شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

تبار شناسی تاریخی واژه ی لور ( لر )

لر صورت مخفف واژه لور میباشد که قدمت ان کمتر از هزار سال میباشد در صورتی که شکل صحیح این کلمه یعنی لور بالغ بر پنج هزار سال به زمان عیلام باستان برمیگرد . در قدیمی ترین نگارش ها واژه لُر بصورت لور امده است .

تبار شناسی تاریخی واژه ی لور ( لر )

لور یا لُر

نگارش صحیح واژه  لر

واژه ی لور ( لر ) در بیشتر متون ، سکه ها و سنگ قبرهای قدیمی " لور " نوشته شده است ؛ چنان که در پشت سکه های سلطان ابو سعید بهادر خان بن الجایتو ( ۷۱۶ _ ۷۳۶ ) آخرین ایلخان مغول که محل ضرب آنها ولایات لور کوچک و لور بزرگ بوده است این واژه به شکل " لور " آمده است ، گرچه در سکه های دیگری مربوط به ایشان به شکل " لر " نیز نوشته شده است ( علاء الدینی / ۱۳۹۵ / ۳۴۳ ، ۳۶۵ ، ۴۴۷ و ۴۴۸ ) . این واژه برای نخستین بار در دوران باستان و در کتیبه های شاه آشور ، توکولتی نینورتای اول ( ۱۲۴۳ _ ۱۲۰۷ قبل از میلاد ) در تاریخ نمود پیدا میکند و از لرستان به عنوان سرزمین " للر " نام میبرد که سرزمینی کوهستانی در شمال خوزستان است. دومین بار این واژه " للر " در منابع تاریخ شرق نزدیک آمده و مربوط به کتیبه های شلمنسر سوم ( ۸۵۸ _ ۸۲۴ قبل از میلاد ) پادشاه آشور میباشد. سومین باری که این واژه در تاریخ ثبت شده مربوط به حمله شامشی آداد پنجم ( ۸۲۳ _ ۸۱۱ قبل از میلاد ) پادشاه آشور می باشد. چهارمین باری که این واژه در تاریخ ثبت شده مربوط به کتیبه های پادشاه ایلامی ، تپتی هومبان اینشوشیناک ( ۶۵۳ _ ۶۶۴ قبل از میلاد ) می باشد که از پیروزی بر مردم لالار یا لالاریپ که در شمال خوزستان فعلی بوده است یاد کرده و محتمل اینکه واژه لور ( لر ) صورت اشتقاقی همان کلمه لالاریپ است که در طی سالها ثبت و خوانش آن از لالاریپ _ لالار _ لار _ للر _ لر تغییر کرده اما علیرغم گذشت هزاره ها همچنان اصالت تاریخی نام خود را حفظ نموده است. در دوران اسلامی هم برای نخستین بار در سده های سوم و چهارم هجری خود را نشان میدهد و در متون تاریخی این دوران ؛ صورت های مختلف این واژه همانند ( اللریه ، لاریه ، بلاد اللور ، لوریه ) دیده میشوند. اصولا واژه ی لور را در دوران بعد از اسلام در نوشته های بعضی از مورخین و جغرافیا نگاران قرن سوم، و چهارم هجری و بعد از آن می بینیم که اغلب به صورت اللریه ، لاریه ، بلاد اللور ، لوریه و در متون تاریخ نگاران ضبط و ثبت شده است ( رجوع کنید بهالتنبیه و الاشراف صفحه ۸۴ _ ۸۵ ، صوره الارض صفحه ۱۱۴ ، تقویم البلدان صفحه ۳۵) .

 

لازم بذکر هست که دیوان  مولانا شمس تبریزی از شاعران پراوازه ایرانی در سده هفتم هجری که حدود هفتصد سال پیش نگاشته شده نیز لفظ لر را لور نگاشته است که در تصویر زیر میبینیم

 

 

 لور درست است یا لر ؟ 

ﺍﯾﻦ ﺭﺑﺎﻋﯽ ﻣﻮﻟﻮﯼ  ﺍﺯ ﺩﻭ ﺟﻬﺖ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺳﺖ:

ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﮐﻠﻤﻪ « ﻟﻮﺭستان » ﺍﺳﺖ .

ﺑﺮﺧﻼﻑ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛

ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﮐﻠﻤﻪ « ﻟﻮﺭ» ﺛﺒﺖ ﻭ ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻪ « ﻟﺮ » . « ﻟُﺮ» ﺑﺎ ﻧﻮﺭ ﻭ ﮔﻮﺭ ﺍﺻﻼ ﻫﻢ ﻗﺎﻓﯿﻪ

ﻧﯿﺴﺖ . ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻣﻮﻟﻮﯼ ﺍﻫﻞ بلخ ﻧﺎﻡ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻟﺮ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﻟﺮ ﺯﺑﺎﻧﺎﻥ ﺑﺎ

ﺗﺤﮑﻢ ﺭﻭﯼ ﻻﻡ ﻭ ﺿﻤﻪ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﺩﺍ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

 

ﺩﻭﻡ آﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﻫﻔﺘﻢ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎی

لورستان در این سده ایالتی م قتدر و پررونق و پر اوازه و هم مرتبه شام و عراق بوده است.

تاریخ گزیده اسم لورها را به محلی موسوم به لور واقع در گردنه ی مانرود نسبت میدهد. شاید علل نسبت دادن لورها به این محل مربوط به خاطره ی شهر اللور باشد که جغرافیا دانان عرب درباره ی آن صحبت کرده اند و امروز نیز نام صحرای تاریخی لور ( واقع در شمال دزفول ) هنوز زنده است. چند محل دیگر نیز یافت میشود که نام آنها متشابه با ( لور ) میباشد که از آن جمله است  لیر  محلی واقع در ناحیه ی جندی شاپور و لیراوی واقع در کهگیلویه ، کلمه ی لیر ممکن است همان کلمه ی لور باشد ، چنان که در زبان لوری پول به پیل تبدیل میشود.

 همچنین یاقوت حموی از محلی به نام لردجان ( لردگان کنونی ) نام برده است. به گفته ی استخری لردگان پایتخت بخش سردان میباشد که بین کهگیلویه و بختیاری واقع است و بالاخره در صیمره محلی است به نام لورت یا لرت.

مسعودی در مروج الذهب از طوایف لریه نام برده است ( مینورسکی / ۱۳۶۲ / ۲۱ )

از طرفی اگر بخواهیم اصطلاح لور ( لر ) را مشتق از کلمات ایرانی بدانیم میتوان گفت اصطلاح لور مأخوذ از لهراسب است ( این نظریه پیشتر به وسیله ی دوبد پیشنهاد شده است ) . یوسنی در کتاب خود ، نامنامه ایرانی اظهار میدارد کلمه ی لور را میتوان به عنوان Rudhro یعنی قرمز نسبت داد ، شاید محلی را که یاقوت  رود(Rud)  نامیده از همان Rudhro مشتق شده باشد.  از طرفی در تاریخ گزیده آمده است که لور همان لیر است که در زبان لوری به کوهستان های پوشیده از جنگل اطلاق میشود ( مینوروسکی ( ۱۳۶۲ / ۲۲ ) . 

از آنچه عنوان شد میتوان چنین دریافت

۱ _ صورت نوشتاری درست این واژه ( لور ) میباشد و نه ( لر ) ، گرچه امروزه آن را ( لر ) مینویسند. چرا که در بیشتر متون ، سکه ها و سنگ قبرهای قدیمی به شکل ( لور ) نوشته شده است و نیز ( لور ) را در همه حالبه همین صورت می خوانند ولی ( لر ) میتواند به ضم لام ، کسره لام و یا فتحه لام خوانده شود.

۲ _ واژه ی لور در کتیبه های شاهان آشور و ایلام باستان در دوران باستان برای اولین بار آمده است و در دوران اسلامی در سده ی سوم و چهارم هجری چهره شده است.

۳ _ لور ممکن است بر گرفته از لور ( نام محلی واقع در گردنه ی مانرود ) باشد.

۴_ این واژه به یک باور برگرفته از واژه ی اللور ( نام یک شهر در شمال اندیمشک امروزی که اکنون با نام لور و دشت لور معروف است ) باشد.

۵_ شاید واژه ی ( لور ) برگرفته از ( لیر ) باشد که محلی است واقع در جندی شاپور.

۶_ لور ممکن است از کلمه ی ( لیراوی ) که نام منطقه ای است در کهگیلویه مشتق شده باشد.

۷شاید این واژه بر گرفته از نام لوردگان ( منطقه ای بین کهگیلویه و بختیاری)  باشد.

۸_ کلمه ی لیر ممکن است همان لور باشد چه اینکه در زبان لوری واژه ی پول را پیل می خوانند.

۹_ ممکن است لور از نام منطقه لورت ( لرت ) واقع در سیمره بر گرفته شده باشد.

۱۰_ ممکن است این واژه بر گرفته از نام های قدیمی ایرانی مانند لهراسب باشد.

۱۱_ شاید لور همان لیر باشد که به معنای کوه پوشیده از جنگل است.

۱۲_ برخی نیز بر این باورند که احتمال میرود لور نام نیای نخستین لورها بوده است.

 

 با این همه به نظر میرسد که مفهوم واژه ی لور غیر از آنچه گذشت باشد چرا که

۱ _ در زبان لوری ( لیر )  Lir به مفهوم ساختمان گلی و خانه ی قدیمی مردمان عشیره ای است. لَر ( Lar ) به مفهوم نازک ، سست و لاغر و بیجان میباشد. لِر ( Ler ) به معنای چرخش و نیز شیب کوه است.  لرک Lerk یعنی صاف و روشن و هموار. لار Lar به مفهوم پیکره و جسم.

و در نهایت  لور  (Lor ) به چند بیان گفته شده است. نخست به مفهوم گشت و گذار و تلاش و کوشش. دوم به معنای آرایش و پشت سر هم قرار گرفتن ، سوم به مفهوم بزرگ ، گسترده و پهناور ، و چهارم به معنای کوه تیغه ای و تیز ( سرزمین مرتفع کوهستانی ).

