یک شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

تاثیر تمدن الیماییان «بازماندگان ایلامی» بر فرهنگ ماد و هخامنشیان

تاثیر تمدن الیماییان «بازماندگان ایلامی» بر فرهنگ ماد و هخامنشیان

برگی دیگر از تاریخ لُر بر فرهنگ آریایی ها، آریایی ها تقریبا همه چیز خود را از ایلامیان اقتباس کردند

ﺁﻧﮑﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ , ﻧﻮ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ !

" ﻣﺜﻞ ﻟﺮﯼ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ"

« ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻘﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ » ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺭﻭﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ !

ﻫﯿﭻ ﻣﻠﺘﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺧﺎﮐﯽ , ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻣﺸﺮﻕ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﯽ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ , ﭼﻬﺎﺭ ﻫﺰﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻪ, ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ

ﻭ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺷﺪﻩ , ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺁﻥ ﻣﻠﺖ ﻭ ﺁﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺟﺪﯾﺪ , ﺑﻪ ﺑﻘﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ...

ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﺭﯾﺎﯾﯿﺎﻥ ﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻼﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ , ﯾﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺗﺮﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﺗﻮﻟﯽ , ﯾﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺑﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﺗﺎ ﺷﻤﺎﻝ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ , ﺁﻥ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺳﺘﺮﻭﻥ ﻭ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺳﮑﻨﻪ ﻧﺒﻮﺩﻩ ... ﻋﯿﻼﻣﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ , ﻟﻮﻟﻮﺑﯿﯿﺎﻥ , ﮐﺎﺩﻭﺳﯽ ﻫﺎ , ﻟﯿﺪﯼﻫﺎ , ﻓﺮﯾﮋﯼ ﻫﺎ , ﺍﻭﺭﺍﺭﺗﻮ ﻫﺎ , ﻫﯿﺘﯿﺖ ﻫﺎ , ﻣﺘﻨﯽ ﻫﺎ , ﺁﺷﻮﺭﯼ ﻫﺎ , ﻓﻨﯿﻘﯽ ﻫﺎ , ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ ﻫﺎ , ﮐﺎﺭﺗﺎﮊ ﻫﺎ , ﺍﻣﺎﺯﯾﻎ ﻫﺎ ﻭ ... ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻭ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺳﻨﻦ ﻭ ﺷﯿﻮﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽ ﯾﺎ ﻋﺮﺑﯽ , ﮐﺮﺩﯼ ﯾﺎ ﻟﺮﯼ .. ﺑﻪ ﺑﻘﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻗﯽ ﺍﻧﺪ.

ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻟﺮﻫﺎ , ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺛﺮﯼ ﻣﺎﺩﯼ ﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺍﺯ ﻋﯿﻼﻣﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺸﺎﻥ "ﺍﻟﯿﻤﺎﯾﯽ" ﻧﯿﺎﺑﯿﺪ. ﻫﻤﻪ ﺍﺛﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ" ﺳﺮﻣﺴﺠﺪ ﻭ ﮐﻠﮕﻪ ﻭ ﺑﺮﺩﻧﺸﻮﻧﺪﻩ " ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﻭ " ﮐﻮﻝ ﻓﺮﺡ ﻭ ﺍﺷﮑﻔﺖ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻭ ".. ﺩﺭ ﺍﯾﺬﻩ ﻣﺎﻟﻤﯿﺮ ﻭ " ﺗﻨﮓ ﺳﻮﻟﮏ " ﺩﺭ ﺑﻬﻤﺌﯽ ﻭ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ؛ ﺩﺧﻤﻪ " ﺩﺍ ﻭ ﺩﻫﺪﺭ " ﺩﺭ ﻣﻤﺴﻨﯽ ﻓﺎﺭﺱ , ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺗﺼﻮﺭ ﻫﻤﮕﺎﻥ , ﻧﻪ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﯾﺎ ﺍﺷﮑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﻠﻮﮐﯽ ﮐﻪ ﺍﻟﯿﻤﺎﯾﯽ ﺍﻧﺪ .

ﺍﻟﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ , ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﻋﯿﻼﻣﯽ ﻫﺎ , ﮐﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ۵۰۰ ﺳﺎﻝ ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﺸﺎﻥ ﺁﯾﺎﭘﯿﺮ (ﺍﯾﺬﻩ ﻣﺎﻟﻤﯿﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ) ﺑﻮﺩ ﻣﺮﺩﻣﯽ "ﻧﯿﻤﻪ ﮐﻮﭺ ﻧﺸﯿﻦ " ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺷﮕﺮﻑ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ , ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ , ﻣﻤﺴﻨﯽ ﻭ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﺎﻥ ﺷﺮﻕ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﺪ ﻭ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﻓﺮﻭﭘﺎﺷﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﺳﻼﻡ , ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﺎﻥ ﺍﻟﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺳﮑﻪ ﻣﯽ ﺯﺩﻧﺪ.

