چهار شنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

شهاب لشکر میوند

درحدود صدو بیست سال پیشتر در دوره قاجار خوانین میوند در مناطقی از لرستان . اراک و اصفهان حکومت میکردند. یکی از این خوانین شهاب لشکرمحمدولیخان معروف به سالار جنگ فرزند هادی خان ونوه مریدخان ازفرزندان پرآوازه کائداعظم بختیاری کابهزادخان فولادوند بود وی دلاوری جسور و بیباک بود که بر مناطق الیگودرز و ازنا و خمین و کمره وبخشهایی از اراک حکومت میکرد و ارتباط خوبی با دیگر طوایفو تیره های ممیوند وهمچنین زلقی داشت و دردوره ای با حکم ناصرالدین شاه والی بختیاری بود .

شهاب لشکر میوند

0 نظر


آخرین مقالات