شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

باباحیدر( باو حیدر )

باباحیدر( باو حیدر )

بختیاری، چارمال، شهر باباحیدر( باو حیدر )

آن دسته از مردمان بختیاری که عشایر بودند , به همتباران ده نشین و شهرنشین خود در چارمال " ایلاقی , سرحدی , روستایی " میگفتند و آنها را لر نمی شمردند هرچند که به لری صحبت می کردند ! این تقسیم بندی و جدایی منشا طبقاتی -اجتماعی داشت تا قومی و زبانی. دهه هاست که این جدایی رنگ باخته و مردمان چارمال با خودآگاهی قومی به هویت قومی خود بازگشته اند .

در لری " مال" به معنی آبادی و تجمع چند سیاه چادر است ( درست هم معنی یورت ترکی و وطن عربی ) همچنانکه به مرکز حکومت اتابکان لر بزرگ شهر ایذه " مال امیر - مالمیر" می گفتند به معنی آبادی امیر و اتابک لر .

چارمال یا به فارسی یا چهار محال عبارت است از چهار منطقه لار، کیار، میزدج و گندمان که ییلاقات سرزمین بختیاری را تشکیل می داند همچنانکه قشلاقات سرزمین بختیاری شرق استان خوزستان را تشکیل میداد از مسجدسلیمان و مالمیر (ایذه ) ۰ را مهرمز تا دزفول و شوشتر را تشکیل می داد که به آن " گرمسیر بختیاری" می گفتند .

باباحیدر مرکز بخشِ باباحیدر در ۴۵ کیلومتری شهرکرد قرار دارد.

0 نظر


آخرین مقالات