 

 ۲ _ بیشتر واژه های ذکر شده به نظر میرسد برگرفته از واژه ی لور ( لر ) باشند نه اینکه کلمه ی لور از آنها مشتق شده است. به هر روی با آنکه نمیتوان با قاطعیت در این باره نظر داد ولی دو گزینه درست تر در نظر می آیند یکی اینکه ( لور ) به مفهوم بزرگ و گسترده است و دیگر به معنای سرزمین کوهستانی. البته مفهوم سرزمین کوهستانی به درستی نزدیک تر است چرا که اعراب این منطقه را جبال خوانده اند و در دوران باستان چه در زمان ایلام باستان ، کاسیت و آریایی ها نیز همین معنا یعنی سرزمین کوهستانی ، درباره ی این منطقه شایع و متداول بوده است.

 

دیاکونوف روسی در تاریخ ماد مینویسدواژه للر یا لر معنای سرزمین کوهستانی را میرساند. از سویی دیگر چنانکه اشاره شد واژه ی لور در دوران بعد از اسلام در سده سوم هجری در متون تاریخی آورده شده است و منطقه ای که اکنون نیز به همین نام است با عنوان لور ( لر ) نامبردار شد و نیز در همین زمان یعنی سال ۳۰۰ هجری واژه های لور بزرگ و لور کوچک نیز در متون تاریخی آمده اند.

اعراب تقریبأ مدت دو قرن و نیم از نیمه ی اول قرن یکم تا اواخر قرن سوم هجری بر بیشتر نقاط ایران تسلط کامل داشتند و طول حکمرانی آنها در مناطق لور نشین بخش های وسیعی از ایالات جبال ، فارس و خوزستان را در بر میگرفت . بخش شمالی این مناطق یعنی استان های لورستان و ایلام ( پشتکوه ) مستقیمأ زیر نظر خلفا اداره میشد و خراج آنها به حکام کوفه پرداخت میشد. این وضع ادامه داشت تا اینکه از قرن سوم هجری به بعد محدوده ی وسیعی از اراضی لور نشین تحت عنوان بلاد اللور ( لورستان ) که شامل استان های لورستان ، ایلام ، بختیاری ، کهگیلویه و بویر احمد ، بخش هایی از فارس و خوزستان بود پدید آمد. برخی از مورخان سده هفتم نوشته اند که لورستان در سال ۳۰۰ هجری در دست دو برادر به نام های منصور و بدر قرار گرفت که در این میان نیمی در اختیار برادر کوچک تر یعنی منصور قرار داشت و به همین جهت آن منطقه را لور کوچک نامیدند و نیمی دیگر زیر نظر برادر بزرگتر که بدر نام داشت اداره میشد و از این رو لور بزرگ نام گرفت.

 

لور بزرگ شاملبختیاری ، کهگیلویه و بویر احمد و ممسنی ( شولستان ) بود و لور کوچک شامل استان های لورستان و ایلام و جنوب همدان میشد.

معین الدین نطنزی درباره ی این تقسیم بندی مینویسدبدان که ولایت لورستان به غایت وسیع و عریض است و آن را به دو قسم منقسم کرده اند یکی ، را لور بزرگ و دوم لور کوچک میخوانند و این لقب به واسطه ی آن یافتند که به تاریخ سنه ثلاثمایه ( ۳۰۰ هجری ) دو برادر حاکم این دو قسم شدند. قسم اول را به نام برادر بزرگتر و قسم دوم را به نام برادر کوچک باز خوانند و احشام هر دو قسم از آن روز جدا کرده اند ( منتخب التواریخ ، صفحه ۳۷۰ ).

 

سخن تمام آن که به نظر نزدیک به درستی ، واژه ی لور  به مفهوم سرزمین کوهستانی میباشد ، چنان که در گویش مردمان لور این معنا آمده است و زادن کلمه ی لور در بعد از اسلام باز میگردد به سده ی سوم هجری که لورها استقلال نسبی به دست آوردند. و پدید آمدن واژگان لور کوچک و لور بزرگ نیز در سال ۳۰۰ هجری روی داده است که دو برادر به نام بدر ( برادر بزرگ ) و منصور ( برادر کوچک تر ) محدوده ی قوم لور را دو نیم ساخته ، بدر بخش خاوری و منصور بخش باختری را در اختیار گرفتند و به همین جهت لورستان خاوری ولایت لور بزرگ و لورستان باختری را ولایت لور کوچک نام گرفت

27 نظر

 • حمدالله

  سر وبالا و پایار بای لورسو,افتخار ایکنم که لرم


 • چگونگی پیدایش نام قوم " لر " و پیوند تاریخی آن با لهراسب شاه ( کی لهراسب )

  بارون دوبد روسی در سفرنامه لرستان و خوزستان صفحه ۱۷۲ مینویسد:کلمه لر نام عمومی نژادی که لرهای ممسنی بدان تعلق دارند از لر _ اسپ یا لهر _ اسپ نام یکی از پادشاهان عهد باستان اقتباس شده باشد که حدودأ معاصر زرتشت بوده و بنای آتشکده ارجان در حوالی بهبهان را به او نسبت میدهند پسوند اسپ ( در فارسی اسب ) غالبأ در پایان اسامی ملت هایی آمده که لشکریان آنان سواره بوده اند نظیر:آری _ اسپ ، حصار _ اسپ و نظایر آن . دکتر شیرین بیانی در کتاب تاریخ ایران باستان ، جلد دوم ، صفحه ۱۳ مینویسد:کاسی ها در لرستان امروز سکونت داشتند و جنگجویان و سوارکاران بی نظیری بودند و بیشتر شهرتشان در " پرورش اسب " بود !!! ایلیا گرشویچ در تاریخ ماد صفحه ۹۸ مینویسد:کاسی ها در لرستان امروزی میزیستند و پرورش دهنده اسب بودند و استفاده از ارابه سبک را به مردم بابل وبین النهرین در سطح وسیعی رواج دادند و دشت نیسا یا نیشا که به خاطر پرورش اسب در دنیای باستان معروف بود احتمالا در همین بلاد لر نشین بوده است. دکتر رضا شعبانی در کتاب تاریخ تحولات سیاسی _ اجتماعی ایران در دوره های افشاریه و زندیه ، صفحه ۱۱۳ مینویسد:تحقیقات پژوهشگرانی چون دیاکونوف در تاریخ ماد صفحه ۱۶۰ _ ۱۶۳ و گیرشمن در کتاب ایران از آغاز تا اسلام ، صفحه ۵۲ _ ۵۴ درباره منشأ قومی و سرزمینی کاسیها مدلل میدارد اقوام کاسی و ایلامی که در نواحی لر نشین کنونی سکونت داشته اند در حدود ۷۰۰ قبل از میلاد جذب فرهنگ آریایی شده و در کل بزرگتری امپراتوری بزرگ ایران در عصر هخامنشی را تشکیل داده اند مینورسکی در رساله لرستان و لرها صفحه ۱۶ مینویسد:کاسیها از استقلال نسبی برخوردار بودند به نحوی که هخامنشیان به هنگام عبور از سرزمین آنان مجبور به پرداخت راهداری و باج شدند. دکتر رضا شعبانی در ادامه در صفحه ۱۱۵ درباره وجه تسمیه واژه لر مینویسد:صرف نظر، از نام طایفه بزرگی از ایرانیان ، معنی واژه لر تقریبأ در تمام فرهنگ های فارسی یکسان ثبت شده است:کام ، توان ،مراد و مطلب هم گفته شده است ( لغت نامه دهخدا ؛ ذیل واژه لر ) . این واژه برای نخستین بار در آثار برخی از مورخان و جغرافیدانان سده ۳ و ۴ هجری قمری دیده شده و از آن پس مورد استفاده دانشمندان قرار گرفته است ( تاریخ مسعودی صفحه ۸۴ و تاریخ صوره الارض ابن حوقل صفحه ۱۱۴ ) . اما تا قرن ۷ هجری هیچگونه اظهار نظری درباره وجه تسمیه این قوم ابراز نشده است و از این هنگام به بعد در آثاری مانند:تاریخ گزیده حمدالله مستوفی صفحه ۳۷ _ منتخب التواریخ معین الدین نطنزی صفحه ۵۳ _ تاریخ نگارستان غفاری کاشانی صفحه ۲۰۷ _ تاریخ مفصل کردستان شرفنامه بدلیسی صفحه ۴۴ و … مطالبی درباره وجه تسمیه واژه لر نوشته شده که اظهار نظرهای آنان اساس گفته های نویسندگان دوره های بعدی است ؛ چنانکه امیر شرف خان بدلیسی به نقل از زبده التواریخ مینویسد:که روایات در این باره وجود داشته و چون به اعتقاد فقیر اقوال ضعیف بود در این نسخه رقم ننمود. مینورسکی در رساله لرستان جمیع نظرهای مورخان را به دقت بررسی کرده و از اشتقاقات مکانی و زبانی و تاریخی لفظ لر تحلیل جامع به دست داده است ( دو سفرنامه درباره لرستان صفحه ۲۱ و ۲۲ ) . آنچه مسلم است به علت گذشت زمان و وقوع حوادث بیشمار سیاسی و اجتماعی ، ریشه یابی ها همیشه با دشواری مواجه بوده است و بسیاری از نظرهای متقدمان نیز با افسانه ها و خرافات و مطالب غیر دقیق ممزوج گشته است ( پروفسور اسکندر بهاروند در قوم لر صفحه ۸۲ ) .


