل طرحها در لُرستان اعتبار ندارند؟


 • آریا و ترک مفهوم نژادی نیست

  کلمه «تورک» یک مفهوم فرهنگی و زبانی است و به هیچ وجه مفهوم نژادی را در بر نمیگیرد و به کسی اطلاق میشود که زبان مادری‌اش ترکی باشد و به آداب و رسوم مردم همزبان خود آشنا باشد کلمه آریایی نیز مفهوم نژادی ندارد. در سال ۱۷۸۸ زبانشناسی به نام جونز که از شباهتهای میان زبانهای سانسکریت، یونانی، لاتینی، آلمانی و سلتی یکه خورده بود فکر کرد که این زبانها ریشه مشترکی دارند. در سال ۱۸۱۳ توماس یانگ این زبان مادر را «هند و اروپایی» نامگذاری کرد. پس از این قومی را که به این زبان تکلم میکردند «آریائی» نامیدند. این نامگذاری توسط زبانشناس بزرگ آلمانی ماکس مولر در سال ۱۸۶۱ رسمیت یافت این قوم فرضی که به وسیله زبانی که خود نیز فرضی بود تعریف شده بودند موضوع مطالعه گروهی از دانشمند نمایان قرار میگیرد که میکوشند تا زادگاه این قوم را معلوم دارند. تناقض میان استنتاج های آن پوچی این گفته‌ها را نمایان می سازد. در سال ۱۸۴۰ پوت عقیده دارد که آریائیها از دره های سیحون و جیحون آمدند. در سال ۱۸۶۸ بن‌فری سرچشمه آنان را از شمال دریای سیاه میان دانوب و دریای خزر انگاشت. در سال ۱۸۹۲ وی گوردون چایلد آریاییها را از روسیه جنوبی شمرد. در ۱۹۲۲ پیتر ژیلز مسکن اصلی آنان را مجارستان شمرد و…این نژاد موهوم مدتها زبانزد اروپاییها بخصوص آلمانیهای نازی استناد به نوشته های یک نویسنده انگلیسی به نام هوستون استیوارت چمبرلین (که در سال ۱۹۱۶ در بحبوحه جنگ به تابعیت آلمان درآمد) قرار گرفت. این ستایشگر شیدای ژرمنها با استفاده از افسانه مردم آریایی به مدح آلمانها پرداخت و آریاییها را برابر با یک ملت یعنی آلمان یکی دانست. طرفداران نژاد آریایی هم اکنون جز عده‌ای متعصب نژادپرست بیش نیستند (اصول علم سیاست – موریس دوورژه).


 • توهین نژادی فارسها به اقوام ایران

  مهر پارسال در اصفهان مدرسه اتباع خارجی افتتاح شد که دانش‌آموزی با چوغای لُری بین اتباع خارجی (عراقی و افغانی) حضور داشت؟ این اقدام غیرقابل درک بود! فارسها دانش‌آموز لُربختیاری را بصورت نمادین در مدرسه اتباع بیگانه ثبت‌نام کردند! این چه پیامی داشت؟ ما شهروند درجه سه یا کمتر ایرانی هستیم؟ قدیم دستفروشی به یک روستایی وارد شد چندنفر یاغی تمام وسایلش را به غارت بردند و پس از چپاول اموالش تا جا داشت دستفروش را کتک زدند! دستفروش درحالیکه از درد، ناله میکرد گفت: بی وجدانها اموالم را غارت کردید دیگر چرا کتکم میزنید؟ دیر آمده‌ام یا کم آورده‌ام برایتان؟ حالا باید به فارسها گفت: نفت و آبمان را کیلومترها داخل لوله‌ها و تونلها انداختید و کویرتان را آباد کردید! در اصفهان چهل هزار هکتار برنجکاری کردید! استخر پرورش ماهی راه انداختید! کارخانه آب معدنی ساختید! فضای سبزتان را چندین برابر شهرهای شمال کردید! در یزد سالی دوهزار تُن ماهی پرورش میدید! قم را به قطب تولید خاویار تبدیل کردید و با آب الیگودرز دریاچه تفریحی هشت هکتاری در قم ساختید! درکتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم چهل بار اسم اصفهان را آوردید و حتی یکبار اسم لُر یا لُرستان را نیاوردید! آبمان را به بهانه شرب به کویر انتقال دادید تا صنایع کویر را چندطبقه کنید و ما هیچ نگفتیم! وقاحت و جسارت حدی دارد! دم از امپراطوری هخامنشی و حقوق بشر کوروش می‌زند اما از نظرش عرب ملخ خوار و افغانی گرسنه و ترک قبرسی و لُر و شمالی و کُرد حیوان است! معلوم نیست اگر ارمنستان و قفقاز از ایران جدا نمی‌شد، با اهل آن چگونه برخورد میکردن؟ یک فارس نژادپرست می‌تواند به قدری وقیح باشد که به زبان تازی بنویسد: حب_الایران_یجمعنا و بعد یک پایش وسط مسمومیت بچه‌های این کشور باشد و پای دیگرش در التماس شناسنامه فرنگی فرزندش وسط ینگه دنیا زایمان کند! تو این زمانه خلوص نژادی اصلاً وجود نداره مگر تو کوههای لاداخ هند که میگویند یک قبیله کاملاً آریایی آنجا زندگی میکنند!


