پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

معبد باستانی شمی

معبد باستانی شمی

معبد باستانی شمی


نوشته های کهن بابل نخستین پادشاه اساطیری عیلام را پدر بنام شیمبی ایش ذکر نموده اند.
وهمچنین اسطوره شاه نامه منیژه که به ماموریت های دوردست دفع حمله گرازهای ویرانگر در مرزهای آرمانیان (ایلامیان)اعزام میگردید.همان الهه ی ایلامی منزیت و همسرش شیموت باشد. که عنوان خدای ایلام را داشته و در کتیبه های ایلامی به پرستش شیموت در سمت آیاپیر آمده است . مسلم است که نام منطقه شمی در ایذه که معبدی باستانی است با نام همین ایزد یعنی شیموت مربوط باشد.

این بدان معناست که در عهد ایلامیان این پرستشگاه ایزد جنگ و میانجی اختصاص داشته و لذا الیماییان به رونق و آبادانی این معبد کهن ایلامی همت گماشتند.

در حدود سال ۱۳۱۴هنگامی که مردم محل مشغول پی کنی ساختمانی بودند به مجسمه برنزی تمام قد که فاقد دو دست بود برخوردندکه حدود ۲متر قد داشت با لباسی شبیه لباس لری شال و قبا و شلوار گشادوکلاه. همچنین دو سر انسان از سنگ مرمر.

در ادامه دو دست از سنگ مرمرو دو قطعه سنگ مربع مستطیل شکل بدست آمد. سپس در این منطقه حفاری هایی صورت گرفت که اشیاء باستانی وآجرهای زیادی که چهار برابر آجرهای امروزی است از زیر خاک بیرون آورده شد. تراکم آجرها بسیار زیاد بوده و راه آب آجری بزرگی و گورستان وسیع ساسانی آشکار شد.

استین با حدس غالب میگوید این مکان باید یک بتخانه باشد,زیرا بعد از حمله اسکندر بیشتر آداب ایرانیان با یونانیان مخلوط گردید وایرانیها به تقلید از یونانیها این بتخانه را با هم ساخته اند. ولی در زمان ساسانیان به آتش کشیده شده و خراب شده است. آثار باستانی شمی خود به تنهایی موزه ای از تمدن الیمایی میباشد. همچنین مجسمه ی برنزی کشف شده وهمچنین معبدی به ابعاد۱۴*۲۳متر سر بر آورده. در میان این معبد قربانگاه با آجر احداث گردیده ونمایان است. و همچنین ۱۲پایه سنگی که نشان از ۱۲ مجسمه بر روی آنان میباشد.

شمی

 

معبد

1 نظر

  • احمد

    حال که صحبت ازجعل تاریخ شدمطلبی درهمین راستا به نظرم آمد که تاحالا ندیدم کسی به آن اشاره یا تحقیقی کرده باشد به فاصله ی چند کیلومتری ازمحل کشف مجسمه موردنظرمنطقه ای به اسم سوسن وجود دارد وجالبتراینکه امامزاده ای به اسم دانیال نبی هم در آنجاست حال دلیل این تشابهات اسمی به شوش و دانیال نبی چیست خدامیداند !منطقه ی سوسن اثارقدیمی فراوانی دارد که کمترموردتوجه مورخین وباستانشناسان قرارگرفته.آخرین مقالات