 • وجه تسمیه کلمه لر

  دکتر رضا شعبانی در کتاب " تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دوره های افشاریه و زندیه " ، صفحه ۱۱۵ مینویسد:صرف نظر از نام قوم بزرگی از ایرانیان ، معنی واژه لر تقریبأ در تمام فرهنگ های فارسی یکسان ثبت شده است:کام ، توان ، مراد و مطلب ( لغت نامه دهخدا ؛ ذیل واژه لر ) . این واژه برای نخستین بار در آثار برخی از مورخان و جغرافیدانان سده سوم و چهارم هجری دیده شده و از آن پس مورد استفاده دانشمندان قرار گرفته است ( ابوالحسن مسعودی در التنبیه و الاشراف صفحه ۸۵ _ ابوالقاسم ابن حوقل در صوره الارض صفحه ۱۱۴ ) . در قرون هفت و هشت هجری هم در آثاری مانند:تاریخ گزیده حمدالله مستوفی صفحه ۵۳۷ ، منتخب التواریخ معین الدین نطنزی صفحه ۵۳ ، تاریخ نگارستان قاضی احمد غفاری کاشانی صفحه ۲۰۷ ، شرفنامه بدلیسی صفحه ۴۴ و … در مورد وجه تسمیه واژه لر مطالبی نوشته شده که اظهار نظرهای آنان اساس گفته های نویسندگان دوره های بعدی است چنانکه امیر شرف خان بدلیسی در شرفنامه به نقل از زبده التواریخ مینویسد:که روایات در این باره وجود داشته و چون به اعتقاد فقیر اقوال ضعیف بود در این نسخه رقم ننمود. ولادیمیر مینورسکی جمیع نظرهای مورخان را به دقت بررسی کرده و از اشتقاقات مکانی و زبانی و تاریخی لفظ لر تحلیلی جامع به دست داده است ( دو سفرنامه درباره لرستان صفحه ۲۲ ) . آنچه مسلم است به علت گذشت زمان و وقوع حوادث بیشمار سیاسی و اجتماعی ، ریشه یابی ها همیشه با دشواری مواجه بوده است و بسیاری از نظرهای متقدمان نیز با افسانه و خرافات و مطالب غیر دقیق ممزوج گشته است مثل روایت حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده در مورد وجه تسمیه قوم لر که داستانی را ذکر می نماید که فاقد ارزش علمی است وی در صفحه ۵۳۷ بیان میکند که سبب ظهور قوم لر این است که در زمان پیغمبری سلیمان آن پیامبر به معتمدی حرزی ( وردی ) یاد داد که در طول راه از شر شیاطین در امان باشد !!! شخص معتمد زمانی که با کنیزها به منطقه کول مانرود رسید ، ورد را فراموش کرد و شیاطین به صورت آن مرد معتمد درآمدند و بکارت کنیزها را زایل کردند !!! وقتی سلیمان وضعیت کنیزکان را دید دانست که کار شیاطین بوده است بنابراین آن کنیزها را به همان محل فرستاد و از آنها فرزندانی بوجود آمد که لران میباشند !!! ولی معین الدین نطنزی در کتاب منتخب التواریخ به سال ۸۱۶ هجری قمری مطالب تاریخ گزیده را آورده و مینویسد:که هر قوم و قبیله به دلیل موضعی که در آن قرار داشتند به آن نام معروف شده اند و وجود نام لرستان به خاطر سکونت قوم لر در آن منطقه است ( منتخب التواریخ معین صفحات ۳۶۵ و ۳۷۰ ) .


 • وجه تسمیه واژه لر:دکتر فریدون الهیاری ، دانشیار تاریخ دانشگاه اصفهان

  پیش از آنکه معانی واژه لر تبیین گردد ، می بایست پیشینه این واژه را از نظر تاریخی مورد بررسی قرار داد. زیرا نام این قوم نیز همانند سایر نامها در طول تاریخ دچار تغییر، تحول و تطور شده است. این قوم در گذشته دور نامهای دیگری داشته که با گذشت زمان ، اسامی قدیمی از بین رفته و جای خود را به نام جدیدتری داده و در نهایت واژه لر جانشین این نامها شده است. این جانشینی تنها منحصر به قوم لر نیست ، اقوامی چون بلوچ _ طالش _ گیلک و … نیز از این امر مستثنی نبوده اند. سرزمین های لر نشین ابتدا مسکن مردمانی بود که به کاسی معروف بودند تا دوره هخامنشیان این واژه کاسی بر ساکنان لرستان اطلاق میشد در دوره های بعدی ( اشکانی و ساسانی ) نام کاسی از بین رفت و در دوره ساسانیان به ساکنان نواحی لر نشین کنونی ، عنوان کرد ( البته نه به معنای نژاد کرد بلکه واژه کرد در آن دوران به معنای عشایر کوهستان یا عشایر کوه نشین است ) داده شد که این نام تا قرون نخستین اسلامی مورد استفاده قرار گرفت ( پیرآمیه ، ۱۳۷۲ ؛ ۵۰ _ دیاکونوف ، ۱۳۷۱ ؛ ۱۲۰ _ گیرشمن ، ۱۳۸۸ ؛ ۵۵ ) . نخستین بار در دوره اسلامی نوشته های برخی مورخان و جغرافیا نویسان قرن سوم و چهارم هجری و بعد از آن با واژه لر برخورد میشود که به صورت اللریه _ لاریه _ بلاد اللور و لوریه آمده است. به عنوان نمونه مؤلف التنبیه والاشراف ( مسعودی ) واژه لر را به صورت لریه ذکر نموده است:به نظر ایرانیان قبایل کرد نیز از پسر اسفندیار پسر منوشهرند از آن جمله کردان و بازنجان و شوهجان و شادنجان و نشاوره و بوذیکان و لریه و جودقان ( مسعودی ، ۱۳۶۵ ؛ ۸۴ ) که در قلمرو فارس ، کرمان ، سیستان ، خراسان ، اصفهان و سرزمین جبال هستند. ابن حوقل در صوره الارض این واژه را به شکل لور آورده است:لور شهری است که ذاتأ فراخ نعمت است و هوای کوهستان بر آن غلبه دارد ( ابن حوقل ، ۱۳۶۶ ؛ ۲۹ ) . احتمال دارد منظور ابن حوقل از لور صحرایی باشد که امروزه در شمال خوزستان و دزفول قرار دارد و گروهی از لرها در آن سکونت داشته اند. جغرافی نویسان دیگری نیز در این زمینه، با ابن حوقل هم عقیده هستند و این واژه را به شکل لور ( لر ) به کار برده اند. مورخان و جغرافی نویسانی که از قرن سوم و چهارم لفظ لر را در تألیفات خود آورده اند درباره وجه تسمیه آن اظهار نظری بیان نکرده اند. با این حال برای یافتن اولین سخن درباره وجه تسمیه لر باید تا قرن هفتم هجری پیش آمد زیرا در قرن ۷ و ۸ بعضی از مورخان به اظهار نظر در این خصوص پرداخته اند. در این یادداشت به نقد و بررسی این نظرات پرداخته میشود. حمدالله مستوفی به نقل از زبده التواریخ مینویسد:وقوع این اسم بر آن قوم به وجهی گویند از آن است که در ولایت مانرود دهی است که آن را کرد میخوانند و در آن حدود بندی است که آن را به زبان لری کول خوانند و در آن بند موضعی، است که آن را لر خوانند. چون اصل ایشان از آن موضع برخاسته اند از آن سبب ایشان را لر گفته اند. وجه دوم آن که به زبان لری ، کوهستان پر درخت را لر گویند ( به کسر راء) به سبب ثقالت " ر " کسره لام را به ضمه بدل کردند و لر گفتند. وجه سوم آن که شخصی که این طایفه از نسل اویند لر نام داشته است و قول اول درست تر مینماید ( مستوفی ، ۱۳۶۴ ؛ ۵۳۷ ) . از بین محققان معاصر مینورسکی به این موضوع پرداخته و ضمن نقل روایات مورخان و جغرافی نویسان قدیم دلایل و نظریات جدیدی را نیز اراعه نموده است. وی نسبت دادن اسم لر را به محلی موسوم به لر واقع در گردنه مانرود به این علت دانسته است که:بخاطر شهر الوار باشد که جغرافی دانان عرب درباره آن صحبت کرده اند و امروز نام سرزمین لور ( واقع در شمال خوزستان ) هنوز زنده است ( مینورسکی ، ۱۳۶۲ ؛ ۲۲ ). وی سپس چند ناحیه دیگر را نام میبرد که نام آنها از نظر حروف شبیه با لور است مانند لیر محلی واقع در جندی شاپور و لیراوی واقع در کهگیلویه و به نقل از یاقوت از لورجان ( لردگان ) نام میبردوی نتیجه گیری میکند که اگر بخواهیم اصطلاح لر را مشتق از کلمات ایرانی بدانیم میتوان گفت لر از لهراسب مأخوذ شده است ( مینورسکی ، ۱۳۶۲ ؛ ۲۲ ) اگر لرها اصالتشان به لهراسب منتسب باشد انعکاسی در شاهنامه بدین مضمون شده است آنجا که ارجاسب تورانی در غیاب گشتاسپ و اسفندیار به بلخ یورش آورد و آنجا را ویران کرده آتشکده نوش آذر را خاموش و ۵۰ موبد به اضافه خود لهراسب را کشتند و همای و به آفرید دختران گشتاسب به اسارت درآمدند و همسر گشتاسب بر اسبی تیز رو سوار شد و خود را به زابل رساند و گشتاسب به نبرد ارجاسب رفت و ۳۸ فرزند خود را در پیکار ترکان چین از دست داد که همه از دلیران کوهستان بودند اشاره شاهنامه به کوهستان نشینان و سواران در این برهه ممکن است کنایه از قبایل لر زاگرس باشد و ۳۸ فرزند گشتاسب محتملأ رؤسای قبایل زاگرس باشند که همه منشأ نژادی مشترک داشتند ( پسر بود گشتاسب را سی و هشت … دلیران کوه و سواران دشت ) . در بعضی فرهنگهای لغت فارسی واژه لر به معنی کام ، مراد ، مطلب و نام یکی از طوایف بزرگ ایران گفته شده است ( خلف تبریزی ، ۱۳۶۲ ؛ ذیل مدخل لر ) . همچنین لر در فرهنگ نفیسی ، جلد چهارم ، صفحه ۲۹۵۸ آمده که:نام گروهی عظیم و بزرگ در غرب و جنوب ایران و لر نام دو ولایت بزرگ در ایران. با توجه به بررسی و تحلیل پیشینه تاریخی پیدایش قوم لر و اطلاق واژه لر به آنان میتوان وجوه تسمیه مطروحه در منابع و مآخذ تاریخی را این چنین دسته بندی کرد. الف:واژه لر از واژگان اصیل ایرانی مانند لهراسب و غیره مشتق شده است. ب:لر نام شخصی بوده است که لرها از نسل او هستند. ج:براساس روایت دسته سوم لر نام سرزمین و مکانی بوده است که لرها در آنجا سکونت داشته اند. بر پایه آنچه گفته شد برخی لر را نام محلی میدانند در ولایت مانرود یا مایرود که جایگاه اولیه لر تباران در آنجا قرار داشته است. برخی معتقدند واژه لر را مخفف اللوار است. نام شهری که مؤلف تاریخ و جغرافیای خوزستان جایگاه آن را در شمال خوزستان و دزفول میداند و در این باره مینویسد:محتمل است کلمه لر مخفف لور باشد و آن شهری است در شمال دزفول و به مناسبت مرکزیت آن شهر نسبت به آن نواحی نام شهر به طوایف اطراف سرایت نموده و کم کم از باب توسعه استعمال بر تمامی کوه نشینان این حدود گفته شده است ( امام شوشتری ، ۱۳۳۱ ؛ ۲۰۸ ) . بر این اساس به نظر میرسد قول استخری که وجه تسمیه لر را از موضع و شهر لور میداند و میگوید که، بر اثر کثرت تلفظ و تخفیف صوتی که در گویش لری معمول است لور به لر تبدیل شده معتبر باشد ( استخری ، ۱۳۶۸ ؛ ۹۶ ) . به هر روی در تاریخ گزیده حمدالله مستوفی آمده که قول اول درست تر مینماید و قول اول این بود که در ولایت مانرود موضعی است که آن را لر خوانند و چون اصل ایشان از آن موضع برخاسته اند از آن سبب ایشان را لر گفته اند لذا مبنای مکانی در تبیین وجه تسمیه لر صحیح تر میباشد.