 • تهران عنصری ناهمگن در جغرافیای ایران

  تهران به‌دلیل مرکزیت اداری و پایتخت بودن توانسته فاصله‌اش را نسبت به دیگر نواحی بیشتر کند و به تنهایی چهل درصد از صنایع کشور را در اختیار بگیرد و شصت وپنج درصد تسهیلات بودجه مملکت فقط درتهران خرج شود و عنصری ناهمگن در پهنه جغرافیایی کشور باشد! تهران فاقد اصول شهرسازی است و فقط شاهد بالا آمدن روزافزون برجهای زمختی هستیم که با پول رانت ساخته شده‌اند! در کشورهای پیشرفته مثل: آلمان، فرانسه، انگلیس و کانادا که از نظر آب بهره‌مندند به ندرت می‌بینیم که شهری بیش از سه میلیون جمعیت داشته باشد! زیرا هرچه شهر بزرگتر باشد منابع آب بیشتری می‌بلعد! درحال حاضر تهران از منظر بوم شناختی بدهکارترین شهر خاورمیانه است و میزان نشست زمین در تهران تا سی وشش سانتیمتر در سال است! سطح آب زیر زمینی در تهران درحال افت تا هفده متر است! بعد از تهران شهرهای قم، سمنان، اصفهان، یزد، کرمان و شیراز بدلیل نفوذ احزاب، ساختار متمرکز دولتی و اقتصاد سیاسی به قطبهای رشد و تمرکزگرایی مبدل شدند و عدالت و برابری ناحیه‌ای را زیر سؤال بردند! استانهای کویری که محتاج آب ما هستند همه صنعتی شدند! و جوانان لُر بخاطر بیکاری و نبود سرمایه، آواره شهرهای اصفهان و تهران شدند! نمیدانم با این همه تضاد چطور کنار بیاییم؟ نمیدانم وقتی همه بدنبال کار و سرمایه هستند چرا ما باید تعصب مشاهیر خراسان را بکشیم که شهروندانش، لُرها را جدا از خود میدانند! هیچ قومی به اندازه لُرها تعصب ایران را نکشیده ولی ماحصل این علاقمندی برای ما چه بوده؟ غیر از اینست که امروزه فهم و شعور اجتماعی ما توسط همین فارسهای نژادپرست به سخره گرفته میشود؟ غیر از اینست که سوژه جوکهای نژادی و مضحکه اوقات فراغت فارسهای تازه به دوران رسیده شده‌ایم؟ غیر از اینست با این همه نفت، آب و معادن در شاخص فلاکت رتبه اول نصیب ما شده؟ لُرها ایرانیتر از همه اقوام بودن ولی مزدشان توهین/تمسخر/فقر/بیکاری/مهاجرت و آوارگی بود! تعصب فارس را کشیدن چه سودی برای جامعه زجر کشیده لُر دارد؟ لُرهایی که غَم کوبانی و میانمار و شیخ زکزاکی نیجریه را میخورند چرا هیچ واکنشی نسبت به غارت چندین باره آب بختیاری به اصفهان نشان نمیدهند؟ وقتیکه انفعال و بی‌تفاوتی مناطق لُرنشین را می‌بینند باید بفکر الحاق مناطق پرآب کوهرنگ و الیگودرز به اصفهان باشند! تا زمانیکه لُرها به بیکاری اعتراض نکنند و پیگیر مشکلاتشان نباشند هیچ اتفاقی برای حل معضلات صورت نمیگیرد! مردمان لُر بجای شاهنامه خوانی، کوروش پرستی و گذشته گرایی، پیگیر مطالبات اقتصادی باشند چون امروز هویت یعنی اقتصاد! مردم ایران همه چیز را از دریچه اقتصاد می‌بینند و به اصالت، انسانیت و آدم بی‌آلایش هیچ اهمیتی نمی‌دهند! بی‌توجهی دولت‌های گوناگون، عدم سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، جذب نکردن اعتبارات و سرمایه‌گذاران خارجی، استفاده ناکارآمد از کشاورزی مکانیزه، بالابودن هزینه زیرساختهای اقتصادی وعمرانی بلادلُرنشین را محرومتر کرده! همچنین نقش عوامل قومی، نژادی و زبانی بر میزان و شدت نابرابریها افزوده! نواحی حاشیه‌ای ایران از نظر قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی با حکومت مرکزی متفاوتند و تعمداً عقب نگهداشته شده‌اند!