ﺑﺮﺩ ﮔﻮﺭﯼ ؛ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻃﺮﺣﯽ ﺍﺯ ﺳﯿﺪ ﺍﻣﯿﻦ ﺭﺿﻮﯼ ﺯﺍﺩﻩ , ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺁﺍﺛﺎﺭ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﺪﻥ ﺍﯾﻼﻣﯽ ﺍﻟﯿﻤﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻟﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﻣﯿﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺯ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﯽ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﻧﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ .. ﻭ ﺍﯾﻦ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺳﻮﺀ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮﺩﮔﺎﻥ ﻭ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﯾﺪﻩ ﻭﻟﻮﮊﯼ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺁﺭﯾﺎﯾﯽ _ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﺮﺩﻡ ﻟﺮ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﺭﯾﺎﯾﯽ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻣﺪﻥ ﺁﺭﯾﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﻫﺎ , ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺮﻫﻮﻫﺘﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺳﮑﻨﻪ , ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ...

ﺍﻣﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺁﮔﺎﻩ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻟﺮﻫﺎ , ﺑﺎ ﺗﻌﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺁﻥ ﻣﺜﻞ ﻟﺮﯼ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ : " ﻫﻮ ﮐﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﻧﺪﺍﺭﻩ , ﻧﻮ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻩ !

ﺁﻧﮑﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ , ﻧﻮ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ

 

اطلاعات تکمیلی بیشتری در کلیپ تصویری زیر

 
 
 

 

1 نظر

  • ایلامیان《پروتو لُرها》

    حسن پیرنیا در کتاب《تاریخ ایران》صفحه ۳۶ مینویسد : کلمه ایلام به معنی کوهستان است و کشور ایلام باستان شامل خوزستان ، لُرستان ، بختیاری و پشتکوه (استان ایلام) بود. سومریها و اکدیها ، ایلام را با علامت《Nim》مینوشتند که به معنی سرزمین مرتفع است. جورج کامرون در کتاب《ایران در سپیده دم تاریخ》مینویسد : ایلامیان نخستین مردمی بودند که در ایران از تمدن و فرهنگ بهره ور بوده اند و خط نقشی و نگاری را آنها اختراع کردند. دکتر پرویز رجبی درکتاب《هزاره های گُم شده》جلد ۲ ، ص ۵۴ ، مینویسد : اگر ایلام کوههای لُرستان و بختیاری را در شمال و شرق خود نداشت هرگز به شکوفایی و غنا دست نمی یافت این قلمروی کوهستانی را ایلامیها《اَنزان یا اَنشان》مینامیدند. چون کشور ایلام برای مردم بین النهرین سرزمینی مرتفع تر از بین النهرین بود بنابراین میتوان گمان کرد که ایلام در اصل بجای جلگه های پست خوزستان ، در جایی مرتفع یعنی کوههای بلاد لُرنشین قرار داشته است. دکتر یوسف مجید زاده درکتاب《تاریخ و تمدن ایلام》صفحه ۵ مینویسد: منطقی ترین فرض آن است که ایلامیها به《پروتو لُرها》تعلق دارند. دنیل تی پاتس در کتاب《باستان شناسی ایلام》صفحه ۷۹ مینویسد: پروفسور والتر هینتس ، ایلام شناس فقید آلمانی که برای نخستین بار با تکیه بر کتیبه ها و نگاره های به دست آمده درباره ی مردمان اولیه ی ایلام اظهار نظر کرده است اعلام میدارد که: ایلامیها《لُرهای اولیه》یعنی نیاکان ساکنان لُرستان جدید در غرب ایران هستند. پروفسور ریچارد نلسون فرای درکتاب《میراث باستانی ایران》صفحه ۹۷ مینویسد: ایلامیها با مردم لولوبی ، کاسی و گوتی پیوند نژادی داشته اند و بین آنها در هزاره دوم پیش از میلاد فرهنگ استواری در میان بوده است. هرتسفلد هم فرضیه پیوند نژادی و زبانی این اقوام باستانی را مطرح کرده است. دکتر پیر آمیه در《تاریخ ایلام》صفحه ۲ مینویسد: ایلامیها از نژاد آسیانی یا زاگرو ایلامی《Zagro _ Elamite》یعنی نه هندو اروپایی و نه سامی بوده اند.آخرین مقالات