 • دیوان اشعار سعدی ، رباعی شماره ۷۷

  در دیوان اشعار سعدی ( بخش رباعیات ) ، رباعی شماره ۷۷ این شعر سعدی که بیش از ۸۰۰ سال قدمت دارد آمده است:هر چند که، هست عالم از خوبان پر … شیرازی و کازرونی و دشتی و لر / مولای منست آن عربی زاده حر … کاخر به دهان حلو میگوید مر


 • نورمحمد عادلی

  بنده از عشایران لر شمال شهرستان اندیمشک و جنوب شرقی استان لرستان هستم اجدادم سالیان سال از عشایران کوچرو شمال اندیشمک و جنوب شرقی استان لرستان بوده اند و اکنون نیز خودم عشایر و کوچرو هستم منطقه قشلاقی ما واقع در شمال شهرستان اندیمشک، الوار نام دارد که جمع کلمه لر است و شهر دیگری نیز از توابع شهرستان اندیمشک هست که لور نام دارد که هم اکنون این دو منطقه را به این نامها می خوانند لازم به ذکر است که شاید به دلیل مجاورت و نزدیکی این مناطق با حکومت بابل، آشور، و اعیلام بوده نامشان در کتیبه های انها امده است در پایان در میان کوهستان بکر شمال اندیمشک و جنوب شرق لرستان چه علائمی از عصر حجر، چه گورستانهای دایره ای و تلاسه ای چه آثاری از آسیابهای باشکوه که نشان از وجود شهرهای پررونق داشته، چه علائم از وجود باغها؛ چه ده هایی دارای چوغن، چه گنجهایی گمشده در میان صخرها؛ چه صنعت های که از خود داشته اند که اکنون آثارشان قابل مشاهده است. امید است و ای کاش روزی مورد کاوش باستان شناسان تمدن دوست قرار بگیرن و ناگفته هایی از تاریخ لرستان و ایران عزیز به جهان ثابت نمایند. از ایل بزرگ دریک هستم. .....


 • واژه لرستانات در زبده التواریخ

  واژه لرستانات در منابع مختلف معادل بلاد لرنشین یا لرستان بزرگ ( فیلی ، بختیاری و جنوبی ) آمده است مثلأ در کتاب زبده التواریخ ، جلد ۲ ، صفحه ۶۲۱ ، واژه لرستانات آمده است!!! کتاب زبده التواریخ از مهمترین وقایع نگاری نیمه نخست سده هشتم هجری ، شامل ؛ رویدادهای پس از مرگ تیمور گورکانی تا نیمه فرمانروایی شاهرخ تیموری، تألیف:شهاب الدین عبدالله بن لطف الله خوافی یا بهدادینی ، مشهور به حافظ ابرو ، که در سال ۸۳۳ هجری فوت شده است! در دیوان شیخ بهایی هم شعری هست با این عنوان:از لرستان یک لری زفت و کلان _ نوبتی آمد به شهر اصفهان.


 • اسم لُر تا به ابد زنده

  در دیوان《داراب افسر بختیاری》آمده : هر بنایی که بسازن همه ویرون ابوهه _ غیر پاینده فقط گنبد دوار تونه / افسر ای فخر بسه سی تو که بعد مرگت _ اسم لُر تا به ابد زنده ز اشعار تونه.


 • پسوند لُر و لُرستانی

  شاعران و شخصیتهای ادبی وجود دارند که با وجود پسوند《لُر》و《لُرستانی》در نامشان ، خطر تحریف هویتشان احساس میگردد.برخی بزرگان اهل حق در کتاب مشاهیر اهل حق تالیف صدیق صدیق زاده نامشان چنین آمده است : بابا لُره لُرستانی قرن ۲ و ۳ / بابا رجب لُرستانی قرن ۲ و ۳ / بابا حاتم لُرستانی قرن ۳ / ماما جلاله لُرستانی ۴۰۶ تا ۴۶۷ هجری / ریحانه خانم لُرستانی قرن ۵ / فاطمه لُر گوران قرن ۵ / میرحیدر لُرستانی ۶۵۸ تا ۷۳۳ و...در بین هر قومی ، همگرایی و انسجام از مولفه های مثبت و مترقی توسعه مناطق میباشد لذا محققان و فعالان رسانه ای نباید اجازه تحریف و جعل تاریخ را به پانکردها بدهند که نام بزرگان اهل حق را تغییر دهند.


 • کشفیاتمان در حد شباهت دو کلمه نباشد!

  دکتر ابراهیم خدایی در مقاله《کریستوف کلمب باشیم اما کشفیات مان در حد شباهت دو کلمه نباشد》مینویسد:کاملأ اتفاقی است که اسامی شبیه زبان ما در دیگر زبانها یافت شود بدون اینکه کوچکترین ارتباطی با ما داشته باشند! ادعای هرگونه ارتباط باید علاوه بر شباهتهای ظاهری کلمات، همراه با استدلالهای تاریخی (روایتهای معتبر از گذشته) و یا فرهنگی (شباهتهای زبانی، فرهنگی و نژادی) همراه باشد تا بتوان حتی آن را در حد یک فرض مطرح کرد وگرنه حتی بیان آن در حد فرضیه نیز آسیب زاست! این《لوری》با آن《لر》فقط یک لام و راء به هم شبیه دارند، نه چیز دیگر! اگر این پانهای لرستیز دنبال خوراک میگردند که در کشور ارمنستان هم یک استان با نام لوری هست که تنها شباهت لفظی است و ارتباطی با قوم لر ندارد! همچنین در منابع انگلیسی مثل:از《اقیانوس هند تا ساحل مکران》نوشته ؛ صابر بدلخان صفحه ۲۵۷ و《مردم در حرکت》اثر دیوید فیلیپ ، صفحه ۲۹۵ آمده: The Luri are a nomadic Community found in the balochistsn region of iran and Pakistan. They must not be confused with Lor! Who are an entirely distinct people also living in iran. که معنی اش میشود: لوری ها جماعتی خانه به دوش هستند که در منطقه بلوچستان ایران و پاکستان پیدا میشوند و نباید آنها را با لرها اشتباه دانست که آنها (لرها) به کلی یک قوم کاملأ مجزا هستند و در ایران زندگی میکنند! برای ریشه یابی کلمه لور (Lur ) باید به خود ساختار آن کلمه و ریشه زبانی آن پرداخته شود و باید ذکر کرد که معنی هر کلمه را باید در زبانی که آن کلمه ساخته شده را بررسی کرد به عنوان مثال:سه کلمه چینی هه ، هو ، ها شاید در زبان فارسی یا بی معنی باشند ، یا معنای خاصی نداشته باشند و یا حتی توهین باشد، اما آیا در زبان چینی هم به همین شکل است؟ وقتی به《دموگرافی هند》توجه می کنیم هرگز قومی به نام لور یا لوری در هند نبوده است و در ادبیات فارسی آنها را بیشتر لولی ، لوطی ، کولی (کابلی) خطاب کردند و در فرهنگ لغت فارسی عمید ، صفحه ۸۹۸ آمده که لولی یا لودی به معنای کولی ، با نشاط و سرود گو است.


 • نام لُر در آثار مُورخان قرن ۳ هجری

  واژه لُر در آثار مُورخان و جُغرافیانگاران قرون سوم و چهارم هجری بصورت《اللّریه ، لاریه ، بلاد اللور و لوریه》ضبط و ثبت شده است مثلاً مسعودی در التنبیه و الاشراف صفحه ۸۴ از سرزمین لُریه و قبایل لُر نام میبرد / ابن حوقل در صوره الارض صفحه ۱۱۴ / ابوالفداء در تقویم البلدان صفحه ۳۵۶ / یاقوت حموی در معجم البلدان از لُرها نام میبرد و محل این قبایل را《بلاد اللور یا لُرستان》مینامد / استخری در مسالک و ممالک طوایف زاگرس را لُر نوشته و از لُردگان نام میبرد / مولف تاج العروس از لُرها و کُردها نام میبرد و آنها را از نسل نوح میداند / حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده نیز نام لُران را برآمده و مشعب از منطقه ای موسوم به لُر واقع در مانرود لُرستان میداند.