 • انقلاب 57 فارس خور شد

  نورعلی مرادی (بئوار الیما): چطور انقلاب ۵۷ "فارس خور" شد؟ پاریزی کرمانی در کتابهایش از ترک، بلوچ و لُر به صفت غارتگر یاد کرده که درطول تاریخ جان، مال و زراعت فارس کویرنشین را چپاول کرده‌اند! وقتی دانشگاه تهران در رشته باستان‌شناسی قبول شدم سرکلاس دکترباستانی رفتم. وقتی کلاس تمام شد نزد استاد رفتم و از ارادت خودم به ایشان و آثارشان گفتم و عقده دل گشادم و گله کردم که شما نوشته‌اید: مشروطه "بختیاری گیر" شد! یعنی بختیاریها به اسم مشروطه مملکت و مناصب و اکثر ولایات ایران منجمله کرمان را قبضه کردند! شما نوشته‌اید که خوانین لُربختیاری که حاکم کرمان بودند کلاه نمدی خود را جلوی رعیت فارس میگرفتند و میگفتند: پُرس پِیل کو (پره پولش کن!) آیا خان حاکم محتاج پول سیاه رعیت پاپتی بوده؟ یا در وصف غارتگری ترکان درکتاب "تاریخ کرمان درعهد سلاجقه" شاهد آورده‌اید: چون فصل درو غلات فرا می‌رسید زمان مالیات از بن هر خوشه گندم، سواره ترکمن و از بغل هر ساقه جو، پیاده تُرک برای ستاندن خراج بر سر کرمان خراب میشد! شما چطور این همه بی‌عدالتی و ظلم چندقرن پیش را می‌بینید اما چپاول نفت و آب بلادلُرنشین را که خرج آبادانی کرمان شما و همتباران فارستان در یزد، تهران، سمنان، قم و اصفهان شده را نمی‌بینید؟ شما گفته‌اید بعد انقلاب مشروطه لُربختیاری همه مناصب دولتی را غصب کرد الآن چطورست که همه فارسهای کرمان، اصفهان، یزد، سمنان و قم تمام مناصب کشوری، نظامی واقتصادی را دراختیار دارند اما لُر و بلوچ در حاشیه‌اند؟ شما به‌عنوان یک فارس چطور این غارت و بی‌عدالتی صدساله پهلوی وحکومت جمهوری را که همتباران فارستان بر اریکه قدرت سوارند را ندیده‌اید و انتقاد نکرده‌اید؟ آیا ما حق داریم بگوییم مملکت ایران دراین یک قرن "فارس خور" شد؟ ملّی شدن نفت، انقلاب سفید و انقلاب ۵۷ "فارس خور" شد! پاریزی کرمانی با لودگی (که ویژگی ژنتیکی فارسهاست) گفت: من مورخ هستم کمتر به تاریخ معاصر علاقه‌مندم! حقیقت آنکه انقلاب ۵۷ میتوانست اتفاق مبارکی باشد و منشأ خیر برای تمام اقوام شود بطوریکه در ابتدای انقلاب بقدر تمام پنجاه سال قبل جاده‌کشی، برق کشی، آبرسانی و تسهیلات رفاهی برای مناطق محروم ایران فراهم شد اما مع الاسف: خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود!آخرین مقالات