 • زند عشیره ای از قوم لُر

  میرزا ابوالحسن غفاری کاشانی درکتاب《گُلشن مراد》صفحه ۳۵ آمده: طایفه زند شُعبه ای از الوار (لُرها) است / نُصرت نظمی درکتاب《دلاوران زند》مینویسد: لطفعلی خان زند لُر است و ایل زند مابین اراک و ملایر است / دکتر عبدالحسین نوایی درکتاب《کریمخان زند》صفحه ۳۵ ذکرمیکند: زند اصالتاً از محال پری و کمازان ملایر و متعلق به طوایف لُر بود / دکترعلی اصغر شمیم درکتاب《ایران در دوره سلطنت قاجار》صفحه ۲۷ مینویسد: کریمخان زند با افراد ایل زند از ایلات لُر و از خاک بختیاری به شمال خراسان انتقال یافته بود / در کتاب تتمیم تاریخ نگارستان صفحه ۴۱۶ آمده: کریمخان زند از لرهایی بود که در حوالی ملایر ساکن بودند و لرها او را《کریم توشمال》میخوانند / در کتاب تاریخ تطبیقی ایران با کشورهای جهان صفحه ۴۶۳ آمده: زند نام طایفه ای است از لرهای فیلی که در قلعه پری از توابع ملایر سکونت داشتند / در کتاب تاریخ گُلشن مُراد صفحه ۴۸۵ آمده: بعد از آن قاطبه ایل زند و دیگر طوایف الوار (لُرها) در میدان درب دولتخانه شاهی تجمیع و... / در کتاب صدر التواریخ صفحه ۱۲ به لُر بودن کریمخان زند اشاره شده است: موسس این سلسله کریمخان زند از الوار فیلی (لُرهای فیلی) که در محدوده قلعه پری ملایر سکونت داشتند / دکتر ابراهیم باستانی پاریزی درکتاب《حماسه کویر》صفحه ۱۵۶ مینویسد: کریم توشمال از لُرهای قریه پیری و کمازان از توابع ملایر بود / دکتررضا شعبانی درکتاب《هزار فامیل》صفحه ۵ آورده: وقتی لُرهای بختیاری در اصفهان شورش کردند ابراهیم شاه، یکی از فرماندهانش بنام کریمخان لُر را ماموریت داد که به اصفهان برود تا با زبان خوش، لُرها را به اطاعت درآورد چون زبان لُر را لُر میفهمد! / دکتر ابراهیم باستانی پاریزی درکتاب《حضورستان》صفحه ۲۲۰ مینویسد: دوبار مُرتضی قُلیخان افشار پسرشاهرخ خان و هادی خان منسوب آقاعلی بیرون آمدند و با الوار (لُرهای) طرفدار لطفعلی خان زند جنگ کردند و او را به شهر مشهد راه ندادند تا او به طرف قائنات درخراسان جنوبی رفت درسال ۱۲۰۵ هجری / محمدهاشم آصف در《رستم التواریخ》چندبیت که بنام کریمخان است آورده: زهی عاقل غیر عالم لُری _ زبَردست فرمانده پُرخوری / اگرچه لُری صادق و ساده بود _ ز نامردی و ننگ آزاده بود / درکتاب《کُرزه بُر طایفه ای از زند》صفحه ۱۷۵ آمده: کلیتاً ایرانی خالص که نژاد آنها تاکنون باقی است تیره و ایلات مختلفه الوار (لُرها) هستند که در بلاد ایران، خاصه در نهاوند و بروجرد و غیره متفرقند! درهمان کتاب آمده که زندها لباس لُری میپوشند / درکتاب《تاریخ ایران باستان تا امروز》ترجمه ؛ کیخسرو کشاورزی صفحه ۲۹۹ آمده: کریمخان زند رهبر عشیره ای از لُرها بنام زند بود که در منطقه حوالی ملایر میزیست / دکتررضاشعبانی در《تاریخ سیاسی _ اجتماعی ایران در دوره زندیه》صفحه ۱۱۲ مینویسد: جمیع مورخانی که درباره زندیه سخن گفتند بر این نکته مُذعِنند که ایل زند از طوایف لُر است و ظاهراً مناطقی که ایلات لُر ساکن بودند از زمانهای قدیم، قبل از ورود آریاییها مسکون و دارای تمدن بوده است در واقع میتوان لُرها را یکی از قبایل بزرگ ایران به حساب آورد که در بخش وسیعی از فلات ایران استقرار دارند / دکترعباس اقبال آشتیانی در《تاریخ مُفصل ایران》صفحه ۷۳۹ زند را از ایلات لُر برمیشمارد.


 • نام لُرستان در دیوان شمس تبریزی

  نام لُرستان در دیوان شمس تبریزی در قرن ۶ هجری ، رباعی ۱۴۹۸: گر شادم و گر عراق و گر لُرستان ، روشن شده زان چهره ی چون نورستان / با منکر و با نکیر همدستی کن ، تا دست زنان رقص کند گورستان


 • واژگان کهن لُری

  واژگان لُری از اعماق فرهنگ و سنت بومی ما برخاسته اند آنقدر استقلال در بیان جملات و اصطلاحات و واژگان در زبان لری هست که قدیمی ها نیاز به استفاده از واژه غیر را نمی‌بینند اما جوانان امروزی که به زبان فارسی تحصیل میکنند و بخاطر سواد فارسی یا از روی نوآوری و افاده و تکبر اصطلاحاً لفظ قلم، واژه های فارسی_عربی را بعنوان جایگزین بکار میبرند وگرنه مادر برای ما «دا» بود، پدر «بُوه» ، برادر «گَگَه و برار» ، خواهر «دَدَه و خُوَر» است! واژگان لُری دارای تلفظ ویژه، اصطلاحات، ترکیب بندی، ساختار ویژه، اِعراب های متفاوت و مخفف های خاص هستند. البته تعداد زیادی از آنها واژگانی هستند که در فارسی قدیم مُصطلح بوده، اما امروزه در فارسی محاوره کاربردی ندارند. زبان هر سرزمین برگرفته از فرهنگ و تمدن و حوادث و اتفاقاتی است که در آن رُخ داده و آن را مورد تاثیر خود قرار داده است. مهاجرتهای متقابل، داد و ستد و تجارت با همسایگان و جنگها، همگی نقش به سزایی در شکلگیری زبان هر سرزمین دارند. بلاد لُرنشین به دلیل موقعیت جغرافیایی خود توانسته بر گویشهای متفاوت استانهای همجوار تاثیر بگذارد به طوری که دکتر عبدالرحمان شرفکندی که خود کُرد است درکتاب «فرهنگ لُغات کردی» به کلمات زیادی اشاره کرده که از لُری وارد زبان کردی شده است! توفیق وهبی کُرد زبان شناس هم لکی و کلهری را زیرمجموعه لُری معرفی میکند.


 • القاب ایالتها و شهرهای ایران

  القاب ایالتها و شهرهای ایران در دوران زندیه و قاجاریه: دارالعلم: شیراز دارالسلطنه: اصفهان دارالخلافه: تهران دارالعباد: یزد دارالاَمان: کرمان دارالمومنین: کاشان دارالبَرکت: مازندران دارالمنفعت: گیلان دارالحَرب: آذربایجان دارالشجاعه: کردستان دارالشوکت: کرمانشاه دارالملک: همدان دارالغرور: لُرستان محمد هاشم آصف/کتاب رستم التواریخ.


 • مهاجرت ترکان و مغولان موجب زندگی کوچ نشینی شد!

  مغولان که صحراگرد و شمن پرست بودند و مظاهر طبیعی را میپرستیدند اعتقاد داشتند که《زمین مادر حیات》است و نباید زندگی یکجانشینی داشت لذا نگاه بدبینانه ای به شهرنشینی داشتند و تمام زیرساختهای شهری و《تأسیسات آبیاری و آبرسانی》را خراب و مختل میکردند. در این وضعیت مردمان لُر باتوجه به آسیب رساندن مغولان به شهرها و قتل عامهای دسته جمعی تنها راه نجات را پناه آوردن به کوهها و زندگی متحرک میدانستند. دکتر علی اکبر نیک خلق در کتاب《جامعه شناسی عشایر ایران》صفحه ۲۱ مینویسد: در دوره مغول زندگی کوچ نشینی در لُرستان گسترش یافت زیرا زارعان بر اثر عدم امنیت به کوهها میگریختند و زندگی کوچ نشینی را آغاز میکردند! فتوحات و سلطنت تیمورلنگ در ایران قتل و غارتها و ویرانیهای بسیاری به بار آورد که موجب گسترش زندگی چادرنشینی گردید! به عقیده استاین ( Estaine ) لُرها که در چند قرن اخیر نیمه یکجانشین بوده اند در هزاره پیش از میلاد《حیات یکجانشینی》داشته اند. بوبک (Bobek) یکی دیگر از پژوهشگران که سکونتگاههای ماقبل تاریخ ایران را مورد مطالعه قرار داده است میگوید: وجود پاره ای گیاهان نظیر《فلومیس پرسیکا》در مناطق لُرنشین از لحاظ بوم شناسی گیاهی مبین وجود و رواج زراعت در روزگاران گذشته است و این خود نشانه آن است که کوچ نشینی از درون زندگی ده نشینی مبتنی بر کشاورزی برخاسته است. وجود آسیابها و خرابه های مسکونی در مناطق لُرنشین نشان میدهد که لُرها تا قبل از ترکتازیهای مغولان زندگی یکجانشینی داشته اند. مغولان هیچگاه به زاگرس تسلط نیافتند ولی میراث کوچ بلند و اصطلاحات کوچ را به یادگار گذاشتند. تمامی کلمات کوچ مثل: ایل_ایلخان_ییلاق و قشلاق_خان_یورت_قیقاچ و…تماماً مغولی هستند. از این زمان کوچهای بلند و گسترده با اطلاع از وسعت خرابی مغولان شروع شد. بیهقی میگوید: ما را شهر زادگاه بودی همچنان که آنان (مغولان) را بیابان! دکتر یعقوب احمدی در کتاب《جامعه شناسی ایلات و عشایر》صفحه ۱۰۶ مینویسد: تاریخ زندگی ترکها در ایران به نوعی تاریخ کوچ نشینی و تحرک است!


 • قدمت نام لُر

  لُرها بازمانده اقوام کاسی و ایلامی از نژاد آسیانی هستند که از قدیم الایام بومی جنوبغربی ایران بودند.کاسیان ۶۰۰ سال بر بین النهرین حکومت کردند و ایلام مدنیتی ۵ هزار ساله داشت و نخستین حکومت ایرانی را تشکیل دادند. لُرها شخصیت نژادی خود را بخاطر جغرافیای کوهستانی حفظ کردند و کمتر با اقوام مهاجر آمیزش پیدا کردند بگونه ای که حتی شاهان بزرگ هخامنشی نیز خود را در دادن خراج به این کوه نشینان ناگزیر می یافتند (جغرافیای تاریخی وتاریخ لُرستان، ص ۴۴).حکومت ساسانی توجه ویژه ای به بلاد لُرنشین داشت و دژها، پُلها و بناهای ساسانی در لُرستان گواه این مُدعاست. باتوجه به افزایش حضور ساسانیان بنا به نوشته های تاریخی، آخرین فرمانروای ساسانی در لُرستان هُرمزان بود که بر سیمره حکمرانی میکرد (عبدالحسین سعیدیان، سرزمین و مردم ایران، صفحه ۱۰۷۱). استقرار گروههای کوچکی از اعراب و ترکان در میان لُرها چندان تاثیر فرهنگی نداشته است (اسکندر امان اللهی بهاروند، قوم لُر، ص ۴۵). در قرن اول و دوم هجری لُرستان مثل سایر ایالات ایران جزو سرزمینهای زیر فرمان خلفا بود ولی در قرن سوم هجری جزو حکومت آل بویه/ بنی عنار/ بُرسقیان(دوره سلجوقی) و بالاخره اتابکان لُر ۵ قرن از سال ۵۸۰ تا ۱۰۰۶ هجری قمری بر بلاد لُرنشین سلطنت کردند که ۲۲ تن به فرمانروایی رسیدند و آخرین آنها میرشاهوردیخان بود که درمقابل شاه عباس صفوی ایستاد و در جنگی در سیمره دستگیر و کشته شد. پس از برافتادن سلسله اتابکان لُر《حسین خان سلاحورزی》ازطرف شاه عباس حکمران لُرستان شد و سر سلسله《وایان لُر فیلی》بود که تا سال ۱۳۰۸ شمسی حکومت کردند (عبدالحسین سعیدیان، سرزمین و مردم ایران، ص ۱۰۷۲).قوم لُر در طول تاریخ ایران همواره نقش مهمی ایفا کرده و درمقابل اسکندر مقدونی، اعراب، مغولان، تیمور لنگ، عثمانیها و دیگر دشمنان بدفاع از خود برخاسته است (دکتر مجتبی مقصودی، قومیتها، ص۶۳) برخی لُرها را از نسل شخصی بنام لُر دانسته اند اما برخی دیگر معتقدند که واژه لُر نسبت مکانی دارد و لُر محلی در ولایت مانرود (مادیان رود) است که جایگاه اولیه لُرتباران میباشد.این واژه نخستین بار در نوشته های برخی از مورخان و جغرافیدانان قرن ۲ و ۳ هجری بگونه《اللُرید》《لارید》《بلاد لُر》و 《لورید》ضبط شده است. مورخان مثل: مسعودی/اصطخری/یعقوبی/ابن حوقل/مستوفی/نطنزی/کاشانی و...به لُرها اشاره کردند. لُرد ناتانیل کرزون (۱۸۵۹_۱۹۲۵) در کتاب《ایران و قضیه ایران》،جلد دوم، ص ۳۲۸ مینویسد: لُرها بازماندگان نسل و نژادی خالص و ممتاز بوده اند و همین قدر کافی است که اعتراف کنیم آنها از نسل و نسب ایرانی اند و از قرنها پیش در نواحی کوهستانی خویش زیسته اند. نام لُرستان《Lorestan》در واژه نامه پازند موبد شهرزادی صفحه ۲۹۳ بعنوان جایگاه تمدن ایلام باستان با حاکم نشین خرم آباد معرفی شده است


 • لُرستان یعنی تمام بلادلُرنشین

  لُریاتی یعنی هرچه که بوی لُر و لُری بودن از آن استشمام میشود. چیزی که نهاد جان مایه آن با فرهنگ لُر گره خورده است و بدون این فرهنگ از اصل و هویت خود سقوط خواهد کرد. البته تمام تعریف لُریاتی در این مورد خلاصه نمیشود بلکه علاقه افراد و اشخاص و دل و جانی که برای لُر و فرهنگ لُری بتپد را نیز شامل میشود. نیازی نیست فرد و یا گروه مردمی حتماً با آزمایش DNA ثابت کنند لُر هست و یا خیر! بلکه اگر در گوشه ای از قشر خاکستری مغزش خود را لُر بداند و علاقمند به فرهنگ لُری، وی دارای فرهنگ و غیرت لُریاتی است. استاد لوریس_چکناواریان هنرمند بزرگ ارمنی《متولد بروجرد》که در مصاحبه ای تلوزیونی خود را لُر بروجرد میداند! وی حتی خود را در ارمنستان بیگانه دید ولی زادگاهش بروجرد لُرستان را آشنا و آشناتر از هرجایی یافت منظور و بن مایه لُریاتی این است عشق به لُر و لُرستانی! چه بسیار هستند گروه و اشخاصی که لُرند ولی علاقه ای به فرهنگ لُریاتی از خود نشان نمیدهند و خلاصه کلام عاری از هرگونه فرهنگ لُریاتی میباشند. کما اینکه شخصی خود را لُر بگوید ولی در پشت ذهن خود یک نوع خود برتربینی و حسادت نسبت به گروه و یا شخص لُر داشته باشد ولو اینکه پسر《شجاع الدین خورشید》و یا《هزار اسب》و...باشد وی نیز عاری از غیرت لُریاتی است. لُرستان منظور تمام مناطق لُرنشین است نه تنها استان لُرستان!


 • لُرستان《دارالغُرور》

  شاهان حکومت صفویه علاقه به مَحو نام لُرستان و خدشه دار کردن استقلال حکومت لُرکوچک بود تا جایی که شاه اسماعیل صفوی در اوایل کارش از به کار بُردن عباراتی چون لُرستان و لُرکوچک امتناع میکرد! و در مکاتباتش اتابک لُر را نه اتابک بلکه《حاکم ولایت صَدمره، هارون آباد (اسلام آباد غرب) و سیلاخور》میخوانده است (رُهر برن، نظام ایالات دوره صفویه، ص 123). او هرگز موفق نشد این عنوان مجهول را جایگزین《حکومت لُرکوچک》کند اما با این تلاش خود تصویری از گستره سرزمینی لُرکوچک ارائه داد. شاه عباس صفوی بعد از کشتن آخرین اتابک لُرکوچک (میر شاهوردیخان) لُرستان را به ایالت تبدیل کرد (تقسیمات سیاسی_اداری ایران، محمد پورکمال، ص 7). در اواخر صفویه 10 ایالت و 4 والی نشین مستقل وجود داشت که عبارت بودند از: لُرستان، بختیاری، گرجستان و خوزستان. (کلیات جغرافیای طبیعی و تاریخی ایران، عزیزالله بیات، ص 106). با بروز انقلاب مشروطه، قانون تشکیل ایالات و ولایات در سال ۱۲۸۵ خورشیدی به تصویب مجلس رسید که براساس این قانون کشور به 4 ایالت و 12 ولایت تقسیم میشد و《لُرستان》ششمین ولایت ایران بود (جغرافیای سیاسی ایران، محمدرضا حافظ نیا، ص 391). با روی کار آمدن پهلوی سیاست یکپارچه‌سازی کشور و برخورد شدید با نیروهای سیاسی محلی در دستور کار رضاشاه قرار گرفت و نظام سیاسی تمرکزگرایی را حاکم کرد و استانها را براساس اعداد نامگذاری کرد و در پرتوی کُدگذاری جدید هویتهای تقسیمات سطح اول کشور نادیده انگاشته شد و هویتهایی که سرشت جغرافیایی داشتند و در طول تاریخ نقش ایفا میکردند را نادیده گرفت و ولایت لُرستان بین استان ششم (خوزستان) و استان پنجم (کرمانشاه) تقسیم شد (جغرافیای سیاسی ایران، ص ۳۹۳). سال 1325 لُرستان به مرکزیت خرم‌آباد به فرمانداری کُل ارتقا یافت و سال 1352 ایران ۲۰ استان داشت که لُرستان یکی از آنها بود. خیلیها چشم ندارند نام لُر و لُرستان را ببینند! و دوست ندارند این نام باشه! چه در شاهان قدیم که اقدام به تغییر اسامی میدادند و چه حالا که به انواع روشها و جعلیات متوسل میشوند تا حرف کذب خود را به کُرسی بنشانند اما لُرها همچون کوههای مقاوم سرزمین شان با اعدام، تبعید، کشتار، بمباران، ایجاد اختلافات در دل لُر، نفاق و تفرقه، غارت منابع، دست اندازی به این خاک و حربه های دیگر هرگز نتوانسته و نتوانستند و نخواهند توانست به چنین چیزی برسند! مردم لُر هوشیارتر از همیشه در مقابل فتنه ایستاده و می‌ایستیم!


 • خاطرات تیمورلنگ در مورد قوم لُر

  خاطرات تیمور لنگ در مورد قوم لُر: تیمور لنگ یا تیمور جهانگشا در کتاب خودش (منم تیمور جهانگشا) در مورد مردان بلادلُرنشین چنین نوشته است: زمانیکه من شیراز را فتح کردم و پوست حاکم شهر را زنده به زنده کندم و هنگام بازگشت به سمرقند پایتخت خود خبری بگوشم رسید که پسر دوم را در شیراز به قتل رساندند. درحالیکه نیم روز تا سمرقند باقی مانده بود تیمور سواران و لشکر (120000 نفر 240000 اسب) خود را به راه شیراز برگرداند (سریعترین لشکر پیاده جهان مربوط به تیمور بود) هنگامیکه به شیراز رسید سر پسرش را به دار آویزان کرده بودند. از مردم شیراز پرسید آنها چه کسانی بودند گفتند: آنها اقوام لُر هستند که از کوههای فارس تا یاسوج کنونی هستند. (منظور لرهای کوهگیلویه و ممسنی امروزی). تیمور پس از 2 ماه تعقیب و گریز در کوههای کهگیلویه و با از دست دادن حدود 8000 تن از سربازان خود نتوانست آنها را شکست بدهد و به تیمور گفتند اگر دنبال آنها بروی تمام سربازانت را از دست خواهی داد و تیمور راه خود را کج کرد و از آن منطقه دور شد. یکی دیگر از نبردهای تیمور لنگ در منطقه خرم‌آباد لُرستان بود که در آنجا به گفته خود تیمور لنگ به یکی از سخت ترین اقوام ایرانی برخوردم که از حیرت و شگفت شیفته آنها شدم آنها هنگام جنگ هیچوقت فرار نمیکردند تا کشته میشدند و خان آنها در آن جنگ (که بصورت تن به تن بود) با گرز شانه راست تیمور لنگ را از جا درآورد و دست او را هم لنگ کرد (تیمور لنگ از پای چپ و دست راست لنگ بود و بخاطر این لقبش تیمور لنگ شد) در جنگ تیمور لنگ با اقوام لُر که در منطقه لُرستان (لُرهای لُرستان کنونی) لُرها چنان جنگی سختی با تیمور کردند و او را مجروع کردند تیمور در آخر عمر خود گفت: تنها جایی که دیدم مردمش پشت به جنگ نکردند و تا لحظه مرگ مقاومت کردند و آنها قلوه سنگ های بزرگ را جوری پرتاپ میکردند که هر کدامش جان سربازنم را میگرفت....و اما وقتی تیمور با قوم لُر برخورد کرد حساب کار آمده بود دستش و هنگامیکه از منطقه ایذه (مالمیر) رد میشد به یک چوپان رسید با گویش دیگر برخورد و از او پرسید آیا در این منطقه لُرهای دیگری هم وجود دارد؟ او به تیمور گفت از این منطقه تا به آنسوی کوه زرد (زردکوه بختیاری) لُرهای بسیاری وجود دارد که در ارتفاعات صعب‌العبور رشته کوههای زاگرس زندگی میکند. هنگامیکه تیمور داستان لُرهای کُهگیلویه و ممسنی و لُرهای لُرستان را برای چوپان گفت. چوپان خطاب به تیمور گفت هرگز وارد این منطقه نشو چون هم یکصد و بیست هزار سرباز خود به همراه دویست و چهل هزار اسب خود و تمامی خدمه و ابزار جنگی خود را از دست خواهی داد و مرگ خود را بچشم خواهی دید زیرا این لُرها که معروف هستند به ایلیاتی و از چندین چند ایل بزرگ که باهم متحد می‌باشند تو و لشکرت را نابود خواهند کرد زیرا این دو قوم لُر که با آنها جنگیدی برادران آنها هستند که هرکدام برای خود منطقه‌ای برای زندگی کردن انتخاب کردند و به آنها لُربزرگ (بختیاری) می‌گویند. تیمور وقتی سخنان چوپان را شنید و با شجاعتی که در آن جنگها از لُرها دید با خود گفت حالا اگر لُرهای بزرگ تلفیق این دو لُر باشند هیچوقت پیروز نخواهم شد و اگر این اقوام لُر باهم متحد شوند چه می‌شود! او راه بازگشت به خانه را در پیش گرفت و هرگز به زاگرس میانی لشکر نکشید...بر گرفته از کتاب منم تیمور جهانگشا که توسط خود تیمور نوشته شد و بعداً پسر چهارم او شاهرخ همسر گوهرشاد حاکم آن زمان کرمان به فرانسه برده شد و به زبان فرانسوی ترجمه شد و سال 1840 میلادی به زبان فارسی، انگلیسی و...ترجمه شد.


 • مشاهیر قوم لُر

  لُر همان است که ضربه دستش دل یاران زهرای مرضیه را شاد کرد (ابو لؤلؤ پیروز نهاوندی) ... لُر همان است که نخستین بار بر علیه خلیفه جور قیام کرد و از سرزمین لُر تا مصر علم استقلال کشید (ابوسعید بن بهرام گناوه ای) … لُر همان است که نخستین عملیات دریایی ایران پس از اسلام را انجام داد (صلاح الدین محمود لُر) … لُر همان است که سنت سخاوت گذاشت و ثلث منال حکومتش را خرج مهمانان کرد (نصرت الدین احمد اتابک لُربزرگ) … لُر همان است که مرد شمشیر و قلمش خواندند (امیر جلال الدین مسعود شاه لیراوی) … لُر همان است که عادلترین پادشاه ایران خوانند (کریمخان زند ملایری) … لُر همان است که شجاع ترین و دلیرترین شاهزاده تاریخ ایران گفتندش (لطفعلی خان زند) … لُر همان است که فاتح قندهار و سند و دهلی در زمان نادرشاه افشار بود (فوج کهگیلویه و بختیاری در لشکر نادرشاه افشار) … لُر همان است که شعر و مدح اهل بیت اش بر تارک ادبیات ایران میدرخشد (عمان سامانی) … لر همان فاتح تهران و سردار مشروطیت است (حاج علی قلی خان سردار اسعد بختیاری) … لُر همان پایه گذار شیعه اصولی در جهان تشیع است (آیت الله وحید بهبهانی) … لُر همان است که پوزه استعمار پیر را به خاک مذلت سایید (رئیسعلی دلواری و دلیران تنگستان و دشتستان و سواران بختیاری) … لُر همان است که دمار از ارتش رضاخانی درآورد (کی لهراسب باطولی و دلیران بویراحمد و خوانین لرستان) … لُر همان است که زنانش هنگ نظامی بریتانیای کبیر را شکست داد (زنان لُرده دشتستان) … لُر همان است که تنها کسی بود که در مقابل کشف حجاب رضاخانی قیام مسلحانه کرد (خدا کرم خان بهمنی) …لُر همان است که شجاعت و سخاوت و دیانت را توأمان داشت و زیر بار دو پهلوی نرفت (علی سمیل فخرایی دشتی) … لُر همان است که عالیترین مرجع جهان تشیع بود (آیت الله سیدحسین بروجردی) … لُر همان است که شجاعانه مقابل شاه ایستاد و پیام مرجعیت را به شاه رسانید (آیت الله کمالوند) … لُر سردار شهید محمد بروجردی است … لُر سردار شهید نعمت سعیدی است … لُر تیمسار غضنفر آذرفر فاتح حاج عمران و کربلای ۷ است ... لُر هزاران شهید و آزاده دفاع از ایران است ... لُر دکتر عبدالحسین زرینکوب، دکتر جعفرشهیدی، دکتر مهرداد اوستا، پروفسور سکندر بهاروند، دکتر علی‌محمد رنجبر، دکترمحمدمهدی فولادوند، دکترشاموربختیار و هزاران دانشمند و استاد و دکتر و مهندس است … به آن دلقکان یاوه گو می‌گوییم؛ ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگاه توست … عرض خود میبری و زحمت ما میداری.


 • ریشه کهن واژه لُر

  ریشه های نام کهن لُر: در کتیبه های آشوری بجای مانده از پادشاه آشور توکولتی نینورتای اول (1207-1243 ق.م) وی اشاره میکند که پس از تثبیت موقعیت خود بر بابل به آن سوی رودخانه زاب علیا که سرزمین گوتیوم و لولوبیوم و لَر یعنی بخشهایی از زاگرس کنونی که در جغرافیای حکومت ایلام قرار داشتند لشگر میکشد با توجه به جغرافیای کنونی زاگرس بطور قطع لَر سرزمینی بوده که لُرها ساکن آن بوده‌اند لولوبیوم، جغرافیای کنونی کرمانشاه دومین سند مربوط به شلنسر سوم پادشاه آشور (859_824 ق .م) وی حمله به سرزمین ماد را به‌طور دقیق شرح داد که در این نقشه از کوه کولار نام برد. سومین بار واژه کولار در کتیبه های شمشی آداد پنجم پادشاه آشور (823_811 ق. م) چهارمین بار در کتیبه اینشوشیناک پادشاه ایلام (853_664 ق.م) پادشاه ایلام اشاره به نام شریر و لالاریب میکند که منظور آنشان و لُر می‌باشد از نظر شرق شناس بزرگ روسی دیاکوف و ایلام شناس آلمانی پروفسور والتر هنتیس نام لَر یا لُر که همسایگان برای مردمان جنوب غرب ایران بکار میبردند به معنی کوهستان بلند است. نامگذاری مردمانی بنام لُر توسط همسایگان آنها صورت گرفته همانطور که نام ایلام را آشوریان بکار میبردند و ایلامیان به سرزمین خود هلتمتی یعنی سرزمین خدایان میگفتند. در واقع انتساب واژه لُر به کاسیتها، ایلامیان، لولوبی، آماردی، الیمایی و گوتیان (گوتوند) که از ساکنان رشته کوههای زاگرس بودند. منبع: تاریخ ایلام اثر؛ ماتیو ولفانگ استوپلر ترجمه شهرام جلیلیان، دنیای گمشده ایلام اثر؛ والتر هنتیس آلمانی.


 • لُر یعنی فصل خوب یک کتاب

  لُر یعنی فصل خوب یک کتاب _ یک شروع سَرتری در انتخاب / لُر یعنی یک غرور و بَرد شیر _ دشمنانش هر زمان در راس تیر / لُر یعنی یک تمدن در زمان _ اوج پر نوری تاریخ در مکان / حال تاریخ هرچه بوده تا کنون _ جنگ قدرت بوده، حالا جنگ نون / در زمینی که پر از نام لُر است _ قدرتش بر دست قوم اشتر است / قوم لُر هم که با هر خستگی _ فارغ از هرگونه شرط و بستگی / گول هر دوز و کلک را خورده اند _ نا رقیبان حقشان را برده اند / دزد در داخل به اموالش زده _ سیلی سختی سر حالش زده / بی گمان دستی درون پرده بود _ لُر در خاک خودش هم برده بود / سود نفتش را تهران برده است _ آب در نصف جهان تیر خورده است / مرکز ایران که بی آب و علف _ با هزاران حیله های با هدف / زاغ پیر شهر ما را خواب کرد _ روبهی خاک کویر پر آب کرد / ای عزیزان، هم تباران بزرگ _ شیر بیشه هم قطاران بزرگ / قصه قفل و کلیدها را ببین _ شیخ اصلاحات ننگین در زمین / زده اینبار قوم من را هم فریب _ ننگ بر اصلاح پر کین رقیب / صحبت چند سال آخر را زدم _ حال امشب، فال آخر را زدم / قوم من بیدار شو از خواب ناز _ بار دیگر با غروری سرفراز...پژمان حاتموند


 • ای قوم لُر ای مظهر استقامت

  ای قوم لُر ای مظهر استقامت: نمی دانم این حرف هست ناقص _ که تو را خوانمت ای نژاد خالص / من این را می‌دانم یک تکلیف _ که در همه جا از تو کنم تعریف / ای قومی که میخواهدت جهان _ تو خود را میدانی از تبار ایران / ایران را میدانی سرزمین مادری _ برای آن همیشه سرباز و یاوری / ای که در آرزوی توست شهادت _ ای قوم لُر ای مظهر استقامت / هر وقت دشمن با تو کرد جنگ _ همچو موش آنرا آوردی به چنگ / از مرام مرد زادگاهم بهمئی _ تا عشق پاک ایل بویراحمدی / از پهنای سرزمین دل دهدشت _ تا بلندای سر به فلک منگشت / از صفای هم نژادم در کوهدشت _ تا مرام هم تباران در دهدشت / از سرزمین زر خیز خوزستان _ تا طبیعت بی رقیب لُرستان / سکونت بزرگان تو در شیراز _ محل حکومت تو بود از دیرباز / ای دارنده تنها گوهر شیمبار _ آرزوی همه است کنندش دیدار / بنازم به شجاعت ایل بختیاری _ که مقاومند همچون آسماری / از سرزمین فایز و دشتستان _ تا مسجدسلیمان در خوزستان / تو نگذاشتی فرق بین لُردگان _ تا فاصله ها با برادرت در بهبهان / ای که داشتی سرافرازان کوهرنگ _ که لحظه ای نترسیدن از جنگ / ای ایل همیشه سرافراز لکی _ تو تنها در دنیا همیشه تکی / ای قوم سرافراز وطنم ایران _ ای سرزمین شیران و دلیران/ ای قومم با همین اتحاد بمان _ تا بترسد از از غرشت جهان / گر صدایش در آمد روزی جهان _ روزی نه ساعتی آن را کنی ویران ............. فضل الله آبشنگ


 • قوم لُر اول و آخر رفاقت است

  قوم لُر اول و آخر رفاقت است: فضل الله شود قربان قوم لُر _ همیشه اقوام لُر دارند دلی پر / لُر نماد عشق و شجاعت است _ قوم لُر اول و آخر رفاقت است / علاقه این قوم آواز است _ رقص اقوام من با ساز است / ما در خاک ایرانیم از دیرباز _ برای وطن هستیم یک سرباز / ما خویش را آریایی میدانیم _ خویش را ایرانی می‌خوانیم / اقوام ایران را دوست داریم _ تمام اقوام را ز دل می‌ستایم / خود را از قومی برتر نمی‌دانیم _ خویش را بهتر هم نمیخوانیم / قوم لُر همه را یکسان میداند _ تمام اقوام را همسان می‌خواند _ مینویسم این بیت را بی درنگ _ اینها هستند عقاید و فرهنگ .............. فضل الله آبشنگ


 • داوود ساکی

  چه کسی می‌خواهد من و تو ما نشویم؟ در دهه اخیر برخی عناصر تجزیه‌طلب خواهان جدایی و تفرقه میان مناطق و اقوام مختلف ایران‌زمین هستند. این جریانات پس از چند دهه فعالیت جدایی‌طلبانه در مرزهای شمال، جنوب، شرق و غرب، اینک در جهت تقویت بخش‌های جداافتاده از حاکمیت ملی در سایر کشورهای همسایه، عمق اندیشه‌های پلید خود را از مناطق مرزی به درون بخش‌‌های مرکزی ایران کشیده‌اند. اینان با همراهی چندین شبکه تلویزیونی و ماهواره‌ای و صدها کانال در فضای مجازی و با صرف میلیون‌ها دلار، پوند، ریال، دینار و...سعی در تشکیک و انشقاق میان اقوام ایران دارند. در راستای این نگاه اهریمنی، مأمورین رسانه‌ای و اهل قلم آنان با گفتگو و قلم‌فرسایی در رسانه‌های خود سعی در چاک دادن تاریخ و پیشینهٔ قوم لُر با ایجاد انشعاب در شاخه هفت‌لنگ و چهارلنگ در بختیاری و لُر و ل‍َک در لُرستان دارند. این درحالی‌است که بنا به‌گفتهٔ معینی نطنزی درکتاب منتخب‌التواریخ (سال ۸۱۶ ه‍.ق) تمامی مناطق لُرنشین تا سال ۳۰۰ ه‍.ق به لُرستان مشهور بوده است. معینی می‌نویسد: «بدان که ولایت لُرستان به غایت وسیع و عریض افتاده و آن را به دو قسم منقسم کرده‌اند یکی را «لُر بزرگ» و دوم «لُر کوچک» می‌خوانند و این لقب به‌واسطه آن یافتند که به تاریخ سنهٔ ثلاث‌مایه [۳۰۰ ه‍.ق] دو برادر (۱) حاکم این دو قسم شدند. قسم اول را به نام برادر بزرگتر و قسم دوم را به نام برادر کوچک باز‌خوانند و احشام هر دو قسم از آن روز جدا کرده‌اند». دکتر سکندر امان‌اللهی بهاروند درکتاب قوم لُر این سرزمین پهناور را به دو بخش «شرقی» (شامل: استان‌های چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد و بخش‌هایی از استان‌های خوزستان، اصفهان، فارس و بوشهر) و «غربی» (شامل: استان‌های ل‍ُرستان و ایلام و بخش‌هایی از استان خوزستان، مرکزی، کرمانشاه و همدان) تقسیم کرده‌است. بخش شرقی (لُربزرگ) در زمان صفویه به بختیاری موسوم گردید و کهگیلویه و بویراحمد و دیگر مناطق از آن مجزا شد‌. در همان زمان بخش غربی (لُر کوچک) نیز از دو منطقه پیشکوه و پشتکوه تشکیل می‌شد که حد واسط این دو منطقه کوه معروف کَوَر (که به اشتباه کبیرکوه خوانده می‌شود) بوده است. در اواخر صفویه لُر کوچک (شامل پیشکوه و پشتکوه) به لُرستان موسوم گردید. در زمان حکومت قاجار بنا به سیاست آغامحمدخان در جهت تضعیف حکومت والیان لُرفیلی و همچنین برهم زدن نظم و اقتدار ایلات و طوایف لُرستان دو منطقه پیشکوه و پشتکوه را از هم جدا نمود تا به‌این وسیله شاهزادگان و مقامات دیوانی بتوانند اعمال نفوذ و قدرت بیشتری داشته باشند. پشتکوه لُرستان تا اوایل اقتدار رضاشاه به همین نام (پشتکوه) شهرت داشت تا اینکه در سال ۱۳۰۲ خورشیدی به دستور رضاشاه و تصمیم وزارت داخله (وزارت کشور) ابتدا به عیلام و سپس در جریان تغییر واژگان توسط فرهنگستان زبان فارسی به ایلام تغییرنام پیدا کرد. مقصود اینکه: فتنه‌گران و بدخواهان جدایی‌طلب وابسته به استعمارگران و دشمنان ایران‌زمین بدانند، تمامی مردمان قوم لُر بنا با تکیه بر کارنامهٔ هزاران سالهٔ خود با همبستگی و اتحاد چون یک دست واحد چشم طمع هر نامحرم بیگانه و بیگانه‌پرست را از حدقه در خواهند آورد. به‌هنگام مردی ز بهر وطن _ لُران جان دهند و سر و دست و تن.(۲) ۱) مقصود از دو برادر، بدر و منصور حکمرانان قرن سوم این سرزمین پهناور می‌باشد. در این سال حکومت تمامی سرزمین لُرنشین (لُرستان بزرگ) به این دو برادر سپرده شد. قسمت شرقی این سرزمین بدلیل حکمرانی بدر در آنجا به لُر بزرگ و قسمت غربی آن به‌جهت حکمرانی منصور‌ به لُر کوچک شهرت یافتند. ۲) این بیت شعر از قطعه شعری سروده شادروان استاد غفور داودوند بختیاری (شاعر و پژوهشگر) مورد استفاده قرار گرفت.


 • مولانا فخرالدین لُرستانی عالم قرن هشت هجری

  تاریــــخ قــــوم لُــــر؛ مولانا فخرالدین لُرستانی عالم قرن هشتم هجری: عبدالرحمان ‌‌‌‌جامی با مشایخ عصر خود ملاقات هایی داشته که از جمله آنان می‌توان مولانا فخرالدین لُرستانی و دیگر خواجه برهان الدین ابونصر پارسا و دیگر خواجه شمس الدین محمد کوسوئی و دیگر مولانا جلال الدین پورانی و...را نام برد. منبع: نفحات الانس، صفحه ۲۸۹، مولف: نورالدین عبدالرحمان جامی.آخرین مقالات